Třída 7574 - Jakost vod. Chemický rozbor vod

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 7400 (757400) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 10566 (757401) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

190 Kč

ČSN EN ISO 12020 (757402) - prosinec 2000

Jakost vod - Stanovení hliníku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 17378-2 (757403) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení arsenu a antimonu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

340 Kč

ČSN ISO 9390 (757406) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H

125 Kč

TNV 75 7408 (757408) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie

Prodej této položky byl již ukončen.

ČSN EN ISO 15061 (757410) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda kapalinové chromatografie iontů

340 Kč

ČSN EN ISO 11206 (757411) - září 2013

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR)

230 Kč

ČSN EN ISO 14403-1 (757413) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

230 Kč

ČSN EN ISO 14403-2 (757413) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

340 Kč

ČSN ISO 6703-2 (757414) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů

230 Kč

ČSN ISO 6703-3 (757414) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 3: Stanovení chlorkyanu

190 Kč

ČSN 75 7415 (757415) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická

230 Kč

ČSN ISO 6058 (757416) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA

125 Kč

ČSN EN ISO 5961 (757418) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

230 Kč

ČSN EN ISO 7393-2 (757419) - srpen 2018

Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

340 Kč

ČSN ISO 7393-1 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

222 Kč

ČSN ISO 7393-3 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.00t, Oprava 1 8.21t

242 Kč

ČSN ISO 9297 (757420) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

125 Kč

ČSN EN ISO 15682 (757421) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí

340 Kč

ČSN 75 7422 (757422) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách

230 Kč

ČSN EN ISO 18412 (757423) - duben 2007

Jakost vod - Stanovení chromu (VI) - Fotometrická metoda pro slabě znečištěné vody

190 Kč

ČSN ISO 11083 (757424) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chromu(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem

125 Kč

ČSN EN 1233 (757425) - listopad 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN ISO 23913 (757426) - leden 2010

Jakost vod - Stanovení chromu(VI) - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) s fotometrickou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 19340 (757427) - srpen 2018

Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC)

340 Kč

ČSN ISO 10359-1 (757430) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody

190 Kč

ČSN ISO 10359-2 (757430) - březen 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

190 Kč

TNV 75 7431 (757431) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů - Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem

Prodej této položky byl již ukončen.

ČSN ISO 6332 (757433) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

145 Kč

ČSN EN ISO 12846 (757439) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

230 Kč

ČSN 75 7440 (757440) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 17852 (757442) - srpen 2008

Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 6333 (757447) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN ISO 5664 (757449) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci

125 Kč

ČSN ISO 6778 (757450) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 7150-1 (757451) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

222 Kč

ČSN EN 26777 (757452) - září 1995

Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)

190 Kč

ČSN ISO 7890-3 (757453) - leden 1995

Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou

125 Kč

ČSN EN ISO 11732 (757454) - září 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN 75 7455 (757455) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách

230 Kč

ČSN EN ISO 13395 (757456) - prosinec 1997 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN ISO 17289 (757461) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem

230 Kč

ČSN EN 25813 (757462) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení rozpuštěného kyslíku. Jodometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 5814 (757463) - květen 2013

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou

230 Kč

ČSN EN ISO 15681-1 (757464) - září 2005

Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

340 Kč

ČSN EN ISO 15681-2 (757464) - červenec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

340 Kč

ČSN EN ISO 6878 (757465) - únor 2005

Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

340 Kč

TNV 75 7466 (757466) - únor 2000

Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)

Prodej této položky byl již ukončen.

ČSN ISO 13358 (757474) - červen 2004

Jakost vod - Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů

190 Kč

ČSN ISO 10530 (757475) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení rozpuštěných sulfidů. Fotometrická metoda s methylenovou modří

190 Kč

TNV 75 7476 (757476) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Gravimetrická metoda s chloridem barnatým

Prodej této položky byl již ukončen.

ČSN 75 7477 (757477) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

210 Kč

ČSN ISO 22743 (757478) - listopad 2010

Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

230 Kč

ČSN P ISO/TS 17379-2 (757480) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

340 Kč

ČSN 75 7481 (757481) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným

190 Kč

ČSN EN ISO 16264 (757482) - říjen 2004

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí

230 Kč
foo