ČSN EN ISO 6468 (757580)

Jakost vod - Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

ČSN EN ISO 6468 Jakost vod - Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6468:1996. Evropská norma EN ISO 6468:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 6468:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Zřejmě rizikový postup při provádění normalizované zkoušky je v úvodu definován takto: Výstraha a bezpečnostní opatření - Podle této metody se pracuje s hořlavými a toxickými organickými rozpouštědly. Je nutno zachovávat platné bezpečnostní předpisy. Detektor elektronového záchytu (ECD) obsahuje radionuklidy. Je třeba zachovávat příslušné požadavky bezpečnostních a legislativních předpisů. Halogenované uhlovodíky a chlorované pesticidní sloučeniny používané k přípravě kalibračních standardů jsou toxické. Proto musí být přísně dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy. Předmětem této normy je metoda stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a chlorbenzenů (kromě mono- a dichlorbenzenů) v pitné, podzemní, povrchové a odpadní vodě. Metodu lze použít u vzorků, které obsahují nerozpuštěné látky do 0,05 g.l-1. Rušivé vlivy se s větší četností projevují v přítomnosti organických látek, nerozpuštěných látek a koloidů. V důsledku toho se zvyšují meze detekce. Metoda popisovaná v této normě poskytne informace o jednotlivých PCB, ne však o celkové koncentraci PCB. Podle druhů stanovovaných sloučenin a podle zdroje vody platí meze detekce v tabulce 1 pro metodu uvedenou v této normě pro vodu s nízkým obsahem organických látek. Vzhledem k velmi nízkým koncentracím, které jsou obvykle ve vodách nacházeny, je otázka znečištění vzorku velmi významná. Čím nižší je stanovená koncentrace, tím pečlivěji je třeba pracovat, obzvláštní péči pak vyžadují koncentrace pod 10 ng.l-1. Podstata zkoušky: "K extrakci kapalina - kapalina organochlorových insekticidů, chlorbenzenů a PCB se použije extrakční rozpouštědlo. Po zkoncentrování málo těkavých složek a případně potřebných čisticích úkonech se extrakty vzorků analyzují plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu". Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, jak už bylo zmíněno, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Chemikálie a materiály, kapitolu 5 - Přístroje, kapitolu 6 - Odběr a příprava vzorků, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Kalibrace, kapitolu 9 - Identifikace a vyhodnocování, kapitolu 10 - Vyjadřování výsledků, kapitolu 11 - Provozní charakteristiky metody a kapitolu 12 - Protokol o zkoušce. Norma též uvádí normativní Přílohu A a informativní Přílohy B, C, D, E, F, G, H a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 6468 (75 7580) byla vydána v červenci 1998.

Označení ČSN EN ISO 6468 (757580)
Katalogové číslo 51726
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963517261
Dostupnost skladem (tisk na počkání)