ČSN ISO 5667-8 (757051)

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek

ČSN ISO 5667-8 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5667-8:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. Část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků. Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů. Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků teplárenské vody a páry. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek. Část 9: Pokyny pro odběr vzorků mořské vody. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. Část 12: Pokyny pro odběr vzorků průmyslových chladicích vod. Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů a sedimentů. Tato osmá část normy ČSN ISO 5667 uvádí pokyny k návrhu programů odběru vzorků, volbě zařízení a způsobům odběru vzorků při zjišťování jakosti srážek. Netýká se měření objemu srážek. Předmětem této části není tuhý spad ani jiné formy vodních srážek jako mrholení, mlha a voda obsažená v oblaku, protože jejich měření je ještě ve stadiu výzkumu. Je však třeba poukázat na důležitost takového měření, neboť výsledky výzkumu naznačují, že v některých případech bývá jejich zátěž srovnatelná, nebo dokonce překračuje zátěž z dešťových srážek. Z tohoto důvodu údaje o samotných srážkách málokdy stačí k výpočtu celkového zatížení. Kromě základních normalizovaných požadavků, jsou dále normalizovány: v kapitole 4 - Stanovované složky, 5 - Odběrové zařízení, uchovávání a konzervace vzorků, 6 - Způsoby odběru vzorku, 7 - Lokalizace odběrového místa, 8 - Doba a četnost odběru vzorků, 9 - Vyjadřování výsledků, 10 - Operativní řízení jakosti odběru vzorků a vzorkovací protokol. Norma obsahuje také zvláštní kapitolu - 11 - Bezpečnostní hlediska vzorkování. Má dva články a jejich poměrně rozsáhlý text zní: Čl.11.1 "ISO 5667-1 určuje některá předběžná bezpečnostní opatření. S tím mají být ve shodě všechny národní předpisy věnované bezpečnosti při odběru vzorků a zacházení s chemikáliemi. Protože vzorky se odebírají v širokém rozsahu extrémních podmínek počasí, mají být v každém terénním projektu zváženy poznatky o případném ohrožujícím nebezpečí a o prostředcích, kterými lze minimalizovat. Terénní pracovníci mají prokázat, že jsou dostatečně vybaveni před tím, než se vydají na cestu za odběry. Jako preventivní opatření se doporučují záchranné soupravy první pomoci, zvláště pro pracovníky zdržující se v opuštěné krajině nebo v oblastech s rychlými změnami počasí." Čl.11.2 "Kyseliny a zásady používané ke konzervaci vzorků vody mají být pečlivě ukládány a stejně tak s nimi zacházeno. je třeba vyvarovat se vdechnutí par nebo přímého styku s kůží, očima, šatem. Při práci s kyselinami a zásadami mají být používány ochranné brýle. Kyseliny a zásady se nikdy nemají pipetovat ústy." Konečně je normalizována Příloha A, která je nedílnou součástí normy. Stanoví obsah (formulář) zprávy o odběru srážek. Postup při provádění odběrů je podrobně popsán. ČSN ISO 5667-8 (75 7051) byla vydána v lednu 1996.

Označení ČSN ISO 5667-8 (757051)
Katalogové číslo 18888
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963188881
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN EN ISO 5667-14 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-15 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

ČSN EN ISO 5667-19 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

ČSN EN ISO 5667-23 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-10 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-11 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN ISO 5667-12 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

ČSN ISO 5667-17 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN ISO 5667-20 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

ČSN ISO 5667-21 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

ČSN ISO 5667-22 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

ČSN ISO 5667-24 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

ČSN ISO 5667-4 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN ISO 5667-5 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

ČSN ISO 5667-7 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách