ČSN (normy i změny) z dubna 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11620/změna Amd.1 (010143) - duben 2005

Informace a dokumentace - Ukazatele výkonnosti knihoven

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60300-3-1/změna Z1 (010690) - duben 2005

Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

32 Kč

ČSN ISO 226 (011687) - duben 2005

Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti

340 Kč

ČSN ISO 15664 (011688) - duben 2005

Akustika - Návrhy postupů snižování hluku nezakrytých závodů a průmyslových provozů

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 14327 (052625) - duben 2005

Odporové svařování - Způsoby určení diagramu oblasti svařování při odporovém bodovém, výstupkovém a švovém svařování

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 297/změna A4 (075397) - duben 2005

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13842 (076010) - duben 2005

Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí - Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 50254/změna Z1 (183040) - duben 2005

Výkonný komunikační podsystém pro malé objemy dat

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-2/změna Z1 (184020) - duben 2005

Provozní sběrnice pro použití v systémech průmyslového řízení. Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0250/změna Z2 (330250) - duben 2005

Elektrotechnické predpisy. Triedy teplotnej odolnosti elektrickej izolácie

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50016/změna Z1 (330373) - duben 2005

Nevýbušná elektrická zařízení - Závěr s vnitřním přetlakem "p"

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50281-3/změna Z1 (332330) - duben 2005

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 3: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61643-331 (341392) - duben 2005

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Specifikace varistorů z oxidů kovů (MOV)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 11. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 50162 (341521) - duben 2005

Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav

350 Kč

ČSN EN 60695-7-1/změna Z1 (345615) - duben 2005

Zkoušení požárního nebezpečí. Část 7: Návod k minimalizaci toxických nebezpečí způsobených ohněm postihujícím elektrotechnické výrobky. Oddíl 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-58/změna Z1 (345791) - duben 2005

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61340-4-5 (346440) - duben 2005

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 61086-2 ed. 2/Oprava 1 (346512) - duben 2005

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek

20 Kč

ČSN EN 60371-2 ed. 2 (346610) - duben 2005 aktuální vydání

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 2: Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60371-2/změna Z1 (346610) - duben 2005

Specifikace elektroizolačních materiálů na bázi slídy - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50265-2-1/změna Z1 (347102) - duben 2005

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část 2-1: Postupy - 1 kW směsný plamen

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50265-2-2/změna Z1 (347103) - duben 2005

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část 2-2: Postupy - Svítivý plamen

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60332-1-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.16t, A11 4.17t

505 Kč

ČSN EN 60332-1-3 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

420 Kč

ČSN EN 60332-2-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen

230 Kč

ČSN EN 60851-5/změna A2 (347303) - duben 2005

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60137/změna Z2 (348043) - duben 2005

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 372/změna Z1 (348113) - duben 2005

Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky

125 Kč

ČSN IEC 372/změna Z2 (348113) - duben 2005

Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky

65 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-25-5 (354055) - duben 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-5: Zkouška 25e: Potlačení odrazů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60898-1/Oprava 1 (354170) - duben 2005

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

Změna bude zrušena k 28. květnu 2024.

20 Kč

ČSN EN 60898-1/změna A1 (354170) - duben 2005

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

Změna bude zrušena k 28. květnu 2024.

340 Kč

ČSN EN 61008-1/změna Z1 (354181) - duben 2005

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1/změna Z1 (354182) - duben 2005

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61543/Oprava 2 (354183) - duben 2005

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

20 Kč

ČSN 35 4701-2-1 ed. 7/Oprava 1 (354701) - duben 2005

Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 62138 (356665) - duben 2005

Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Z2 3.20t

Norma bude zrušena k 9. září 2022 (zobrazit náhrady).

504 Kč

ČSN EN 132100/změna Z1 (358251) - duben 2005

Dílčí specifikace: Neproměnné vícevrstvé keramické kondenzátory pro povrchovou montáž - Úrovně hodnocení EZ a DZ

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 132101/změna Z1 (358251) - duben 2005

Vzorová předmětová specifikace: Neproměnné vícevrstvé keramické kondenzátory pro povrchovou montáž - Úroveň hodnocení EZ

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-21-1 (358291) - duben 2005

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1- Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-22-1 (358291) - duben 2005

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60368-1/změna A1 (358442) - duben 2005

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace

190 Kč

ČSN EN 61337-2 (358455) - duben 2005

Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-061-3 (359255) - duben 2005

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 061-3: Jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61753-091-3 (359255) - duben 2005

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 091-3: Jednovidové pigtailované optické cirkulátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1 ed. 3/změna Z1 (360600) - duben 2005

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 ed. 2/změna A1 (361960) - duben 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 62375 (367521) - duben 2005

Obrazové systémy (625/50 neprokládané) - Obraz a doprovodná data používající vertikální zatemňovací interval - Analogové rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60958-1/změna Z1 (368308) - duben 2005

Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60774-5 (368520) - duben 2005

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 5: D-VHS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN 62356-1 (368565) - duben 2005

Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 1: Záznam na pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62356-2 (368565) - duben 2005

Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 2: Komprese obrazu a datový tok

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62356-3 (368565) - duben 2005

Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 3: Mapování dat přes SDTI

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61966-9 ed. 2 (368610) - duben 2005 aktuální vydání

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 9: Digitální kamery

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61966-9/změna Z1 (368610) - duben 2005

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 9: Digitální kamery

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 9075-5/Oprava 1 (369178) - duben 2005

Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 5: Vazby hostitelského jazyka (SQL/Vazby)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 9075-5/Oprava 2 (369178) - duben 2005

Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 5: Vazby hostitelského jazyka (SQL/Vazby)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-4-3 (380210) - duben 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem

350 Kč

ČSN 38 6461 (386461) - duben 2005 aktuální vydání

Kyslíkovody

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10168 (420007) - duben 2005

Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů

230 Kč

ČSN EN 12441-2/změna A2 (420630) - duben 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10427-3 (451110) - duben 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 3: Provozní zkoušení plovoucích zařízení pro cementaci vrtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13626 (451229) - duben 2005

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Vrtné konstrukce a konstrukce pro obsluhu vrtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 5263-1 (500220) - duben 2005

Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 1: Rozvláknění buničin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5263-2 (500220) - duben 2005

Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 2: Rozvláknění mechanických vláknin při teplotě 20 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5263-3 (500220) - duben 2005

Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 3: Rozvláknění mechanických vláknin při teplotě nad 85 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14569 (560132) - duben 2005

Potraviny - Mikrobiologická metoda skríningu ozáření potravin založená na paralelně provedených testech LAL a GNB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 17189 (571604) - duben 2005 aktuální vydání

Máslo, emulze jedlých olejů a roztíratelné tuky - Stanovení obsahu tuku (Referenční metoda)

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 8256 (640627) - duben 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13132 (656112) - duben 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon

340 Kč

ČSN EN 237 (656156) - duben 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení nízkých koncentrací olova atomovou absorpční spektrometrií

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3/Oprava 1 (695245) - duben 2005

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-6/Oprava 1 (695245) - duben 2005

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 623-4 (727511) - duben 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 4: Stanovení drsnosti povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14425-1 (727513) - duben 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1365-5 (730854) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy

190 Kč

ČSN EN 1365-6 (730854) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště

230 Kč

ČSN EN 1366-6 (730857) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

230 Kč

ČSN 73 1323/změna Z1 (731323) - duben 2005

Stanovenie hmotnosti zložiek betónu

32 Kč

ČSN 73 1375/změna Z1 (731375) - duben 2005

Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti

32 Kč

ČSN EN 12637-3 (732139) - duben 2005 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu

125 Kč

ČSN 73 5305 (735305) - duben 2005 aktuální vydání

Administrativní budovy a prostory

230 Kč

ČSN EN 13286-45 (736185) - duben 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

295 Kč

ČSN EN 13286-49 (736185) - duben 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy

190 Kč

ČSN EN 13286-7 (736185) - duben 2005 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji

350 Kč

ČSN 73 8106/změna Z4 (738106) - duben 2005

Ochranné a záchytné konstrukce

32 Kč

ČSN 73 8107 (738107) - duben 2005 aktuální vydání

Trubková lešení

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 607 (747704) - duben 2005 aktuální vydání

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 12951 (747750) - duben 2005

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12255-14 (756403) - duben 2005 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce

230 Kč

ČSN 75 7611 (757611) - duben 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa

190 Kč

ČSN EN ISO 11733 (757777) - duben 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Simulační zkouška s aktivovaným kalem

350 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 14773 (760221) - duben 2005

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření ztráty a značného zpoždění jednotlivých zásilek prioritních a první třídy pomocí průzkumu zkušebních psaní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 8106 (770553) - duben 2005

Skleněné obaly - Stanovení objemu gravimetrickou metodou - Metoda zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 15119 (770681) - duben 2005

Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů

230 Kč

ČSN EN 14391 (774002) - duben 2005

Obaly - Hliníkové tuby - Hmatatelné výstrahy

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 407 (832326) - duben 2005

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN ISO 8996 (833560) - duben 2005

Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu

340 Kč

ČSN EN ISO 10075-3 (833572) - duben 2005

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže

230 Kč

ČSN EN 14412 (834751) - duben 2005

Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu

550 Kč

ČSN EN 13528-3 (835771) - duben 2005 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 14175-4 (847500) - duben 2005

Digestoře - Část 4: Metody zkoušení (On site)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN P CEN/TS 14507-1 (852113) - duben 2005

Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy

340 Kč

ČSN EN ISO 8871-1 (855226) - duben 2005

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 1: Extrahovatelné látky v parních autoklávech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8871-2 (855226) - duben 2005

Díly z elastomerů pro prostředky pro parenterální a farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 8325 (856050) - duben 2005

Stomatologie - Zkušební metody pro rotační nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 489-27 V1.1.1 (875101) - duben 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P)

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14073-2 (911115) - duben 2005

Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13210 (943454) - duben 2005

Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní postroje pro děti, vodítka a podobné výrobky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 13209-1 (943458) - duben 2005

Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem

340 Kč

ČSN EN 12983-1/Oprava 1 (944303) - duben 2005

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN 1649 (977122) - duben 2005

Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů

230 Kč