Třída 75 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 0000 (750000) - listopad 2021 aktuální vydání

Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 75 0101 (750101) - září 2003

Vodní hospodářství - Základní terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

405 Kč

ČSN 75 0102 (750102) - červen 2001

Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

340 Kč

ČSN 75 0110 (750110) - duben 2010

Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie

770 Kč

ČSN 75 0120 (750120) - červen 2009

Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky

1 270 Kč

ČSN 75 0130 (750130) - listopad 1990

Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

945 Kč

ČSN 75 0140 (750140) - červen 2016 aktuální vydání

Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy

945 Kč

ČSN 75 0142 (750142) - březen 1991

Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy

350 Kč

TNV 75 0144 (750144) - únor 1996

Terminologie pozemkových úprav

386 Kč

ČSN 75 0145 (750145) - prosinec 1994

Meliorace. Terminologie v pedologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

465 Kč

ČSN 75 0146 (750146) - srpen 2000

Lesnickotechnické meliorace - Terminologie

590 Kč

ČSN 75 0150 (750150) - květen 2008 aktuální vydání

Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Oprava 1 7.22t

492 Kč

ČSN EN 1085 (750160) - září 2007 aktuální vydání

Čištění odpadních vod - Slovník

570 Kč

ČSN 75 0161 (750161) - říjen 2008

Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t

622 Kč

ČSN EN 16323 (750162) - červen 2018 aktuální vydání

Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod

770 Kč

ČSN 75 0170 (750170) - listopad 1986

Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

590 Kč

ČSN ISO 6107-1 (750175) - červenec 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 1

340 Kč

ČSN ISO 6107-2 (750175) - duben 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 2

440 Kč

ČSN ISO 6107-3 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

530 Kč

ČSN ISO 6107-4 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 4

190 Kč

ČSN ISO 6107-5 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 5

230 Kč

ČSN ISO 6107-6 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 6

350 Kč

ČSN ISO 6107-7 (750175) - duben 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 7

230 Kč

ČSN ISO 6107-8 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 8

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

420 Kč

ČSN ISO 6107-9 (750175) - únor 1999

Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík

440 Kč

ČSN 75 0176 (750176) - prosinec 2014

Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody

945 Kč

ČSN ISO 20670 (750180) - červen 2020

Opětovné využití vody - Slovník

340 Kč

ČSN EN 1295-1 (750210) - březen 2020 aktuální vydání

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

TNV 75 0211 (750211) - duben 2014 aktuální vydání

Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet

538 Kč

TNV 75 0220 (750220) - leden 2019

Hydraulické výpočty při navrhování čistíren odpadních vod

262 Kč

TNV 75 0230 (750230) - říjen 2017

Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody

207 Kč

ČSN 75 0250 (750250) - září 2012 aktuální vydání

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

370 Kč

ČSN 75 0255 (750255) - únor 1987

Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

350 Kč

ČSN 75 0434 (750434) - březen 2017 aktuální vydání

Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

590 Kč

TNV 75 0747 (750747) - září 1995

Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

179 Kč

ČSN 75 0748 (750748) - březen 2007

Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

230 Kč

ČSN 75 0905 (750905) - duben 2014 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

230 Kč

TNV 75 0910 (750910) - leden 2004

Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl

110 Kč

TNV 75 0951 (750951) - září 1995

Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech

69 Kč

ČSN 75 1400 (751400) - leden 2014 aktuální vydání

Hydrologické údaje povrchových vod

230 Kč

ČSN 75 1500 (751500) - leden 2009

Hydrologické údaje podzemních vod

190 Kč

TNV 75 2005 (752005) - únor 2004

Pozorování a měření konstrukcí vodních děl

221 Kč

TNV 75 2010 (752010) - leden 2005

Klimatické údaje prostorů vodních děl

110 Kč

ČSN 75 2020 (752020) - duben 2010

Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb

440 Kč

ČSN 75 2101 (752101) - duben 2009 aktuální vydání

Ekologizace úprav vodních toků

190 Kč

TNV 75 2102 (752102) - leden 2010 aktuální vydání

Úpravy potoků

304 Kč

TNV 75 2103 (752103) - prosinec 2014 aktuální vydání

Úpravy řek

690 Kč

ČSN 75 2106-1 (752106) - srpen 2016

Hrazení bystřin a strží - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN 75 2106-2 (752106) - březen 2019

Hrazení bystřin a strží - Část 2: Navrhování konstrukcí a objektů hrazení bystřin a strží

440 Kč

ČSN 75 2120 (752120) - únor 1991

Kilometráž vodních toků a nádrží

230 Kč

ČSN 75 2130 (752130) - únor 2012 aktuální vydání

Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

262 Kč

TNV 75 2131 (752131) - leden 2010 aktuální vydání

Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

179 Kč

ČSN 75 2200 (752200) - září 2021

Liniové stavby na ochranu před povodněmi

230 Kč

TNV 75 2303 (752303) - prosinec 2014 aktuální vydání

Jezy a stupně

290 Kč

ČSN 75 2310 (752310) - září 2006

Sypané hráze

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

460 Kč

TNV 75 2321 (752321) - leden 2011 aktuální vydání

Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody

373 Kč

TNV 75 2322 (752322) - srpen 2003

Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích

262 Kč

ČSN P 75 2323 (752323) - červen 2014

Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích

230 Kč

ČSN 75 2340 (752340) - září 2017 aktuální vydání

Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení

350 Kč

TNV 75 2401 (752401) - srpen 1998

Vodní nádrže a zdrže

207 Kč

ČSN 75 2405 (752405) - duben 2017 aktuální vydání

Vodohospodářská řešení vodních nádrží

230 Kč

ČSN 75 2410 (752410) - duben 2011 aktuální vydání

Malé vodní nádrže

440 Kč

ČSN 75 2411 (752411) - březen 2021 aktuální vydání

Zdroje požární vody

230 Kč

TNV 75 2415 (752415) - leden 2013 aktuální vydání

Suché nádrže

262 Kč

ČSN 75 2601 (752601) - listopad 2010

Malé vodní elektrárny - Základní požadavky

340 Kč

TNV 75 2910 (752910) - leden 2004

Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

235 Kč

ČSN 75 2911 (752911) - únor 1993

Vodní značky

190 Kč

TNV 75 2920 (752920) - leden 2004

Provozní řád hydrotechnických vodních děl

207 Kč

TNV 75 2925 (752925) - květen 2003

Provoz a údržba vodních toků

193 Kč

TNV 75 2931 (752931) - srpen 2006

Povodňové plány

469 Kč

ČSN 75 2935 (752935) - leden 2014

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

230 Kč

TNV 75 2935 (752935) - srpen 2003

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

235 Kč

ČSN 75 3310 (753310) - červen 2009 aktuální vydání

Odkaliště

230 Kč

ČSN 75 3415 (753415) - říjen 1992

Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 6.93, opr. 3.96, Z1 9.11t

465 Kč

ČSN 75 3418 (753418) - říjen 2011 aktuální vydání

Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly

190 Kč

ČSN 75 4030 (754030) - březen 2000

Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

230 Kč

ČSN 75 4100 (754100) - prosinec 1993

Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách. Základní ustanovení

190 Kč

TNV 75 4102 (754102) - listopad 1995

Pedologický průzkum pro meliorační opatření

221 Kč

TNV 75 4112 (754112) - leden 2014 aktuální vydání

Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny

359 Kč

ČSN 75 4200 (754200) - leden 1994

Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

590 Kč

ČSN 75 4210 (754210) - duben 2015 aktuální vydání

Hydromeliorace - Odvodňovací kanály

350 Kč

TNV 75 4221 (754221) - leden 2004

Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží

607 Kč

ČSN 75 4306 (754306) - březen 2010 aktuální vydání

Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubní sítě

340 Kč

TNV 75 4307 (754307) - leden 2018 aktuální vydání

Závlahová zařízení podrobná pro postřik

538 Kč

TNV 75 4310 (754310) - leden 2018 aktuální vydání

Závlahová zařízení pro mikrozávlahy

759 Kč

TNV 75 4320 (754320) - leden 2009

Závlahové kanály

386 Kč

ČSN 75 4500 (754500) - červen 1996

Protierozní ochrana zemědělské půdy

230 Kč

TNV 75 4922 (754922) - leden 2016 aktuální vydání

Údržba odvodňovacích zařízení

304 Kč

TNV 75 4931 (754931) - leden 2016 aktuální vydání

Provozní řády závlah

483 Kč

TNV 75 4933 (754933) - leden 2016 aktuální vydání

Údržba závlahových zařízení

331 Kč

TNV 75 4934 (754934) - únor 2017 aktuální vydání

Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic

317 Kč

ČSN EN 805 (755011) - srpen 2001

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t, Z2 8.18t

727 Kč

ČSN EN 14801 (755013) - duben 2007

Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod

340 Kč

ČSN 75 5025 (755025) - červenec 1994

Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

125 Kč

ČSN EN 15975-1 +A1 (755030) - září 2017 aktuální vydání

Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení

230 Kč

ČSN EN 15975-2 (755030) - březen 2014

Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik

230 Kč

TNI CEN/TR 17801 (755040) - říjen 2022

Směrnice pro plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v budovách

230 Kč

ČSN 75 5050-1 (755050) - březen 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty

340 Kč

ČSN 75 5050-2 (755050) - duben 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem

190 Kč

ČSN 75 5050-3 (755050) - březen 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

250 Kč

ČSN 75 5115 (755115) - červen 2010 aktuální vydání

Jímání podzemní vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.12t

475 Kč

ČSN 75 5201 (755201) - duben 2010 aktuální vydání

Navrhování úpraven vody

340 Kč

ČSN EN 14095 (755202) - březen 2005 aktuální vydání

Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 14743 +A1 (755203) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 14812 +A1 (755204) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 14897 +A1 (755210) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 14898 +A1 (755211) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

350 Kč

ČSN 75 5301 (755301) - červen 2014 aktuální vydání

Vodárenské čerpací stanice

190 Kč

ČSN 75 5355 (755355) - listopad 2021 aktuální vydání

Vodojemy

340 Kč

ČSN EN 1508 (755356) - leden 2000

Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

340 Kč

ČSN EN 12897 +A1 (755360) - říjen 2020 aktuální vydání

Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody

350 Kč

ČSN 75 5401 (755401) - březen 2020 aktuální vydání

Navrhování vodovodního potrubí

230 Kč

TNV 75 5402 (755402) - leden 2022 aktuální vydání

Výstavba vodovodního potrubí

207 Kč

TNV 75 5405 (755405) - srpen 2006

Sanace vodovodních potrubí

414 Kč

ČSN EN 1444 (755406) - duben 2003 aktuální vydání

Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi

440 Kč

TNI CEN/TR 16355 (755407) - duben 2013

Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

340 Kč

TNV 75 5408 (755408) - leden 2013

Bloky vodohospodářských potrubí

317 Kč

ČSN 75 5409 (755409) - únor 2013

Vnitřní vodovody

440 Kč

ČSN EN 806-2 (755410) - říjen 2005

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

550 Kč

ČSN EN 806-3 (755410) - říjen 2006

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

250 Kč

ČSN EN 806-4 (755410) - září 2010

Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž

550 Kč

ČSN EN 806-5 (755410) - červenec 2012

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba

350 Kč

ČSN 75 5411 (755411) - duben 2006 aktuální vydání

Vodovodní přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.17t

190 Kč

ČSN EN 14506 (755412) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Automatická přepínací armatura - Skupina H - Druh C

340 Kč

ČSN EN 14451 (755413) - květen 2021 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 10 až DN 50 včetně - Skupina D - Druh A

