ČSN EN 12673 (757544)

Jakost vod - Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou plynové chromatografie

ČSN EN 12673 Jakost vod - Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou plynové chromatografie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 12673:1998. Evropská norma EN 12673:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje stanovení 19 chlorfenolů (2-, 3- a 4-chlorfenolu, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4a 3,5- dichlorfenolu, 2,2,4-, 2,3,5-, 2,3,6-, 2,4,5- 2,4,6a 3,4,5-trichlorfenolu, 2,3,4,5-, 2,3,4,6a 2,3,5,6-tetrachlorfenolu a pentachlorfenolu) metodou plynové chromatografie v pitné, podzemní, dešťové, odpadní, mořské a povrchové vodě. Norma popisuje acetylaci chlorfenolů s následnou extrakcí kapalina/kapalina a stanovení metodou plynové chromatografie s detekcí detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) nebo hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Metoda je validována pro pitnou vodu, povrchovou vodu a odpadní vodu, ale lze ji použít pro všechny výše uvedené druhy vod. Metodou lze stanovit chlorfenoly v rozsahu koncentrací 0,1µg.l-1 až 1 mg.l-1 v závislosti na použitém objemu vzorku a na stanovené sloučenině (stupni chlorace) (viz příloha A). V případech, kdy nelze dosáhnout úplného oddělení izomerů, se uvádí do protokolu jejich součet. Metodu lze použít i pro jiné halogenované fenolické sloučeniny, pokud je pro každý takový případ validována. Podstata zkoušky: Chlorfenoly přítomné ve vzorku vody se derivatizují acetanhydridem na příslušné acetáty. Tyto deriváty se extrahují ze vzorku hexanem. Hexanová frakce se analyzuje metodou plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu, nebo s hmotností spektrometrií. V závislosti na druhu vzorku se před derivatizací upraví hodnota pH. Dále stojí za pozornost v kapitole 6, toto UPOZORNĚNÍ - Použití této evropské normy může zahrnovat nebezpečné látky, postupy a zařízení. Není účelem této normy zabývat se všemi problémy bezpečnosti, které jsou spojeny s jejím používáním. Za vytvoření podmínek odpovídajících zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci před použitím této normy odpovídá její uživatel. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma uvádí tyto kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, zmíněná kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Rušivé vlivy, kapitolu 6 - Chemikálie a činidla, kapitolu 7 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 8 - Odběr vzorků, kapitolu 9 - Postup, kapitolu 10 - Vyjadřování výsledků a kapitolu 11 - Protokol o zkoušce. Déle norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, E a G. ČSN EN 12673 (75 7544) byla vydána v lednu 2000.

Označení ČSN EN 12673 (757544)
Katalogové číslo 57618
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963576183
Dostupnost skladem (tisk na počkání)