ČSN (normy i změny) z října 2018

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 16991 (010305) - říjen 2018

Rámec managementu rizik prohlídek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13306 (010660) - říjen 2018 aktuální vydání

Údržba - Terminologie údržby

550 Kč

ČSN ISO 45001 (010801) - říjen 2018

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

550 Kč

ČSN EN ISO 14024 (010924) - říjen 2018

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

340 Kč

ČSN EN ISO 6433/Oprava 1 (013108) - říjen 2018

Dokumentace technického produktu - Odkazy na části výrobku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11130 (038129) - říjen 2018 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12944-3 (038241) - říjen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování

230 Kč

ČSN EN ISO 15589-1 (038392) - říjen 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši

590 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - říjen 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10216 (038650) - říjen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Přístrojová metoda

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9454-1 (050046) - říjen 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení

230 Kč

ČSN EN ISO 21904-3 (050683) - říjen 2018 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování svařovacího dýmu, umístěných na svařovacím hořáku

340 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - říjen 2018 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

230 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - říjen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - říjen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN 12814-4 (056820) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

290 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN P CEN/TR 12831-2 (060206) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-4 (060206) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

590 Kč

ČSN EN 15316-2 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5

440 Kč

ČSN EN 15316-3 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6

350 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

340 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobováné teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

370 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-1 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-10 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-2 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-4 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-5 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-6 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-7 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-8 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-9 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15378-1 (060402) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11

590 Kč

ČSN P CEN/TR 15378-2 (060402) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TR 15459-2 (060405) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-2 (075303) - říjen 2018 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12953-4 (077853) - říjen 2018 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17879 (078636) - říjen 2018

Lahve na plyny - Samouzavírací ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-13 (125301) - říjen 2018

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 14903 (142013) - říjen 2018

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17032 (142210) - říjen 2018 aktuální vydání

Zchlazovací a zmrazovací skříně s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

295 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - říjen 2018 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62443-4-1 (180304) - říjen 2018

Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61804-2 ed. 2/změna Z1 (184003) - říjen 2018

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 2: Specifikace pojmu FB

Změna bude zrušena k 14. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61804-2 ed. 3 (184003) - říjen 2018

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 2: Specifikace pojmu FB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 8980-1 (195105) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jednoohniskové a víceohniskové čočky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8980-2 (195105) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21987 (195113) - říjen 2018 aktuální vydání

Oční optika - Montované brýlové čočky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

550 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci

340 Kč

ČSN EN 13757-2 (258513) - říjen 2018 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13757-3 (258513) - říjen 2018

Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13757-7 (258513) - říjen 2018

Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 4002 (274002) - říjen 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16603-10 (310450) - říjen 2018

Kosmické inženýrství - Obecné požadavky systémového inženýrství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 9300-200 (310450) - říjen 2018

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-30 (310510) - říjen 2018

Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-40 (310510) - říjen 2018

Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 6059-503 (311712) - říjen 2018 aktuální vydání

Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 503: Růst teploty při jmenovitém proudu měřeno na pouzdru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2267-009 (311729) - říjen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4652-220 (311828) - říjen 2018

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 220: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3302 (313104) - říjen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1 000 MPa / 550 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2944 (313557) - říjen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub, z korozivzdorné oceli FE-PA3004

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3542 (313560) - říjen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2801 (Inconel X750)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2287 (314862) - říjen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3021 (318906) - říjen 2018

Letectví a kosmonautika - Maziva se suchým filmem sulfidu molybdeničitého, bezgrafitová a bezhalogenová - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 1305 (325171) - říjen 2018 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání olejových směsí

190 Kč

ČSN EN 1306 (325172) - říjen 2018 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání odpadních vod

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2/změna Z2 (332000) - říjen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

Změna bude zrušena k 18. květnu 2021.

32 Kč

ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 (332000) - říjen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

230 Kč

ČSN EN IEC 62928 (333601) - říjen 2018

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Palubní lithium-ion trakční baterie

550 Kč

ČSN EN IEC 62820-3-1 (334597) - říjen 2018

Komunikační systémy budov - Část 3-1: Pokyny pro aplikace - Obecně

230 Kč

ČSN EN 61968-3/změna Z1 (334900) - říjen 2018

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy

Změna bude zrušena k 18. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2 (334900) - říjen 2018

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61643-11 ed. 2/změna A11 (341392) - říjen 2018

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN EN IEC 61643-352 (341392) - říjen 2018

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50239 ed. 2 (341525) - říjen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun

230 Kč

ČSN EN 50239/změna Z1 (341525) - říjen 2018

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro nákladní dopravu

Změna bude zrušena k 27. listopadu 2020.

32 Kč

ČSN EN 60068-2-58 ed. 3/změna A1 (345791) - říjen 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

190 Kč

ČSN EN IEC 60404-16 (345884) - říjen 2018

Magnetické materiály - Část 16: Metody měření magnetických vlastností amorfních pásů na bázi Fe jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, Oprava 2 4.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

390 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-11 (345884) - říjen 2018

Magnetické materiály - Část 8-11: Specifikace pro jednotlivé materiály - Amorfní pásy na bázi Fe dodávané bez závěrečného žíhání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 61340-4-4 ed. 2/změna Z1 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Změna bude zrušena k 6. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 61340-4-5/změna Z1 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

Změna bude zrušena k 22. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1/Oprava 2 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření

20 Kč

ČSN EN 61125/změna Z1 (346711) - říjen 2018

Nové izolační kapaliny na bázi uhlovodíků. Zkušební metody na vyhodnocování oxidační stálosti

Změna bude zrušena k 16. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61125 ed. 2 (346711) - říjen 2018

Izolační kapaliny - Zkušební metody pro oxidační stabilitu - Zkušební metody pro hodnocení oxidační stability izolačních kapalin v dodaném stavu

350 Kč

ČSN EN 60230/změna Z1 (347004) - říjen 2018

Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství

Změna bude zrušena k 14. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60230 ed. 2 (347004) - říjen 2018

Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60317-73 (347307) - říjen 2018

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 73: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-74 (347307) - říjen 2018

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 74: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60708/Oprava 1 (347832) - říjen 2018

Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61869-10 (351350) - říjen 2018

Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory proudu nízkého výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61869-11 (351350) - říjen 2018

Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61169-58/Oprava 1 (353811) - říjen 2018

Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 61008-1 ed. 3/Oprava 1 (354181) - říjen 2018

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

20 Kč

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4/Oprava 1 (354224) - říjen 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

20 Kč

ČSN EN 60320-1 ed. 4/Oprava 1 (354508) - říjen 2018

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60099-5 ed. 2/změna Z1 (354870) - říjen 2018

Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

Změna bude zrušena k 23. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3 (354870) - říjen 2018

Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN EN 60846-2 (356569) - říjen 2018

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory ekvivalentní dávky okolí a/nebo směrové pro beta, X a gama záření - Část 2: Přenosné přístroje pro vysoký rozsah beta a fotonové dávky a dávkového příkonu pro účely havarijní radiační ochrany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62271-211/Oprava 1 (357192) - říjen 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

20 Kč

ČSN EN IEC 63093-7 (358471) - říjen 2018

Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

372 Kč

ČSN EN IEC 62884-3 (358492) - říjen 2018

Metody měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 3: Zkušební metody stárnutí kmitočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60191-1/změna Z1 (358791) - říjen 2018

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek

Změna bude zrušena k 27. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60191-1 ed. 2 (358791) - říjen 2018

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60749-13/změna Z1 (358799) - říjen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší

Změna bude zrušena k 22. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-13 ed. 2 (358799) - říjen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62343-5-2 (359278) - říjen 2018

Dynamické moduly - Část 5-2: Zkušební metody - WSS s pevnou mřížkou 1 x N - Měření dynamického přeslechu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61760-4/změna A1 (359310) - říjen 2018

Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50321-1 (359725) - říjen 2018

Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.19t, Oprava 2 6.20t

380 Kč

ČSN EN 50321/změna Z1 (359725) - říjen 2018

Elektricky izolační obuv pro práci v instalacích nízkého napětí

Změna bude zrušena k 12. lednu 2021.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61770 ed. 2/změna A11 (361020) - říjen 2018

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

440 Kč

ČSN EN 61303/Oprava 1 (364737) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřiče aktivity - Zvláštní metody pro stanovení parametrů

20 Kč

ČSN EN IEC 62667 (364772) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické přístroje se svazkem lehkých iontů - Funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 60601-2-2 ed. 3/změna Z1 (364801) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství

Změna bude zrušena k 18. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3/Oprava 1 (364801) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

20 Kč

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3/Oprava 2 (364801) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

20 Kč

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2/změna A1 (364801) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy

190 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-2 ed. 4 (364801) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství

590 Kč

ČSN CLC/TS 50083-2-3 (367211) - říjen 2018

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-3: Filtry pro zmírnění rušení z LTE (4G)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29134 (369712) - říjen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro posuzování dopadu na soukromí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

505 Kč

ČSN EN 419221-5 (369891) - říjen 2018

Profily ochrany pro TSP kryptografické moduly - Část 5: Kryptografický modul pro důvěryhodné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6145-6 (385615) - říjen 2018 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16712-4 (389460) - říjen 2018

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 4: Generátory lehké pěny PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4506 (420873) - říjen 2018

Tvrdokovy - Zkouška tlakem

190 Kč

ČSN EN 12861 (421330) - říjen 2018 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Odpad

350 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 13909-7 (441314) - říjen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 12099 (467060) - říjen 2018 aktuální vydání

Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-8 (470601) - říjen 2018

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 11133/změna A1 (560099) - říjen 2018

Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - říjen 2018 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1329-1 +A1 (643180) - říjen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN EN ISO 11296-4 (646420) - říjen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

440 Kč

ČSN EN ISO 11297-4 (646427) - říjen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

230 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - říjen 2018

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 19399 (673060) - říjen 2018

Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru metodou klínového vrypu (řezáním a vrtáním)

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19397 (673063) - říjen 2018

Stanovení tloušťky nátěrového filmu ultrazvukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15773 (673153) - říjen 2018 aktuální vydání

Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) - Specifikace, doporučení a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN ISO 21028-2 (697252) - říjen 2018

Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách - Teploty mezi -80 °C a -20 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14891 ed. 2 (722430) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN EN 14891/změna Z2 (722430) - říjen 2018

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 492 +A1/změna Z1 (723401) - říjen 2018

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10545-3 (725110) - říjen 2018 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12977-1 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12977-2 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12977-4 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12977-5 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12569 (730311) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12570/změna A2 (730573) - říjen 2018

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě

125 Kč

ČSN EN 13381-5 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

350 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

570 Kč

ČSN EN ISO 1716 (730883) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 21930 (730923) - říjen 2018 aktuální vydání

Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 15686-5 (730951) - říjen 2018 aktuální vydání

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15686-7 (730951) - říjen 2018 aktuální vydání

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1992-4 (731220) - říjen 2018

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN EN 12390-14 (731302) - říjen 2018

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16837 (735961) - říjen 2018

Povrchy pro sportoviště - Stanovení lineárního tření obuvi/povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12697-13 (736160) - říjen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 13: Měření teploty

190 Kč

ČSN EN 1991-2 ed. 2/změna Z1 (736203) - říjen 2018

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1991-2 NA ed. A (736203) - říjen 2018 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16432-2 (736368) - říjen 2018

Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 2: Konstrukce systému, subsystémy a komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16729-3 (736390) - říjen 2018

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1793-5/Oprava 1 (737060) - říjen 2018

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

20 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - říjen 2018 aktuální vydání

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

9 600 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 15797 (800879) - říjen 2018 aktuální vydání

Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 16897 (833638) - říjen 2018

Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 83 8030 (838030) - říjen 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14041 (917883) - říjen 2018 aktuální vydání

Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky

550 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 748 +A1 (940510) - říjen 2018 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 16869/Oprava 1 (942060) - říjen 2018

Návrh/konstrukce zajištěných cest (Via Ferratas)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 23537-1/změna A1 (942855) - říjen 2018

Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč