ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro zabezpečovací a sdělovací zařízení, která jsou instalována v drážním prostředí. Zabezpečovací a sdělovací zařízení umístěná na drážních vozidlech jsou pokryta EN 50121-3-2:2016, zabezpečovací a sdělovací zařízení umístěná v trakční napájecí stanici a připojená k zařízení trakční napájecí stanice jsou pokryta EN 50121-5:2016.
Stanovuje meze pro emise a odolnost a určuje funkční kritéria pro zabezpečovací a sdělovací zařízení (S&T) (včetně napájecích systémů spadajících do S&T), která mohou rušit jiná zařízení v drážním prostředí nebo zvětšovat celkové emise v drážním prostředí nad meze definované v příslušné normě a vystavovat tak zařízení vně drážního systému riziku způsobení elektromagnetické interference (EMI).
Úrovně odolnosti stanovené touto normou platí pro životně důležitá zařízení, jako je blokování nebo povelová a ovládací zařízení, přístroje v zóně 3 m, vstupy/výstupy (porty) přístrojů v zóně 10 m s napojením v zóně 3 m, vstupy/výstupy (porty) přístrojů v zóně 10 m s délkou kabelů > 30 m. Jiné přístroje nespadající alespoň do jednoho z těchto případů by měly vyhovovat EN 61000-6-2.
Je-li vstup/výstup určen pro účely vysílání nebo příjmu radiokomunikací (záměrná vyzařování, např. systémy odpovídače), pak na komunikačním kmitočtu podle definice ITU meze emise a odolnosti uvedené v této normě neplatí.
Meze odolnosti neplatí ve vyjmutých pásmech podle definice odpovídajících norem pro EMC vztahujících se na vysokofrekvenční zařízení.
Tato norma nestanovuje základní požadavky na bezpečnost obsluhy zařízení, jako je ochrana před úrazem elektrickým proudem, nebezpečné manipulace, koordinace izolace a s tím spojené dielektrické zkoušky. Požadavky byly vyvinuty a aplikují se na soubor zařízení pracujících při normálních provozních podmínkách. Poruchové podmínky zařízení nebyly brány v úvahu.
Uvažovaný kmitočtový rozsah je od DC do 400 GHz. Na kmitočtech, pro které nejsou žádné požadavky specifikovány, se měření nemusí provádět.
Pro výrobky v rozsahu platnosti EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11 nebo EN 61000-3-12 platí také požadavky těchto norem.
Tato specifická opatření je třeba používat ve spojení s obecnými opatřeními uvedenými v EN 50121 1:2016.
Úrovně odolnosti a emise samy o sobě nezaručují, že začlenění zařízení bude nutně uspokojující. Norma nemůže pokrýt všechny možné konfigurace zařízení, zkušební úrovně jsou však dostačující pro dosažení dostatečné EMC ve většině případů.

Označení ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Katalogové číslo 502768
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2017
Datum účinnosti 1. 8. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135027682
Změny a opravy A1 9.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-4 ed. 3 (333590) z ledna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy