TNI (Technické normalizační informace)

TNI 01 0115 (010115) - únor 2009

Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

770 Kč

TNI CWA 17796 (010131) - duben 2022

Odpovědnost již od návrhu - Směrnice pro vývoj dlouhodobých strategií odpovědného inovování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI 01 0350 (010350) - srpen 2010

Management rizik - Slovník (Pokyn 73)

230 Kč

TNI IWA 31 (010354) - květen 2022

Management rizik - Směrnice pro používání ISO 31000 v systémech managementu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI ISO/TR 14047 (010947) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI ISO/TR 14049 (010949) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI CWA 17675 (010960) - říjen 2021

Mapování povinných a dobrovolných nástrojů pro řízení uhlíkového hospodářství v EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI 01 0964 (010964) - březen 2010

Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

350 Kč

TNI ISO/TR 19201 (011483) - březen 2014

Vibrace - Metodika výběru vhodných norem pro vibrace strojů

350 Kč

TNI ISO/PAS 1996-3 (011621) - červenec 2023

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 3: Objektivní metoda měření výraznosti impulzních zvuků a korekce LAeq

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI ISO/TR 17534-2 (011693) - srpen 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality

340 Kč

TNI ISO/TR 17534-3 (011693) - září 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1

550 Kč

TNI ISO/TR 17534-4 (011693) - červenec 2022

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 4: Doporučení pro implementaci SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/996 v softwaru se zabezpečenou kvalitou v souladu s ISO 17534-1

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005) - leden 2014

Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie

340 Kč

TNI ISO/TR 11360 (012010) - červen 2011

Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů

440 Kč

TNI ISO/TR 11219 (013715) - listopad 2014

Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design

1 270 Kč

TNI 01 4109-1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)

350 Kč

TNI 01 4109-3 (014109) - červen 2011

Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

1 270 Kč

TNI 01 4109-3.1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)

945 Kč

TNI 01 4109-3.2 (014109) - leden 2024

Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) - Doplněk 2: Rozšíření na libovolný počet výstupních veličin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109) - leden 2020

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

590 Kč

TNI ISO/TR 22849 (014605) - duben 2015

Konstrukční doporučení pro kuželová ozubená kola

550 Kč

TNI ISO/TR 18792 (014635) - duben 2015

Mazání průmyslových ozubených pohonů

590 Kč

TNI ISO/TR 10064-2 (014671) - prosinec 2014

Praktické předpisy pro přejímku – Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli

440 Kč

TNI ISO/TR 10064-3 (014671) - červenec 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os

230 Kč

TNI ISO/TR 10064-4 (014671) - červenec 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu

440 Kč

TNI ISO/TR 10064-5 (014671) - listopad 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol

770 Kč

TNI ISO/TR 10064-6 (014671) - listopad 2013

Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol

550 Kč

TNI ISO/TR 15144-1 (014694) - listopad 2014

Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby – Část 1: Úvod a základní principy

570 Kč

TNI CEN/TR 15589 (015004) - květen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES

190 Kč

TNI CEN ISO/TR 13115 (015062) - září 2012

Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou

340 Kč

TNI CEN/TR 17108 (015079) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy

340 Kč

TNI POKYN ISO 35 (015241) - únor 2019

Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability

990 Kč

TNI POKYN ISO 31 (015242) - duben 2017

Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací

230 Kč

TNI POKYN ISO 30 (015243) - září 2016

Referenční materiály - Vybrané termíny a definice

230 Kč

TNI POKYN ISO 33 (015244) - září 2016

Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání

550 Kč

TNI POKYN ISO 80 (015246) - říjen 2015

Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM)

590 Kč

TNI ISO/IEC TR 17028 (015247) - srpen 2018

Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/IEC TR 17026 (015265) - prosinec 2019

Posuzování shody - Příklad certifikačního schématu pro hmotné produkty

350 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - červenec 2014

Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů

230 Kč

TNI ISO/TR 24097-2 (018205) - únor 2017

Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 24097-3 (018205) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI ISO/TR 24529 (018206) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS

350 Kč

TNI ISO/TR 25100 (018208) - květen 2013 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 25102 (018209) - říjen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS

340 Kč

TNI ISO/TR 25104 (018211) - prosinec 2009

Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS

230 Kč

TNI CEN/TR 16742 (018218) - červenec 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Aspekty ochrany dat v normách a systémech ITS v Evropě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 24014-3 (018240) - listopad 2013

Veřejná doprava osob - Interoperabilní systém managementu sběru jízdného - Část 3: Doplňkové koncepty k části 1 ohledně interoperability v prostředí s více aplikacemi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI ISO/TR 17185-2 (018241) - únor 2017

Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

TNI CEN/TR 16427 (018243) - srpen 2013

Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP)

440 Kč

TNI ISO/TR 14806 (018244) - květen 2014

Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média

350 Kč

TNI ISO/TR 21707 (018272) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS

230 Kč

TNI ISO/TR 16786 (018276) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16092 (018338) - duben 2013

Elektronický vyběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)

440 Kč

TNI CEN/TR 15762 (018388) - srpen 2011

Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla

230 Kč

TNI CEN/TR 16040 (018392) - leden 2011

Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě

440 Kč

TNI CEN/TR 16152 (018394) - březen 2013

Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE

440 Kč

TNI CEN/TR 16219 (018395) - únor 2012

Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Služby přidané hodnoty založené na využití palubního zařízení EFC

570 Kč

TNI CEN/TR 16690 (018399) - červenec 2015

Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN/TR 17249-1 (018468) - říjen 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI ISO/TR 13184-1 (018472) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 13185-1 (018473) - prosinec 2012

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI ISO/TR 17427-10 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-2 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 17427-3 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI ISO/TR 17427-4 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI ISO/TR 17427-6 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-7 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-8 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-9 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN ISO/TR 17424 (018485) - leden 2016

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 21186-2 (018505) - září 2021

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 2: Hybridní komunikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 21186-3 (018505) - září 2021

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 3: Zabezpečení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI ISO/TR 4445 (018509) - květen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Model rolí při zavádění služeb ITS v chytrých městech

440 Kč

TNI ISO/TR 12770 (018513) - květen 2024

Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Role agregátora ITS dat a model funkcí

230 Kč

TNI ISO/TR 24317 (018514) - duben 2024

Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Potřeby integrace mobility pro zranitelné účastníky silničního provozu a lehké dopravní prostředky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI 02 2930 (022930) - listopad 2004

Pojistné kroužky pro hřídele - Rozměry drážek

125 Kč

TNI 02 2931 (022931) - listopad 2004

Pojistné kroužky pro díry - Rozměry drážek

125 Kč

TNI CEN ISO/TR 20172 (050240) - duben 2010 aktuální vydání

Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 15608 (050323) - únor 2008

Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin

190 Kč

TNI CEN/TR 16862 (050725) - červen 2020

Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15481 (051318) - březen 2008

Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek

190 Kč

TNI CEN/TR 14788 (127012) - červen 2014

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI 12 7095 (127095) - červenec 2020

Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání

550 Kč

TNI CEN/TR 1591-5 (131551) - březen 2017

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje

340 Kč

TNI CEN/TR 15545 (132071) - únor 2008

Pokyny k používání EN 545

190 Kč

TNI CWA 17967 (186515) - leden 2024

Směrnice pro návrh pokročilých výrobních buněk pro spolupráci člověka s robotem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 (250020) - listopad 2014

Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech

550 Kč

TNI CEN/TR 16061 (257823) - listopad 2014

Plynoměry - Inteligentní plynoměry

350 Kč

TNI CEN/TR 16469 (259371) - listopad 2013

Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 115-3 (274000) - červen 2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008

340 Kč

TNI CEN/TR 81-10 (274001) - duben 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81

230 Kč

TNI CEN/TR 81-12 (274003) - září 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích

340 Kč

TNI 27 4012 (274012) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh

125 Kč

TNI ISO/TR 16352 (300617) - září 2008

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI ISO/PAS 17684 (300641) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1

440 Kč

TNI ISO/TR 17384 (300643) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát

350 Kč

TNI ISO/TR 20545 (300648) - březen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI 32 0000 (320000) - duben 2019

Terminologie plavidel a plavby

2 050 Kč

TNI 33 2000-4-41 (332000) - srpen 2020 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

230 Kč

TNI 33 2000-5-51 (332000) - září 2022 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022

340 Kč

TNI 33 2000-6 (332000) - březen 2020

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2

550 Kč

TNI 33 2000-7-701 (332000) - listopad 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

350 Kč

TNI CLC/TR 50480 (332010) - duben 2015

Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů

350 Kč

TNI IEC/TR 61200-52 (332010) - listopad 2014

Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

230 Kč

TNI 33 2130 (332130) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014

350 Kč

TNI POKYN IEC 110 (332151) - duben 2015

Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti

190 Kč

TNI IEC/TR 63161 (332202) - březen 2023

Přiřazení požadavků na integritu bezpečnosti - Základní zdůvodnění

440 Kč

TNI 33 4591-1 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

230 Kč

TNI 33 4591-2 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

125 Kč

TNI 33 4591-3 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

190 Kč

TNI 33 4592 (334592) - březen 2014

Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu

440 Kč

TNI 34 2300 (342300) - listopad 2019

Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací - Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2:2014

125 Kč

TNI IEC/TR 61375-2-7 (342690) - září 2015

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI 34 3100 (343100) - srpen 2016

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3

550 Kč

TNI IEC/TR 62222 (347833) - červenec 2021

Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI CLC/TR 50462 (351102) - duben 2010

Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek

440 Kč

TNI CLC/TR 50579 (356138) - srpen 2014

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Stupně závažnosti, požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz

230 Kč

TNI IEC/TR 61439-0 (357107) - srpen 2023

Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

550 Kč

TNI CLC/TR 50510 (359201) - březen 2022

Vláknový optický přístup ke koncovým uživatelům - Směrnice pro budování vláknových optických sítí FTTX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI IEC/TR 61547-1 (360090) - červen 2022

Zařízení pro všeobecné osvětlování - EMC požadavky odolnosti - Část 1: Objektivní světelný flikrmetr a metoda zkoušení odolnosti proti kolísání napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI IEC/TR 63158 (360093) - červen 2022

Zařízení pro všeobecné osvětlování - Objektivní metoda pro zkoušení stroboskopických jevů u osvětlovacích zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI 36 0450 (360450) - září 2004

Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

370 Kč

TNI 36 0451 (360451) - červenec 2006

Údržba vnitřních osvětlovacích soustav

350 Kč

TNI CEN/TR 16791 (360460) - leden 2018

Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI IEC/TR 62635 (360801) - září 2013

Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti

340 Kč

TNI CLC/TR 45550 (360820) - květen 2021

Definice vztahující se k materiálové efektivnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CLC/TR 50173-99-2 (367253) - červen 2020

Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CLC/TR 50174-99-2 (367253) - červen 2020

Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI IEC/TR 60825-14 (367750) - říjen 2023

Bezpečnost laserových zařízení - Část 14: Uživatelská příručka

770 Kč

TNI CLC/TR 50625-6 (369082) - leden 2019

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614

230 Kč

TNI ISO/IEC TR 29149 (369702) - říjen 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nejlepší postupy pro poskytování a využívání služeb vyznačení času

340 Kč

TNI 37 0606 (370606) - říjen 2007

Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči

945 Kč

TNI CEN/TR 16829 +AC (378394) - prosinec 2019 aktuální vydání

Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory

550 Kč

TNI CEN/TR 17797 (386470) - září 2022

Zařízení pro zásobování plynem - Dopad vodíku na zařízení pro zásobování plynem a identifikace souvisící potřeby tvorby norem v rozsahu CEN/TC 234

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN/TR 16793 (389672) - červenec 2018 aktuální vydání

Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

370 Kč

TNI CEN/TR 15281 (389683) - květen 2024

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Návod na inertizaci jako prevenci proti výbuchu

550 Kč

TNI 42 0462 (420462) - květen 2016

Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály

125 Kč

TNI CEN/TR 10261 (420501) - leden 2024 nové vydání

Železo a ocel - Evropské normy pro stanovení chemického složení

350 Kč

TNI CEN/TR 10347 (420904) - září 2007

Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí

190 Kč

TNI CEN/TR 17063 (560003) - září 2017

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI ISO/TR 21275 (620010) - duben 2018

Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI ISO/TR 4191 (643188) - červenec 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci

440 Kč

TNI CEN/TR 13801 (643197) - únor 2015

Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace

440 Kč

TNI CEN/TR 12108 (643198) - červenec 2013

Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov

340 Kč

TNI ISO/TR 10465-3 (646476) - červen 2015

Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI ISO/TR 10358 (646478) - červenec 2023 aktuální vydání

Plastové trubky a tvarovky pro průmyslové aplikace - Shromažďování údajů o kombinované chemické odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

TNI CEN/TR 14539 (654838) - březen 2022

Jednosložkové hnojivo typu dusičnanu amonného - Srovnávací studie pro stanovení pórovitosti (retence oleje)

230 Kč

TNI CEN/TR 12333 (654910) - únor 2022

Hnojiva - Stanovení pevnosti v tlaku zrn hnojiv

230 Kč

TNI CEN/TR 14061 (654911) - únor 2022

Hnojiva - Stanovení obsahu prachu

340 Kč

TNI CEN/TR 16885 (656004) - květen 2016

Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 29662 (656014) - leden 2022

Ropné výrobky a kapaliny - Návod na zkoušení bodu vzplanutí a hořlavosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 17225 (656019) - červenec 2019

Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 17544 (656137) - listopad 2021

Motorová paliva - Zpráva o studiích o tendenci blokování filtru za nízkých teplot (CS-FBT) pro methylestery mastných kyselin (FAME) jako složky pro motorovou naftu a pro motorové nafty obsahující FAME až do 30 % (V/V)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17548 (656173) - listopad 2021

Motorová paliva - Problémy na trhu s motorovou naftou - Průzkum zaměřený na abrazivní nečistoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN/TR 16569 (656568) - květen 2014

Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16514 (656569) - květen 2014

Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI CEN/TR 16884 (656576) - září 2016

Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI CEN/TR 16557 (656580) - květen 2014

Motorová paliva - Směsné motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B11–B30) - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16680 (656581) - únor 2015

Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 15367-2 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-3 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 16389 (656583) - duben 2024 nové vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI CEN/TR 15993 (656586) - květen 2019

Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17499 (657083) - březen 2021

Asfalty a asfaltová pojiva - Příklady označení CE a prohlášení o vlastnostech (DoP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 17674 (659802) - prosinec 2021

Produkty z biologického materiálu - Použití stabilních izotopových poměrů uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku jako nástroje pro ověření původu suroviny z biologického materiálu a charakteristik výrobních postupů - Přehled příslušných existujících použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 16721 (659811) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16957 (659812) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 17341 (659813) - červen 2019

Produkty z biologického materiálu - Příklady podávání zpráv o kritériích udržitelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17559 (659851) - říjen 2022 aktuální vydání

Řasy a produkty z řas - Použití v potravinách a krmivech: Obecný přehled limitů, postupů a analytických metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17611 (659852) - červen 2021

Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití v kosmetice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17612 (659853) - červen 2021

Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití ve farmacii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17739 (659856) - duben 2022

Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití jako chemikálie a biopaliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI 66 8102-7 (668102) - září 2008

Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny

65 Kč

TNI CEN ISO/TR 21555 (673102) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN ISO/TR 19402 (673103) - květen 2021

Nátěrové hmoty - Přilnavost nátěrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI ISO/TR 18811 (681511) - září 2023

Kosmetika - Směrnice pro zkoušení stability kosmetických přípravků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 15677 (722060) - květen 2009

Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě

440 Kč

TNI CEN/TR 15840 (722065) - březen 2010

Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2

440 Kč

TNI CEN/TR 14245 (722105) - srpen 2020 aktuální vydání

Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

350 Kč

TNI CEN/TR 16142 (722114) - říjen 2011

Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí

440 Kč

TNI CEN/TR 15697 (722115) - květen 2009

Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav

340 Kč

TNI CEN/TR 16626 (725202) - červen 2015

Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem

190 Kč

TNI CEN/TR 15985 (727245) - prosinec 2013

Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

TNI CEN/TR 15855 (728005) - listopad 2009

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu

340 Kč

TNI CEN/TR 15858 (728006) - únor 2010

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT

350 Kč

TNI CEN/TR 16045 (728007) - únor 2011

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod

550 Kč

TNI CEN/TR 16098 (728008) - červen 2011

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD

350 Kč

TNI CEN/TR 16220 (728009) - prosinec 2012

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků

550 Kč

TNI CEN/TR 16410 (728010) - září 2013

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu

440 Kč

TNI CEN/TR 16496 (728011) - září 2014

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování

350 Kč

TNI 73 0302 (730302) - červenec 2014 aktuální vydání

Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

230 Kč

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - duben 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI CEN ISO/TR 52003-2 (730324) - září 2022

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI 73 0327 (730327) - prosinec 2011 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

550 Kč

TNI 73 0329 (730329) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

230 Kč

TNI 73 0330 (730330) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

TNI CEN ISO/TR 52010-2 (730335) - červenec 2018

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 52016-2 (730336) - duben 2020

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 52018-2 (730337) - září 2022

Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52018-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI 73 0351 (730351) - červenec 2014

Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup

340 Kč

TNI CEN/TR 16961 (730589) - prosinec 2018

Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce

125 Kč

TNI CEN/TR 15941 (730911) - leden 2012

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat

230 Kč

TNI CWA 17727 (730970) - březen 2023

Budování odolnosti měst - Směrnice pro spojení managementu rizik katastrof s adaptací na změnu klimatu - Historické oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI CEN/TR 17079 (731225) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

TNI CEN/TR 17080 (731226) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 17081 (731227) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15678 (731349) - květen 2009

Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů

340 Kč

TNI prEN 1995-1-1 (731701) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 200 Kč

TNI prEN 1995-1-2 (731701) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

TNI CEN/TR 16349 (732420) - únor 2014

Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

TNI prEN 1995-3 (732810) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Provádění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN/TR 17621 (734002) - září 2021

Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Technické prováděcí požadavky a specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

TNI CEN/TR 17622 (734002) - září 2021

Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Posouzení shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI prEN 1995-2 (736212) - prosinec 2023

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI 73 6270 (736270) - únor 2014

Mostní ložiska

350 Kč

TNI CEN/TR 1317-10 (737001) - květen 2024

Silniční záchytné systémy - Část 10: Metody hodnocení a konstrukční pravidla pro přechodové konstrukce a pro přechodové spojení mezi svodidly a tlumiči nárazu nebo koncovkami

340 Kč

TNI CEN/TR 16949 (737001) - květen 2017

Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí

440 Kč

TNI CEN/TR 16705 (739505) - srpen 2015

Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti

770 Kč

TNI CEN/TR 16676 (747076) - červen 2015

Energetické ztráty u průmyslových vrat

230 Kč

TNI CEN/TR 17801 (755040) - říjen 2022

Směrnice pro plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v budovách

230 Kč

TNI CEN/TR 16355 (755407) - duben 2013

Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

340 Kč

TNI CEN/TR 16364 (755474) - říjen 2013

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 16928 (756020) - prosinec 2017

Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod

230 Kč

TNI CEN/TR 15897 (756405) - březen 2020

Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR)

440 Kč

TNI CEN/TR 17614 (756781) - říjen 2021

Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod

550 Kč

TNI 75 7021 (757021) - leden 2014

Kvalita vod - Metoda přídavků standardu

190 Kč

TNI 75 7364 (757364) - leden 2014

Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody

230 Kč

TNI 75 7507 (757507) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

190 Kč

TNI 75 7521 (757521) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách

190 Kč

TNI 75 7531 (757531) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů

190 Kč

TNI CEN/TR 16151 (757729) - září 2011

Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů

230 Kč

TNI ISO/TR 11044 (757744) - leden 2011

Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 15462 (757782) - duben 2013

Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti

340 Kč

TNI CEN/TR 16788 (758081) - srpen 2015

Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy

550 Kč

TNI CEN/TR 13097 (758083) - leden 2011

Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství

340 Kč

TNI CEN/TR 15252 (758086) - srpen 2007

Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů

190 Kč

TNI CEN/TR 15126 (758087) - duben 2008

Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů

340 Kč

TNI CEN/TR 16456 (758087) - srpen 2014

Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů

550 Kč

TNI CEN/TR 15473 (758088) - březen 2010

Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů

440 Kč

TNI CEN/TR 15809 (758110) - září 2009

Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů

340 Kč

TNI CWA 5643-1 (761402) - září 2021

Cestovní ruch a souvisící služby - Požadavky a směrnice pro omezení šíření covidu-19 v odvětví cestovního ruchu

440 Kč

TNI CWA 5643-2 (761402) - září 2021

Cestovní ruch a souvisící služby - Požadavky a směrnice pro omezení šíření covidu-19 v odvětví cestovního ruchu - Evropská vizuální identita

340 Kč

TNI CEN/TR 16824 (763105) - září 2015

Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 51 (763503) - květen 2015

Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem

230 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - leden 2018

Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady

190 Kč

TNI CR 14311 (770052) - únor 2015

Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu

190 Kč

TNI CEN/TR 13688 (770151) - červen 2009

Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace

230 Kč

TNI CEN/TR 13910 (770155) - červenec 2011

Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů

340 Kč

TNI CEN/TR 14520 (770157) - srpen 2008

Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití

230 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - únor 2015

Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků

190 Kč

TNI CEN ISO/TR 16178 (795616) - leden 2022

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Přehled nebezpečných chemických látek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI CEN/TR 16422 (800082) - leden 2015

Klasifikace termoregulačních vlastností

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 23383 (800083) - červen 2021

Textilie a textilní výrobky - Chytré (inteligentní) textilie - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17945 (800084) - prosinec 2023

Textilie a textilní výrobky - Textilie s integrovanou elektronikou a ICT - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI CEN/TR 17222 (800310) - leden 2020

Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15019 (806196) - září 2010

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi

230 Kč

TNI CEN/TR 17376 (807052) - březen 2020

Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682:2014 Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace

340 Kč

TNI CEN/TR 16792 (807053) - listopad 2015

Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 18690 (832510) - listopad 2013

Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy

340 Kč

TNI CEN/TR 15419 (832719) - srpen 2021

Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím

440 Kč

TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846) - duben 2016

Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)

440 Kč

TNI ISO/TR 14121-2 (833281) - prosinec 2020

Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13205-3 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování

440 Kč

TNI CEN/TR 16998 (835637) - prosinec 2018

Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI CEN/TR 16192 (838012) - listopad 2020

Odpady - Návod pro analýzu výluhů

350 Kč

TNI CEN/TR 15310-1 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách

570 Kč

TNI CEN/TR 15310-2 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování

550 Kč

TNI CEN/TR 15310-3 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu

340 Kč

TNI CEN/TR 15310-4 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování

230 Kč

TNI CEN/TR 15310-5 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování

440 Kč

TNI CEN/TR 16130 (838051) - prosinec 2011

Charakterizace odpadů - Ověření na místě

190 Kč

TNI CEN/TR 16193 (838180) - prosinec 2014

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli

440 Kč

TNI CEN/TR 15149-3 (838208) - květen 2023

Tuhá biopaliva - Stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15404 (838308) - září 2022

Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení chování popela při tavení stanovením charakteristických teplot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN ISO/TR 24971 (855230) - červen 2023 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Návod pro použití ISO 14971

590 Kč

TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1 (870002) - duben 2012

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací

340 Kč

TNI ETSI TR 102 180 V1.3.1 (870005) - prosinec 2013

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tísňových situacích (zpracování tísňových volání)

350 Kč

TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1 (870006) - prosinec 2013

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací

340 Kč

TNI ETSI TR 102 476 V1.1.1 (870007) - prosinec 2013

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Tísňová volání a VoIP: možná krátkodobá a dlouhodobá řešení a normalizační činnosti

340 Kč

TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1 (879042) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

TNI ETSI TS 101 154 V1.9.1 (879048) - červen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

TNI CEN/TR 16396 (940535) - srpen 2022 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176 a jejich částí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN/TR 17842-1 (940536) - březen 2023

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2017 a jejich částí (2018-2019)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 16467 (940537) - únor 2014

Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16598 (940540) - září 2015

Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

440 Kč

TNI CEN/TR 16598 (940540) - červen 2024 nové vydání

Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky

440 Kč

TNI CEN/TR 15071 (943020) - červen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 710 Kč

TNI CEN/TR 16918 (943030) - srpen 2016

Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031) - září 2016

Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 8124-9 (943031) - srpen 2020

Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN/TR 17695 (943032) - duben 2022

Bezpečnost hraček - Mechanické a fyzikální vlastnosti - Návod pro kategorizaci hraček se střelami v rámci EN 71-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - září 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - prosinec 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 16411 (943460) - srpen 2022 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

TNI CEN/TR 16512 (943461) - říjen 2015

Výrobky pro péči o dítě - Směrnice pro bezpečnost nosičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 17207 (943464) - leden 2020

Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení - Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13387-1 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13387-2 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13387-3 (943465) - září 2023 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI CEN/TR 13387-4 (943465) - září 2016

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 4: Tepelná nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

TNI CEN/TR 16879 (943465) - červen 2017

Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení

190 Kč

TNI CEN/TR 15449-1 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model

350 Kč

TNI CEN/TR 15449-2 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky

440 Kč

TNI CEN/TR 15449-3 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data

350 Kč

TNI CEN/TR 15449-4 (979813) - prosinec 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby

440 Kč

TNI CEN/TR 15212 (980021) - červen 2011

Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17791 (980025) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru

440 Kč
foo