Třída 5600 - Metody zkoušení a společná ustanovení

Zobrazit obsah třídy 56 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0000 (560000) - září 1968

Základní potravinářské názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.79t

565 Kč

ČSN 56 0001 (560001) - červenec 1964

Tabulky pro přepočty a korekce pro zkušební metody podle ČSN 56 0240 a ČSN 56 0246

340 Kč

ČSN EN 16104 (560002) - červen 2013

Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNI CEN/TR 17063 (560003) - září 2017

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 17203 (560004) - listopad 2021 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách metodou HPLC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17743 (560005) - září 2022

Potraviny - Stanovení reziduí pesticidů extrakcí ethylacetátem pomocí GC- a LC-MS/MS (SweEt)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16050 (560006) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 14185-2 (560007) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 2: Metoda HPLC s přečištěním na křemelinové kolonce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13708 (560008) - září 2022 nové vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13783 (560009) - červenec 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin kombinací techniky epifluorescenčního filtru a celkového počtu aerobních mikroorganismů - Screeningová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13784 (560010) - červenec 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin DNA Comet analýzou - Screeningová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15637 (560011) - duben 2009

Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22174 (560012) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1786 (560013) - duben 1998

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících kosti - Metoda ESR spectroscopy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1787 (560014) - říjen 2022 nové vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících celulosu metodou ESR spektroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1788 (560015) - srpen 2002 aktuální vydání

Potraviny - Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály

340 Kč

ČSN EN 1528-1 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN 1528-2 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku

230 Kč

ČSN EN 1528-3 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování

340 Kč

ČSN EN 1528-4 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé

230 Kč

ČSN EN 12396-1 (560017) - květen 1999

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12396-2 (560017) - květen 1999

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 2: Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12396-3 (560017) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda

230 Kč

ČSN EN 12393-1 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12393-2 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12393-3 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13191-1 (560019) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 1: Stanovení celkového obsahu bromidů jako anorganických bromidů

230 Kč

ČSN EN 13191-2 (560019) - prosinec 2001

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 2: Stanovení anorganických bromidů

230 Kč

ČSN ISO 1871 (560020) - září 2010 aktuální vydání

Potraviny a krmiva - Obecné pokyny pro stanovení dusíku metodou podle Kjeldahla

190 Kč

ČSN EN 12014-1 (560021) - srpen 1998

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.00t

190 Kč

ČSN EN 12014-2 (560021) - srpen 2018 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině

230 Kč

ČSN EN 12014-3 (560021) - prosinec 2005

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 3: Spektrometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12014-4 (560021) - prosinec 2005

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 4: IC metoda stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12014-5 (560021) - srpen 1998

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.99t

360 Kč

ČSN EN 12014-7 (560021) - duben 1999

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 7: Metoda kontinuálního průtoku (CF) pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích po redukci kadmiem

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17303 (560022) - říjen 2019

Potraviny - DNA barcoding - druhová identifikace ryb a rybích výrobků pomocí genových segmentů mitochondriální cytochrom b a cytochrom c oxidázy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17279 (560023) - duben 2020

Potraviny - Multimetoda pro screening aflatoxinu B1, deoxynivalenolu, fumonisinu B1 a B2, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu v potravinách, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14352 (560024) - prosinec 2004

Potraviny - Stanovení fumonisinů B1 a B2 v potravinách na bázi kukuřice - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 1988-1 (560025) - prosinec 1998

Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 1: Optimalizovaná Monier - Williamsova metoda

230 Kč

ČSN EN 1988-2 (560025) - prosinec 1998

Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 2: Enzymatická metoda

230 Kč

ČSN EN 1784 (560026) - září 2004 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza uhlovodíků metodou plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 1785 (560027) - září 2004 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza 2-alkylcyklobutanonů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí

230 Kč

ČSN EN 14176 (560028) - červenec 2017 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14177 (560029) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina

230 Kč

ČSN EN ISO 5492 (560030) - prosinec 2009

Senzorická analýza - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

740 Kč

ČSN ISO 5496 (560031) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 11.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 10399 (560032) - srpen 2018 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - květen 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 5495 (560032) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t

465 Kč

ČSN ISO 8587 (560033) - říjen 2008 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.14t

405 Kč

ČSN ISO 11036 (560034) - prosinec 2020 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 11056 (560035) - červenec 2022 nové vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 8589 (560036) - září 2008

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.10t, A1 2.15t

327 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037) - duben 2015 aktuální vydání

Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů

350 Kč

ČSN ISO 8588 (560038) - únor 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška "A" - "ne A"

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 3972 (560039) - leden 2013 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.13t

250 Kč

ČSN EN 1376 +AC (560040) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení sacharinu ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1377 +AC (560041) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení acesulfanu K ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1378 +AC (560042) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aspartamu ve stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 1379 +AC (560043) - listopad 1997 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení cyklamátu a sacharinu v tekutých stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 12856 (560044) - květen 2000

Potraviny - Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 12857 (560045) - květen 2000

Potraviny - Stanovení cyklamátu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 14122 (560046) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B1 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 12821 (560047) - prosinec 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2)

340 Kč

ČSN EN 12823-1 (560048) - prosinec 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 1: Stanovení all-E-retinolu a 13-Z-retinolu

230 Kč

ČSN EN 12823-2 (560048) - říjen 2002 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitamínu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 2: Stanovení β-karotenu

230 Kč

ČSN ISO 11037 (560049) - únor 2012 aktuální vydání

Senzorická analýza - Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků

230 Kč

ČSN ISO 6658 (560050) - srpen 2022 nové vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 56 0051 (560051) - září 1987

Stanovení niacinu (kyseliny nikotinové)

190 Kč

ČSN ISO 4121 (560052) - září 2009

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic

230 Kč

ČSN EN 14148 (560053) - leden 2004

Potraviny - Stanovení vitamínu K₁ metodou HPLC

230 Kč

ČSN EN ISO 13299 (560054) - únor 2018 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu

440 Kč

ČSN EN 12822 (560055) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Měření alfa-, beta-, gama- a delta-tokoferolu

230 Kč

ČSN EN 14164 (560056) - listopad 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B6 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23418 (560057) - prosinec 2022

Mikrobiologie potravinového řetězce - Sekvenování celého genomu pro typizaci a genomickou charakterizaci bakterií - Obecné požadavky a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17644 (560058) - prosinec 2022

Potraviny - Detekce potravinových alergenů metodami kapalinové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (LC-MS) - Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14573 (560059) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS

230 Kč

ČSN ISO 11035 (560061) - prosinec 2002

Senzorická analýza - Identifikace a výběr deskriptorů pro stanovení senzorického profilu pomocí mnohorozměrového přístupu

350 Kč

ČSN EN 16802 (560062) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14132 (560063) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 14133 (560064) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN 56 0065 (560065) - září 1985

Metody mineralizace vzorků před stanovením obsahu těžkých kovů v poživatinách

190 Kč

ČSN EN 13804 (560066) - srpen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení prvků v různém oxidačním stupni - Obecné a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13805 (560067) - duben 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Tlakový rozklad

230 Kč

ČSN EN 13806 (560068) - únor 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti pomocí atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) po tlakovém rozkladu

190 Kč

ČSN EN 14123 (560069) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, arašídech, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s přečištěním na imunoafinitní kolonce

340 Kč

ČSN EN 16995 (560070) - prosinec 2017

Potraviny - Rostlinné oleje a potraviny na bázi rostlinných olejů - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí souběžné HPLC-GC-FID analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14152 (560071) - leden 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení vitaminu B2 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 16801 (560072) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14083 (560074) - říjen 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, chrómu a molybdenu atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (GFAAS) po tlakovém rozkladu

230 Kč

ČSN EN 14084 (560075) - říjen 2003

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi a železa atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po mikrovlnném rozkladu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17083 (560076) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení akrylamidu v potravinách a kávě plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14526 (560077) - srpen 2017 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení toxinů ze skupiny saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16140-1 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16140-2 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 2: Protokol pro validaci alternativních (vlastních - autorských) metod ve srovnání s referenční metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16140-3 (560078) - srpen 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 3: Protokol pro vnitrolaboratorní ověření referenčních metod a validovaných alternativních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 16140-4 (560078) - leden 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 4: Protokol pro vnitrolaboratorní validaci metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16140-5 (560078) - leden 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 5: Protokol pro faktoriální mezilaboratorní validaci nechráněných metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16140-6 (560078) - červen 2020

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 6: Protokol pro validaci alternativních (chráněných) metod pro mikrobiologickou konfirmaci a typizačních postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16649-3 (560079) - červenec 2016 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu

230 Kč

ČSN ISO 16649-1 (560079) - duben 2022 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16649-2 (560079) - květen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu

190 Kč

ČSN EN 16857 (560080) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení benzenu v nealkoholických nápojích, dalších nápojích a kojenecké výživě na bázi zeleniny metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s "headspace" technikou dávkování vzorků (HS-GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16852 (560081) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení ethyl-karbamátu v lihovinách z peckovin, lihovinách z výlisků peckovin a dalších lihovinách - Metoda GC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16943 (560082) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku, sodíku, síry a zinku metodou ICP-OES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4833-1 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.22t

315 Kč

ČSN EN ISO 4833-2 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.22t

355 Kč

ČSN 56 0084 (560084) - červen 1986

Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách

230 Kč

ČSN ISO 4832 (560085) - září 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií

190 Kč

ČSN ISO 4831 (560086) - srpen 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

230 Kč

ČSN EN ISO 15216-1 (560087) - říjen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN ISO 15216-2 (560087) - březen 2020

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 2: Metoda průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - duben 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

780 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6888-1 (560089) - červen 2022 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

340 Kč

ČSN EN ISO 6888-2 (560089) - červen 2022 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plazmou a fibrinogenem

230 Kč

ČSN EN ISO 6888-3 (560089) - listopad 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.05t

250 Kč

ČSN 56 0090 (560090) - únor 1987

Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum

350 Kč

ČSN EN ISO 7937 (560091) - únor 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií

230 Kč

ČSN EN ISO 7932 (560092) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.21t

570 Kč

ČSN EN ISO 11290-1 (560093) - prosinec 2017 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 11290-2 (560093) - prosinec 2017 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 2: Metoda stanovení počtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN 56 0094 (560094) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus

125 Kč

ČSN 56 0095 (560095) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc

125 Kč

ČSN EN ISO 21528-1 (560096) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - květen 2021 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií

230 Kč

ČSN 56 0097 (560097) - prosinec 2009

Potraviny - Stanovení poškozených zrn v luštěninách určených pro přímou spotřebu a stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN ISO 11866-1 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-β-D-glukuronidu (MUG)

190 Kč

ČSN ISO 11866-2 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán

190 Kč

ČSN EN ISO 11133 (560099) - prosinec 2014

Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.15t, A1 10.18t, A2 12.20t

1 298 Kč
foo