Třída 7580 - Jakost vod. Rozbor kalů

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN EN 12880 (758006) - září 2001

Charakterizace kalů - Stanovení veškerých látek a obsahu vody

190 Kč

ČSN EN 14742 (758008) - listopad 2015

Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14671 (758019) - únor 2007

Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného

190 Kč

ČSN EN 13342 (758020) - září 2001

Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

190 Kč

ČSN EN 14672 (758022) - duben 2006

Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu

190 Kč

TNV 75 8052 (758052) - červenec 1998

Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie NEL

Prodej této položky byl již ukončen.

ČSN EN ISO 22032 (758056) - září 2009

Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci

340 Kč

ČSN EN 17183 (758059) - červenec 2019

Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů

230 Kč

ČSN EN 14702-1 (758060) - listopad 2006

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu)

190 Kč

ČSN EN 14702-2 (758060) - listopad 2006

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 2: Stanovení zahustitelnosti

230 Kč

ČSN EN 14702-3 (758060) - srpen 2019

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV)

340 Kč

ČSN EN 14701-1 (758061) - listopad 2006

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST)

230 Kč

ČSN EN 14701-2 (758061) - listopad 2013 aktuální vydání

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu

230 Kč

ČSN EN 14701-3 (758061) - únor 2007

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti

190 Kč

ČSN EN 14701-4 (758061) - srpen 2019 aktuální vydání

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16720-1 (758065) - listopad 2016

Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15170 (758066) - květen 2009

Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13714 (758080) - duben 2014

Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování

340 Kč

TNI CEN/TR 16788 (758081) - srpen 2015

Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy

550 Kč

TNI CEN/TR 13097 (758083) - leden 2011

Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství

340 Kč

ČSN 75 8085 (758085) - březen 2004

Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy

340 Kč

TNI CEN/TR 15252 (758086) - srpen 2007

Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů

190 Kč

TNI CEN/TR 15126 (758087) - duben 2008

Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů

340 Kč

TNI CEN/TR 16456 (758087) - srpen 2014

Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů

550 Kč

TNI CEN/TR 15473 (758088) - březen 2010

Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů

440 Kč

TNV 75 8090 (758090) - únor 2015 aktuální vydání

Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod

Prodej této položky byl již ukončen.
foo