ICS 75.160.20 - Kapalná paliva

ČSN EN 15794 (389664) - březen 2010

Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin

230 Kč

ČSN 65 0201 (650201) - srpen 2003 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t

740 Kč

ČSN 65 0202 (650202) - září 1995 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.99t, Z2 9.12t

437 Kč

TNI CEN/TR 16885 (656004) - květen 2016

Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 14275 (656007) - červenec 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic

230 Kč

TNI CEN/TR 17225 (656019) - červenec 2019

Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 16896 (656026) - květen 2017

Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13032 (656033) - září 2012

Ropné výrobky - Stanovení nízkých koncentrací síry v motorových palivech - Metoda energiově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13016-1 (656068) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE)

230 Kč

ČSN EN 13016-2 (656068) - únor 2008 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C

230 Kč

ČSN EN 13016-3 (656068) - prosinec 2018

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)

230 Kč

ČSN EN 17057 (656091) - srpen 2018

Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13723 (656109) - únor 2003

Ropné výrobky - Stanovení nízkého obsahu olova v automobilových benzinech - Vlnově dispersní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3830 (656110) - červenec 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení olova v benzinech - Jodmonochloridová metoda

190 Kč

ČSN EN 1601 (656111) - březen 2018 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzinu - Metoda plynové chromatografie (O-FID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13132 (656112) - duben 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon

340 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12662 (656135) - červenec 2014 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin

230 Kč

ČSN EN 17306 (656136) - únor 2020

Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilačních charakteristik za atmosférického tlaku - Mikrodestilace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 14078 (656138) - září 2014 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 16270 (656140) - říjen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 12177 (656149) - květen 1999

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 237 (656156) - duben 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení nízkých koncentrací olova atomovou absorpční spektrometrií

230 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - duben 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 20847 (656158) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Energiově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 5164 (656161) - listopad 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - září 2019 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda

340 Kč

ČSN EN 15195 (656163) - červen 2015 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 65 6164 (656164) - říjen 1981

Světlé ropné výrobky. Jodové číslo

125 Kč

ČSN EN ISO 13759 (656165) - květen 1999

Ropné výrobky - Stanovení alkylnitrátů v motorových naftách - Spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 116 (656166) - leden 2016 aktuální vydání

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

250 Kč

ČSN EN 16329 (656167) - říjen 2013

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16476 (656168) - říjen 2014

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku, fosforu, mědi a zinku v motorové naftě - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN DIN 51900-1 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda

340 Kč

ČSN DIN 51900-2 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm

190 Kč

ČSN DIN 51900-3 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm

190 Kč

ČSN EN 16906 (656170) - březen 2018

Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - metoda motoru BASF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16997 (656171) - březen 2018

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorovém palivu E85 - Metoda vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 65 6174 (656174) - říjen 1971

Kvapalné palivá a technické benzíny. Skúška na sírne zlúčeniny (Doctor-test)

65 Kč

ČSN EN 16135 (656175) - červen 2012

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 16136 (656176) - srpen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

230 Kč

ČSN EN 16576 (656177) - duben 2015

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v motorové naftě - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

230 Kč

ČSN EN ISO 7536 (656182) - červen 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability benzinu - Metoda indukční periody

230 Kč

ČSN EN ISO 3735 (656184) - červenec 2000 aktuální vydání

Ropa a topné oleje - Stanovení úsad - Extrakční metoda

190 Kč

ČSN EN 16091 (656185) - květen 2012

Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou

230 Kč

ČSN EN 16144 (656186) - srpen 2012

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla paliv na bázi středních destilátů - Metoda pevného rozmezí doby nástřiku ve spalovací komoře s konstantním objemem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4264 (656187) - březen 2019 aktuální vydání

Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných

230 Kč

ČSN EN 238 (656188) - listopad 1997 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení benzenu infračervenou spektrometrií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.04t

315 Kč

ČSN EN 16715 (656189) - únor 2016

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů - Stanovení prodlevy vznícení a spalování použitím spalovací komory o konstantním objemu s přímým vstřikováním paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - září 2016 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 17155 (656191) - únor 2019

Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5163 (656197) - listopad 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6246 (656198) - listopad 2017 aktuální vydání

Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 17178 (656484) - únor 2020

Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 15469 (656485) - duben 2008

Ropné výrobky - Zkušební metoda pro stanovení volné vody ve zkapalněném ropném plynu vizuální metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15470 (656486) - březen 2018 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 15471 (656487) - březen 2018 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN 16423 (656489) - duben 2014

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda plynové chromatografie s použitím přímého dávkování kapaliny do kolony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 65 6500 (656500) - květen 2011

Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.13t

157 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - červenec 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv

340 Kč

ČSN EN 589 (656503) - srpen 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 228 +A1 (656505) - leden 2018 aktuální vydání

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.19t, Oprava 1 12.19t, Oprava 2 12.20t

505 Kč

ČSN EN 590 +A1 (656506) - leden 2018 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN 65 6508 (656508) - únor 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.17t

255 Kč

ČSN 65 6509 (656509) - březen 2004

Motorová paliva - Emulzní motorová nafta - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 16709 +A1 (656510) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 15376 (656511) - březen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 15293 (656512) - březen 2019

Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN 65 6513 (656513) - prosinec 2009 aktuální vydání

Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN 65 6516 (656516) - duben 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.14t

250 Kč

ČSN 65 6517 (656517) - listopad 2009

Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 16761-1 (656518) - červen 2016

Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 1: Metoda jednokolonové techniky

230 Kč

ČSN EN 16761-2 (656518) - červenec 2016

Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 2: Metoda dvoukolonové techniky

230 Kč

ČSN EN 16734 +A1 (656519) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 15938 (656540) - únor 2011

Motorová paliva - Ethanol jako mísicí složka a palivo (E85) - Stanovení elektrické vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15484 (656550) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 15485 (656551) - únor 2008

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15486 (656552) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 15487 (656553) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným

190 Kč

ČSN EN 15488 (656554) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě

190 Kč

ČSN EN 15489 (656555) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

190 Kč

ČSN EN 15490 (656556) - únor 2008

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení pHe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor

190 Kč

ČSN EN 15492 (656558) - červenec 2012 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 15691 (656559) - září 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení netěkavého podílu (odparku) - Vážková metoda

190 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - listopad 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera

190 Kč

ČSN EN 15721 (656561) - březen 2014 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vyšších alkoholů, methanolu a ostatních nečistot - Plynová chromatografie

340 Kč

ČSN EN 15837 (656563) - červen 2010

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu, mědi a síry - Přímá metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16942 (656565) - květen 2017

Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

360 Kč

TNI CEN/TR 16569 (656568) - květen 2014

Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16514 (656569) - květen 2014

Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 15751 (656570) - říjen 2014 aktuální vydání

Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace

230 Kč

ČSN EN 15779 +A1 (656571) - duben 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Stanovení methylesterů polynenasycených mastných kyselin (≥ 4 dvojné vazby) (PUFA) plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16294 (656572) - květen 2013

Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu fosforu v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16568 (656573) - červen 2015

Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 °C

230 Kč

ČSN EN 16300 (656575) - březen 2013

Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie

190 Kč

TNI CEN/TR 16884 (656576) - září 2016

Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI CEN/TR 16557 (656580) - květen 2014

Motorová paliva - Směsné motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B11–B30) - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16680 (656581) - únor 2015

Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - červen 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 15367-2 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-3 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 16389 (656583) - srpen 2020 nové vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 15940 +A1 +AC (656584) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení

340 Kč

TNI CEN/TR 15993 (656586) - květen 2019

Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 65 6691 (656691) - červenec 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

145 Kč

ČSN 65 7991 (657991) - leden 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.05t

157 Kč

ČSN EN 14156 (658102) - leden 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu: Paliva z uhelného dehtu - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14998 (658352) - červenec 2005

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Ředící oleje - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260) - srpen 2014

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance

350 Kč