ČSN ISO 6439 (757528)

Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

ČSN ISO 6439 Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6439:1990. Specifikuje stanovení fenolů těkajících s vodní parou (jednosytných fenolů) v pitné vodě, povrchových a odpadních vodách. Po oddělení fenolů destilací lze použít dvou modifikací metody: Metoda A (přímá spektrofotometrická metoda): tato metoda je vhodná pro stanovení fenolů ve vzorcích s koncentrací ve vodní fázi (bez chloroformové extrakce) větší než 0,10 mg.l-1, vyjádřený jako fenol. Metoda B (s extrakcí chloroformem): tato metoda je vhodná pro stanovení fenolů v koncentračním rozmezí asi od 0,002 mg.l-1 do 0,10 mg.l-1 bez zředění vzorku, jestliže se vzniklé barevné produkty koncentrují extrakcí chloroformem. Výsledky se vyjadřují jako fenol. Z kap. 4: Metoda A - Přímá spektrofotometrická metoda - vyjímáme čl.4.1 Podstata zkoušky, kde se stanoví: "Destilací se separují fenolové sloučeniny od znečištěnin a konzervačních látek. Fenolové sloučeniny těkají postupně, takže objem destilátu se musí rovnat objemu původního vzorku odebraného k destilaci. Reakcí oddestilovaných fenolových sloučenin s 4-aminoantipyrinem při hodnotě pH 10 ± 0,2 v přítomnosti v přítomnosti hexakyanoželezitanu draselného vznikají antipyrinová barviva. Měří se absorbance zbarvených roztoků při 510 nm. Výsledky se vyjadřují v mg fenolu (C6H5OH) na litr. Nejnižší dokazatelná míra odpovídá koncentraci fenolu 0,01 mg.l-1, pracuje-li se při spektrometrickém stanovení s kyvetami optické délky 50 mm a se 100 ml destilátu." Dále - ze seznamu analytických činidel - vyjímáme ustanovení čl.4.2.16.4 Chloroform. Výstraha: Chloroform je toxický a potenciálně karcinogenní. Nevdechovat jeho páry. Zabránit kontaktu s pokožkou a s očima. Je zajímavé, že jediné toto činidlo má uvedené upozornění. Není upozorněno na nebezpečí žíravin, ani jiných toxických chemikálií (např. síran měďnatý, fenol, kyseliny apod.) Z kap. 5: Metoda B - Chloroformová extrakční metoda - vyjímáme čl.5.1 Podstata zkoušky, kde se stanoví: "Fenolové sloučeniny se separují od znečištěnin a konzervačních činidel extrakcí. Fenolové sloučeniny těkají postupně, takže objem destilátu se musí rovnat objemu původního vzorku odebraného k destilaci. Fenolové sloučeniny obsažené v destilátu reagují s 4-aminoantipyrinem při hodnotě pH 10,0 ± 0,2 v přítomnosti hexakyanoželezitanu draselného za vzniku antipyrinových barviv. Tato barviva se extrahují z vodné fáze chloroformem a absorbance se měří při 460 nm. Koncentrace fenolových sloučenin se vyjadřuje v miligramech fenolu na 1 litr. Při spektrofotometrickém stanovení odpovídá nejnižší dokazatelné množství koncentraci fenolu 0,005 mg, nebo se extrahuje 50 ml chloroformu a měření se pak provádí v kyvetě optické délky 100 mm. Nejnižší dokazatelná koncentrace fenolových sloučenin, vyjádřená jako fenol, je 0,002 mg.l-1 v 500 ml destilátu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN ISO 6439 (75 7528) byla vydána v únoru 1995 a nahradila ČSN 83 0520 část 26 z 20.5.1977, dále ČSN 83 0530 část 33 z 13.4.1979, a konečně ČSN 83 0540 část 31 z 16.3.1987.

Označení ČSN ISO 6439 (757528)
Katalogové číslo 17206
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172064
Tato norma nahradila ČSN 83 0540-31 (830540) z března 1988
ČSN 83 0530-33 (830530) z září 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)