ČSN 75 0130 (750130)

Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

ČSN 75 0130 Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje základní termíny a jejich definice v odvětví ochrany vod a procesů změn jakosti vod. Všechny termíny uvedené v této normě je třeba chápat v souladu s jejím názvem jako termíny základních pojmů v odvětví vodního hospodářství. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 403 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v angličtině, němčině a ruštině. Ze zajímavých hesel jsou definovány: Ekologie: Věda o vzájemných vztazích organismu a prostředí. Poznámka: Jde o vztahy organismu k prostředí ve kterém žije /autoekologie/, i o vztahy životních společenstev k prostředí a k sobě navzájem /synekologie/. Ekologisace technologie: Přechod k technologii neohrožující prostředí, k omezení vzniku škodlivin a jejich pronikání do prostředí, k máloodpadovým pracovním postupům. Ekosystém: (nebo také ekologický systém). Systém, ve kterém probíhá cyklická výměna látek a energie mezi rozličnými organismy /biocenózou/ a jejich prostředím /biotopem/. Mezná hodnota /látek ve vodě/ (MH): Hodnota ukazatele jakosti pitné vody /ČSN 75 7111/, většinou horní hranice rozmezí přípustných hodnot, jejímž překročením ztrácí voda vyhovující jakost v ukazateli, jehož hodnota byla překročena. Překročení MH může povolit orgán hygienické služby. Mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR): Hodnota ukazatele jakosti pitné vody /ČSN 75 7111/, zpravidla pozdních toxických účinků /karcinogen, mutagen/, odvozená od principu bezprahového působení, která vyvolá u populace 105 průměrných spotřebitelů při celoživotní konzumaci jeden případ úmrtí navíc. Překročení MHPR mimo podmínky stanovené orgánem hygienické služby, vylučuje užití vody jako pitné. Nejvyšší mezná hodnota /látek ve vodě/ (NMH): Hodnota ukazatele jakosti vody, jejíž překročení mimo podmínky stanovené orgánem hygienické služby vylučuje užití vody jako pitné. Poznámka: NMH je obecně striktně platnou obdobou MH. Je-li ukazatelem jakosti pitné vody hmotnostní koncentrace škodliviny, je NMH totožná s hygienickou nejvyšší přípustnou koncentrací /NPK/, tj.- s tzv. obecnou hodnotou přípustné koncentrace. Poznámka k anotaci jako celku: Mnohé definice jsou shodné s ČSN 75 7111 u r.1989. ČSN 75 0130 byla schválena 1.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.5.1992.

Označení ČSN 75 0130 (750130)
Katalogové číslo 31244
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 11. 1990
Datum účinnosti 1. 5. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 116 stran formátu A5
EAN kód 8590963312446
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 01 30
  • ČSN 750130
  • ČSN 75 01 30 : 1990
  • ČSN 750130:1990
  • ČSN 75 0130:1990