230 Kč

ČSN EN 14452 (755414) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B

230 Kč

ČSN EN 12729 (755415) - srpen 2003

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 13079 (755417) - srpen 2004 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D

190 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B

230 Kč

ČSN EN 13078 (755419) - březen 2005 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C

230 Kč

ČSN EN 13959 (755420) - srpen 2005

Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem - DN 6 až DN 250 včetně - Skupina E - Druh A, B, C a D

340 Kč

ČSN EN 14453 (755421) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh C

230 Kč

ČSN EN 14454 (755422) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně - Skupina H - Druh A

340 Kč

ČSN EN 14455 (755423) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 včetně - Skupina L - Druh A a Druh B

230 Kč

ČSN EN 14622 (755424) - leden 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F

190 Kč

ČSN EN 14623 (755425) - leden 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G

190 Kč

ČSN EN 14367 (755426) - únor 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy - Skupina C - Druh A

340 Kč

ČSN EN 13433 (755427) - říjen 2022 nové vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A

350 Kč

ČSN EN 13434 (755428) - říjen 2022 nové vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B

350 Kč

ČSN EN 15096 (755429) - květen 2021 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 až DN 25 včetně - Skupina H, druh B a druh D - Obecné technické specifikace

340 Kč

ČSN 75 5455 (755455) - únor 2014 aktuální vydání

Výpočet vnitřních vodovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

760 Kč

ČSN EN 13076 (755461) - prosinec 2003

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A

190 Kč

ČSN EN 1717 (755462) - duben 2002

Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

550 Kč

ČSN EN 13443-1 +A1 (755463) - březen 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 13443-2 +A1 (755463) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 μm do 80 μm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

550 Kč

ČSN EN 14395-1 (755465) - srpen 2005

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 14652 +A1 (755466) - leden 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

550 Kč

ČSN EN 14718 (755467) - květen 2015 aktuální vydání

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup

230 Kč

ČSN EN 15161 (755468) - červenec 2007

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Montáž, provoz, údržba a opravy

190 Kč

ČSN EN 15219 +A1 (755469) - květen 2008 aktuální vydání

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 15664-1 +A1 (755470) - červen 2014 aktuální vydání

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz

350 Kč

ČSN EN 15664-2 (755470) - září 2010

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody

125 Kč

ČSN EN 16056 (755471) - leden 2013

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí

190 Kč

ČSN EN 16057 (755472) - prosinec 2012

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení

230 Kč

ČSN EN 16058 (755473) - prosinec 2012

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda

230 Kč

TNI CEN/TR 16364 (755474) - říjen 2013

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 15848 (755480) - září 2010

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

230 Kč

ČSN 75 5490 (755490) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

230 Kč

ČSN 75 5630 (755630) - únor 2022 aktuální vydání

Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

190 Kč

ČSN EN 15031 (755631) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16401 (755632) - duben 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlorid sodný používaný v systémech elektrochemické výroby chloru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16399 (755633) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Thiosíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16400 (755634) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxid vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16380 (755635) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16381 (755636) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15032 +A1 (755640) - říjen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová

190 Kč

ČSN EN 15072 (755642) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15073 (755643) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15074 (755644) - duben 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15362 (755645) - říjen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15075 (755646) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15077 (755647) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15078 (755648) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15076 (755649) - říjen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15513 (755650) - srpen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16038 (755651) - prosinec 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15363 (755652) - říjen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15514 (755653) - říjen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16037 (755660) - leden 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný

340 Kč

ČSN EN 12901 (755701) - únor 2010 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice

230 Kč

ČSN EN 12902 (755702) - červenec 2005 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 12903 (755703) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí

230 Kč

ČSN EN 12904 (755704) - říjen 2005 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk

190 Kč

ČSN EN 12905 (755705) - květen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan

230 Kč

ČSN EN 12906 (755706) - květen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza

230 Kč

ČSN EN 12907 (755707) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál

230 Kč

ČSN EN 12909 (755709) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit

230 Kč

ČSN EN 12910 (755710) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek

230 Kč

ČSN EN 12911 (755711) - listopad 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek

230 Kč

ČSN EN 12912 (755712) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt

230 Kč

ČSN EN 12913 (755713) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina

230 Kč

ČSN EN 12914 (755714) - květen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit

230 Kč

ČSN EN 12915-1 (755715) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

230 Kč

ČSN EN 12915-2 (755715) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

230 Kč

ČSN EN 14456 (755717) - prosinec 2004

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kostní uhlí

230 Kč

ČSN EN 13753 (755718) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý

190 Kč

ČSN EN 14369 (755719) - říjen 2015 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16070 (755720) - říjen 2014

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit

230 Kč

ČSN EN 13754 (755721) - srpen 2009 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit

190 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - únor 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý

230 Kč

ČSN EN 14368 (755723) - říjen 2015 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15029 (755725) - červen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý

190 Kč

ČSN EN 15795 (755800) - březen 2011

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany

230 Kč

ČSN EN 878 (755801) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý

230 Kč

ČSN EN 17034 (755802) - srpen 2018

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý

340 Kč

ČSN EN 882 (755803) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1209 (755805) - srpen 2004 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 888 (755806) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý

350 Kč

ČSN EN 889 (755807) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý

340 Kč

ČSN EN 890 (755808) - leden 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého

440 Kč

ČSN EN 891 (755809) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý

350 Kč

ČSN EN 1405 (755810) - březen 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný

230 Kč

ČSN EN 1406 (755811) - červen 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1407 (755812) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy

230 Kč

ČSN EN 1408 (755813) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)

230 Kč

ČSN EN 1409 (755814) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy

230 Kč

ČSN EN 1410 (755815) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy

230 Kč

ČSN EN 1302 (755816) - březen 2000

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10t, Oprava 2 9.10t

480 Kč

ČSN EN 885 (755817) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý

230 Kč

ČSN EN 886 (755818) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý

230 Kč

ČSN EN 887 (755819) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 935 (755820) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer)

230 Kč

ČSN EN 14664 (755821) - červenec 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický

350 Kč

ČSN EN 1197 (755823) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého

230 Kč

ČSN EN 13194 (755829) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12672 (755830) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12876 (755831) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1278 (755832) - září 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon

230 Kč

ČSN EN 937 (755833) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor

340 Kč

ČSN EN 900 (755834) - únor 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý

340 Kč

ČSN EN 901 (755835) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný

350 Kč

ČSN EN 902 (755836) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 938 (755837) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný

340 Kč

ČSN EN 939 (755838) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková

340 Kč

ČSN EN 12933 (755839) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová

340 Kč

ČSN EN 12678 (755840) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12931 (755841) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

340 Kč

ČSN EN 12932 (755842) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

340 Kč

ČSN EN 12926 (755843) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16370 (755848) - únor 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16370 (755848) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití

340 Kč

ČSN EN 12518 (755850) - březen 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno

230 Kč

ČSN EN 1019 (755851) - leden 2006 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý

230 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - květen 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1421 (755852) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 899 (755853) - srpen 2009 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

230 Kč

ČSN EN 974 (755854) - říjen 2004 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná

340 Kč

ČSN EN 936 (755855) - červen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý

230 Kč

ČSN EN 1198 (755856) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 1199 (755857) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 1200 (755858) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný

230 Kč

ČSN EN 1201 (755859) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný

230 Kč

ČSN EN 1202 (755860) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný

230 Kč

ČSN EN 1203 (755861) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný

230 Kč

ČSN EN 1204 (755862) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý

230 Kč

ČSN EN 1205 (755863) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný

230 Kč

ČSN EN 1206 (755864) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný

230 Kč

ČSN EN 1207 (755865) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný

230 Kč

ČSN EN 1208 (755866) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý

230 Kč

ČSN EN 1210 (755867) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný

230 Kč

ČSN EN 1211 (755868) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný

230 Kč

ČSN EN 1212 (755869) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 898 (755870) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12386 (755871) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý

340 Kč

ČSN EN 896 (755872) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný

340 Kč

ČSN EN 897 (755873) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - květen 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12120 (755874) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - květen 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12121 (755875) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12122 (755876) - leden 2006 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku

230 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - květen 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12123 (755877) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný

230 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - květen 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12124 (755878) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - květen 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12125 (755879) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - červen 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12126 (755880) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak

230 Kč

ČSN EN 12173 (755881) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný

230 Kč

ČSN EN 13176 (755882) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13177 (755883) - září 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol

230 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - prosinec 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12174 (755884) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - prosinec 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12175 (755885) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 973 (755886) - březen 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů

440 Kč

ČSN EN 15028 (755887) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 15041 (755888) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany

230 Kč

ČSN EN 12485 (755889) - říjen 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 1017 +A1 (755890) - leden 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit

230 Kč

ČSN EN 1018 (755891) - prosinec 2021 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

230 Kč

TNV 75 5891 (755891) - únor 2011 aktuální vydání

Vodárenské filtrační písky

124 Kč

ČSN EN 15030 +A1 (755892) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16409 (755893) - červen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno

230 Kč

ČSN EN 15039 (755894) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli

340 Kč

ČSN EN 15040 (755895) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli

340 Kč

ČSN EN 15482 (755896) - červen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný

230 Kč

ČSN EN 14805 (755897) - prosinec 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14805 (755897) - listopad 2022 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16003 (755898) - květen 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý

230 Kč

ČSN EN 16004 (755899) - květen 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý

190 Kč

ČSN EN 17215 (755900) - říjen 2019

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody

350 Kč

TNV 75 5910 (755910) - březen 2009

Zkoušky vodárenských objektů a zařízení

235 Kč

ČSN 75 5911 (755911) - duben 1995

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.07t

222 Kč

TNV 75 5922 (755922) - leden 2014 aktuální vydání

Provoz a údržba potrubí vodovodů

138 Kč

TNV 75 5931 (755931) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace

248 Kč

TNV 75 5932 (755932) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Odželezování a odmanganování

97 Kč

TNV 75 5933 (755933) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce

97 Kč

TNV 75 5934 (755934) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce

152 Kč

TNV 75 5940 (755940) - duben 1997

Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie

179 Kč

TNV 75 5941 (755941) - leden 2004

Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím

386 Kč

TNV 75 5950 (755950) - září 2017 aktuální vydání

Provozní řád vodovodu

152 Kč

TNV 75 6011 (756011) - leden 2022 aktuální vydání

Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

262 Kč

TNI CEN/TR 16928 (756020) - prosinec 2017

Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod

230 Kč

ČSN 75 6081 (756081) - duben 2007 aktuální vydání

Žumpy

230 Kč

ČSN 75 6101 (756101) - duben 2012 aktuální vydání

Stokové sítě a kanalizační přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

460 Kč

ČSN EN 16933-1 (756109) - září 2022

Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Fyzický návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16933-2 (756109) - prosinec 2018 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh

350 Kč

ČSN EN 752 (756110) - červen 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému

590 Kč

ČSN EN 16932-1 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně

350 Kč

ČSN EN 16932-2 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy

340 Kč

ČSN EN 16932-3 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy

350 Kč

ČSN EN 1610 (756114) - duben 2017 aktuální vydání

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

350 Kč

ČSN EN 12889 (756115) - únor 2001

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

340 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - září 2019 aktuální vydání

Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek

440 Kč

ČSN 75 6190 (756190) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.04t

415 Kč

ČSN 75 6230 (756230) - únor 2022 aktuální vydání

Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

190 Kč

ČSN 75 6261 (756261) - září 2004 aktuální vydání

Dešťové nádrže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

360 Kč

ČSN 75 6262 (756262) - prosinec 2019

Odlehčovací komory

550 Kč

ČSN EN 476 (756301) - říjen 2022 nové vydání

Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13380 (756304) - červen 2002

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 14457 (756305) - červen 2005 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN 75 6306 (756306) - listopad 2005

Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou

230 Kč

ČSN 75 6307 (756307) - březen 2006

Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 16506 (756308) - květen 2015

Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)

340 Kč

ČSN EN 16397-1 (756320) - červenec 2016 aktuální vydání

Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 16397-2 (756320) - červenec 2016 aktuální vydání

Poddajné spojky - Část 2: Vlastnosti a zkoušení poddajných spojek, přechodů a pouzder s kovovým páskem

340 Kč

ČSN 75 6401 (756401) - říjen 2014 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500

440 Kč

ČSN 75 6402 (756402) - září 2017 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

350 Kč

ČSN EN 12255-1 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady

340 Kč

ČSN EN 12255-10 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN 12255-11 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje

230 Kč

ČSN EN 12255-12 (756403) - srpen 2004 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení

230 Kč

ČSN EN 12255-13 (756403) - září 2003

Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením

230 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - duben 2005 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce

230 Kč

ČSN EN 12255-15 (756403) - prosinec 2004 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

230 Kč

ČSN EN 12255-16 (756403) - březen 2022 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod

340 Kč

ČSN EN 12255-3 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

190 Kč

ČSN EN 12255-4 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění

190 Kč

ČSN EN 12255-5 (756403) - červenec 2000

Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

190 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace

230 Kč

ČSN EN 12255-7 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory

230 Kč

ČSN EN 12255-8 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství

230 Kč

ČSN EN 12255-9 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání

230 Kč

ČSN CEN/TR 12566-2 (756404) - červen 2006

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy

550 Kč

ČSN CEN/TR 12566-5 (756404) - září 2009

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody

350 Kč

ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

440 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

550 Kč

ČSN EN 12566-4 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

340 Kč

ČSN EN 12566-6 ed. 2 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků

440 Kč

ČSN EN 12566-7 ed. 2 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

440 Kč

TNI CEN/TR 15897 (756405) - březen 2020

Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR)

440 Kč

ČSN 75 6406 (756406) - únor 2020 aktuální vydání

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu

340 Kč

ČSN 75 6415 (756415) - červenec 2020 aktuální vydání

Plynové hospodářství čistíren odpadních vod

340 Kč

ČSN 75 6505 (756505) - leden 1991

Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

340 Kč

ČSN EN 858-1 (756510) - duben 2003 aktuální vydání

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.05t, Oprava 1 9.06t

690 Kč

ČSN EN 858-2 (756510) - prosinec 2003 aktuální vydání

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

340 Kč

ČSN 75 6551 (756551) - prosinec 2008 aktuální vydání

Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

230 Kč

ČSN EN 1825-1 (756553) - květen 2005

Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

440 Kč

ČSN EN 1825-2 (756553) - červenec 2003 aktuální vydání

Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

340 Kč

ČSN 75 6560 (756560) - březen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti

230 Kč

TNV 75 6611 (756611) - duben 1997

Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení. Stanovení v čisté vodě

138 Kč

TNV 75 6613 (756613) - duben 1997

Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace

207 Kč

TNV 75 6614 (756614) - duben 1997

Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace

207 Kč

TNV 75 6616 (756616) - červenec 1998

Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích

221 Kč

ČSN 75 6760 (756760) - leden 2014 aktuální vydání

Vnitřní kanalizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.15t

615 Kč

ČSN EN 12056-1 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

262 Kč

ČSN EN 12056-2 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.01t, Z1 5.03t

492 Kč

ČSN EN 12056-3 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.03t, Z2 1.14t

504 Kč

ČSN EN 12056-4 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

372 Kč

ČSN EN 12056-5 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

262 Kč

ČSN EN 12109 (756761) - červenec 2000

Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy

350 Kč

ČSN EN 12050-1 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

350 Kč

ČSN EN 12050-2 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

350 Kč

ČSN EN 12050-3 ed. 2 (756762) - srpen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím

440 Kč

ČSN EN 12050-4 ed. 2 (756762) - říjen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

340 Kč

ČSN 75 6780 (756780) - září 2021

Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.22t

472 Kč

ČSN EN 16941-1 (756781) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod

350 Kč

ČSN EN 16941-2 (756781) - srpen 2021

Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 2: Zařízení pro využití čištěné šedé vody

350 Kč

TNI CEN/TR 17614 (756781) - říjen 2021

Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod

550 Kč

ČSN 75 6790 (756790) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace

340 Kč

ČSN EN 13508-1 (756901) - květen 2013 aktuální vydání

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 13508-2 +A1 (756901) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

990 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - září 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - září 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 2: Sanace

230 Kč

ČSN EN 14654-3 (756902) - září 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 14654-4 (756902) - listopad 2021 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů

340 Kč

ČSN 75 6909 (756909) - říjen 2004 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

TNV 75 6910 (756910) - leden 2008

Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

497 Kč

TNV 75 6911 (756911) - duben 2010 aktuální vydání

Provozní řád kanalizace

304 Kč

TNV 75 6925 (756925) - leden 2021 aktuální vydání

Obsluha a údržba stokových systémů

304 Kč

TNV 75 6930 (756930) - leden 2021 aktuální vydání

Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

373 Kč

ČSN P ISO/TS 13530 (757010) - únor 2010

Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - říjen 2021 aktuální vydání

Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod

440 Kč

ČSN EN 16493 (757012) - březen 2015

Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů

230 Kč

ČSN EN 16164 (757013) - srpen 2013

Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů

230 Kč

ČSN ISO 29201 (757014) - leden 2013

Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod

550 Kč

ČSN EN ISO 13843 (757015) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod

570 Kč

ČSN EN 14996 (757016) - leden 2007

Jakost vod - Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 17994 (757017) - srpen 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami

340 Kč

ČSN P ISO/TS 20281 (757018) - červenec 2008

Jakost vod - Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů

1 690 Kč

ČSN EN 16101 (757019) - duben 2013

Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení

230 Kč

ČSN EN 16260 (757020) - duben 2013

Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI 75 7021 (757021) - leden 2014

Kvalita vod - Metoda přídavků standardu

190 Kč

ČSN ISO 8466-1 (757031) - březen 1994

Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik. Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce

230 Kč

ČSN ISO 8466-2 (757031) - leden 2003 aktuální vydání

Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně

230 Kč

ČSN ISO 11352 (757032) - září 2018

Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - září 2022 nové vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5667-13 (757051) - listopad 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-14 (757051) - březen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

350 Kč

ČSN EN ISO 5667-15 (757051) - březen 2010

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

230 Kč

ČSN EN ISO 5667-16 (757051) - listopad 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-19 (757051) - leden 2005

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-23 (757051) - září 2011

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - leden 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

550 Kč

ČSN EN ISO 5667-6 (757051) - březen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.20t

415 Kč

ČSN ISO 5667-10 (757051) - červenec 2021 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod

440 Kč

ČSN ISO 5667-11 (757051) - červenec 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

350 Kč

ČSN ISO 5667-12 (757051) - srpen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

550 Kč

ČSN ISO 5667-17 (757051) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

350 Kč

ČSN ISO 5667-20 (757051) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

440 Kč

ČSN ISO 5667-21 (757051) - srpen 2011

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

230 Kč

ČSN ISO 5667-22 (757051) - červen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 5667-24 (757051) - září 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

590 Kč

ČSN ISO 5667-4 (757051) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

350 Kč

ČSN ISO 5667-5 (757051) - květen 2008 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

230 Kč

ČSN ISO 5667-7 (757051) - únor 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

340 Kč

ČSN ISO 5667-8 (757051) - leden 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek

230 Kč

TNV 75 7055 (757055) - únor 2009

Jakost vod - Odběr vzorků - Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC)

193 Kč

ČSN EN 17075 (757060) - srpen 2019

Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNV 75 7121 (757121) - červen 2010 aktuální vydání

Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím (s výpočetním programem)

359 Kč

ČSN 75 7143 (757143) - květen 1991

Jakost vod. Jakost vody pro závlahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.09t

405 Kč

ČSN 75 7171 (757171) - leden 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy

190 Kč

ČSN 75 7221 (757221) - listopad 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod

230 Kč

TNV 75 7231 (757231) - červenec 2000

Jakost vod - Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod

110 Kč

ČSN 75 7300 (757300) - květen 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

230 Kč

ČSN ISO 17381 (757304) - duben 2008

Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod

230 Kč

ČSN EN ISO 15839 (757305) - květen 2007

Jakost vod - On-line senzorové analyzátory - Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti

350 Kč

ČSN EN ISO 15587-1 (757310) - únor 2003

Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 1: Rozklad lučavkou

340 Kč

ČSN EN ISO 15587-2 (757310) - únor 2003

Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou

340 Kč

ČSN 75 7315 (757315) - březen 2011

Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou

230 Kč

ČSN EN 1622 (757330) - duben 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN)

340 Kč

ČSN EN 1420 (757331) - říjen 2016 aktuální vydání

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti

340 Kč

ČSN EN 13052-1 (757332) - říjen 2010 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12873-1 (757333) - prosinec 2014 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)

350 Kč

ČSN EN 12873-2 (757333) - září 2022 nové vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu

340 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - únor 2020 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty

230 Kč

ČSN EN 12873-4 (757333) - září 2022 nové vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody

230 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - říjen 2006

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti

440 Kč

ČSN EN 14944-3 (757334) - červenec 2008

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků

440 Kč

ČSN EN 16421 (757335) - červen 2015

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů

550 Kč

ČSN EN 15768 (757336) - leden 2016 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS

350 Kč

ČSN 75 7340 (757340) - prosinec 2019

Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy

230 Kč

ČSN EN 16479 (757340) - prosinec 2014

Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 7342 (757342) - červenec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení teploty

230 Kč

ČSN EN ISO 7027-1 (757343) - leden 2017

Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody

230 Kč

ČSN EN ISO 7027-2 (757343) - září 2019

Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod

230 Kč

ČSN EN 27888 (757344) - červen 1996

Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)

190 Kč

ČSN 75 7346 (757346) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN 75 7347 (757347) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken

190 Kč

ČSN EN 872 (757349) - září 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

190 Kč

ČSN 75 7350 (757350) - duben 2008

Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek

190 Kč

ČSN 75 7358 (757358) - květen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace

125 Kč

ČSN 75 7360 (757360) - červen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm

190 Kč

ČSN EN ISO 7887 (757364) - červenec 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení barvy

230 Kč

TNI 75 7364 (757364) - leden 2014

Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody

230 Kč

ČSN ISO 10523 (757365) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení pH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

262 Kč

ČSN 75 7367 (757367) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)

190 Kč

ČSN EN ISO 9963-1 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3

190 Kč

ČSN EN ISO 9963-2 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4)

190 Kč

ČSN 75 7372 (757372) - květen 2001

Jakost vod - Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK)

190 Kč

ČSN 75 7373 (757373) - květen 2001

Jakost vod - Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého

125 Kč

ČSN ISO 9964-1 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-2 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-3 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 15586 (757381) - srpen 2004

Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

340 Kč

ČSN ISO 8288 (757382) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 7980 (757383) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

157 Kč

ČSN ISO 6059 (757384) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA

190 Kč

ČSN 75 7385 (757385) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 11885 (757387) - září 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

