ČSN (normy i změny) z října 1995

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10011-2/změna Z1 (010330) - říjen 1995

Směrnice pro prověřování systémů jakosti. Část 2: Kvalifikační kritéria pro prověřovatele systémů jakosti

Změna byla zrušena k 1. květnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10011-3/změna Z1 (010330) - říjen 1995

Směrnice pro prověřování systémů jakosti. Část 3: Řízení programů prověrek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 9614-1/změna Z1 (011617) - říjen 1995

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity. Část 1: Měření v bodech

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 1683/změna Z1 (011626) - říjen 1995

Akustika. Vybrané referenční veličiny pro hladiny v akustice

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 4869-1/změna Z1 (011640) - říjen 1995

Akustika. Chrániče sluchu. Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu

Změna byla zrušena k 1. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 8013/změna Z2 (018013) - říjen 1995

Požární tabulky

32 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 7441/změna Z1 (038112) - říjen 1995

Koroze kovů a slitin. Stanovení kontaktní koroze při atmosférických korozních zkouškách

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7384/změna Z1 (038120) - říjen 1995

Korozní zkoušky v umělé atmosféře. Všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN ISO 10062/změna Z1 (038121) - říjen 1995

Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6988/změna Z1 (038130) - říjen 1995

Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

32 Kč

ČSN ISO 4538/změna Z1 (038133) - říjen 1995

Kovové povlaky. Korozní zkouška thioacetamidem (Zkouška TAA)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 4541/změna Z1 (038142) - říjen 1995

Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška Corrodkote (Zkouška CORR)

32 Kč

ČSN ISO 1463/změna Z1 (038156) - říjen 1995

Kovové a oxidové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Mikroskopická metoda

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 2177/změna Z1 (038160) - říjen 1995

Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 2819/změna Z1 (038165) - říjen 1995

Kovové povlaky na kovových podkladech. Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky. Přehled metod pro zkoušení přilnavosti

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6509/změna Z1 (038167) - říjen 1995

Koroze kovů a slitin. Stanovení odolnosti mosazi proti odzinkování

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 4518/změna Z1 (038170) - říjen 1995

Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Profilometrická metoda

32 Kč

ČSN ISO 2178/změna Z1 (038181) - říjen 1995

Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 2361/změna Z1 (038182) - říjen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda

32 Kč

ČSN EN ISO 2179 (038506) - říjen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

255 Kč

ČSN ISO 7587 (038507) - říjen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-olovo. Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN ISO 4524-3/změna Z1 (038519) - říjen 1995

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti

32 Kč

ČSN ISO 4524-6/změna Z1 (038519) - říjen 1995

Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí

32 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0610/změna Z1 (050610) - říjen 1995

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

32 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 6545 (200329) - říjen 1995

Přejímací podmínky odvalovacích frézek. Zkoušky přesnosti

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 4510-1 (277811) - říjen 1995

Stroje pro zemní práce. Servisní nářadí. Část 1: Běžné nářadí pro údržbu a seřizování

190 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 789-4 (300444) - říjen 1995

Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 4: Měření kouřivosti

230 Kč

ČSN ISO 4004 (307001) - říjen 1995

Zemědělské traktory a stroje. Rozchody

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 1000-1-1 (333431) - říjen 1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů

340 Kč

ČSN IEC 1000-2-3 (333431) - říjen 1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5615/změna Z2 (345615) - říjen 1995

Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Zkoušky odolnosti elektrických předmětů proti teplu a hoření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-4/změna A2 (345791) - říjen 1995

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 4: Informace pro zpracovatele specifikací. Přehledové listy

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60523 (356204) - říjen 1995

Kompenzátory stejnosměrného proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 12.98t

355 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN ISO 8041/změna Z1 (364806) - říjen 1995

Vibrace působící na člověka. Měřicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 914 (368350) - říjen 1995

Konferenční systémy. Elektrické a elektroakustické požadavky

350 Kč

ČSN ISO 9282-1 (369134) - říjen 1995

Zpracování informací. Kódová reprezentace obrázků. Část 1: Principy zakódování pro reprezentaci obrázků v 7-bitovém nebo 8-bitovém prostředí

340 Kč

ČSN ISO 8571-1 (369661) - říjen 1995

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Transfer, přístup a management souborů. Část 1: Všeobecný úvod

