ČSN (normy i změny) z ledna 2019

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 19011 (010330) - leden 2019 aktuální vydání

Směrnice pro auditování systémů managementu

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

590 Kč

ČSN ISO 20816-4 (011412) - leden 2019

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky

340 Kč

ČSN ISO 16063-13 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 16063-15 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 15: Primární kalibrace úhlovými vibracemi pomocí laserové interferometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 16063-16 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 16: Kalibrace zemskou gravitací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16063-31 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 31: Testování citlivosti na vibrace v příčném směru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-33 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-43 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 43: Kalibrace akcelerometrů pomocí identifikace parametrů založených na modelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 18437-6 (011472) - leden 2019

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 6: Superpozice čas-teplota

340 Kč

ČSN EN ISO 10628-2 (013010) - leden 2019 aktuální vydání

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky

550 Kč

ČSN ISO 15519-1 (013015) - leden 2019

Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla

440 Kč

ČSN ISO 15226/změna Z1 (013020) - leden 2019

Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů

125 Kč

ČSN EN ISO 6433 (013108) - leden 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Odkazy částí

190 Kč

ČSN EN ISO 7200/změna Z1 (013113) - leden 2019

Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů

65 Kč

ČSN ISO 16016 (013116) - leden 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů

230 Kč

ČSN ISO 7573 (013125) - leden 2019

Technická dokumentace produktu - Seznamy částí

190 Kč

ČSN EN ISO 11442/změna Z1 (013196) - leden 2019

Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty

190 Kč

ČSN 01 4960/změna Z1 (014960) - leden 2019

Zápichy

65 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 898-3 (021005) - leden 2019

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 10042 (051111) - leden 2019 aktuální vydání

Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - leden 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN 12814-4/Oprava 1 (056820) - leden 2019

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

60 Kč

07 Kotle

ČSN ISO 23550 (075871) - leden 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

570 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - leden 2019 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí

340 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 14511-1 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky

340 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62828-3 (180432) - leden 2019

Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 3: Zvláštní postupy pro vysílače teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 (184006) - leden 2019

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62714-1/změna Z1 (184020) - leden 2019

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Část 1: Architektura a obecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 14. červnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 62439-2 ed. 2/Oprava 1 (184022) - leden 2019

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 62439-2/změna Z2 (184022) - leden 2019

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 24. listopadu 2020.

32 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-58 (274003) - leden 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13103-1 (280513) - leden 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 16380 (300228) - leden 2019

Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9300-002 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 002: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-100 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 100: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů systému CAD 3D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 9300-115 (310450) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2280 (312179) - leden 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa 1 100 MPa - Plechy - a 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3264 (313829) - leden 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12312-8 (319321) - leden 2019 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60071-2/změna Z1 (330419) - leden 2019

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použití

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (330419) - leden 2019

Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

945 Kč

ČSN EN 50059 ed. 2 (332036) - leden 2019 aktuální vydání

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot

350 Kč

ČSN EN 50059/změna Z1 (332036) - leden 2019

Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek

Změna bude zrušena k 27. červenci 2021.

32 Kč

ČSN EN 50491-12-1 (332151) - leden 2019

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura

340 Kč

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (332206) - leden 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP)

440 Kč

ČSN CLC/TS 62046/změna Z1 (332207) - leden 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob

Změna bude zrušena k 2. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62046 (332207) - leden 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

610 Kč

ČSN EN 60079-1 ed. 3/Oprava 1 (332320) - leden 2019

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

20 Kč

ČSN EN 60079-18 ed. 3/Oprava 1 (332320) - leden 2019

Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

20 Kč

ČSN EN 62676-3/Oprava 1 (334592) - leden 2019

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN CLC/TS 50134-9 (334594) - leden 2019

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 9: Komunikační protokol IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62351-3/změna A1 (335011) - leden 2019

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

190 Kč

ČSN EN 62282-5-1 ed. 2/změna Z1 (336000) - leden 2019

Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Změna bude zrušena k 17. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000) - leden 2019

Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61788-24 (345685) - leden 2019

Supravodivost - Část 24: Měření kritického proudu - Udržovaný kritický proud po dvojnásobném ohybu při pokojové teplotě supravodivých drátů Bi-2223 pokrytých stříbrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60404-2/Oprava 1 (345862) - leden 2019

Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60205 ed. 3/Oprava 1 (345889) - leden 2019

Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60376/změna Z1 (346740) - leden 2019

Specifikace fluoridu sírového (SF₆) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních

Změna bude zrušena k 28. červnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60376 ed. 2 (346740) - leden 2019

Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty a doplňkových plynů pro použití v jeho směsích v elektrických zařízeních

230 Kč

ČSN EN 61466-2/změna A2 (348054) - leden 2019

Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky

125 Kč

ČSN EN 62199/změna Z1 (348160) - leden 2019

Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí

Změna bude zrušena k 20. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 65700 (348160) - leden 2019

Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62751-1/změna A1 (351545) - leden 2019

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50557/změna Z1 (354181) - leden 2019

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

Změna bude zrušena k 17. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN 63024 (354181) - leden 2019

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

550 Kč

ČSN EN 62271-102/změna Z1 (354210) - leden 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V

Změna bude zrušena k 19. červnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 (354210) - leden 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu

770 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-120 (356502) - leden 2019

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení

350 Kč

ČSN EN IEC 63093-11 (358471) - leden 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

372 Kč

ČSN EN IEC 62435-4 (358793) - leden 2019

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 4: Skladování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63032 (359262) - leden 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vláknové optické laditelné pásmové propusti - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60238 ed. 5/změna A1 (360383) - leden 2019

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 13032-5 (360456) - leden 2019

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62442-3/změna Z1 (360515) - leden 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED moduly - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Změna bude zrušena k 7. červnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2 (360515) - leden 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62386-101 ed. 2/změna A1 (360540) - leden 2019

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62386-221 (360540) - leden 2019

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60335-2-16 ed. 2/změna A11 (361045) - leden 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin

125 Kč

ČSN EN 60335-2-4 ed. 3/změna A11 (361045) - leden 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

125 Kč

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3/změna A11 (361050) - leden 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

125 Kč

ČSN EN 60675/změna A2 (361060) - leden 2019

Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50272-4/změna Z1 (364380) - leden 2019

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístojích

Změna bude zrušena k 9. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62485-4 (364380) - leden 2019

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 4: Olověné akumulátorové baterie s regulačním ventilem pro použití v přenosných přístrojích

230 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801) - leden 2019 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS)

440 Kč

ČSN EN 50173-1 ed. 3/změna Z1 (367253) - leden 2019

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 50173-1 ed. 4 (367253) - leden 2019

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

1 270 Kč

ČSN EN 50173-2 ed. 2 (367253) - leden 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

350 Kč

ČSN EN 50173-2/změna Z1 (367253) - leden 2019

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 50173-3 ed. 2 (367253) - leden 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

440 Kč

ČSN EN 50173-3/změna Z1 (367253) - leden 2019

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 50173-4 ed. 2 (367253) - leden 2019 aktuální vydání

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

440 Kč

ČSN EN 50173-4/změna Z1 (367253) - leden 2019

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

32 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-3 (367260) - leden 2019

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI CLC/TR 50625-6 (369082) - leden 2019

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614

230 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-15 (369860) - leden 2019

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 15: Data obrazu dlaňových rýh

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 16726 +A1 (386120) - leden 2019 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10263-1 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN EN 10263-2 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

210 Kč

ČSN EN 10263-3 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

360 Kč

ČSN EN 10263-4 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

360 Kč

ČSN EN 10263-5 (421079) - leden 2019 aktuální vydání

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

250 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 15138 (450641) - leden 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 10855-1 (451510) - leden 2019

Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 1: Návrh, výroba a označování kontejnerů na moři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10855-2 (451510) - leden 2019

Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 2: Návrh, výroba a značení zdvihacích souprav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10855-3 (451510) - leden 2019

Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 3: Pravidelná kontrola, prohlídky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 350 (490081) - leden 2019 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům

550 Kč

ČSN EN 599-2 (490672) - leden 2019 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Značení

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8243 (569501) - leden 2019

Cigarety - Odběr vzorků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 4387/změna Amd. 2 (569512) - leden 2019

Cigarety - Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje

Změna byla zrušena k 1. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 13765 (635417) - leden 2019 aktuální vydání

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10927 (640250) - leden 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10468 (643146) - leden 2019 aktuální vydání

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10471 (643171) - leden 2019 aktuální vydání

Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1451-1/Oprava 1 (643181) - leden 2019

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

20 Kč

ČSN EN ISO 20557-1 (645101) - leden 2019

Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4065 (646468) - leden 2019 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1431 (657048) - leden 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12285-1 ed. 2 (698235) - leden 2019 aktuální vydání

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12285-1/změna Z1 (698235) - leden 2019

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13317 (699017) - leden 2019 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14116 +A2 (699026) - leden 2019

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16657 +A1 (699116) - leden 2019 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16954 (721882) - leden 2019 aktuální vydání

Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější)

340 Kč

ČSN EN 13467 (727212) - leden 2019 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1366-11 (730857) - leden 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

350 Kč

ČSN EN 13381-9 (730858) - leden 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

440 Kč

ČSN EN 14081-2 (732823) - leden 2019 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14081-3 +A1 (732823) - leden 2019 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14903 (735962) - leden 2019

Povrchy pro sportoviště - Multifunkční sportovní podlahové systémy pro použití v místnosti - Zkušební metoda pro stanovení rotačního tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - leden 2019

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-50 (736160) - leden 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 50: Odolnost proti oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16727-1 (736343) - leden 2019

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16727-2-1 (736343) - leden 2019

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-1: Mechanický přenos při dynamickém zatížení při průjezdu vlaku - Odolnost proti únavě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16951-2 (736344) - leden 2019

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 2: Neakustické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 6077/Oprava 1 (746077) - leden 2019

Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

20 Kč

ČSN EN 12604 (747018) - leden 2019 aktuální vydání

Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12453 (747029) - leden 2019 aktuální vydání

Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - leden 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

550 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 4098 (793849) - leden 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení ve vodě rozpustných látek, ve vodě rozpustných anorganických látek a ve vodě rozpustných organických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17708 (795609) - leden 2019 aktuální vydání

Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Pevnost spoje mezi svrškem a podešví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN ISO 1144 (800050) - leden 2019 aktuální vydání

Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex)

230 Kč

ČSN EN 16779-1 (807620) - leden 2019

Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek - Část 1: Přikrývka (bez povlečení)

350 Kč

ČSN EN 16780 (807621) - leden 2019

Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro mantinely do dětských postýlek

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14225-1 (832810) - leden 2019 aktuální vydání

Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14225-2 (832810) - leden 2019 aktuální vydání

Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14225-3 (832810) - leden 2019 aktuální vydání

Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN ISO 23611-1 (836430) - leden 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 20696 (855827) - leden 2019

Sterilní urologické katetry pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20697 (855828) - leden 2019

Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11070/změna A1 (855835) - leden 2019

Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18618 (856049) - leden 2019

Stomatologie - Kompatibilita CAD/CAM systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - leden 2019 aktuální vydání

Stomatologie - Korunkové a fazetové materiály na bázi polymeru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1 (870016) - leden 2019

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.3.1 (870016) - leden 2019

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 305 174-5-1 V1.3.1 (870025) - leden 2019

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 5: Infrastruktury sítí zákazníka - Podčást 1: Obytné prostory (s jedním nájemníkem)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 305 200-1 V1.1.1 (870026) - leden 2019

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1 (870026) - leden 2019

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (875015) - leden 2019

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro nespecifická rádiová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 245 V2.1.1 (875122) - leden 2019

Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 077 V2.1.1 (875123) - leden 2019

Přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání (DAB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0611 (910611) - leden 2019 aktuální vydání

Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky

230 Kč

94 Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 13387-1 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13387-2 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13387-3 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI CEN/TR 13387-5 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17036 (961531) - leden 2019

Ochrana kulturního dědictví - Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč