TNI 12 7095 (127095)

Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

TNI 12 709

Tato technická normalizační informace slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určena zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze ji však využít ve všech fázích procesu návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení. Dokument rozlišuje obytné, pobytové, pracovní výrobní a nevýrobní prostory pro pobyt osob a prostory pro krátkodobý pobyt a zahrnuje popis prostředků a opatření pro zajištění potřebného větrání v takových prostorech. TNI je dále doplněna přílohami s popisem větracích systémů pro obytné budovy a školy, bilančními výpočty a dále příklady řešení větrání obytných budov.
Tato TNI je určena všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách - budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu novostaveb, rekonstrukcích i při změnách užívání budov, zejména pokud dochází k výměně okenních výplní.
Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba, energie). Opírá se o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. doporučené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická pravidla (např. TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních podkladů a zkušeností.

Označení TNI 12 7095 (127095)
Katalogové číslo 510467
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2020
Datum účinnosti 1. 8. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135104673