Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 7575 - Jakost vod. Chemický rozbor vod

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
64441

ČSN 75 7506 (757506) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.05t


262 Kč vč. DPH
62848

ČSN EN ISO 9377-2 (757507) - říjen 2001

Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t


405 Kč vč. DPH
96708

TNI 75 7507 (757507) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

190 Kč vč. DPH
66961

ČSN 75 7508 (757508) - duben 2003

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (EL_GR)

190 Kč vč. DPH
80985

ČSN 75 7509 (757509) - květen 2008

Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku

190 Kč vč. DPH
88866

ČSN ISO 11349 (757510) - srpen 2011

Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda

190 Kč vč. DPH
52333

ČSN EN 1484 (757515) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

230 Kč vč. DPH
54543

ČSN EN 1899-1 (757517) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny

230 Kč vč. DPH
54544

ČSN EN 1899-2 (757517) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 2: Metoda pro neředěné vzorky

230 Kč vč. DPH
21001

ČSN EN ISO 8467 (757519) - únor 1997

Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.06t


222 Kč vč. DPH
81908

ČSN ISO 15705 (757521) - září 2008

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách

340 Kč vč. DPH
92228

TNI 75 7521 (757521) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách

190 Kč vč. DPH
82364

ČSN ISO 6060 (757522) - prosinec 2008

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t


242 Kč vč. DPH
70203

ČSN EN 12260 (757524) - květen 2004

Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku

230 Kč vč. DPH
17376

ČSN EN 25663 (757525) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla. Odměrná metoda po mineralizaci se selenem (ISO 5663:1984)

190 Kč vč. DPH
88858

ČSN ISO 29441 (757526) - srpen 2011

Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí

230 Kč vč. DPH
56841

ČSN EN ISO 11905-1 (757527) - říjen 1999

Jakost vod - Stanovení dusíku - Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem

230 Kč vč. DPH
17206

ČSN ISO 6439 (757528) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

190 Kč vč. DPH
18974

ČSN ISO 8165-1 (757529) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolů. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování

190 Kč vč. DPH
73267

ČSN EN ISO 9562 (757531) - květen 2005

Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.08t


372 Kč vč. DPH
91774

TNI 75 7531 (757531) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů

190 Kč vč. DPH
87042

ČSN ISO 16265 (757533) - listopad 2010

Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t


262 Kč vč. DPH
19688

ČSN EN 903 (757534) - červen 1996

Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)

190 Kč vč. DPH
18986

ČSN ISO 7875-2 (757535) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek (PAL) Dragendorfovým činidlem

190 Kč vč. DPH
87680

ČSN 75 7536 (757536) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL)

190 Kč vč. DPH
68612

ČSN EN 14207 (757541) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení epichlorhydrinu

230 Kč vč. DPH
57618

ČSN EN 12673 (757544) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou plynové chromatografie

340 Kč vč. DPH
68599

ČSN EN ISO 17495 (757546) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení vybraných nitrofenolů - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází

340 Kč vč. DPH
165054

TNV 75 7549 (757549) - červenec 2001

Jakost vod - Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku

166 Kč vč. DPH
52332

ČSN EN ISO 10301 (757551) - srpen 1998

Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie

440 Kč vč. DPH
165129

TNV 75 7552 (757552) - únor 2009

Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) - Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií

262 Kč vč. DPH
52312

ČSN 75 7554 (757554) - srpen 1998 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) - Metoda HPLC s fluorescenčním, a metoda GC s hmotnostním detektorem

230 Kč vč. DPH
70683

ČSN EN ISO 17993 (757555) - srpen 2004

Jakost vod - Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina

340 Kč vč. DPH
91661

ČSN ISO 28540 (757556) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

350 Kč vč. DPH
99477

ČSN EN 16691 (757557) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč vč. DPH
70968

ČSN EN ISO 15680 (757558) - září 2004

Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí

350 Kč vč. DPH
85124

ČSN ISO 11423-1 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie

230 Kč vč. DPH
85125

ČSN ISO 11423-2 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie

340 Kč vč. DPH
59883

ČSN EN ISO 14402 (757567) - září 2000

Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA)

340 Kč vč. DPH
78090

ČSN EN ISO 18857-1 (757568) - duben 2007

Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí

340 Kč vč. DPH
91159

ČSN EN ISO 18857-2 (757568) - srpen 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci

340 Kč vč. DPH
92189

ČSN EN 16161 (757573) - leden 2013

Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod

340 Kč vč. DPH
76279

ČSN ISO 20179 (757574) - srpen 2006

Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí

340 Kč vč. DPH
18971

ČSN ISO 10260 (757575) - únor 1996

Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a

190 Kč vč. DPH
61289

ČSN EN ISO 10695 (757576) - duben 2001

Jakost vod - Stanovení vybraných sloučenin s organicky vázaným dusíkem a fosforem - Metody plynové chromatografie

340 Kč vč. DPH
53449

ČSN EN ISO 11369 (757577) - listopad 1998

Jakost vod - Stanovení vybraných herbicidů - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE)

340 Kč vč. DPH
58958

ČSN EN 12918 (757578) - červenec 2000

Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem

340 Kč vč. DPH
92531

ČSN ISO 27108 (757579) - březen 2013

Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t


505 Kč vč. DPH
51726

ČSN EN ISO 6468 (757580) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

350 Kč vč. DPH
68601

ČSN EN ISO 15913 (757581) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení vybraných fenoxyalifatických herbicidů, včetně bentazonu a hydroxybenzonitrilů, plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií po extrakci tuhou fází a derivatizaci

340 Kč vč. DPH
84960

ČSN ISO 21458 (757582) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí

230 Kč vč. DPH
77072

ČSN EN ISO 22478 (757583) - listopad 2006

Jakost vod - Stanovení některých výbušnin a podobných sloučenin - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí

350 Kč vč. DPH
77071

ČSN EN ISO 23631 (757584) - listopad 2006

Jakost vod - Stanovení dalaponu, kyseliny trichloroctové a vybraných halogenoctových kyselin - Metoda plynové chromatografie (detekce GC-ECD a/nebo GC-MS) po extrakci kapalina-kapalina a po derivatizaci

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t


360 Kč vč. DPH
75569

ČSN EN ISO 17353 (757585) - duben 2006

Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie

350 Kč vč. DPH
85286

ČSN ISO 25101 (757586) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

340 Kč vč. DPH
75568

ČSN EN ISO 18856 (757587) - duben 2006

Jakost vod - Stanovení vybraných ftalátů plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

440 Kč vč. DPH
85313

ČSN P ISO/TS 11370 (757588) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD)

340 Kč vč. DPH
85285

ČSN ISO 24293 (757589) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)

340 Kč vč. DPH
70667

ČSN EN ISO 16558 (757590) - červenec 2004

Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové chromatografie

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.06t


262 Kč vč. DPH
87635

ČSN ISO 17858 (757591) - únor 2011

Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

550 Kč vč. DPH
93838

ČSN P ISO/TS 28581 (757592) - září 2013

Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

350 Kč vč. DPH
96312

ČSN EN ISO 12010 (757593) - listopad 2014

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

350 Kč vč. DPH
98644

ČSN P CEN/TS 16692 (757594) - listopad 2015

Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem

340 Kč vč. DPH
99476

ČSN EN 16694 (757595) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč vč. DPH
99478

ČSN EN 16693 (757596) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč vč. DPH
501106

ČSN EN ISO 17943 (757597) - listopad 2016

Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)

440 Kč vč. DPH
500508

ČSN EN ISO 18635 (757598) - říjen 2016

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507795

ČSN ISO 21676 (757599) - červenec 2019

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku

350 Kč vč. DPH