ČSN (normy i změny) z ledna 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 5349-2/změna A1 (011406) - leden 2016

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3/změna Z1 (012003) - leden 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty

65 Kč

ČSN EN ISO 16610-22 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 22: Lineární profilové filtry: Spline filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-40 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 40: Morfologické filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-41 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Morfologické filtry: Diskové a horizontální lineární segmentové filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-61 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 25178-606 (014451) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (variace sond)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257) - leden 2016

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.16t, Oprava 2 3.17t, Oprava 3 7.18t

650 Kč

ČSN EN ISO 14906/změna A1 (018382) - leden 2016

Elektronický výběr mýtného (EFC) - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN ISO/TR 17424 (018485) - leden 2016

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 13523-15 (038761) - leden 2016 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 15: Metamerie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - leden 2016 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 25760 (078317) - leden 2016

Lahve na plyny - Provozní postupy pro bezpečnou demontáž ventilů z lahví na plyny

230 Kč

ČSN EN 16631 (078438) - leden 2016

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Požadavky na renovaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11120 (078525) - leden 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3 000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení

440 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-5/změna A1 (106010) - leden 2016

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky

125 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 5802/změna A1 (122015) - leden 2016

Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 12 7010/změna Z1 (127010) - leden 2016

Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

230 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11151-1 (192020) - leden 2016 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 1: Optické prvky pro ultrafialovou, viditelnou a blízkou infračervenou spektrální oblast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11151-2 (192020) - leden 2016 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 2: Optické prvky pro infračervenou spektrální oblast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-72 ed. 2 (274003) - leden 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

440 Kč

ČSN EN 81-72/změna Z1 (274003) - leden 2016

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15436-2 (278048) - leden 2016 aktuální vydání

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 2: Hodnocení technického stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15436-3 (278048) - leden 2016

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 3: Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4604-005 (311734) - leden 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 005: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WL - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4560 (313930) - leden 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové do 21 000 kPa - Palcová řada - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 19009 (328552) - leden 2016

Malá plavidla - Elektrická navigační světla - Funkčnost LED světel

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-212/změna A1 (330050) - leden 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály

125 Kč

ČSN IEC 60050-212/změna A2 (330050) - leden 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály

65 Kč

ČSN EN 50223 ed. 2/změna Z1 (332039) - leden 2016

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 13. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50223 ed. 3 (332039) - leden 2016

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 50491-11 (332151) - leden 2016

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60079-28 ed. 2 (332320) - leden 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

440 Kč

ČSN EN 60079-28/změna Z1 (332320) - leden 2016

Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

Změna byla zrušena k 1. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-1 ed. 2/změna Z1 (333590) - leden 2016

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-3-1 ed. 2/změna Z1 (333590) - leden 2016

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-4 ed. 2/změna Z1 (333590) - leden 2016

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55015 ed. 4/změna A1 (334215) - leden 2016

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna bude zrušena k 30. srpnu 2022.

340 Kč

ČSN EN 55013 ed. 2/změna Z1 (334228) - leden 2016

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 5. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55032/Oprava 2 (334232) - leden 2016

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

Změna byla zrušena k 5. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55032/změna Z1 (334232) - leden 2016

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

Změna byla zrušena k 5. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55024 ed. 2/změna A1 (334289) - leden 2016

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

125 Kč

ČSN EN 55022 ed. 3/změna Z1 (334290) - leden 2016

Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 5. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55103-1 ed. 2/změna Z1 (334292) - leden 2016

Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 1: Vyzařování

Změna byla zrušena k 5. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50561-1/Oprava 1 (334293) - leden 2016

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61340-4-1/změna A1 (346440) - leden 2016

Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-26/Oprava 1 (350000) - leden 2016

Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko

20 Kč

ČSN EN 61810-1 ed. 3/změna Z1 (353412) - leden 2016

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61810-1 ed. 4 (353412) - leden 2016

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 11.18t, Oprava 1 11.18t, A1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

935 Kč

ČSN EN 50205/změna Z1 (353439) - leden 2016

Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61810-3 (353439) - leden 2016

Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61169-47 ed. 2 (353811) - leden 2016 aktuální vydání

Vysokofrekvenční konektory - Část 47: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se svěrným spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F-Quick)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-47/změna Z1 (353811) - leden 2016

Vysokofrekvenční konektory - Část 47: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se svěrným spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F-Quick)

Změna byla zrušena k 4. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62080/změna A2 (354112) - leden 2016

Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely

125 Kč

ČSN 35 4185 (354185) - leden 2016

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.17t

977 Kč

ČSN EN 62271-102/Oprava 2 (354210) - leden 2016

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V

Změna bude zrušena k 19. červnu 2021.

20 Kč

ČSN EN 61010-2-051 ed. 2/změna Z1 (356502) - leden 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 (356502) - leden 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

190 Kč

ČSN EN 61010-2-061 ed. 2/změna Z1 (356502) - leden 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-061 ed. 3 (356502) - leden 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

230 Kč

ČSN EN 61326-2-2 ed. 2/Oprava 1 (356509) - leden 2016

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

20 Kč

ČSN EN 60987 ed. 2 (356615) - leden 2016 aktuální vydání

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60987/změna Z1 (356615) - leden 2016

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů

Změna byla zrušena k 16. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62241/změna Z1 (356667) - leden 2016

Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah

65 Kč

ČSN EN 60115-1 ed. 2/změna A11 (358190) - leden 2016

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 60384-23 ed. 2 (358291) - leden 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-23/změna Z1 (358291) - leden 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna byla zrušena k 3. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62811 (360513) - leden 2016

Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60627 ed. 2 (364722) - leden 2016 aktuální vydání

Diagnostické rentgenové zobrazovací přístroje - Charakteristiky sekundárních clon pro obecné použití a mamografii

350 Kč

ČSN EN 60627/změna Z1 (364722) - leden 2016

Diagnostické rentgenové zobrazovací přístroje - Charakteristiky sekundárních clon pro všeobecné použití a mamografii

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-11/změna Z1 (364800) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bezpečnost ozařovačů pro gamaterapii

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-16/změna Z1 (364800) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na bezpečnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-17/změna Z1 (364800) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na bezpečnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-26 ed. 2/změna Z1 (364800) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektroencefalografů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-3/změna Z1 (364800) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost krátkovlnných terapeutických přístrojů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-47/změna Z1 (364800) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-47: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti ambulantních elektrokardiografických systémů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-8/změna Z1 (364800) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-11 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ozařovačů pro gamaterapii

440 Kč

ČSN EN 60601-2-16 ed. 2 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma bude zrušena k 24. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii

440 Kč

ČSN EN 60601-2-26 ed. 3 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60601-2-3 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

405 Kč

ČSN EN 60601-2-47 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-47: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ambulantních elektrokardiografických systémů

550 Kč

ČSN EN 60601-2-6 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

405 Kč

ČSN EN 60601-2-62 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-62: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

570 Kč

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.16t, Oprava 1 4.19t

495 Kč

ČSN EN 80601-2-60 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN CLC/TS 50574-2 (369082) - leden 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27031 (369801) - leden 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro připravenost informačních a komunikačních technologií pro kontinuitu činnosti organizace

350 Kč

ČSN ISO/IEC 19792 (369858) - leden 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hodnocení bezpečnosti biometriky

440 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 62275 ed. 2 (370510) - leden 2016

Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 29. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62275/změna Z1 (370510) - leden 2016

Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

Změna byla zrušena k 19. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 16712-1 (389460) - leden 2016

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 1: Přiměšovače PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16712-2 (389460) - leden 2016

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 2: Savičky přiměšovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16712-3 (389460) - leden 2016

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 3: Ruční proudnice PN 16 na těžkou a střední pěnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10251 (420047) - leden 2016 aktuální vydání

Magnetické materiály - Metody stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku

230 Kč

ČSN EN ISO 14577-1 (420378) - leden 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda

440 Kč

ČSN EN ISO 14577-2 (420378) - leden 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

350 Kč

ČSN EN ISO 14577-3 (420378) - leden 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN 1754 (421482) - leden 2016 aktuální vydání

Hořčík a slitiny hořčíku - Systém označování pro anody, ingoty a odlitky - Značky materiálu a číselné označení materiálu

340 Kč

ČSN EN 10338 (425001) - leden 2016

Za tepla a za studena válcované ploché výrobky bez povlaku z vícefázových ocelí pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 17962 (473010) - leden 2016

Zemědělské stroje - Secí zařízení - Minimalizace účinků výfuku ventilátoru pneumatických systémů na životní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 2917 (570166) - leden 2016

Maso a masné výrobky - Měření pH - Referenční metoda

190 Kč

ČSN ISO 936 (570185) - leden 2016

Maso a masné výrobky - Stanovení celkového popela

190 Kč

ČSN ISO 8196-1 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 1: Analytické atributy alternativních metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8196-2 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 8196-3 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 928 (580184) - leden 2016

Koření a kořenící látky - Stanovení celkového popela

190 Kč

ČSN ISO 930 (580186) - leden 2016

Koření a kořenící látky - Stanovení popela nerozpustného v kyselině

125 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 34-2 (621438) - leden 2016 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft)

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 21509 (640625) - leden 2016

Plasty a ebonit - Ověřování tvrdoměrů Shore

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10931/změna A1 (646440) - leden 2016

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16651 (654858) - leden 2016

Hnojiva - Stanovení N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-(n-propyl)thiofosforečnantriamidu (NPPT) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 116 (656166) - leden 2016 aktuální vydání

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

250 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-8/změna A1 (695245) - leden 2016

Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14216 ed. 2 (722107) - leden 2016 aktuální vydání

Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem

340 Kč

ČSN EN 14216/změna Z1 (722107) - leden 2016

Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 772-1 +A1 (722635) - leden 2016 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-1 ed. 2/změna Z1 (730036) - leden 2016

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

65 Kč

ČSN EN 1998-1/změna Z4 (730036) - leden 2016

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

65 Kč

ČSN P 73 2404 (732404) - leden 2016

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

472 Kč

ČSN EN 12697-4 (736160) - leden 2016 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

230 Kč

ČSN EN 1263-1 (738114) - leden 2016 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy

440 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 16005/Oprava 1 (747040) - leden 2016

Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

20 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 15768 (757336) - leden 2016 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS

350 Kč

ČSN EN ISO 9698/změna Z1 (757635) - leden 2016

Jakost vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

76 Služby

ČSN EN 16686 (763106) - leden 2016

Poskytování osteopatické zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 2061 (800709) - leden 2016 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování zákrutů nití - Metoda přímého počítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - leden 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16948 (838216) - leden 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1865-1 +A1 (842111) - leden 2016 aktuální vydání

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 1: Specifikace základních nosítkových systémů a prostředků pro manipulaci s pacientem

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11137-1 (855253) - leden 2016 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 5.20t

670 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - leden 2016 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky

590 Kč

ČSN EN ISO 13408-1 (855264) - leden 2016 aktuální vydání

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky

550 Kč

ČSN EN ISO 12836 (856017) - leden 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16954 (856051) - leden 2016

Stomatologie - Zkušební metody pro stomatologické soupravy k hodnocení účinnosti ošetřování vody ve vztahu k tvorbě biofilmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 095 V1.2.1 (870012) - leden 2016

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-5 V1.1.1 (875110) - leden 2016

Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V7.1.1 (875111) - leden 2016

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 303 979 V1.1.1 (876054) - leden 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.4.1 (879047) - leden 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 12764 +A1/změna Z1 (914103) - leden 2016

Sanitární potřeby - Požadavky pro vířivé koupací vany

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14428 +A1/změna Z1 (914110) - leden 2016

Sprchové zástěny - Provozní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 28. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13451-4 (940915) - leden 2016 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro startovací bloky

190 Kč

ČSN EN 15567-2 (942403) - leden 2016 aktuální vydání

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 2: Požadavky na provoz

230 Kč