ČSN 73 0804 (730804) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování stavebních změn těchto objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Norma platí pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Při projektování výrobních objektů, pro které platí samostatné technické normy (např. ČSN 73 0842) nebo jiné předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Doplňující požadavky pro projektování požární bezpečnosti garáží stanoví příloha 1. Pro účely této normy je uvedeno cca 40 definic. Z nich vyjímáme některé, nás zajímající: Čl.2.1 Požární bezpečnost stavebních objektů: Schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku; dosahuje se jí vhodným urbanistickým začleněním objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popřípadě bezpečnostními zařízeními a opatřeními. Čl.2.2 Požárně bezpečnostní zařízení a opatření: Technické zařízení nebo organizační opatření vedoucí ke snížení teoretické intenzity případného požáru a ke snížení ekonomického rizika v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části (např. požární signalizace, samočinné hasicí zařízení, stálý dohled požárních jednotek). Čl.2.3 Požární úsek: Prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, popř. od sousedních objektů, požárně dělicími konstrukcemi; je základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních objektů. Čl.2.4 Požárně dělicí konstrukce: Stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úseky, schopná po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru; jsou jimi požární stěny (vnitřní, štítové a pod.), požární stropy, popř. střechy s funkcí požárního stropu a požární uzávěry otvorů v těchto konstrukcích. Čl.2.5 Požární odolnost konstrukce: Doba, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru, aniž by došlo k porušení její funkce, specifikované mezními stavy požární odolnosti. Čl.2.6 požárně technické vlastnosti hmot: Požárně technické vlastnosti hmot: soubor vlastností vyjadřující pravděpodobné chování hmot v podmínkách požáru; je to zejména stupeň hořlavosti, index šíření plamene, odkapávání hořících hmot, normová a požární výhřevnost, rychlost odhořívání apod. Čl.2.7 Požární riziko: Pravděpodobná intenzita případného požáru v posuzovaném požárním úseku nebo jeho části; je určeno ekvivalentní dobou trvání požáru a normovými teplotami plynů v hořícím prostoru, nebo pravděpodobnou dobou trvání požáru a pravděpodobnými teplotami plynů v hořícím prostoru. Závisí zejména na množství a druhu hořlavých látek, na rychlosti jejich odhořívání a na tepelně technických vlastnostech konstrukcí ohraničujících posuzovaný požární úsek. Čl.2.19 Stupeň požární bezpečnosti: Klasifikační zatřídění požárního úseku nebo jeho vymezené části, vyjadřující schopnost stavebních konstrukcí jako celku odolávat pravděpodobným účinkům požáru z hlediska rozšíření požáru a stability konstrukcí objektu. Čl.2.20 Úniková cesta: Trvale volná komunikace, popř. komunikační prostor umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. využitelná i pro přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem; člení se na chráněné a nechráněné. Čl.2.32 Požárně nebezpečný prostor: Prostor vně hořícího objektu, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo požární úsek sáláním tepla (hustota tepelného toku je vyšší než 18,5 kW.m-2) nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí objektu. Rozhodující požadavky - též v návaznosti na některé výše uvedené termíny - jsou zahrnuty celkem do jedenácti kapitol. Zejména pak: Kap. 5 Požární riziko, kap. 7 Stupeň požární bezpečnosti, kap. 8 Stavební konstrukce, kap. 9 Únikové cesty, kap. 10 Odstupy, kap. 11 Technická a technologická zařízení, kap. 12 Zařízení pro protipožární zásah apod. Významné jsou i Přílohy A - I, vztahující se zejména k stanovování různých součinitelů. ČSN 73 0804 byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN 73 0804 z 14.5.1991, ČSN 73 0837 z 18.8.1977 a ČSN 73 0838 z 18.8.1977.

Označení ČSN 73 0804 (730804)
Katalogové číslo 17716
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 112 stran formátu A4
EAN kód 8590963177168
Norma byla zrušena k 1. 11. 2002
a nahrazena ČSN 73 0804 (730804)
Tato norma nahradila ČSN 73 0804 (730804) z února 1992
ČSN 73 0837 (730837) z října 1978
ČSN 73 0838 (730838) z října 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 04
  • ČSN 730804
  • ČSN 73 08 04 : 1995
  • ČSN 730804:1995
  • ČSN 73 0804:1995