ČSN 75 3415 (753415)

Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro skladování a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových vod. Neplatí pro ropné látky v pohyblivých strojích, pro přepravní zařízení na ropné látky, pokud nejsou součástí skladů a pro doplněné letadel pohonnými hmotami, pro dálkovody, pro lodní přepravu ropných látek a pro těžbu ropy. Články 3.1, 8.5, 9.2, 9.8, 9.12 a 9.13 normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ministerstva životního prostředí ČR a Slovenské komise pre životné prostredie na základě jejich požadavku. (Čl.3.1 se týká objektů, čl.8.5 chráněných oblastí, čl.9.2 provozu skladů, čl.9.8 zachycování a zneškodňování při haváriích, čl.9.12 některých skladovacích nádrží a čl.9.13 jejich provozu.) V podrobnostech jsou z hlediska hygieny práce významné zejména tyto údaje: Objekty, v nichž se ropné látky přijímají, skladují, vydávají nebo používají, nebo kde se s ropnými látkami manipuluje, musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do povrchových nebo do podzemních vod nebo k nepřípustnému znečistění terénu spojenému se znečistěním podzemních i povrchových vod. Pohotovostní uložení ropných látek v nádržkových vozech a cisternách se zřizuje jen nezbytně nutném rozsahu. Podmínky pro ně se stanoví podle místních poměrů. Tato uložení ropných látek se nemá situovat v pásmech hygienické ochrany (dále jen PHO) 1. a 2. stupně a v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (dále jen CHOPAV), v blízkosti vodních toků a v blízkosti studní místního zásobování pitnou vodou. Provoz skladovacích zařízení. Všeobecné zásady provozu skladů ropných látek viz ČSN 65 0201. Provoz skladů ropných látek musí být zajišťován podle schváleného provozního řádu. Pozorovatel skladu ropných látek musí mít k dispozici dokumentaci skutečného provedení stavby (vč. technického vybavení objektů, plán opatření pro případ havárie, záznamy o provedených zkouškách těsnosti a kontrolách zařízení a o odstranění zjištěných závad. Provozní řád skladu obvykle obsahuje: a) titulní list s udáním označení a umístění skladu, pozorovatele, údaji o schvalování s platností provozního řádu, b) základní popis jednotlivých částí skladu včetně přehledného technologického schématu, c) údaje o vlastnostech skladovaných ropných látek, d) pokyny pro obsluhu a údržbu, e) plán zkoušek těsnosti, kontrol a prověřování jednotlivých nádrží a potrubí rozvodu, f) postup při odstraňování poruch, g) požadavky bezpečnosti a hygieny práce, h) vedení provozních záznamů, i) postup v případě havarie. ČSN 75 3415 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 83 0915 z 20.8.1979.

Označení ČSN 75 3415 (753415)
Katalogové číslo 32682
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963326825
Změny a opravy opr. 6.93, opr. 3.96, Z1 9.11t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 65 0201 (650201)
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 65 0202 (650202)
Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

ČSN 75 6551 (756551)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 3418 (753418)
Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 34 15
  • ČSN 753415
  • ČSN 75 34 15 : 1992
  • ČSN 753415:1992
  • ČSN 75 3415:1992