ČSN (normy i změny) z června 2003

zobrazit normy po skupinách

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-11 (050313) - červen 2003

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování

350 Kč

ČSN EN 12814-7 (056820) - červen 2003

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-10 (077604) - červen 2003 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

190 Kč

ČSN EN 12953-7 (077853) - červen 2003

Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12334/Oprava 1 (134030) - červen 2003

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z litiny

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1757-3 (268865) - červen 2003

Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové vozíky

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13510/Oprava 1 (277535) - červen 2003

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN ISO 16091 (310521) - červen 2003

Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-521 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 005 Kč

ČSN IEC 60050-808 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

655 Kč

ČSN EN 60073 ed. 2 (330170) - červen 2003 aktuální vydání

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

440 Kč

ČSN EN 60073/změna Z1 (330170) - červen 2003

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 (333432) - červen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech

350 Kč

ČSN EN 61000-2-4/změna Z1 (333432) - červen 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 4: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-3 ed. 2/změna A1 (333432) - červen 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50133-1/změna A1 (334593) - červen 2003

Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky

Změna byla zrušena k 11. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-3/změna A1 (342710) - červen 2003

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 54-5/změna A1 (342710) - červen 2003

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče

Změna bude zrušena k 28. únoru 2021.

190 Kč

ČSN EN 54-7/změna A1 (342710) - červen 2003

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2022.

190 Kč

ČSN EN 60404-14 (345884) - červen 2003

Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 60205/Oprava 1 (345889) - červen 2003

Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61340-5-1/Oprava 1 (346440) - červen 2003

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-5I/změna Z1 (347660) - červen 2003

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5I: Jednožilové až čtyřžilové kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50305 (347663) - červen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 61935-1/změna A1 (347750) - červen 2003

Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 1: Instalovaná kabeláž

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62012-1 (347822) - červen 2003

Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-1 +A1+A2 ed. 2/změna A11 (350000) - červen 2003

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60076-4 (351001) - červen 2003

Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky

550 Kč

ČSN EN 50249 (356520) - červen 2003

Elektromagnetické lokalizátory trubek a kabelů uložených v zemi - Provedení a bezpečnost

440 Kč

ČSN EN 60191-6-2/Oprava 1 (358791) - červen 2003

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-2: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru kuliček s roztečí 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm uspořádaných do sloupců

20 Kč

ČSN EN 60749-11/Oprava 1 (358799) - červen 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní

20 Kč

ČSN IEC 1182-7/Oprava 1 (359032) - červen 2003

Desky s plošnými spoji - Elektronický popis a přenos dat - Část 7: Informace v číslicové formě pro elektrickou zkoušku neosazené desky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-2/změna A1 (359223) - červen 2003

Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-21/změna A12 (361040) - červen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-35/Oprava 2 (361040) - červen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9/změna A13 (361040) - červen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-3/změna A1 (361570) - červen 2003

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, talířové rovinné brusky a leštičky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60731/změna A1 (364727) - červen 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii

Změna byla zrušena k 14. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61674/změna A1 (364733) - červen 2003

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku

Změna byla zrušena k 3. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60825-1/změna A1 (367750) - červen 2003

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60825-4/změna A1 (367750) - červen 2003

Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60936-1/změna A1 (367850) - červen 2003

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar - Část 1: Palubní radar - Výkonnostní požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61947-1 (368611) - červen 2003

Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 1: Projektory s pevnou rozlišovací schopností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 16448 (369448) - červen 2003 aktuální vydání

Informační technologie - DVD o průměru 120 mm - Disk určený pouze ke čtení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 16449 (369449) - červen 2003 aktuální vydání

Informační technologie - DVD o průměru 80 mm - Disk určený pouze ke čtení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 12207/změna Amd.1 (369784) - červen 2003

Informační technologie - Procesy v životním cyklu softwaru

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 11541 (385560) - červen 2003

Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12259-2/Oprava 1 (389210) - červen 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

20 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 2639 (420448) - červen 2003

Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace

190 Kč

ČSN EN ISO 14284 (420504) - červen 2003

Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 10085 (420950) - červen 2003 aktuální vydání

Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10295 (420956) - červen 2003

Odlitky ze žáruvzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13283 (421381) - červen 2003

Zinek a slitiny zinku - Sekundární zinek

190 Kč

ČSN EN 1780-1 (421402) - červen 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 1: Číselné označování

190 Kč

ČSN EN 1780-2 (421402) - červen 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 2: Označování chemickými značkami

190 Kč

ČSN EN 1780-3 (421402) - červen 2003 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 3: Pravidla zápisu chemického složení

125 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13625 (450028) - červen 2003

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Spojky pro mořské vrtné potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10442 (451313) - červen 2003

Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Blokové odstředivé vzduchové kompresory s konstantním převodem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3125 (463125) - červen 2003

Petržel, pastinák

125 Kč

ČSN 46 3126 (463126) - červen 2003

Řepa salátová

125 Kč

ČSN 46 3127 (463127) - červen 2003

Ředkev

125 Kč

ČSN 46 3128 (463128) - červen 2003

Vodnice

125 Kč

ČSN 46 3129 (463129) - červen 2003

Celer bulvový

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 16649-1 (560079) - červen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glukuronidu

230 Kč

ČSN 56 0080/změna Z3 (560080) - červen 2003

Potravinářské výrobky. Způsob odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13189/Oprava 1 (567851) - červen 2003

Kyselina octová potravinářská - Produkt vyrobený ze surovin jiného než zemědělského původu - Definice, požadavky, značení

20 Kč

ČSN EN 13188/Oprava 1 (567852) - červen 2003

Kvasný ocet - Produkt vyrobený z tekutin zemědělského původu - Definice, požadavky, značení

20 Kč

64 Plasty

ČSN EN 1186-13 (647110) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za vysokých teplot

230 Kč

ČSN EN 1186-14 (647110) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu

340 Kč

ČSN EN 1186-15 (647110) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95% ethanolu

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 1998-99 (656000) - červen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 99: Rejstřík

350 Kč

ČSN EN ISO 8222 (656044) - červen 2003

Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Teplotní korekce používané při kalibraci objemu etalonových nádob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 12766-1 (656205) - červen 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

350 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13610 (665211) - červen 2003

Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku proti bakteriofágům chemických dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny a oblast průmyslu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13857-3 (668005) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Část 3: Informace poskytované uživateli výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem

190 Kč

ČSN EN 13631-2 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 2: Stanovení tepelné stability výbušnin

190 Kč

ČSN EN 13631-4 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13631-5 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení vodovzdornosti

230 Kč

ČSN EN 13631-6 (668140) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.11t

210 Kč

ČSN EN 13630-11 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-12 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-2 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13630-3 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření

190 Kč

ČSN EN 13630-4 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu

230 Kč

ČSN EN 13630-6 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu

190 Kč

ČSN EN 13630-7 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic

190 Kč

ČSN EN 13630-8 (668211) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic

190 Kč

ČSN EN 13763-2 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení tepelné stability

190 Kč

ČSN EN 13763-23 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce

190 Kč

ČSN EN 13763-24 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky

190 Kč

ČSN EN 13763-3 (668234) - červen 2003

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13530-2 (697230) - červen 2003 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.04t, Oprava 1 7.07t

691 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1015-18 (722400) - červen 2003

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

190 Kč

ČSN EN 1015-21 (722400) - červen 2003

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

190 Kč

ČSN EN 13258 (725569) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0873 (730873) - červen 2003 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

350 Kč

ČSN EN 990 (731360) - červen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2410/změna Z1 (752410) - červen 2003

Malé vodní nádrže

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13972 (770234) - červen 2003

Tuhé plastové obaly - Definice jmenovitého, skutečného a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu

190 Kč

ČSN EN ISO 2244 (770632) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky horizontálním rázem

230 Kč

ČSN EN ISO 2247 (770633) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky vibracemi se stálým nízkým kmitočtem

190 Kč

ČSN EN ISO 2234 (770635) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška stohováním statickou zátěží

125 Kč

ČSN EN ISO 2873 (770642) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem

190 Kč

ČSN EN ISO 8318 (770644) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-E12/změna A1 (800156) - červen 2003

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E12: Stálobarevnost při valchování: alkalická valcha

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 105-A08 (800195) - červen 2003

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A08: Slovník termínů používaných při měření barevnosti

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 352-1 (832121) - červen 2003 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu

230 Kč

ČSN EN 352-2 (832121) - červen 2003 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu

230 Kč

ČSN EN 352-3 (832121) - červen 2003 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

230 Kč

ČSN EN 13656 (838014) - červen 2003

Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO₃) a chlorovodíkové (HCl) k následnému stanovení prvků

340 Kč

ČSN EN 13657 (838015) - červen 2003

Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-1 V1.2.1 (875042) - červen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 (875304) - červen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 207-6 V3.2.1 (877059) - červen 2003

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 356-36 V3.3.1 (877068) - červen 2003

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 286-5 V1.4.1 (877094) - červen 2003

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 286-6 V1.4.1 (877094) - červen 2003

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 934-1 V1.1.1 (877186) - červen 2003

Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - soubor 3 (CS3) - Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Část 1: Základní schopnost souboru CS3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 934-2 V1.1.1 (877186) - červen 2003

Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - soubor 3 (CS3) - Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Část 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 933-1 V1.1.1 (877187) - červen 2003

Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 1: Základní schopnost souboru CS3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 933-2 V1.1.1 (877187) - červen 2003

Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 933-3 V1.1.1 (877187) - červen 2003

Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 3: Specializované zdrojové funkce (SRF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 120 V1.1.1 (877188) - červen 2003

Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Protokol řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) se signalizační specifikací SIG.4/PNNI1.0/AINI (mod specifikace Fóra ATM AF-CS-VMOA-0146.000:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 062 V1.1.1 (878592) - červen 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální radioreléové systémy přenášející signály STM-4, 4 x STM-1 nebo 2 x STM-1 v pásmech s odstupem kanálů 55/56 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 063 V1.1.1 (878593) - červen 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi více body - Digitální rádiové systémy mezi více body pracující v kmitočtovém rozsahu 31,0 GHz až 33,4 GHz (32 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0220 (910220) - červen 2003 aktuální vydání

Nábytek sedací a lehací - Metoda zkoušení měkkosti

190 Kč