ČSN EN ISO 11905-1 (757527)

Jakost vod - Stanovení dusíku - Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem

ČSN EN ISO 11905-1 Jakost vod - Stanovení dusíku - Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11905-1:1998. Evropská norma EN ISO 11905-1:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11905-1:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část (ČSN EN) ISO 11905 určuje metodu stanovení dusíku přítomného ve vodě jako volný amoniak, amonné ionty, dusitany, dusičnany a sloučeniny organicky vázaného dusíku, které lze převést na dusičnany za uvedených oxidačních podmínek. Touto metodou se nestanoví plynný rozpuštěný dusík. Metoda je vhodná k analýze přírodních sladkých vod, mořské vody, pitné vody, povrchové vody a vyčištěné splaškové vody. Lze ji také použít k analýze surových splaškových a průmyslových odpadních vod s obsahem organických látek ve zkoušeném objemu nepřekračujícím 40 mg.l-1 celkového organického uhlíku (TOC = Total Organic Carbon), nebo 120 mg.l-1, stanovených jako chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) podle příslušných mezinárodních norem. Za pozornost v normě stojí několik výstrah v souvislosti s prací s chemickými sloučeninami, tak např.: V čl.6.1 Kyselina sírová je tato: VÝSTRAHA: Činidlo je žíravina, které může způsobit vážné poleptání. Při manipulaci s kyselinou nebo při přípravě jejího roztoku se musí pracovat v rukavicích a chránit oči. V čl.6.2 Hydroxid sodný je podobná: VÝSTRAHA: Činidlo je žíravina. Při manipulaci s roztokem nebo při jeho přípravě se musí pracovat v rukavicích a chránit oči. V čl.6.3 Oxidační roztok je stejná: VÝSTRAHA: Činidlo je žíravina. Při manipulaci s roztokem nebo při jeho přípravě se musí pracovat v rukavicích a chránit oči. V čl.6.4 a 6.5 Kyselina chlorovodíková je obdobně uvedena: VÝSTRAHA: Činidlo je žíravina, která může způsobit vážné poleptání. Při manipulaci s kyselinou nebo při přípravě jejího roztoku se musí pracovat v rukavicích a chránit oči. V čl.6.10 Poměděné kadmiové granule: VÝSTRAHA: Kadmium působí toxicky po vdechnutí, ve styku s kůží nebo po polknutí. Konečně v čl.6.12 Vybarvovací činidlo je uvedena tato: VÝSTRAHA: Dihydrochlorid N-(1-naftyl)-1,2-diaminoethanu působí toxicky po vdechnutí, ve styku s kůží nebo po polknutí. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Rozsah stanovení, kapitolu 4 - Citlivost, kapitolu 5 - Podstata zkoušky, kapitolu 6 - Chemikálie a činidla, kapitolu 7 - Přístroje, kapitolu 8 - Odběr vzorků a vzorky, kapitolu 9 - Postup, kapitolu 10 - Vyjádření výsledků a kapitolu 11 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 11905-1 (75 7527) byla vydána v říjnu 1999.

Označení ČSN EN ISO 11905-1 (757527)
Katalogové číslo 56841
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963568416
Dostupnost skladem (tisk na počkání)