ICS 13.060.40 - Zkoušení vody, odpadní vody a kalů

ČSN ISO 3696 (684051) - červenec 1994

Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.95t

157 Kč

ČSN 75 0130 (750130) - listopad 1990

Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

945 Kč

ČSN 75 0170 (750170) - listopad 1986

Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

590 Kč

ČSN 75 3415 (753415) - říjen 1992

Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 6.93, opr. 3.96, Z1 9.11t

465 Kč

ČSN ISO 8466-1 (757031) - březen 1994

Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik. Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce

230 Kč

ČSN ISO 5667-7 (757051) - únor 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

340 Kč

ČSN ISO 5667-8 (757051) - leden 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek

230 Kč

ČSN 75 7143 (757143) - květen 1991

Jakost vod. Jakost vody pro závlahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.09t

405 Kč

ČSN EN ISO 9963-1 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3

190 Kč

ČSN EN ISO 9963-2 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4)

190 Kč

ČSN ISO 9964-1 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-3 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 8288 (757382) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 7980 (757383) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

157 Kč

ČSN ISO 6059 (757384) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA

190 Kč

ČSN ISO 10566 (757401) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

190 Kč

ČSN ISO 9390 (757406) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H

125 Kč

ČSN ISO 6703-2 (757414) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů

230 Kč

ČSN ISO 6703-3 (757414) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 3: Stanovení chlorkyanu

190 Kč

ČSN ISO 6058 (757416) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA

125 Kč

ČSN EN ISO 5961 (757418) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

230 Kč

ČSN ISO 7393-1 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

222 Kč

ČSN ISO 7393-3 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.00t, Oprava 1 8.21t

242 Kč

ČSN ISO 9297 (757420) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

125 Kč

ČSN ISO 11083 (757424) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chromu(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem

125 Kč

ČSN ISO 10359-1 (757430) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody

190 Kč

ČSN ISO 10359-2 (757430) - březen 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

190 Kč

ČSN ISO 6332 (757433) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

145 Kč

ČSN ISO 6333 (757447) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN ISO 5664 (757449) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci

125 Kč

ČSN ISO 6778 (757450) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 7150-1 (757451) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

222 Kč

ČSN EN 26777 (757452) - září 1995

Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)

190 Kč

ČSN ISO 7890-3 (757453) - leden 1995

Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou

125 Kč

ČSN EN 25813 (757462) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 10530 (757475) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení rozpuštěných sulfidů. Fotometrická metoda s methylenovou modří

190 Kč

ČSN EN ISO 8467 (757519) - únor 1997

Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.06t

222 Kč

ČSN EN 25663 (757525) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla. Odměrná metoda po mineralizaci se selenem (ISO 5663:1984)

190 Kč

ČSN ISO 6439 (757528) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

190 Kč

ČSN ISO 8165-1 (757529) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolů. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování

190 Kč

ČSN EN 903 (757534) - červen 1996

Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)

190 Kč

ČSN ISO 7875-2 (757535) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek (PAL) Dragendorfovým činidlem

190 Kč

ČSN ISO 10260 (757575) - únor 1996

Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a

190 Kč

ČSN ISO 10229 (757760) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení subchronické toxicity látek pro sladkovodní ryby - Metoda vyhodnocení účinků látek na růstovou rychlost pstruha duhového /Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)/

230 Kč

ČSN ISO 10707 (757773) - červen 1996

Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

262 Kč

ČSN EN ISO 9887 (757774) - prosinec 1996

Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)

230 Kč

ČSN ISO 7704 (757812) - únor 1994

Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická stanovení

125 Kč

ČSN EN 26461-1 (757861) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986)

125 Kč

ČSN EN 26461-2 (757861) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 2: Metoda membránových filtrů (ISO 6461-2:1986)

125 Kč

ČSN ISO 10705-1 (757871) - březen 1997

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.02t

262 Kč