ČSN EN 1915-1 (319322) Zrušená norma

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1915-1 Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro GSE v případě, že je použito podle předpokladu výrobce v civilní letecké dopravě a obsahuje všeobecné bezpečnostní požadavky vztahující se k zařízení.
Tato evropská norma stanovuje technické požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou vzniknout během uvádění do provozu, provozu a údržby GSE při správném použití, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, pokud jsou prováděny v souladu se specifikacemi uvedenými výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Rovněž zohledňuje některé požadavky, které byly uznány za nezbytné úřady, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE) stejně jako leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami.
Tato část EN 1915 je určena pro použití ve spojení s EN 1915-2, EN 1915-3 (pro samojízdné GSE) a EN 1915-4 a s příslušnou částí EN 12312 za účelem stanovení požadavků na typy GSE, které jsou předmětem EN 12312.
Pokud EN 12312 neobsahuje příslušnou část pro GSE, EN 1915 (všechny části) poskytuje všeobecné požadavky, které smějí být aplikovány, i když je pravděpodobné, že budou vyžadovány dodatečné pro stroj specifické požadavky určené výrobcem.
Tato část EN 1915 neplatí pro automobilové části schválené pro vozidla určená pro veřejné komunikace v rámci EU a EFTA, pokud jsou na GSE použity k účelu, pro který jsou určeny.
Tato část EN 1915 nestanovuje dodatečné požadavky pro následující:
a) provoz kdekoliv jinde než v prostoru letiště;
b) provoz ve zvláště nepříznivých podmínkách, jako je teplota okolního prostředí nižší než -20 °C nebo vyšší než 50 °C, tropické nebo solemi nasycené ovzduší, silné magnetické nebo radiační pole;
c) provoz podle zvláštních pravidel, např. v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, kromě provozu v blízkosti palivových nádrží letadla během doplňování paliva;
d) nebezpečí způsobená jiným napájecím zdrojem než elektrické rozvodné sítě;
e) nebezpečí, která nastanou během montáže, přepravy, uvedení GSE do provozu a stažení z provozu;
f) nebezpečí způsobená větrem o rychlosti převyšující hodnoty uvedené v této evropské normě;
g) přímý kontakt s potravinami;
h) zemětřesení, záplava, sesuv půdy, blesk a obecněji jakoukoliv mimořádnou přírodní událost;
i) elektromagnetická kompatibilita (EMC);
j) nebezpečí způsobená hlukem a vibracemi, viz EN 1915-3 a EN 1915-4.
I když tato norma stanovuje některé základní požadavky na bezdrátové dálkové ovládače, budou nutné dodatečné požadavky.
Tato část EN 1915 neplatí pro GSE, které bylo vyrobeno před datem vydání této normy CEN.

Označení ČSN EN 1915-1 (319322)
Katalogové číslo 96825
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963968254
Norma byla zrušena k 1. 3. 2024
a nahrazena ČSN EN 1915-1 (319322)
Tato norma nahradila ČSN EN 1915-1 (319322) z července 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1915-2 +A1 (319322)
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

ČSN EN 1915-3 +A1 (319322)
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací

ČSN EN 1915-4 +A1 (319322)
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku

foo