ČSN (normy i změny) z června 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10847 (011674) - červen 1999

Akustika - Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.00t

250 Kč

ČSN EN ISO 3952-4/Oprava 1 (013226) - červen 1999

Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4

20 Kč

ČSN 01 5016/změna Z2 (015016) - červen 1999

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků kapilárními metodami

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3452-4 (015019) - červen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 4: Vybavení

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1 (061311) - červen 1999 aktuální vydání

Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem

350 Kč

ČSN 06 1341/změna Z2 (061341) - červen 1999

Kempingové spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny. Všeobecné technické podmínky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 06 1344/změna Z1 (061344) - červen 1999

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč

ČSN EN 1596 (061456) - červen 1999

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

675 Kč

ČSN 06 1980/změna Z1 (061980) - červen 1999

Přenosné přístroje na plynná paliva k ohřevu, ožehu a pájení. Technické požadavky. Zkoušení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 297/změna A5 (075397) - červen 1999

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 558-1/Oprava 1 (133031) - červen 1999

Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech - Část 1: Armatury označované - PN

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60534-1/Oprava 1 (134510) - červen 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie a všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60534-6-1 (134510) - červen 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k armaturám - Oddíl 1: Montáž polohovacích regulátorů na pohony zdvihu

230 Kč

ČSN EN 60534-8-2/Oprava 1 (134582) - červen 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8: Hluk - Obecné podmínky - Oddíl druhý: Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin regulační armaturou

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 12480-1 (270143) - červen 1999

Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně

350 Kč

ČSN EN 474-1/změna A1 (277911) - červen 1999

Stroje pro zemní práce. Bezpečnost. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2591-407 (311810) - červen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 407: Životnost systému držení kontaktu a těsnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-409 (311810) - červen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 409: Držení kontaktu v tělese

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-412 (311810) - červen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 412: Síly na zasunutí a vysunutí kontaktů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2290-1 (314761) - červen 1999

Letectví a kosmonautika - Trubky táhel řízení ze slitiny hliníku, pro stavitelné koncovky - Část 1: Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(436) (330050) - červen 1999

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory

230 Kč

ČSN EN 61032 (330333) - červen 1999

Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování

340 Kč

ČSN 33 2160/změna Z2 (332160) - červen 1999

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

230 Kč

ČSN EN 60870-6-501 (334660) - červen 1999

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 501: Definice služeb TASE.1

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60404-2 (345862) - červen 1999

Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

425 Kč

ČSN 34 5887/změna Z1 (345887) - červen 1999

Magnetická měření - ocel elektrotechnická. Metody stanovení magnetických a elektrických vlastností plechů pro elektrotechniku

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-3-151 (346553) - červen 1999

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 151: Vytlačovaný PVC/nitril kaučuk - Všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 34 7409 (347409) - červen 1999 aktuální vydání

Systém značení kabelů a vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.07t

222 Kč

ČSN EN 60966-2-1/změna A1 (347720) - červen 1999

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů. Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60437 (348030) - červen 1999

Zkouška radiového rušení na izolátorech vysokého napětí

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-4-1/Oprava 1 (354101) - červen 1999

Spínací a řídicí přístroje nn. Část 4: Stykače a spouštěče motorů. Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-4-1/změna A2 (354101) - červen 1999

Spínací a řídicí přístroje nn. Část 4: Stykače a spouštěče motorů. Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-4-2/změna A1 (354101) - červen 1999

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4: Stykače a spouštěče motorů - Oddíl 2: Polovodičové regulátory a spouštěče střídavých motorů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-7-1/změna A11 (354101) - červen 1999

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7: Pomocná zařízení - Oddíl 1: Svorkovnice pro měděné vodiče

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60129 +A1/změna A2 (354210) - červen 1999

Odpojovače a uzemňovače na střídavý proud

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60269-4/změna A1 (354701) - červen 1999

Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 153000 (355530) - červen 1999

Kmenová specifikace - Diskrétní výkonové polovodičové součástky s tlačnými kontakty (Kvalifikační schválení)

350 Kč

ČSN EN 61270-1 (358215) - červen 1999

Kondenzátory pro mikrovlnné trouby - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 60431/změna A2 (358467) - červen 1999

Rozměry čtvercových jader (RM-jader) z magnetických oxidů a příslušenství

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61747-5 (358787) - červen 1999

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.14t

472 Kč

ČSN EN 61188-1-2 (359038) - červen 1999

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 1-2: Všeobecné požadavky - Definovaná impedance

440 Kč

ČSN EN 60900/změna A11 (359704) - červen 1999

Ruční nářadí pro práce pod napětím do 1 000 V AC a do 1 500 V DC

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60360 (360019) - červen 1999 aktuální vydání

Normalizovaná metoda měření oteplení patic světelných zdrojů

230 Kč

ČSN EN 61195/změna A1 (360276) - červen 1999

Zářivky pro všeobecné osvětlování. Bezpečnostní požadavky (IEC 1195:1993)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61199/změna A2 (360278) - červen 1999

Jednopaticové zářivky. Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60838-2-1/změna A1 (360385) - červen 1999

Různé objímky - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Objímky S14

190 Kč

ČSN EN 60598-1/změna A1 (360600) - červen 1999

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-20/změna A1 (360600) - červen 1999

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 20: Světelné řetězy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-7 (361008) - červen 1999

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 27. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60335-2-11/změna A1 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na bubnové sušiče

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-29/změna A11 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro nabíječe baterií

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-47/změna A1 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-48/změna A1 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-49/změna A1 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-5/změna A11 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-50/změna A1 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-7/změna A1 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na pračky

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-71/změna A1 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-71: Zvláštní požadavky pro elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9/změna Z1 (361040) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-40/změna Z1 (361055) - červen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-11/změna A2 (361950) - červen 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-13/změna A1 (361960) - červen 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 4372/změna Z1 (364372) - červen 1999

Niklkadmiové diskové neprodyšně uzavřené akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61724 (364620) - červen 1999

Kontrola výkonnosti fotovoltaického systému - Směrnice pro měření, výměnu dat a analýzu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.17t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

472 Kč

ČSN EN 60315-4 (367090) - červen 1999

Metody měření rádiových přijímačů pro různé druhy vysílání - Část 4: Přijímače kmitočtově modulovaného rozhlasového vysílání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

990 Kč

ČSN EN 60864-2 (367120) - červen 1999

Normalizace propojení rozhlasových vysílačů nebo vysílacích systémů s dohlížecím zařízením - Část 2: Normy rozhraní pro systémy používající propojení pomocí datové sběrnice

440 Kč

ČSN EN 60118-14 (368860) - červen 1999

Sluchadla - Část 14: Specifikace digitálního rozhraní

190 Kč

ČSN EN 60118-4/změna A1 (368860) - červen 1999

Sluchadla - Část 4: Intenzita magnetického pole magnetických smyček používaných pro účely sluchadel

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 8886 (369207) - červen 1999 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice spojové služby

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10022 (369228) - červen 1999 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice fyzické služby

350 Kč

ČSN ISO/IEC 14766 (369229) - červen 1999

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Používání aplikací OSI pomocí protokolu řídicího přenos (TCP) v Internetu

125 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-10 (369642) - červen 1999 aktuální vydání

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny - Část 10: Formální specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 8473-2 (369658) - červen 1999

Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení - Část 2: Zajištění základní služby pomocí podsítě ISO/IEC 8802

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8473-5 (369658) - červen 1999

Informační technologie - Protokol pro poskytnutí síťové služby v režimu bez spojení - Část 5: Zajištění základní služby pomocí B-kanálů ISDN s přepojovanými okruhy

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-4 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura nepopiratelnosti

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-5 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura důvěrnosti

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-6 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura integrity

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-7 (369694) - červen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů

340 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-2 (369730) - červen 1999

Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 2: Strojově čitelná víza

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1332-2 (369747) - červen 1999

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 2: Rozměry a umístění hmatového identifikátoru pro karty ID-1

190 Kč

ČSN ISO/IEC 14755 (369836) - červen 1999

Informační technologie - Vstupní metody pro zavádění znaků z repertoáru ISO/IEC 10646 na klávesnici nebo jiném vstupním zařízení

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11518-1 (369901) - červen 1999

Informační technologie - Vysoce výkonné paralelní rozhraní - Část 1: Specifikace mechanického, elektrického a signálového protokolu (HIPPI-PH)

590 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 1669 (420409) - červen 1999

Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací)

230 Kč

ČSN EN 603-2 (424090) - červen 1999

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 2: Mechanické vlastnosti

125 Kč

ČSN 42 5750/změna Z1 (425750) - červen 1999

Trubky bezešvé z ocelí třídy 17 tvářené za tepla. Rozměry

32 Kč

ČSN 42 6750/změna Z1 (426750) - červen 1999

Trubky bezešvé přesné z ocelí třídy 17 tvářené za studena. Rozměry

32 Kč

ČSN EN ISO 1127 (426751) - červen 1999

Trubky z korozivzdorných ocelí - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti na jednotku délky

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 0611/změna Z1 (460611) - červen 1999

Osivo a sadba. Vzorkování a zkoušení sadby brambor

32 Kč

ČSN 46 3092 (463092) - červen 1999

Sušený strouhaný kokos

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 6110/změna Z4 (496110) - červen 1999

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 10520 (566120) - červen 1999

Přírodní škrob - Stanovení obsahu škrobu - Ewersova polarimetrická metoda

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0105-4/změna Z2 (570105) - červen 1999

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu tuku

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1158 (640323) - červen 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru

190 Kč

ČSN EN ISO 1675 (640331) - červen 1999

Plasty - Kapalné pryskyřice - Stanovení hustoty pyknometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 14125 (640664) - červen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.03t, A1 8.11t

485 Kč

ČSN EN ISO 14129 (640666) - červen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Tahová zkouška na ±45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí / smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině

190 Kč

ČSN EN ISO 12114 (640672) - červen 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení vytvrzovacích charakteristik

230 Kč

ČSN EN ISO 12115 (640673) - červen 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení tekutosti, zrání a skladovatelnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 7808 (640810) - červen 1999

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Stanovení tokového chování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12256 (643173) - červen 1999

Plastové potrubní systémy - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN ISO 13760 (643174) - červen 1999

Plastové tlakové trubky pro dopravu tekutin v podzemí - Minerovo pravidlo - Metoda výpočtu kumulativního poškození

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 12576 (644011) - červen 1999

Plasty - Vlákny vyztužené kompozity - Příprava desek lisováním pro SMC, BMC a DMC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1172 (644041) - červen 1999

Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva - Kalcinační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4256 (656479) - červen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení tlaku par - Metoda LPG

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1720 (668560) - červen 1999

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení dispergovatelnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-13 (670565) - červen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 13: Přírodní křemen (mletý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-9 (670565) - červen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 9: Pálený kaolin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0000/změna Z1 (700000) - červen 1999

Základní sklářské názvosloví

32 Kč

ČSN 70 0002/změna Z1 (700002) - červen 1999

Skleněné výrobky pro stavebnictví. Názvosloví

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1900 (700005) - červen 1999

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nekovové stolní nádobí - Názvosloví

230 Kč

ČSN EN 572-1/změna Z1 (701010) - červen 1999

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné a fyzikální a mechanické vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 572-2/změna Z1 (701010) - červen 1999

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 572-3/změna Z1 (701010) - červen 1999

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 70 8001/změna Z1 (708001) - červen 1999

Křišťálová užitková skla. Klasifikace, značení a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 658-1 (727560) - červen 1999

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení tahových vlastností

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 4463-1 (730411) - červen 1999

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

350 Kč

ČSN ISO 4463-2 (730411) - červen 1999

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

440 Kč

ČSN ISO 4463-3 (730411) - červen 1999

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

190 Kč

ČSN 73 1101/změna Z5 (731101) - červen 1999

Navrhování zděných konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1770 (732111) - červen 1999

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele teplotní roztažnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1543 (732112) - červen 1999

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vývoje tahové pevnosti polymerů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN 73 4201/změna Z2 (734201) - červen 1999

Navrhování komínů a kouřovodů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 4210/změna Z2 (734210) - červen 1999

Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5630 (755630) - červen 1999 aktuální vydání

Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 1035 (798102) - červen 1999

Koželužské stroje - Strojní zařízení s posuvnými stoly - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0290/změna Z1 (800290) - červen 1999

Textilie. Stanovení obsahu formaldehydu

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12132-1 (808809) - červen 1999

Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek - Část 1: Třecí zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12132-2 (808809) - červen 1999

Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek - Část 2: Nárazová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1164 (808811) - červen 1999

Peří a peřový prach - Stanovení stupně zakalení vodného extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1882 (808812) - červen 1999

Peří a peřový prach - Stanovení množství peří a prachu pro obchodní účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1884 (808814) - červen 1999

Peří a peřový prach - Stanovení mikrobiologického stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 9001 (839001) - červen 1999

Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 580-6 ed. 4 (872578) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 6: Detekce hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 4.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 605 ed. 3 (872613) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mapování informačního elementu mezi pohyblivou stanicí a systémem základnové stanice (MS-BSS) a mezi systémem základnové stanice a radiotelefonní ústřednou (BSS-MSC) - Signalizační procedury a aplikační část mobilních služeb (MAP) (GSM 09.10 verze 4.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 581-2 ed. 2 (872645) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s poloviční rychlostí - Část 2: Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 4.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 581-8 ed. 2 (872645) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s poloviční rychlostí - Část 8: Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 4.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 607-1 ed. 7 (872648) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.20.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 6 (872648) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.20.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 902 ed. 4 (872671) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 906 ed. 3 (872675) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 907 ed. 4 (872676) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.6.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 910 ed. 4 (872695) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 911 ed. 4 (872709) - červen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 396-6 ed. 1 (875086) - červen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Zabezpečení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 838 ed. 1 (875807) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Harmonizované programovatelné komunikační rozhraní (HPCI) pro ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 733 V1.1.1 (876026) - červen 1999

Družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) - Pohyblivé pozemské stanice (MES) včetně přenosných pozemských stanic, pro S-PCN v pásmech 1,6/2,4 GHz, zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace v pohyblivé družicové službě (MSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 734 V1.1.1 (876027) - červen 1999

Družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) - Pohyblivé pozemské stanice (MES) včetně přenosných pozemských stanic, pro S-PCN v pásmu 2,0 GHz, zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace v pohyblivé družicové službě (MSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 064-1 V1.3.4 (877013) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 064-2 V1.3.4 (877013) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 064-3 V1.3.4 (877013) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 064-4 V1.3.4 (877013) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 064-5 V1.3.4 (877013) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 064-6 V1.3.4 (877013) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 092-1 V1.2.4 (877015) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 092-2 V1.2.4 (877015) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 092-3 V1.2.4 (877015) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 092-4 V1.2.4 (877015) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 092-5 V1.2.4 (877015) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 092-6 V1.2.4 (877015) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 771-3 ed. 1 (877120) - červen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 771-5 ed. 1 (877120) - červen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 771-6 ed. 1 (877120) - červen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 005-1 V1.1.4 (877127) - červen 1999

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.1 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 007-1 V1.1.3 (877128) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část provozu, údržby a správy (OMAP) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 008 V1.1.2 (877129) - červen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) - Specifikace zkoušky schopnosti spolupráce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 770-1 ed. 1 (877130) - červen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 770-2 ed. 1 (877130) - červen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 795 ed. 1 (877131) - červen 1999

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Přístupová síť (AN) podporující V5 - Přenosové vlastnosti a objekty návrhu obsluhy volání a správy spojování přenosového kanálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 12466 (917873) - červen 1999

Pružné podlahové krytiny - Slovník

340 Kč