340 Kč

ČSN EN ISO 17294-1 (757388) - červenec 2007

Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 1: Všeobecné směrnice

350 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - březen 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

350 Kč

ČSN ISO 15923-1 (757389) - červenec 2017

Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNV 75 7389 (757389) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií

248 Kč

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) - září 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

230 Kč

ČSN EN ISO 10304-3 (757391) - listopad 1998

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů

340 Kč

ČSN EN ISO 10304-4 (757391) - říjen 2022 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách

230 Kč

ČSN EN ISO 14911 (757392) - červenec 2000

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, a Ba2+ chromatografií iontů - Metoda pro vody a odpadní vody

340 Kč

ČSN 75 7400 (757400) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 10566 (757401) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

190 Kč

ČSN EN ISO 12020 (757402) - prosinec 2000

Jakost vod - Stanovení hliníku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 17378-2 (757403) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení arsenu a antimonu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

340 Kč

ČSN ISO 9390 (757406) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H

125 Kč

TNV 75 7408 (757408) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie

193 Kč

ČSN EN ISO 15061 (757410) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda kapalinové chromatografie iontů

340 Kč

ČSN EN ISO 11206 (757411) - září 2013

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR)

230 Kč

ČSN EN ISO 14403-1 (757413) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

230 Kč

ČSN EN ISO 14403-2 (757413) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

340 Kč

ČSN ISO 6703-2 (757414) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů

230 Kč

ČSN ISO 6703-3 (757414) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 3: Stanovení chlorkyanu

190 Kč

ČSN 75 7415 (757415) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická

230 Kč

ČSN ISO 6058 (757416) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA

125 Kč

ČSN EN ISO 5961 (757418) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

230 Kč

ČSN EN ISO 7393-2 (757419) - srpen 2018

Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

340 Kč

ČSN ISO 7393-1 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

222 Kč

ČSN ISO 7393-3 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.00t, Oprava 1 8.21t

242 Kč

ČSN ISO 9297 (757420) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

125 Kč

ČSN EN ISO 15682 (757421) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí

340 Kč

ČSN 75 7422 (757422) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách

230 Kč

ČSN EN ISO 18412 (757423) - duben 2007

Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Fotometrická metoda pro slabě znečištěné vody

190 Kč

ČSN ISO 11083 (757424) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chromu(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem

125 Kč

ČSN EN 1233 (757425) - listopad 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 23913 (757426) - leden 2010

Jakost vod - Stanovení chromu(VI) - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) s fotometrickou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 19340 (757427) - srpen 2018

Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC)

340 Kč

ČSN ISO 10359-1 (757430) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody

190 Kč

ČSN ISO 10359-2 (757430) - březen 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

190 Kč

TNV 75 7431 (757431) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů - Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem

166 Kč

ČSN ISO 6332 (757433) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

145 Kč

ČSN EN ISO 12846 (757439) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

230 Kč

ČSN 75 7440 (757440) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 17852 (757442) - srpen 2008

Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 6333 (757447) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN ISO 5664 (757449) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci

125 Kč

ČSN ISO 6778 (757450) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 7150-1 (757451) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

222 Kč

ČSN EN 26777 (757452) - září 1995

Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)

190 Kč

ČSN ISO 7890-3 (757453) - leden 1995

Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou

125 Kč

ČSN EN ISO 11732 (757454) - září 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN 75 7455 (757455) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách

230 Kč

ČSN EN ISO 13395 (757456) - prosinec 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN ISO 17289 (757461) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem

230 Kč

ČSN EN 25813 (757462) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 5814 (757463) - květen 2013

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou

230 Kč

ČSN EN ISO 15681-1 (757464) - září 2005

Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

340 Kč

ČSN EN ISO 15681-2 (757464) - červenec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

340 Kč

ČSN EN ISO 6878 (757465) - únor 2005

Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

340 Kč

TNV 75 7466 (757466) - únor 2000

Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)

83 Kč

ČSN ISO 13358 (757474) - červen 2004

Jakost vod - Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů

190 Kč

ČSN ISO 10530 (757475) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení rozpuštěných sulfidů. Fotometrická metoda s methylenovou modří

190 Kč

TNV 75 7476 (757476) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Gravimetrická metoda s chloridem barnatým

152 Kč

ČSN 75 7477 (757477) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

210 Kč

ČSN ISO 22743 (757478) - listopad 2010

Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

230 Kč

ČSN P ISO/TS 17379-2 (757480) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

340 Kč

ČSN 75 7481 (757481) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným

190 Kč

ČSN EN ISO 16264 (757482) - říjen 2004

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí

230 Kč

ČSN 75 7506 (757506) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.05t

262 Kč

ČSN EN ISO 9377-2 (757507) - říjen 2001

Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

405 Kč

TNI 75 7507 (757507) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

190 Kč

ČSN 75 7508 (757508) - duben 2003

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (EL_GR)

190 Kč

ČSN 75 7509 (757509) - květen 2008

Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku

190 Kč

ČSN ISO 11349 (757510) - srpen 2011

Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN 1484 (757515) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

230 Kč

ČSN EN 1899-2 (757517) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 2: Metoda pro neředěné vzorky

230 Kč

ČSN EN ISO 8467 (757519) - únor 1997

Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.06t

222 Kč

ČSN EN ISO 5815-1 (757520) - duben 2020

Kvalita vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn) - Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny

340 Kč

ČSN ISO 15705 (757521) - září 2008

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách

340 Kč

TNI 75 7521 (757521) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách

190 Kč

ČSN ISO 6060 (757522) - prosinec 2008

Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

242 Kč

ČSN EN ISO 20236 (757524) - červenec 2022

Kvalita vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového vázaného dusíku (TNb) a rozpuštěného vázaného dusíku (DNb) po katalytickém spalování za vysoké teploty

340 Kč

ČSN EN 25663 (757525) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla. Odměrná metoda po mineralizaci se selenem (ISO 5663:1984)

