ČSN EN 60601-2-20 (364800) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů

ČSN EN 60601-2-20 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 60601-2-20:1996. Evropská norma EN 60601-2-20:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 601-2-20:1990 + 1:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato zvláštní norma se odvolává na všeobecnou normu IEC 60601-1:1998 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost a její změny A1:1991 a A2:1995, popř. i na skupinovou normu IEC 60601-1-2: 1993 zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 2. skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky. Pro zjednodušení je Část 1 v této zvláštní normě (ČSN EN 60601-2-20) uváděna jako "všeobecná norma" a příslušné požadavky jako "všeobecné požadavky". Potom IEC 60601-1-2 je uváděna jako "skupinová norma". Termín "tato norma" se používá k odvolávkám na všeobecnou normu a tuto zvláštní normu jako celek. Číslování oddílů, kapitol a článků této zvláštní normy odpovídá všeobecné normě. Změny textu všeobecné normy jsou uváděny následujícími slovy: "Náhrada" - kapitola nebo článek všeobecné normy se zcela nahrazuje textem této zvláštní normy. "Doplnění" - požadavek všeobecné normy se textem této zvláštní normy doplňuje. "Změna" - kapitola nebo článek všeobecné normy se textem této zvláštní normy mění. Články a obrázky, které doplňují všeobecnou normu, jsou číslovány od 101, doplňující přílohy jsou označeny písmeny AA, BB atd. a doplňkové položky aa), bb) atd. Pokud jde o rozsah platnosti a předmět normy ČSN EN 60601-2-20 platí všeobecná norma s těmito výjimkami: Tato zvláštní norma specifikuje požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů podle definice ve 2.1.101 této normy. Norma neplatí pro novorozenecké inkubátory (viz /ČSN/ IEC 601-2-19). Předmětem této mezinárodní normy ČSN EN 60601-2-20 je stanovení požadavků pro transportní inkubátory, snižující na minimum nebezpečí, jemuž je vystaven pacient a uživatel, a určení zkoušek, kterými lze ověřit splnění požadavků. Dále norma ČSN EN 60601-2-20 uvádí tyto oddíly: Oddíl 1: Všeobecně (tj. zejména Rozsah platnosti a předmět normy, kde je větší množství změn a úprav), Oddíl 2: Podmínky okolí, Oddíl 3: Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, Oddíl 4: Ochrana před mechanickým nebezpečím, Oddíl 5: Ochrana před působením nežádoucího nebo nadměrného záření, Oddíl 6: Ochrana před nebezpečím vzplanutí hořlavých směsí anestetik, Oddíl 7: Ochrana před nadměrnými teplotami a jinými ohrožením bezpečnosti, Oddíl 8: Přesnost provozních údajů a ochrana před nebezpečným výstupem, Oddíl 9: Abnormální provoz a poruchové stavy. Zkoušky vlivu okolí, Oddíl 10: Požadavky na konstrukci a Oddíl 11 - Doplňující požadavky. V tomto oddíle jsou normalizovány v čl. 101 alarmy, v čl.102 hladina akustického tlaku. Konkrétně pak se uvádí: Čl. 102.1 Za normálního použití nesmí hladina zvuku v novorozeneckém prostoru překročit hodnotu 60 dB(A) s výjimkou, stanovenou článkem 102.2. Čl. 102.2 pak uvádí: Při činnosti alarmu transportního inkubátoru nesmí hladina zvuku v novorozeneckém prostoru překročit hodnotu 80 dB(A). Konečně čl. 102.3 stanoví: Zvukové alarmy musí mít v dozvukové místnosti hladinu zvuku o hodnotě nejméně 65 dB(A) ve vzdálenosti 3 m kolmé k čelní části ovládací jednotky (podle ISO 3743). Zvukový alarm smí být nastaven obsluhou na minimální úroveň 50 dB, změřenou při nastavení rozsahu vážené funkce A. Konečně jsou významné údaje v čl. 105 - Koncentrace oxidu uhličitého (CO2), kde se v čl. 105.1 stanoví, že výrobce musí v průvodní dokumentaci stanovit největší koncentraci CO2, která nastane v novorozeneckém prostoru za normálních podmínek. K tomu je stanovena i zkušební metoda. Norma dále uvádí informativní Přílohu AA, normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu ZB. ČSN EN 60601-2-20 (36 4800) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN IEC 601-2-20 (36 4800) z října 1994.

Označení ČSN EN 60601-2-20 (364800)
Katalogové číslo 55409
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963554099
Změny a opravy Z1 6.10t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2012
a nahrazena ČSN EN 60601-2-20 ed. 2 (364801)
Tato norma nahradila ČSN IEC 601-2-20 (364800) z října 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

ČSN EN 60601-2-1 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů

ČSN EN 60601-2-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ozařovačů pro gamaterapii

ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii

ČSN EN 60601-2-18 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-18: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost endoskopických přístrojů

ČSN EN 60601-2-19 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

ČSN EN 60601-2-23 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-23: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost transkutánních monitorů parciálního tlaku

ČSN EN 60601-2-24 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů

ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů

ČSN EN 60601-2-27 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů

ČSN EN 60601-2-29 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů

ČSN EN 60601-2-3 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

ČSN EN 60601-2-34 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku

ČSN EN 60601-2-36 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-36: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro mimotělně buzenou litotrypsi

ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

ČSN EN 60601-2-4 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů

ČSN EN 60601-2-40 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy

ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů

ČSN EN 60601-2-47 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-47: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ambulantních elektrokardiografických systémů

ČSN EN 60601-2-5 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových fyzioterapeutických přístrojů

ČSN EN 60601-2-50 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

ČSN EN 60601-2-52 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek

ČSN EN 60601-2-54 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii

ČSN EN 60601-2-57 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití

ČSN EN 60601-2-6 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů

ČSN EN 60601-2-62 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-62: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

ČSN EN 60601-2-63 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení

ČSN EN 60601-2-64 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-64: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů se svazkem lehkých iontů

ČSN EN 60601-2-65 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení

ČSN EN 60601-2-68 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-68: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů využívajících rentgenové záření pro obrazem řízenou radioterapii používaných s urychlovači elektronů, s přístroji pro terapii svazkem lehkých iontů a s radionuklidovými terapeutickými ozařovači

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

foo