ČSN ISO 10707 (757773)

Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

ČSN ISO 10707 Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10707:1994. Hned v předmluvě je obsažena tato: Výstraha - Bezpečnostní opatření: "Aktivovaný kal a splašková odpadní voda mohou obsahovat potenciálně patogenní organismy. Proto při manipulaci s nimi mají být přijata vhodná opatření. Se zkoušenými toxickými látkami nebo látkami neznámých vlastností by mělo být zacházeno s opatrností." Norma specifikuje metodu stanovení biochemické spotřeby kyslíku pro hodnocení úplné biologické rozložitelnosti organických látek dané koncentrace aerobními mikroorganismy ve vodním prostředí. Zkušební podmínky popsané v této normě neodpovídají vždy optimálním podmínkám, za nichž by došlo k maximálnímu stupni biologického rozkladu. Metoda je použitelná pro všechny organické látky, které jsou ve vodě natolik rozpustné, aby mohl být připraven zásobní roztok, nebo pro látky málo rozpustné, použije-li se zvláštní způsob dávkování. Vzhledem k nízké počáteční koncentraci zkoušené látky není obvykle nutné při zkoušce zvažovat žádná zvláštní opatření týkající se toxicity zkoušené látky na mikroorganismy inokula. Podle potřeby je možné provést souběžnou zkoušku inhibice. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Roztok zkoušené látky jako jediný zdroj organického uhlíku a energie v minerálním médiu se očkuje relativně malým množstvím smíšené kultury mikroorganismů. Roztokem se zcela naplní lahvičky, které se uzavřou a inkubují ve tmě při konstantní teplotě. Biologický rozklad se sleduje 28 dnů stanovením rozpuštěného kyslíku. Spotřeba kyslíku (BSK) zkoušenou látkou, korigovaná spotřebou kyslíku souběžně prováděného slepého stanovení, se vyjadřuje v % TSK, popřípadě CHSKCr." K tomu stojí za pozornost tyto definice: čl.3.2: Biochemická spotřeba kyslíku (BSK): Hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaná za specifických podmínek biologickou oxidací organických nebo anorganických látek ve vodě. V tomto případě se vyjadřuje v mg kyslíku spotřebovaného na jednotku (1 mg případně 1 g) zkoušené látky. čl.3.3: Chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr): Hmotnostní koncentrace kyslíku spotřebovaná oxidací zkoušené látky horkým kyselým roztokem dichromanu draselného. Je mírou obsahu přítomných oxidovatelných látek a vyjadřuje se v tomto případě v mg kyslíku spotřebovaného na jednotku (1 mg případně 1 g) zkoušené látky. čl.3.4: Teoretická spotřeba kyslíku (TSK): Celková hmotnost kyslíku potřebná pro úplnou chemickou oxidaci látky. Vypočte se z molekulárního vzorce a vyjadřuje se v tomto případě v mg kyslíku spotřebovaného na jednotku (1 mg případně 1 g) zkoušené látky. Postup zkoušky je podrobně popsán. V informativní příloze A je příklad výpočtu teoretické spotřeby kyslíku (TSK). V informativní příloze B je podrobněji popsán postup stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr) podle ISO 6060, která dosud v ČR není zavedena. ČSN ISO 10707 (75 7773) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN ISO 10707 (757773)
Katalogové číslo 19692
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963196923
Změny a opravy Z1 4.99t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 707
  • ČSN ISO 10707:1996
  • ČSN ISO 10 707:1996