1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 7577 - Jakost vod. Biologický rozbor vod

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN EN 16698 (757700) - duben 2016

Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod

350 Kč

ČSN 75 7701 (757701) - květen 2008

Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA

230 Kč

ČSN EN 15110 (757702) - prosinec 2006

Jakost vod - Návod pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod

340 Kč

ČSN EN ISO 10870 (757703) - leden 2013

Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu

350 Kč

ČSN EN 17136 (757704) - září 2019

Kvalita vod - Návod pro terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod

230 Kč

ČSN EN 17204 (757704) - říjen 2019

Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15910 (757705) - srpen 2014

Kvalita vod - Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami

440 Kč

ČSN EN 14011 (757706) - září 2003

Jakost vod - Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu

230 Kč

ČSN EN 13946 (757707) - září 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer

230 Kč

ČSN EN 14757 (757708) - prosinec 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty

340 Kč

ČSN EN ISO 16665 (757709) - červen 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14962 (757710) - prosinec 2006

Jakost vod - Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb

340 Kč

ČSN EN 15196 (757711) - duben 2007

Jakost vod - Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček kukel pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení

190 Kč

ČSN 75 7712 (757712) - únor 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu

230 Kč

ČSN 75 7713 (757713) - listopad 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu

350 Kč

ČSN 75 7714 (757714) - červenec 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu

230 Kč

ČSN 75 7715 (757715) - červen 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů

190 Kč

ČSN 75 7716 (757716) - červenec 1998

Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu

1 270 Kč

ČSN 75 7717 (757717) - prosinec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic

340 Kč

ČSN EN 15204 (757718) - duben 2007

Jakost vod - Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla)

440 Kč

ČSN EN 15708 (757719) - květen 2010

Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách

340 Kč

ČSN EN ISO 8689-1 (757720) - duben 2001

Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 1: Pokyny pro interpretaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu

230 Kč

ČSN EN ISO 8689-2 (757720) - duben 2001

Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu

230 Kč

ČSN EN 14184 (757721) - březen 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách

340 Kč

ČSN EN 14407 (757722) - březen 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer

230 Kč

ČSN EN 14614 (757723) - květen 2021 nové vydání

Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek

440 Kč

ČSN EN 15460 (757724) - červen 2008

Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech

230 Kč

ČSN EN 15843 (757725) - červenec 2010

Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek

340 Kč

ČSN EN 16039 (757726) - duben 2012

Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer

350 Kč

ČSN EN 16870 (757727) - říjen 2017

Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer

440 Kč

ČSN EN 16150 (757728) - listopad 2012

Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod

230 Kč

TNI CEN/TR 16151 (757729) - září 2011

Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů

230 Kč

ČSN EN 16772 (757730) - říjen 2016

Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8192 (757731) - září 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního dusíku

340 Kč

ČSN EN ISO 9509 (757732) - duben 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška toxicity pro hodnocení inhibice nitrifikace mikroorganismy aktivovaného kalu

230 Kč

ČSN EN ISO 10712 (757733) - prosinec 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas)

230 Kč

ČSN EN ISO 11348-1 (757734) - květen 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 11348-2 (757734) - květen 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 11348-3 (757734) - květen 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

465 Kč

ČSN ISO 21338 (757735) - březen 2013

Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)

340 Kč

ČSN EN 16695 (757736) - březen 2016

Kvalita vod - Návod pro odhad objemové biomasy fytoplanktonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 75 7737 (757737) - únor 2021

Kvalita vod - Stanovení původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí

340 Kč

ČSN EN ISO 8692 (757740) - srpen 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

340 Kč

ČSN EN ISO 10710 (757741) - září 2013

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNV 75 7741 (757741) - duben 1997

Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem

207 Kč

ČSN EN ISO 10253 (757742) - červen 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 14442 (757743) - duben 2008

Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou

230 Kč

TNI ISO/TR 11044 (757744) - leden 2011

Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas

350 Kč

ČSN EN ISO 20079 (757745) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor) - Zkouška inhibice růstu okřehku

340 Kč

ČSN 75 7746 (757746) - prosinec 2008

Jakost vod - Stanovení inhibičních účinků látek na účinnost fotosyntézy

230 Kč

ČSN EN ISO 20227 (757747) - březen 2018

Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6341 (757751) - květen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

340 Kč

ČSN ISO 10706 (757752) - prosinec 2001

Jakost vod - Stanovení chronické toxicity látek pro Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)

340 Kč

ČSN ISO 20665 (757753) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia

340 Kč

ČSN ISO 14380 (757754) - srpen 2012

Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)

340 Kč

ČSN ISO 20666 (757757) - únor 2010

Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h

230 Kč

ČSN ISO 19827 (757758) - listopad 2016

Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus

230 Kč

ČSN ISO 10229 (757760) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení subchronické toxicity látek pro sladkovodní ryby - Metoda vyhodnocení účinků látek na růstovou rychlost pstruha duhového /Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)/

230 Kč

ČSN EN ISO 7346-1 (757761) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 1: Statická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 7346-2 (757761) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 7346-3 (757761) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 3: Průtočná metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 15088 (757762) - květen 2009

Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)

230 Kč

ČSN ISO 12890 (757763) - prosinec 2010

Jakost vod - Stanovení toxicity pro embryonální a larvální stadia sladkovodních ryb - Semistatická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 16712 (757765) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení akutní toxicity mořských sedimentů nebo sedimentů estuárií pro obojživelníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNV 75 7768 (757768) - únor 2006

Jakost vod - Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení

235 Kč

TNV 75 7769 (757769) - prosinec 2009

Jakost vod - Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod

345 Kč

ČSN EN ISO 9408 (757770) - červenec 2000

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí stanovením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

230 Kč

ČSN EN ISO 9439 (757771) - duben 2001

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého

340 Kč

ČSN EN ISO 9888 (757772) - březen 2000

Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda)

230 Kč

ČSN ISO 10707 (757773) - červen 1996

Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

262 Kč

ČSN EN ISO 9887 (757774) - prosinec 1996

Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)

230 Kč

ČSN EN ISO 7827 (757775) - červenec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

230 Kč

ČSN EN ISO 10634 (757776) - říjen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 11733 (757777) - duben 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Simulační zkouška s aktivovaným kalem

350 Kč

ČSN EN ISO 11734 (757778) - říjen 1999

Jakost vod - Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek kalem z anaerobní stabilizace - Metoda stanovení produkce bioplynu

230 Kč

ČSN ISO 10708 (757779) - únor 1999

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda dvoufázového stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

230 Kč

ČSN ISO 14593 (757780) - březen 2005

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

262 Kč

ČSN EN ISO 21427-2 (757781) - říjen 2009

Hodnocení genotoxicity měřením indukce mikrojader - Část 2: Metoda smíšené populace s použitím buněčné linie V79

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

TNI CEN ISO/TR 15462 (757782) - duben 2013

Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti

340 Kč

ČSN EN 17211 (757786) - březen 2020

Kvalita vod - Návod pro mapování mořských rostlin a makroskopických řas v eulitorální zóně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17218 (757787) - listopad 2019

Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17123 (757788) - srpen 2019

Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16503 (757789) - únor 2015

Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15972 (757790) - únor 2012

Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16859 (757791) - srpen 2017

Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč