ČSN (normy i změny) ze září 2019

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14064-1 (010964) - září 2019

Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13473-1 (011678) - září 2019 aktuální vydání

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - září 2019 aktuální vydání

Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 17273 (012008) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyn pro detekci a identifikaci nanoobjektů v komplexních matricích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17274 (012009) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro stanovení protokolů pro výbušnost a hořlavost prášků obsahujících nanoobjekty (pro přepravu, manipulaci a skladování)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19590 (012017) - září 2019

Nanotechnologie - Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17275 (012017) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17276 (012018) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro posuzování životního cyklu - Aplikace EN ISO 14044:2006 na vyráběné nanomateriály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14978 (014105) - září 2019 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Všeobecné pojmy a požadavky na měřící vybavení pro GPS

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 12679 (015029) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení - Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření

190 Kč

ČSN EN ISO 19232-5 (015031) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu

230 Kč

ČSN EN ISO 10893-6 (015061) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10893-7 (015061) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17262/změna A1 (018341) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 17264/změna A1 (018343) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 24534-4/změna A1 (018350) - září 2019

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-2 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-3 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 3: eCall pro dálkové autobusy a autobusy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-4 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 4: eCall pro zemědělská/lesnická vozidla kategorií T, R, S podle EHK OSN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-5 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-6 (018468) - září 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 6: eCall pro tří a čtyřkolová vozidla kategorií L2, L4, L5, L6 a L7 podle EHK OSN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 7583 (038007) - září 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Termíny a definice

340 Kč

ČSN EN ISO 10111 (038188) - září 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled gravimetrických a chemických analytických metod

230 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-2 ed. 2/Oprava 1 (038900) - září 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace

20 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 1708-2 (050026) - září 2019 aktuální vydání

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku

340 Kč

ČSN EN ISO 15612 (050317) - září 2019 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny

230 Kč

ČSN EN ISO 8249 (051225) - září 2019 aktuální vydání

Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí

350 Kč

ČSN EN ISO 669 (052016) - září 2019 aktuální vydání

Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky

440 Kč

ČSN EN 560 (054241) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN ISO 2401 (055011) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody - Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření

190 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN 13479 (055805) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN P CEN/TR 15378-4 (060402) - září 2019

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - září 2019 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13203-5 (061430) - září 2019

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16436-2 (061840) - září 2019

Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12817 (078409) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12819 (078410) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 62097/změna Z1 (085023) - září 2019

Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp

Změna bude zrušena k 12. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62097 ed. 2 (085023) - září 2019

Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62364/změna Z1 (085024) - září 2019

Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách

Změna bude zrušena k 18. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62364 ed. 2 (085024) - září 2019

Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-4/změna A1 (106010) - září 2019

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky

125 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 14414 (110001) - září 2019 aktuální vydání

Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414:2019)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 17192 (120520) - září 2019

Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5801 (122014) - září 2019 aktuální vydání

Ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - září 2019 aktuální vydání

Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21083-1 (127013) - září 2019

Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13141-1 (127131) - září 2019 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 15655-1 (132077) - září 2019

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 1: Polyurethanové vyložení trubek a tvarovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 16855-2 (142743) - září 2019

Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11145 (192000) - září 2019 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13694 (192019) - září 2019 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření rozdělení hustoty výkonu (energie) laserového svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13666 (195109) - září 2019 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové čočky - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN IEC 60746-4 (257402) - září 2019

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 4: Kyslík rozpuštěný ve vodě měřený amperometrickými snímači pokrytými membránou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12830 (258350) - září 2019 aktuální vydání

Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci teplotně citlivého zboží - Zkoušky, provedení, použitelnost

945 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 20238 (260374) - září 2019

Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21183-2 (260392) - září 2019 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12397 (273013) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

230 Kč

ČSN EN 13796-2 (273021) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu

125 Kč

ČSN EN 13796-3 (273021) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu

190 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 17018 (280333) - září 2019

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15663 +A1 (280360) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel

340 Kč

ČSN EN 16860 (280921) - září 2019

Železniční aplikace - Požadavky a základní principy zabezpečení nákladu v železniční nákladní přepravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16186-1 +A1 (281551) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry

340 Kč

ČSN EN 14067-4 +A1 (281901) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati

440 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16452 +A1 (284048) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 18243 (300036) - září 2019

Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17186 (300037) - září 2019

Identifikace kompatibility vozidel a infrastruktur - Grafické vyjádření informací pro zákazníky na dobíjecím místě pro elektromobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9115 (310420) - září 2019 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)

340 Kč

ČSN EN 9107 (310429) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Oprávnění pro přímé dodávky - Směrnice pro letecký a kosmický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-26 (310510) - září 2019 aktuální vydání

Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-54 (310510) - září 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Čištění letových konstrukčních částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-31-04 (310540) - září 2019

Kosmické inženýrství - Výměna dat tepelné analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-003 (311778) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4611-004 (311778) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3745-411 (311925) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-506 (311925) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Rázová odolnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4641-106 (311934) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 106: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 62,5/125 um, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-201 (311934) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 201: S volnou sekundární ochranou, s průměrem jednovidového vlákna 9/125 um, vnější průměr 1,8 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-202 (311934) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 202: S volnou sekundární ochranou, simplex, robusní konstrukce s průměrem jednovidového vlákna 9/125 um, vnější průměr 2,74 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2600 (312051) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Označování kovových polotovarů - Pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2715 (312085) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Makrografické zkoušení tvářených výrobků, přířezů pro kování a výkovků z hliníku a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2716 (312086) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Určování náchylnosti k mezikrystalové korozi - Tvářené výrobky ze slitiny hliníku řady AL-P2XXX-, AL-P7XXX- a slitin hliník-lithium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2450 (312184) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel 31Ni10 - 1230 MPa <= Rm <= 1420 MPa - Tyče - De <= 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2341 (312377) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Hlinik a slitiny hliníku - Tyče čtvercové a obdélníkové, lisované - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2320 (312460) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T4 - Tyče tažené - a S 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2709 (312496) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče a profily - 1,2 mm <= (a nebo D) <= 150 mm - S kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2726 (312497) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42201 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2728 (312498) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42101 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2813 (312499) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P-6061- - T6 - Trubky tažené pro tlakové aplikace - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2876 (313328) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované - Třída: 450 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2868 (313377) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2584 (314816) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Úzká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2585 (314817) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Široká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4726 (316842) - září 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Parametry přijatelnosti estetických změn veškerého viditelného vybavení instalovaného v kabinách letadel v rámci všech smluvních variant

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 4730 (316843) - září 2019

Letectví a kosmonautika - Antropometrické dimenzování sedal v letadle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4856 (319210) - září 2019

Rotorové letadlo - Nouzové dýchací systémy (EBS) - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-7-722 ed. 2/změna Z1 (332000) - září 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

Změna bude zrušena k 27. srpnu 2021.

32 Kč

ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 (332000) - září 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel

340 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320) - září 2019

Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4/změna A1 (333590) - září 2019

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

65 Kč

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4/změna A1 (333590) - září 2019

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

65 Kč

ČSN EN 50121-4 ed. 4/změna A1 (333590) - září 2019

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

65 Kč

ČSN EN 50121-5 ed. 4/změna A1 (333590) - září 2019

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

65 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62752/Oprava 1 (341591) - září 2019

Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)

20 Kč

ČSN EN 60674-2/změna A1 (346573) - září 2019

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60966-1/změna Z1 (347720) - září 2019

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Všeobecné požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 15. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60966-1 ed. 2 (347720) - září 2019

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50117-10-1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 10-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-10-2 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 10-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-11-1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 11-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-11-2 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 11-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 2 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-2-1 ed. 2/změna Z1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50117-2-2/změna Z1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50117-2-3/změna Z1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50117-2-4/změna Z1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50117-2-5/změna Z1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50117-4-1/změna Z1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50117-4-2/změna Z1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 4-2: Dílčí specifikace CATV kabelů do 6 GHz používaných v kabelových distribučních sítích

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50117-9-1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 9-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-9-2 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 9-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-9-3 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 9-3: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 6 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50673 (348154) - září 2019

Zásuvné typy průchodek pro napětí 72,5 kV a proudy 630 A až 1 250 A pro elektrická zařízení

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60320-1 ed. 4/Oprava 2 (354508) - září 2019

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 61076-1/změna A1 (354621) - září 2019

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Kmenová specifikace

190 Kč

ČSN EN IEC 62056-8-4 (356131) - září 2019

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-4: Komunikační profily pro úzkopásmový OFDM PLC PRIME pro sousední sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60286-3 ed. 3/změna Z1 (358292) - září 2019

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

Změna bude zrušena k 20. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4 (358292) - září 2019

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50551-1 ed. 2 (359224) - září 2019 aktuální vydání

Simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50551-1/změna Z1 (359224) - září 2019

Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 18. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-4/změna Z1 (359251) - září 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu

Změna byla zrušena k 20. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-2-4 ed. 2 (359251) - září 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62717/změna A2 (360017) - září 2019

LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 13032-4 +A1 (360456) - září 2019 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62386-220 (360540) - září 2019

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 220: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Centrálně napájený nouzový provoz (zařízení typ 19)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62560/změna A11 (360701) - září 2019

Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 4/změna A1 (361960) - září 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60730-2-14/změna Z1 (361960) - září 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

Změna bude zrušena k 16. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960) - září 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

340 Kč

ČSN EN IEC 62902 (364395) - září 2019

Akumulátorové články a baterie - Značky pro označování jejich chemického složení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62464-1/změna Z1 (364840) - září 2019

Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu

Změna bude zrušena k 17. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62464-1 ed. 2 (364840) - září 2019

Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62474/změna Z1 (369082) - září 2019

Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl

Změna bude zrušena k 4. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62474 ed. 2 (369082) - září 2019

Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty

440 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-11 (369205) - září 2019

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami

350 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6974-3 (385506) - září 2019 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15112 (386102) - září 2019 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení množství energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12259-9 (389210) - září 2019

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 9443 (420019) - září 2019 aktuální vydání

Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla

230 Kč

ČSN EN ISO 683-1 (420931) - září 2019 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování

440 Kč

ČSN EN 1562 (420955) - září 2019 aktuální vydání

Slévárenství - Temperované litiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - září 2019 aktuální vydání

Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 13909-5 (441314) - září 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 13909-6 (441314) - září 2019 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 16812 (450033) - září 2019 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - září 2019 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 19277 (450046) - září 2019

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11961 (451392) - září 2019 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 17782 (453001) - září 2019

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Schéma pro posuzování shody výrobců speciálních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 7971-2 (461013) - září 2019 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7971-3 (461013) - září 2019 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17174 (467006) - září 2019

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení těžkých kovů při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 25119-1 (470068) - září 2019

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25119-3 (470068) - září 2019

Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 25119-4 (470068) - září 2019

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 131-6 (493830) - září 2019 aktuální vydání

Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky

340 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 48-1 (621433) - září 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 1: Úvod a návod

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 2818 (640208) - září 2019 aktuální vydání

Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním

340 Kč

ČSN EN 1519-1 (643186) - září 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 5165 (656162) - září 2019 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda

340 Kč

ČSN EN 14214 +A2 (656507) - září 2019

Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-25 (670520) - září 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16402 (673073) - září 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12012-1 (691602) - září 2019 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče

340 Kč

ČSN EN 13445-6/změna A2 (695245) - září 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1279-3 (701621) - září 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu

340 Kč

ČSN EN 1279-4 (701621) - září 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků

550 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 934-6 (722326) - září 2019 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, posuzování a ověřování stálosti vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 17160 (725130) - září 2019

Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 993-1 (726020) - září 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti

230 Kč

ČSN EN 993-5 (726020) - září 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena

190 Kč

ČSN EN 993-6 (726020) - září 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 52016-1 (730336) - září 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy

1 530 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - září 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

550 Kč

ČSN 73 0601 (730601) - září 2019 aktuální vydání

Ochrana staveb proti radonu z podloží

440 Kč

ČSN 73 0602 (730602) - září 2019 aktuální vydání

Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

230 Kč

ČSN EN 1634-1 +A1 (730852) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

590 Kč

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

550 Kč

ČSN EN 13381-7 (730858) - září 2019

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P ENV 13381-7/změna Z1 (730858) - září 2019

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - září 2019 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

440 Kč

ČSN EN 13501-1 +A1/změna Z2 (730860) - září 2019

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Změna byla zrušena k 30. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16733 (730892) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání

340 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A (731442) - září 2019

National annex - Eurocode 3: Design of steel Structures - Part 4-2: Tanks

65 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 73 6121/Oprava 1 (736121) - září 2019

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

20 Kč

ČSN 73 6124-1/změna Z1 (736124) - září 2019

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody

32 Kč

ČSN EN 12697-31 (736160) - září 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12697-32 (736160) - září 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13880-8 (736182) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva

125 Kč

ČSN EN 14187-5 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-7 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14187-9 (736183) - září 2019 aktuální vydání

Zálivky za studena - Zkušební metody - Část 9: Funkční zkouška zálivek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 73 6209 (736209) - září 2019 aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky mostních objektů

230 Kč

ČSN EN 14811 (736363) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 73 7042/změna Z1 (737042) - září 2019

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky

32 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

230 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

440 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12519 (746032) - září 2019 aktuální vydání

Okna a dveře - Terminologie

590 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 13077 (755418) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B

230 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - září 2019 aktuální vydání

Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek

440 Kč

ČSN EN ISO 7027-2 (757343) - září 2019

Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod

230 Kč

ČSN EN 17136 (757704) - září 2019

Kvalita vod - Návod pro terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod

230 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 41001 (762104) - září 2019

Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 20848-3 (771050) - září 2019 aktuální vydání

Obaly - Plastové sudy - Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy se jmenovitým objemem od 113,6 I do 220 I

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 21084 (800293) - září 2019

Textilie - Metoda pro stanovení alkylfenolů (AP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13438 (806175) - září 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči oxidaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12957-1 (806177) - září 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN 17116-2 (819006) - září 2019

Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 2: Vsázkové bubnové sušiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 363 (832650) - září 2019 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu

340 Kč

ČSN EN ISO 20685-1 (833513) - září 2019

Ergonomie - 3-D skennovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1:2018)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17286 (834763) - září 2019

Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 23753-1 (836490) - září 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23753-2 (836490) - září 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7886-4 (856174) - září 2019 aktuální vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 4: Injekční stříkačky se zábranou proti opakovanému použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - září 2019 aktuální vydání

Plastové vaky pro nitrožilní infuze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23500-1 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 23500-2 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 2: Zařízení pro úpravu vody k použití pro hemodialýzu a související léčebné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23500-3 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 3: Voda pro hemodialýzu a související léčebné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23500-4 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 4: Koncentráty pro hemodialýzu a souvisejicí léčebné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23500-5 (856214) - září 2019

Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 5: Kvalita dialyzačních roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 (872006) - září 2019

Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 470 V1.1.1 (872018) - září 2019

Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro servery

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1 (874018) - září 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 521 V1.1.1 (874021) - září 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 098 V2.2.1 (875169) - září 2019

Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14450 (916013) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 17125 (940931) - září 2019

Domácí lázně/vířivky a vyhřívané lázně - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9994 (945201) - září 2019 aktuální vydání

Zapalovače - Bezpečnostní specifikace

350 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19112 (979831) - září 2019 aktuální vydání

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí geografickými identifikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč