Třída 7573 - Jakost vod. Fyzikální rozbor vod

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 7300 (757300) - květen 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

230 Kč

ČSN ISO 17381 (757304) - duben 2008

Jakost vod - Výběr a použití metod s přímo použitelnými komerčními analytickými soupravami pro analýzu vod

230 Kč

ČSN EN ISO 15839 (757305) - květen 2007

Jakost vod - On-line senzorové analyzátory - Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti

350 Kč

ČSN EN ISO 15587-1 (757310) - únor 2003

Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 1: Rozklad lučavkou

340 Kč

ČSN EN ISO 15587-2 (757310) - únor 2003

Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou

340 Kč

ČSN 75 7315 (757315) - březen 2011

Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou

230 Kč

ČSN EN 1622 (757330) - duben 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN)

340 Kč

ČSN EN 1420 (757331) - říjen 2016 aktuální vydání

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti

340 Kč

ČSN EN 13052-1 (757332) - říjen 2010 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12873-1 (757333) - prosinec 2014 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)

350 Kč

ČSN EN 12873-2 (757333) - říjen 2005

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu

340 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - únor 2020 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty

230 Kč

ČSN EN 12873-4 (757333) - září 2006

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody

230 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - říjen 2006

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti

440 Kč

ČSN EN 14944-3 (757334) - červenec 2008

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků

440 Kč

ČSN EN 16421 (757335) - červen 2015

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů

550 Kč

ČSN EN 15768 (757336) - leden 2016 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS

350 Kč

ČSN 75 7340 (757340) - prosinec 2019

Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy

230 Kč

ČSN EN 16479 (757340) - prosinec 2014

Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 7342 (757342) - červenec 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení teploty

230 Kč

ČSN EN ISO 7027-1 (757343) - leden 2017

Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody

230 Kč

ČSN EN ISO 7027-2 (757343) - září 2019

Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod

230 Kč

ČSN EN 27888 (757344) - červen 1996

Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)

190 Kč

ČSN 75 7346 (757346) - červen 2002 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN 75 7347 (757347) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken

190 Kč

ČSN EN 872 (757349) - září 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

190 Kč

ČSN 75 7350 (757350) - duben 2008

Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek

190 Kč

ČSN 75 7358 (757358) - květen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace

125 Kč

ČSN 75 7360 (757360) - červen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm

190 Kč

ČSN EN ISO 7887 (757364) - červenec 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení barvy

230 Kč

TNI 75 7364 (757364) - leden 2014

Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody

230 Kč

ČSN ISO 10523 (757365) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení pH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

262 Kč

ČSN 75 7367 (757367) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)

190 Kč

ČSN EN ISO 9963-1 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3

190 Kč

ČSN EN ISO 9963-2 (757371) - prosinec 1996

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4)

190 Kč

ČSN 75 7372 (757372) - květen 2001

Jakost vod - Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK)

190 Kč

ČSN 75 7373 (757373) - květen 2001

Jakost vod - Výpočet forem výskytu oxidu uhličitého

125 Kč

ČSN ISO 9964-1 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-2 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-3 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 15586 (757381) - srpen 2004

Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

340 Kč

ČSN ISO 8288 (757382) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 7980 (757383) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

157 Kč

ČSN ISO 6059 (757384) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA

190 Kč

ČSN 75 7385 (757385) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 11885 (757387) - září 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

340 Kč

ČSN EN ISO 17294-1 (757388) - červenec 2007

Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 1: Všeobecné směrnice

350 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - březen 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

350 Kč

ČSN ISO 15923-1 (757389) - červenec 2017

Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNV 75 7389 (757389) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií

248 Kč

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) - září 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

230 Kč

ČSN EN ISO 10304-3 (757391) - listopad 1998

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 3: Stanovení chromanů, jodidů, siřičitanů, thiokyanatanů a thiosíranů

340 Kč

ČSN EN ISO 10304-4 (757391) - březen 2000

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách

340 Kč

ČSN EN ISO 14911 (757392) - červenec 2000

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, a Ba2+ chromatografií iontů - Metoda pro vody a odpadní vody

340 Kč