ČSN (normy i změny) z března 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7870-4 (010272) - březen 2015

Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM

570 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - březen 2015 aktuální vydání

Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami

440 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - březen 2015 aktuální vydání

Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

990 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460) - březen 2015

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 2: Pravidla

550 Kč

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) - březen 2015 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady

340 Kč

ČSN ISO 29281-2/změna Amd. 1 (018405) - březen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 2: Podpora stávajících používaných komunikačních rozhraní

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11474 (038196) - březen 2015

Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17663/Oprava 1 (050221) - březen 2015

Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy

20 Kč

ČSN EN ISO 14555/Oprava 1 (050324) - březen 2015

Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9453 (055605) - březen 2015 aktuální vydání

Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 3807/Oprava 1 (078320) - březen 2015

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu

20 Kč

ČSN EN ISO 10297 (078649) - březen 2015 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.15t, A1 3.18t, Oprava 2 7.18t

605 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60770-3 ed. 2 (181078) - březen 2015 aktuální vydání

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60770-3/změna Z1 (181078) - březen 2015

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků

Změna byla zrušena k 27. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-2 (270105) - březen 2015 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení

550 Kč

ČSN EN 13001-3-2 (270105) - březen 2015

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

350 Kč

ČSN EN 14492-2 +A1/Oprava 2 (270610) - březen 2015

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 0318 (280318) - březen 2015 aktuální vydání

Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16603-10-09 (310540) - březen 2015

Kosmické inženýrství - Referenční souřadnicový systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-10-12 (310540) - březen 2015

Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-20-06 (310540) - březen 2015

Kosmické inženýrství - Nabíjení družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-20-07 (310540) - březen 2015

Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 3774-004 (311743) - březen 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1915-1 (319322) - březen 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-113/změna A1 (330050) - březen 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

65 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050) - březen 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.18t, A2 5.18t

605 Kč

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 (332000) - březen 2015 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.15t

250 Kč

ČSN 33 2000-7-753/změna Z1 (332000) - březen 2015

Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění

Změna byla zrušena k 11. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-2 ed. 2/změna Z1 (333160) - březen 2015

Větrné elektrárny - Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny

Změna byla zrušena k 16. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160) - březen 2015

Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

965 Kč

ČSN EN 61000-3-2 ed. 3/změna Z1 (333432) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 (333432) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma bude zrušena k 1. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61000-4-19 (333432) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-19: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti symetrickým rušením a signálům šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz na vstupech/výstupech AC napájení

350 Kč

ČSN EN 61000-4-5 ed. 2/změna Z1 (333432) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 19. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 (333432) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

695 Kč

ČSN EN 50153 ed. 2/změna Z1 (333503) - březen 2015

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

Změna byla zrušena k 10. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503) - březen 2015

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.18t, A2 7.20t

530 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50539-11/změna A1 (341394) - březen 2015

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

Změna bude zrušena k 3. květnu 2022.

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61169-45 (353811) - březen 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 45: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady SQMA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101) - březen 2015 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

590 Kč

ČSN EN 60947-4-3/změna Z1 (354101) - březen 2015

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

Změna byla zrušena k 11. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60282-1 ed. 3/změna A1 (354720) - březen 2015

Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

230 Kč

ČSN EN 60099-9 (354870) - březen 2015

Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60871-1 ed. 2/změna Z1 (358207) - březen 2015

Paralelní silové kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím nad 1000 V - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 26. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60871-1 ed. 3 (358207) - březen 2015

Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Obecně

550 Kč

ČSN EN 61746-1/Oprava 1 (359206) - březen 2015

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61746-2/Oprava 1 (359206) - březen 2015

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61754-15 ed. 2/Oprava 2 (359244) - březen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61754-4 ed. 2/Oprava 2 (359244) - březen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61280-4-2 ed. 2 (359270) - březen 2015 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61280-4-2/změna Z1 (359270) - březen 2015

Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Optická vláknová kabelová trasa - Útlum jednovidové optické vláknové kabelové trasy

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62343-2 ed. 2 (359278) - březen 2015

Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62343-2/změna Z1 (359278) - březen 2015

Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62572-3/změna Z1 (359279) - březen 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích

Změna byla zrušena k 24. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN CEN/TR 13201-1/Oprava 1 (360455) - březen 2015

Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62504 (360701) - březen 2015

Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 60299 ed. 2 (361060) - březen 2015 aktuální vydání

Elektrické přikrývky pro domácnost - Metody měření funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60299/změna Z1 (361060) - březen 2015

Elektrické přikrývky pro domácnost. Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60705 ed. 2/změna A1 (361060) - březen 2015

Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61255 ed. 2 (361060) - březen 2015 aktuální vydání

Elektrické vyhřívané podušky pro domácnost - Metody měření funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61255/změna Z1 (361060) - březen 2015

Elektrické vyhřívací podušky pro domácnost. Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62929 (361060) - březen 2015

Robotické vysavače pro domácnost - Čištění za sucha: Metody měření funkce

440 Kč

ČSN EN 60904-8 ed. 2 (364604) - březen 2015 aktuální vydání

Fotovoltaické součástky - Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (PV) součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60904-8/změna Z1 (364604) - březen 2015

Fotovoltaické součástky - Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (FV) součástky

Změna byla zrušena k 12. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1 ed. 2/změna A12 (364801) - březen 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

190 Kč

ČSN EN 62288 ed. 2 (367828) - březen 2015 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62288/změna Z1 (367828) - březen 2015

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60268-4 ed. 3/změna Z1 (368305) - březen 2015

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

Změna byla zrušena k 24. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60268-4 ed. 4 (368305) - březen 2015

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701) - březen 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-3 (369701) - březen 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení

350 Kč

ČSN ISO/IEC 29100 (369705) - březen 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 2.20t

465 Kč

ČSN EN 419211-1 (369888) - březen 2015

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 419211-6 (369889) - březen 2015

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 6: Rozšíření pro zařízení pro importování klíče a důvěryhodná komunikace s aplikací vytvářející podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 16960 (385508) - březen 2015

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 12110-1 (420387) - březen 2015

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 1: Obecné zásady, zkušební metoda a požadavky na záznamy

340 Kč

ČSN ISO 12110-2 (420387) - březen 2015

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 2: Počítání cyklů a metody redukce souvisících údajů

350 Kč

ČSN ISO 4967 (420471) - březen 2015 aktuální vydání

Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení

440 Kč

48 Lesnictví

ČSN 48 2116 (482116) - březen 2015

Umělá obnova lesa a zalesňování

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 326-2 +A1 (490184) - březen 2015 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby

350 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 2759 (500390) - březen 2015 aktuální vydání

Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12228-1 (588800) - březen 2015

Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 1: Živočišné a rostlinné tuky a oleje

340 Kč

ČSN EN ISO 12228-2 (588800) - březen 2015

Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 2: Olivový olej a olej z olivových výlisků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN ISO 3302-1 (630100) - březen 2015 aktuální vydání

Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 19066-1 (642740) - březen 2015

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2440/změna A2 (645426) - březen 2015

Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1601/Oprava 1 (656111) - březen 2015

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií (O-FID)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15376 (656511) - březen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16264 (668304) - březen 2015

Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Nábojky pro nástroje poháněné prachem

550 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 13803 (673065) - březen 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 17516 (681562) - březen 2015

Kosmetika - Mikrobiologie - Mikrobiologické limity

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-4/změna A2 (695245) - březen 2015

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-8 (695245) - březen 2015 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

690 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13859-1 (727621) - březen 2015 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny

440 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - březen 2015 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 2: Pásy a fólie pro stěny

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN P CEN/TS 15548-1 (730361) - březen 2015

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 6175 (736175) - březen 2015 aktuální vydání

Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

350 Kč

ČSN EN 1423/Oprava 1 (737011) - březen 2015

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi

20 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13964 ed. 2 (744521) - březen 2015 aktuální vydání

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení

770 Kč

ČSN EN 13964/změna Z2 (744521) - březen 2015

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 508-1 (747715) - březen 2015 aktuální vydání

Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12518 (755850) - březen 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno

230 Kč

ČSN EN 16493 (757012) - březen 2015

Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů

230 Kč

ČSN EN 14184 (757721) - březen 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách

340 Kč

ČSN EN 14407 (757722) - březen 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-B02 (800147) - březen 2015 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou

350 Kč

ČSN EN ISO 11092 (800819) - březen 2015

Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 13849-1/Oprava 3 (833205) - březen 2015

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13205-1 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 13205-2 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování

350 Kč

ČSN EN 13205-4 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací

340 Kč

ČSN EN 13205-5 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti

340 Kč

ČSN EN 13205-6 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením

230 Kč

TNI CEN/TR 13205-3 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování

440 Kč

ČSN EN ISO 16000-19 (835801) - březen 2015

Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 561 V1.3.2 (875142) - březen 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.2.1 (875166) - březen 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 (875166) - březen 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1021-2 (910232) - březen 2015 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 22600-1 (980023) - březen 2015

Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 1: Přehled a politika managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22600-2 (980023) - březen 2015

Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 2: Formální modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22600-3 (980023) - březen 2015

Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 3: Implementace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč