Jak postupovat při reklamaci

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny shop.normy.biz a právním řádem platným v ČR.

Reklamační řád internetové prodejny

  1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat, jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží, informovat jak přepravce, tak prodávajícího.
  2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem shop.normy.biz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
  3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 20, 614 00 Brno, nebo na e-mailové adrese: info@normybiz.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
  4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.
  5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit fakturu.
  6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
  7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.