190 Kč

ČSN ISO 29441 (757526) - srpen 2011

Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 11905-1 (757527) - říjen 1999

Jakost vod - Stanovení dusíku - Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem

230 Kč

ČSN ISO 6439 (757528) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

190 Kč

ČSN ISO 8165-1 (757529) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolů. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování

190 Kč

ČSN EN ISO 9562 (757531) - květen 2005

Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.08t

372 Kč

TNI 75 7531 (757531) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů

190 Kč

ČSN ISO 16265 (757533) - listopad 2010

Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

262 Kč

ČSN EN 903 (757534) - červen 1996

Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)

190 Kč

ČSN ISO 7875-2 (757535) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek (PAL) Dragendorfovým činidlem

190 Kč

ČSN 75 7536 (757536) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL)

190 Kč

ČSN EN 14207 (757541) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení epichlorhydrinu

230 Kč

ČSN EN 12673 (757544) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 17495 (757546) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení vybraných nitrofenolů - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází

340 Kč

ČSN EN ISO 21253-1 (757549) - duben 2020

Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21253-2 (757549) - duben 2020

Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNV 75 7549 (757549) - červenec 2001

Jakost vod - Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku

166 Kč

ČSN EN ISO 10301 (757551) - srpen 1998

Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie

440 Kč

TNV 75 7552 (757552) - únor 2009

Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) - Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií

262 Kč

ČSN EN ISO 17993 (757555) - srpen 2004

Jakost vod - Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina

340 Kč

ČSN ISO 28540 (757556) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

350 Kč

ČSN EN 16691 (757557) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč

ČSN EN ISO 15680 (757558) - září 2004

Jakost vod - Stanovení řady monocyklických aromatických uhlovodíků, naftalenu a některých chlorovaných sloučenin plynovou chromatografií s P&T a termální desorpcí

350 Kč

ČSN ISO 11423-1 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie

230 Kč

ČSN ISO 11423-2 (757559) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 14402 (757567) - září 2000

Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA)

340 Kč

ČSN EN ISO 18857-1 (757568) - duben 2007

Jakost vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 1: Metoda pro nefiltrované vzorky s využitím extrakce kapalina-kapalina a plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí

340 Kč

ČSN EN ISO 18857-2 (757568) - srpen 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci

340 Kč

ČSN EN 16161 (757573) - leden 2013

Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod

340 Kč

ČSN ISO 20179 (757574) - srpen 2006

Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí

340 Kč

ČSN ISO 10260 (757575) - únor 1996

Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a

190 Kč

ČSN EN ISO 10695 (757576) - duben 2001

Jakost vod - Stanovení vybraných sloučenin s organicky vázaným dusíkem a fosforem - Metody plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 11369 (757577) - listopad 1998

Jakost vod - Stanovení vybraných herbicidů - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE)

340 Kč

ČSN EN 12918 (757578) - červenec 2000

Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem

340 Kč

ČSN ISO 27108 (757579) - březen 2013

Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

505 Kč

ČSN EN ISO 6468 (757580) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

350 Kč

ČSN EN ISO 15913 (757581) - říjen 2003

Jakost vod - Stanovení vybraných fenoxyalifatických herbicidů, včetně bentazonu a hydroxybenzonitrilů, plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií po extrakci tuhou fází a derivatizaci

340 Kč

ČSN ISO 21458 (757582) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 22478 (757583) - listopad 2006

Jakost vod - Stanovení některých výbušnin a podobných sloučenin - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí

350 Kč

ČSN EN ISO 23631 (757584) - listopad 2006

Jakost vod - Stanovení dalaponu, kyseliny trichloroctové a vybraných halogenoctových kyselin - Metoda plynové chromatografie (detekce GC-ECD a/nebo GC-MS) po extrakci kapalina-kapalina a po derivatizaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

360 Kč

ČSN EN ISO 17353 (757585) - duben 2006

Jakost vod - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie

350 Kč

ČSN ISO 25101 (757586) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

340 Kč

ČSN EN ISO 18856 (757587) - duben 2006

Jakost vod - Stanovení vybraných ftalátů plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

440 Kč

ČSN P ISO/TS 11370 (757588) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD)

340 Kč

ČSN ISO 24293 (757589) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)

340 Kč

ČSN EN ISO 16558 (757590) - červenec 2004

Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové chromatografie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.06t

262 Kč

ČSN ISO 17858 (757591) - únor 2011

Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie

550 Kč

ČSN P ISO/TS 28581 (757592) - září 2013

Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

350 Kč

ČSN EN ISO 12010 (757593) - listopad 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16692 (757594) - listopad 2015

Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem

340 Kč

ČSN EN 16694 (757595) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč

ČSN EN 16693 (757596) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč

ČSN EN ISO 17943 (757597) - listopad 2016

Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)

440 Kč

ČSN EN ISO 18635 (757598) - duben 2020 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)

350 Kč

ČSN EN ISO 21676 (757599) - červenec 2019

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.22t

415 Kč

ČSN 75 7600 (757600) - červen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení

190 Kč

ČSN EN ISO 22017 (757605) - květen 2021

Kvalita vod - Návod pro rychlá měření radioaktivity při radiační mimořádné situaci

340 Kč

ČSN EN ISO 11704 (757608) - srpen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10704 (757609) - říjen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 7610 (757610) - duben 2008

Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou

125 Kč

ČSN 75 7611 (757611) - leden 2021 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa

230 Kč

ČSN 75 7612 (757612) - leden 2020 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta

190 Kč

ČSN 75 7613 (757613) - září 2014

Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta

125 Kč

ČSN 75 7614 (757614) - srpen 1998 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení uranu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t

157 Kč

ČSN 75 7615 (757615) - únor 2017

Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa

125 Kč

ČSN EN ISO 9697 (757616) - prosinec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

<