ČSN 65 0202 (650202) Aktuální vydání

Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 437 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná na základě jeho požadavku ČÚBP. Platí pro projektování nových plnicích a stáčecích stanovišť hořlavých kapalin a topných olejů, výdejních čerpacích stanic s výdejními stojany nebo stáčecími a výdejními bloky, letištních tankovacích stanic a tankovacích stanic pro vnitrozemská plavidla a stanoví základní konstrukční požadavky pro nově konstruované výdejní stojany. Platí dále pro projektování změn staveb nebo technologických zařízení plnicích a stáčecích stanovišť čerpacích a tankovacích stanic, a to pro měněné části objektů nebo technologických zařízení. Neplatí v podstatě pro projektování a provoz drážních objektů. Neplatí rovněž pro čerpací stanice a plnění a stáčení zkapalněných uhlovodíkových plynů. Požadavky uvedené v této normě se týkají především požární bezpečnosti, bezpečnosti osob a technických zařízení. Nicméně v kap. 3 (Všeobecně) se stanoví, že plnění nebo stáčení hořlavých kapalin smí být prováděno jen na místech vybavených a zajištěných podle příslušných vodohospodářských, dopravních a hygienických předpisů. Rozsáhlá a podrobná norma stanoví zejména požadavky na plnění a stáčení ( kap. 4). V této kap. v čl.4.1.7 je zajímavé ustanovení o nutnosti provádět zpětné odvádění par při plnění a stáčení kapalin, jejichž tlak sytých par při teplotě 20°C je roven 0,13 kPa nebo vyšší, nebo kapalin silně toxických, s NPK-P nižší než 50 mg.m-3. Dále norma stanoví technické požadavky (stavební a dispoziční řešení- kap. 6), zvláštní požadavky na čerpací stanice (kap. 7) a konečně požadavky na provozní podmínky (kap. 8). ČSN 65 0202 byla vydána v září 1995. Nahradila ČSN 65 0202 z 26.11.1984 a ČSN 73 0839 z 18.8.1977.

Označení ČSN 65 0202 (650202)
Katalogové číslo 17758
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963177588
Změny a opravy Z1 3.99t, Z2 9.12t
Tato norma nahradila ČSN 65 0202 (650202) z září 1985
ČSN 73 0839 (730839) z října 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 65 0201 (650201)
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 75 3415 (753415)
Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

ČSN 73 6059 (736059)
Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

ČSN 75 6551 (756551)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 02 02
  • ČSN 650202
  • ČSN 65 02 02 : 1995
  • ČSN 650202:1995
  • ČSN 65 0202:1995