ČSN (normy i změny) ze září 2018

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5725-1 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

340 Kč

ČSN ISO 5725-2 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

550 Kč

ČSN ISO 5725-3 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření

350 Kč

ČSN ISO 5725-4 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření

340 Kč

ČSN ISO 5725-5 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření

550 Kč

ČSN ISO 5725-6 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

550 Kč

ČSN EN ISO 14044/změna A1 (010944) - září 2018

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

125 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku

550 Kč

ČSN EN ISO 389-1 (011630) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka

230 Kč

ČSN EN ISO 7029 (011631) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví

340 Kč

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679) - září 2018

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky

340 Kč

TNI ISO/TR 17534-3 (011693) - září 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1

550 Kč

ČSN EN 61082-1 ed. 3/Oprava 1 (013780) - září 2018

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla

20 Kč

ČSN EN ISO 20485 (015041) - září 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda stopového plynu

340 Kč

ČSN EN ISO 20486 (015041) - září 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 12944-1 (038241) - září 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-7 (038241) - září 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

230 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500) - září 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 10215 (038650) - září 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - září 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - září 2018 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu

340 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - září 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace

350 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12831-1 (060206) - září 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

770 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 11363-1 (078605) - září 2018 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - září 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 736-1 (133001) - září 2018 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

190 Kč

ČSN EN 12627 (133002) - září 2018 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 13129 (281521) - září 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky

590 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9223-100 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 100: Příručka pro aplikaci zásad managementu konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9223-101 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 101: Identifikace konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-102 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 102: Vykazování stavu konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-103 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 103: Ověřování konfigurace, revize a audity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9223-104 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 104: Řízení konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9223-105 (310424) - září 2018

Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2795 (317152) - září 2018

Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 50 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(726)/změna A2 (330050) - září 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

65 Kč

ČSN IEC 50(161)/změna A7 (334201) - září 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

125 Kč

ČSN EN IEC 62559-3 (334905) - září 2018

Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 60519-12/Oprava 1 (335002) - září 2018

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

Změna bude zrušena k 2. březnu 2021.

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61643-331/změna Z1 (341392) - září 2018

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Specifikace varistorů z oxidů kovů (MOV)

Změna bude zrušena k 11. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61643-331 ed. 2 (341392) - září 2018

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60310 ed. 3/Oprava 1 (341580) - září 2018

Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel

20 Kč

ČSN EN 60068-3-5/změna Z1 (345791) - září 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor

Změna bude zrušena k 27. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN 60068-3-6/změna Z1 (345791) - září 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor

Změna bude zrušena k 27. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-5 ed. 2 (345791) - září 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor

230 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 (345791) - září 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor

230 Kč

ČSN EN 61340-4-3/změna Z1 (346440) - září 2018

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

Změna bude zrušena k 17. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440) - září 2018

Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1/Oprava 1 (346440) - září 2018

Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62613-1 (354573) - září 2018

Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62613-2 (354573) - září 2018

Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 2: Požadavky na kompatibilitu a zaměnitelnost rozměrů příslušenství používaných na různých typech lodí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60051-5 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy

230 Kč

ČSN EN IEC 60051-6 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

230 Kč

ČSN EN IEC 60051-7 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje

230 Kč

ČSN EN IEC 60051-8 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství

230 Kč

ČSN IEC 51-5/změna Z1 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 5: Speciální požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchronoskopy

Změna bude zrušena k 19. lednu 2021.

32 Kč

ČSN IEC 51-6/změna Z1 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 6: Speciální požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

Změna bude zrušena k 19. lednu 2021.

32 Kč

ČSN IEC 51-7/změna Z1 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 7: Speciální požadavky pro vícefunkční přístroje

Změna bude zrušena k 19. lednu 2021.

32 Kč

ČSN IEC 51-8/změna Z1 (356203) - září 2018

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 8: Speciální požadavky pro příslušenství

Změna bude zrušena k 19. lednu 2021.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60570 ed. 2/změna A1 (360611) - září 2018

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

125 Kč

ČSN EN 62841-3-1/změna A11 (361510) - září 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily

65 Kč

ČSN EN 62841-3-10/změna A11 (361510) - září 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky

65 Kč

ČSN EN 62841-3-4/změna A11 (361510) - září 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky

125 Kč

ČSN EN 62841-3-6/změna A11 (361510) - září 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem

65 Kč

ČSN EN 62841-3-9/změna A11 (361510) - září 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

65 Kč

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2/změna Z1 (361960) - září 2018

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

Změna bude zrušena k 13. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 (361960) - září 2018

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

340 Kč

ČSN EN 61730-1/změna Z1 (364650) - září 2018

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci

Změna bude zrušena k 27. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 61730-2/změna Z1 (364650) - září 2018

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení

Změna bude zrušena k 27. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 (364650) - září 2018

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci

550 Kč

ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2 (364650) - září 2018

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení

550 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55 ed. 2 (364801) - září 2018 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55/změna Z1 (364801) - září 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 50364 ed. 2/změna Z1 (367904) - září 2018

Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

Změna byla zrušena k 9. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50364 ed. 3 (367904) - září 2018

Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

190 Kč

ČSN EN 50643 (368639) - září 2018

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

465 Kč

ČSN EN 60942/změna Z1 (368822) - září 2018

Elektroakustika - Akustické kalibrátory

Změna bude zrušena k 3. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60942 ed. 2 (368822) - září 2018

Elektroakustika - Akustické kalibrátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62489-1/změna A2 (368883) - září 2018

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému

190 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50291-1 ed. 2 (378372) - září 2018 aktuální vydání

Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

440 Kč

ČSN EN 50291-1/změna Z1 (378372) - září 2018

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

Změna bude zrušena k 26. únoru 2021.

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - září 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly

340 Kč

ČSN EN ISO 26203-1 (420352) - září 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče

350 Kč

ČSN EN 15024-2 (420623) - září 2018 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN ISO 8654 (421602) - září 2018

Klenoty - Barvy slitin zlata - Definice, oblast barev a označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 3183/změna A1 (421907) - září 2018

Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy

Změna byla zrušena k 1. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 24817 (451393) - září 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 17781 (451651) - září 2018

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro kontrolu kvality mikrostruktury feritických/austenitických (duplexních) korozivzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19008 (453000) - září 2018

Systém kódování standardních nákladů pro zařízení na výrobu a zpracování ropy a plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 11747/změna A1 (461504) - září 2018

Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16967 (467088) - září 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Predikční rovnice pro výpočet metabolizovatelné energie v krmných surovinách a krmných směsích (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) pro kočky a psy včetně dietních krmiv

350 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 10619-1 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28017 (635455) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN 13207 (646042) - září 2018 aktuální vydání

Plasty - Silážní fólie a vaky z termoplastů určené pro použití v zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13655 (646043) - září 2018 aktuální vydání

Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů využitelné po použití, pro použití v zemědělství a zahradnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 7409 (654805) - září 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Označování - Provedení na obalu a deklarované údaje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 10364 (668585) - září 2018

Konstrukční lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12004 +A1/změna Z2 (722469) - září 2018

Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12004-1 (722469) - září 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0331-1 (730331) - září 2018

Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

590 Kč

ČSN EN ISO 3822-3 (730536) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení

230 Kč

ČSN EN 16205 +A1 (730538) - září 2018 aktuální vydání

Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

440 Kč

ČSN EN 13381-2 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

350 Kč

ČSN EN 13381-3 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

550 Kč

ČSN EN 1381 (731766) - září 2018 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje

230 Kč

ČSN EN 1382 (731767) - září 2018 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků

190 Kč

ČSN P 73 2404/změna Z1 (732404) - září 2018

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

32 Kč

ČSN 73 6060 (736060) - září 2018 aktuální vydání

Čerpací stanice pohonných hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

372 Kč

ČSN 73 6101 (736101) - září 2018 aktuální vydání

Projektování silnic a dálnic

770 Kč

ČSN EN 13674-1 +A1 (736361) - září 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

770 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 11352 (757032) - září 2018

Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality

340 Kč

ČSN ISO 5667-24 (757051) - září 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

590 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 1883 (808813) - září 2018 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Odběr vzorků pro zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 8034 (838034) - září 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Odplynění skládek

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-11 (855220) - září 2018 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu

350 Kč

ČSN EN ISO 13897 (856087) - září 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Opakovaně použitelné dentální amalgámové kapsle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19023 (856097) - září 2018

Stomatologie - Ortodontické kotevní šrouby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 305 174-1 V1.1.1 (870025) - září 2018

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 1: Přehled, společné a obecné aspekty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 (870025) - září 2018

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 305 200-2-1 V1.1.1 (870026) - září 2018

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 1: Stanoviště ICT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 305 200-3-1 V1.1.1 (870026) - září 2018

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 3: Stanoviště ICT - Podčást 1: DCEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 176-1 V2.3.1 (875012) - září 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 302 054 V2.2.1 (875116) - září 2018

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu do 200 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 8442-9 (944805) - září 2018

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 9: Požadavky na keramické nože

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19143 (979863) - září 2018 aktuální vydání

Geografická informace - Kódování filtrů

590 Kč

ČSN EN ISO 19157/změna A1 (979877) - září 2018

Geografická informace - Kvalita dat

190 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-10427 (980014) - září 2018

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10427: Specializované zařízení - Monitor stavu napájení zařízení osobní zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč