ČSN EN ISO 11369 (757577)

Jakost vod - Stanovení vybraných herbicidů - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE)

ČSN EN ISO 11369 Jakost vod - Stanovení vybraných herbicidů - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11369:1997. Evropská norma EN ISO 11369:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11369:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato evropská norma určuje metodu stanovení organických herbicidů v pitné a podzemní vodě vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s detekcí v ultrafialové (UV) oblasti spektra, po extrakci kapalina/tuhá látka (SPE). Metodu popsanou v této normě je možno použít ke stanovení vybraných herbicidů a některých jejich hlavních produktů rozkladu v pitné vodě s validovanou meznou hodnotou asi 0,1 µg.l-1. Jak plyne z dalších omezených údajů, lze tuto mez posunout až na 0,05 µg.l-1 ( viz příklady v tabulce 1 - kde jsou uvedeny herbicidy, stanovitelné podle této normy, a to: Atrazin, Chlortoluron, Cyanazin, Desethylatrazin /hlavní rozkladný produkt Atrazinu/, Diuron, Hexazinon, Isoproturon, Linuron, Metazachlor, Methabenzthiurazon, Metobromuron, Metolachlor, Metoxuron, Monolinuron, Sebutylazin, Simazin, Terbutylazin). Počet složek stanovitelných touto metodou je možno rozšířit o další, a je možno metodu užít i k rozboru podzemní vody, za předpokladu ověření platnosti pro každý jednotlivý případ. Volba herbicidů a hlavních rozkladných produktů uvedených v tabulce 1 je založena na základě znalostí v době mezilaboratorní zkoušky (1992). Údaje o některých dalších látkách jsou uvedeny v Příloze A, jejíž seznam není identický s tabulkou 1. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Rušivé vlivy, kapitolu 3 - Normativní odkazy, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Chemikálie. V této kapitole jsou pod čl.5.7 uvedena rozpouštědla methanol, acetonitril a aceton s tímto Upozorněním: Tato rozpouštědla, zvláště acetonitril, jsou toxická. Nutně vyžadují opatrné zacházení. Dále norma obsahuje kapitolu 6 - Přístroje, kapitolu 7 - Odběr vzorků a vzorky, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Kalibrace, kapitolu 10 - Vyhodnocování, kapitolu 11 - Vyjadřování výsledků, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a kapitolu 13 - Údaje o shodnosti. Norma dále uvádí informativní Přílohy A, která se týká hodnot výtěžnosti různých herbicidů a B, která obsahuje výsledky mezilaboratorních zkoušek. ČSN EN ISO 11369 (75 7577) byla vydána v listopadu 1998.

Označení ČSN EN ISO 11369 (757577)
Katalogové číslo 53449
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963534497
Dostupnost skladem (tisk na počkání)