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 24491-1 (420767) - říjen 1995

Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 1: Všeobecné pokyny (ISO 4491-1:1989)

125 Kč

ČSN EN 24883 (420875) - říjen 1995

Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v roztoku (ISO 4883:1978)

125 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 7404-4 (441345) - říjen 1995

Metody petrografické analýzy černého uhlí a antracitu. Část 4: Metoda stanovení složení mikrolitotypů, karbomineritů a mineritů

190 Kč

ČSN 44 1377/změna Z1 (441377) - říjen 1995

Tuhá paliva. Stanovení obsahu vody

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 6113/změna Z1 (466113) - říjen 1995

Kontrola užitkovosti skotu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 6801/změna Z1 (466801) - říjen 1995

Šlechtění a plemenitba ryb

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0160/změna Z5 (560160) - říjen 1995

Metody zkoušení cukrovarských výrobků

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6065/změna Z1 (656065) - říjen 1995

Ropné výrobky. Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Abela-Penskyho

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 1519/změna Z1 (673079) - říjen 1995

Nátěrové hmoty. Ohybová zkouška (na válcovém trnu)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 2409/změna Z1 (673085) - říjen 1995

Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 4118 (704118) - říjen 1995 aktuální vydání

Laboratorní sklo. Sklenky se stupnicí

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 7010/změna Z1 (727010) - říjen 1995

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

65 Kč

ČSN 72 7302/změna Z1 (727302) - říjen 1995

Tepelně izolační materiály z anorganických vláken. Metody zkoušení

32 Kč

ČSN 72 7303/změna Z1 (727303) - říjen 1995

Tepelně izolační výrobky z anorganických vláken. Metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7306 (727306) - říjen 1995

Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů a výrobků

125 Kč

ČSN 72 7308/změna Z1 (727308) - říjen 1995

Minerální vlna. Technické požadavky

32 Kč

ČSN 72 7312/změna Z1 (727312) - říjen 1995

Prošívané rohože z minerální vlny

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7313/změna Z1 (727313) - říjen 1995

Lamelové rohože z minerální vlny

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7320/změna Z1 (727320) - říjen 1995

Expandovaný perlit. Metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7371/změna Z2 (727371) - říjen 1995

Stavební desky z dřevěné vlny a cementu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 7737 (730212) - říjen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů

230 Kč

ČSN ISO 354/změna Z1 (730535) - říjen 1995

Akustika. Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 40-1 (732090) - říjen 1995

Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 500 (872535) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Principy telekomunikačních služeb podporovaných veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.01)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

157 Kč

ČSN ETS 300 501 (872536) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 503 (872537) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 506 (872539) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 509 (872542) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Modul identity účastníka (SIM). Funkční vlastnosti (GSM 02.17)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 513 (872545) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana vytvořená obsluhou (GSM 02.41)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 532 (872561) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Podpora dvoutónové multifrekvenční signalizace (DTMF) systémem GSM (GSM 03.14)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 533 (872562) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení zábrany vytvořené obsluhou (GSM 03.15)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 534 (872563) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 541 (872564) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Směrování spojení do/z veřejné datové sítě (PDN) (GSM 03.70)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 550 (872565) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS). Všeobecná hlediska a principy (GSM 04.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 551 (872566) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Referenční konfigurace přístupu k veřejné pozemní pohyblivé síti GSM (PLMN) (GSM 04.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 552 (872567) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS). Struktura kanálu a možnosti přístupu (GSM 04.03)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 553 (872568) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Vrstva 1. Všeobecné požadavky (GSM 04.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 554 (872569) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Linková vrstva (DL). Všeobecná hlediska (GSM 04.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 555 (872570) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS). Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 563 (872571) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN ETS 300 584 (872579) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 585 (872580) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 587-1 (872582) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC). Všeobecná hlediska (GSM 08.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 588 (872583) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC). Specifikace vrstvy 1 (GSM 08.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 502 (872597) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Telematické služby podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.03)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 505 (872598) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 510 (872599) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Popis subsystému informace o poplatcích (CAI) (GSM 02.24)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 514 (872601) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.81)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 536 (872602) - říjen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 355 (879003) - říjen 1995

Televizní soustavy. Specifikace D-MAC/Packet systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN 94 5050/změna Z1 (945050) - říjen 1995

Smaltované povrchy. Zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.