Třída 5606 - Metody zkoušení a společná ustanovení

Zobrazit obsah třídy 56 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 16618 (560601) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení akrylamidu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 56 0604 (560604) - únor 2006

Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě

125 Kč

ČSN P CEN/TS 16621 (560605) - srpen 2015

Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, chrysenu a benzo[b]fluorantenu v potravinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16619 (560606) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu a benzo[b]fluoranthenu plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 56 0607 (560607) - únor 2006

Metody stanovení čistoty potravinářských přídatných látek - Všeobecné požadavky a metoda stanovení pH

125 Kč

ČSN 56 0608 (560608) - březen 2006

Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě

125 Kč

ČSN 56 0609 (560609) - březen 2006

Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové (E 260), octanu draselném (E 261), dioctanu sodném (E 262) a octanu vápenatém (E 263)

125 Kč

ČSN 56 0610 (560610) - únor 2006

Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280)

65 Kč

ČSN 56 0611 (560611) - březen 2006

Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250)

125 Kč

ČSN 56 0612 (560612) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové v ethyl-4-hydroxybenzoátu (E 214), ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 215), propyl-4-hydroxybenzoátu (E 216), propyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 217), methyl-4-hydroxybenzoátu (E 218) a methyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 219)

125 Kč

ČSN 56 0613 (560613) - březen 2006

Metoda stanovení volné kyseliny octové a octanu sodného v dioctanu sodném (E 262)

125 Kč

ČSN 56 0614 (560614) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280)

125 Kč

ČSN 56 0615 (560615) - březen 2006

Metoda stanovení peroxidového čísla lecithinů a látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech (E 322)

125 Kč

ČSN 56 0616 (560616) - březen 2006

Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327)

65 Kč

ČSN 56 0617 (560617) - březen 2006

Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338)

125 Kč

ČSN 56 0618 (560618) - březen 2006

Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném (E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E340(i), E 340(ii), E 340 (iii))

65 Kč

ČSN EN ISO 22117 (560624) - listopad 2019

Mikrobiologie potravinového řetězce - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

440 Kč

ČSN EN ISO 19036 (560625) - květen 2020

Mikrobiologie potravinového řetězce - Odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18593 (560626) - květen 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

230 Kč

ČSN ISO 21807 (560627) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Stanovení vodní aktivity

190 Kč

ČSN EN ISO 21871 (560628) - září 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu

230 Kč

ČSN EN 14663 (560629) - červenec 2006

Potraviny - Stanovení vitamínu B₆ (včetně jeho glykosilovaných forem) metodou HPLC

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20836 (560630) - únor 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Zkoušení výkonnosti termocyklérů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14546 (560631) - listopad 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po suchém zpopelnění

190 Kč

ČSN EN 14627 (560632) - listopad 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu a selenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po tlakovém rozkladu

230 Kč

ČSN EN 15111 (560633) - říjen 2007

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení jódu metodou ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 56 0634 (560634) - srpen 2011 aktuální vydání

Ryby a vodní živočichové - Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.14t

790 Kč

ČSN EN ISO 20837 (560635) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky na přípravu vzorku ke kvalitativnímu průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20838 (560636) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky k amplifikaci a průkazu pro kvalitativní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15086 (560637) - srpen 2006

Potraviny - Stanovení isomaltu, laktitolu, maltitolu, mannitolu, sorbitolu a xylitolu v potravinách

230 Kč

ČSN EN 15054 (560638) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15055 (560639) - říjen 2006

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22964 (560640) - květen 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Cronobacter

340 Kč

ČSN ISO 8870 (560641) - leden 2007

Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky

190 Kč

ČSN ISO 20128 (560642) - leden 2007

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč

ČSN ISO 17792 (560643) - září 2007

Mléko, mléčné výrobky a mezofilní startovací kultury - Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení fermentujících citráty - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

230 Kč

ČSN ISO 13559 (560644) - září 2007

Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč

ČSN P ISO/TS 26844 (560645) - září 2007

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška

230 Kč

ČSN ISO 8553 (560647) - listopad 2007

Mléko - Stanovení počtu mikroorganismů - Plotnová technika očkování kličkou s inkubací při 30 °C

190 Kč

ČSN P ISO/TS 11059 (560648) - prosinec 2009

Mléko a mléčné výrobky - Metoda stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas

230 Kč

ČSN ISO 29981 (560649) - listopad 2010

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč

ČSN ISO 21527-1 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

190 Kč

ČSN ISO 21527-2 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

230 Kč

ČSN EN ISO 21872-1 (560651) - leden 2018

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 2: Průkaz jiných druhů než Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

340 Kč

ČSN ISO 15213 (560652) - září 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu

190 Kč

ČSN EN ISO 22118 (560653) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22119 (560654) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15506 (560660) - září 2007

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu v ovoci a zelenině konzervované v plechovkách pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15505 (560661) - září 2008

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení sodíku a hořčíku pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) po mikrovlnném rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15517 (560662) - září 2008

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení anorganického arsenu v mořských řasách atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po kyselé extrakci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15763 (560663) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu, kadmia, mědi a olova v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15764 (560664) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií a atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (FAAS a GFAAS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15765 (560665) - červen 2010

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17254 (560666) - květen 2020

Potraviny - Minimální požadavky na výkonnost pro stanovení lepku metodou ELISA

190 Kč

ČSN EN 15633-1 (560670) - duben 2020 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15633-2 (560670) - říjen 2013

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15633-3 (560670) - únor 2013

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 3: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzymatickou metodou za použití polyklonálních protilátek a detekce bílkovin podle Lowryho

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - duben 2020 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15634-2 (560671) - duben 2020

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Detekce specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-3 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-4 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-5 (560671) - prosinec 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15607 (560672) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení d-biotinu metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14166 (560673) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení vitamínu B6 mikrobiologickou zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15652 (560674) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení niacinu metodou HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15842 (560675) - duben 2020 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Obecné zásady a validace metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15850 (560676) - leden 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení zearalenonu v dětské výživě na bázi kukuřice, ječné mouce, kukuřičné mouce, polentě, pšeničné mouce a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

230 Kč

ČSN EN 15851 (560677) - září 2010

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 v potravinách pro kojence a malé děti vyrobených z obilovin - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15890 (560678) - únor 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení patulinu v ovocných šťávách a pyré na bázi ovoce pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním kapalina/kapalina, extrakcí na pevnou fázi a UV detekcí

230 Kč

ČSN EN 15891 (560679) - leden 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v obilovinách, výrobcích z obilovin a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a UV detekcí

230 Kč

ČSN EN 15662 (560680) - listopad 2018 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 15606 (560681) - březen 2010

Potraviny - Stanovení acesulfamu K, aspartamu, neohesperidinu dihydrochalconu a sacharinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13751 (560682) - leden 2010 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin fotostimulační luminiscencí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15829 (560683) - únor 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v korintkách, rozinkách, sultánkách, směsích sušeného ovoce a sušených fících - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

230 Kč

ČSN EN 15835 (560684) - červenec 2010

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v potravinách z obilovin pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15911 (560685) - duben 2011

Potraviny - Simultánní stanovení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s evaporativní detekcí pomocí rozptylu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16187 (560686) - prosinec 2015

Potraviny - Stanovení fumonisinu B1 a fumonisinu B2 v potravinách pro kojence a malé děti obsahujících zpracovanou kukuřici - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí po předkolonové derivatizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-1 (560687) - květen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 1: Stanovení astaxantinu a kantaxantinu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-2 (560687) - květen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 2: Určení poměru enantiomerů astaxantinu

230 Kč

ČSN EN 16155 (560688) - prosinec 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení sukralózy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 16204 (560689) - říjen 2012

Potraviny - Stanovení lipofilních řasových toxinů (toxinů DSP, yessotoxinů, toxinů ze skupiny azaspirových kyselin, pektenotoxinů) v korýších a výrobcích z nich pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 16820 (560691) - únor 2011

Senzorická analýza - Metodologie - Sekvenční analýza

230 Kč

ČSN ISO 13302 (560692) - listopad 2011

Senzorická analýza - Metody hodnocení vlivu obalového materiálu na chuť a vůni výrobku

340 Kč

ČSN ISO 13300-1 (560693) - listopad 2011

Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 1: Odpovědnosti pracovníků

230 Kč

ČSN ISO 13300-2 (560693) - listopad 2011

Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 2: Najímání a školení vedoucích panelů

230 Kč

ČSN ISO 29842 (560694) - únor 2012

Senzorická analýza - Metodologie - Návrhy vyváženého nekompletního bloku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.15t

405 Kč

ČSN ISO 5497 (560695) - únor 2012

Senzorická analýza - Metodologie - Pokyny pro přípravu vzorků, pro které není vhodné použít přímou senzorickou analýzu

125 Kč

ČSN EN ISO 11132 (560696) - prosinec 2017

Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro monitorování výkonu kvantitativního senzorického panelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 11136 (560697) - prosinec 2017

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč