ČSN (normy i změny) ze září 2017

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 37001 (010392) - září 2017

Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10241-2 (010500) - září 2017

Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel

440 Kč

ČSN ISO 20816-1 (011412) - září 2017

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny

440 Kč

ČSN ISO 21940-11 (011449) - září 2017

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu

350 Kč

ČSN EN ISO 3745/změna A1 (011608) - září 2017

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti

190 Kč

ČSN ISO 16254 (011686) - září 2017

Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda

350 Kč

ČSN EN 16845-1 (012072) - září 2017

Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16846-1 (012073) - září 2017

Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16946 (015025) - září 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku

190 Kč

ČSN ISO 10880 (015070) - září 2017

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení infračervenou termografií - Obecné principy

190 Kč

ČSN ISO 18251-1 (015070) - září 2017

Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 1: Charakteristiky systému a zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 20339 (015086) - září 2017

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Charakteristika a ověřování skupinových snímačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-25 (018259) - září 2017

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8502-2 (038222) - září 2017 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu

190 Kč

ČSN EN ISO 8502-3 (038222) - září 2017

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)

230 Kč

ČSN EN ISO 8502-4 (038222) - září 2017

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů

350 Kč

ČSN EN ISO 8503-5 (038223) - září 2017 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14917 (038700) - září 2017

Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14916 (038720) - září 2017

Žárové stříkání - Stanovení přilnavosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13523-1 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku

190 Kč

ČSN EN 13523-10 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody

190 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání

190 Kč

ČSN EN 13523-29 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-8/Oprava 1 (050313) - září 2017

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí

20 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 0310/změna Z2 (060310) - září 2017

Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

65 Kč

ČSN EN 16905-1 (061530) - září 2017

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16905-3 (061530) - září 2017

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16905-4 (061530) - září 2017

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16905-5 (061530) - září 2017

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15181 (061905) - září 2017 aktuální vydání

Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16573 (120554) - září 2017

Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-5/změna A2 (130020) - září 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-5/změna A3 (130020) - září 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15848-1/změna A1 (133009) - září 2017

Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-3-18/změna A1 (184001) - září 2017

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 61587-1 ed. 3/změna Z1 (188003) - září 2017

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky

Změna byla zrušena k 21. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61587-1 ed. 4 (188003) - září 2017

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

23 Nářadí

ČSN EN ISO 6789-2 (230780) - září 2017

Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 2: Požadavky na kalibraci a stanovení nejistoty měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6789/změna Z1 (230780) - září 2017

Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Požadavky a způsoby zkoušení při typových zkouškách, zkouškách kvality a postupy při rekalibraci

Změna byla zrušena k 31. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 9856 (260394) - září 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 3691-3 (268812) - září 2017 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 1570-2 (275011) - září 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s

440 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 18246 (300035) - září 2017

Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12617 (300225) - září 2017

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50436-3 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele

440 Kč

ČSN EN 50436-7 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9132 (310406) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-50-05/Oprava 1 (310540) - září 2017

Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 2713-012 (311724) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4604-009 (311734) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4674-001 (311779) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4008-003 (311808) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 003: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4165-024 (311812) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 024: Zástrčka pro jeden modul - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4165-025 (311812) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 025: Zásuvka pro jeden modul - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3646-005 (311814) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Zásuvka hermetická, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4708-101 (311827) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 101: Polyolefinové trubičky - Provozní teplota -55 °C až 135 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3745-510 (311925) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-516 (311925) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 516: Ztížená zkouška kabelu ohybem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-517 (311925) - září 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 517: Zkouška upínání kabelové spony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2590 (312810) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a desky válcované za tepla - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2589 (312811) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a pásy válcované za studena - Tloušťka 0,1mm ? a ? 3 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2033 (312812) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Pásy válcované za studena z oceli - Tloušťka 0,1 mm a 2,5 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3903 (313426) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Podložky vrstvené, z korozivzdorné oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2823 (317652) - září 2017

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-6 (319321) - září 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 16840 (326361) - září 2017

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A

230 Kč

ČSN IEC 60092-504 (326611) - září 2017

Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(845)/změna A1 (330050) - září 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

65 Kč

ČSN 33 2000-6 ed. 2/změna A11 (332000) - září 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

65 Kč

ČSN EN 62924 (333507) - září 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy

440 Kč

ČSN EN 55011 ed. 4/změna A1 (334225) - září 2017

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

230 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-11 (334591) - září 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR

440 Kč

ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 (334591) - září 2017 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

340 Kč

ČSN EN 50131-5-3/změna Z2 (334591) - září 2017

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

Změna byla zrušena k 17. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62820-1-1 (334597) - září 2017 aktuální vydání

Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50122-1 ed. 2/změna A4 (341520) - září 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

65 Kč

ČSN EN 62625-1/změna A11 (342671) - září 2017

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému

65 Kč

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 (345615) - září 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice

340 Kč

ČSN EN 60695-1-10/změna Z1 (345615) - září 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Všeobecné směrnice

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-8-2 (345615) - září 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60404-8-6 ed. 2 (345884) - září 2017 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60404-8-6/změna Z1 (345884) - září 2017

Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 21. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60505 ed. 3/Oprava 1 (346205) - září 2017

Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61340-4-7 (346440) - září 2017

Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN CLC/TS 50576 (347113) - září 2017 aktuální vydání

Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň

340 Kč

ČSN 34 7660-100 (347660) - září 2017

Kabely s nízkým požárním nebezpečím pro jmenovité napětí 0,6/1kV - Oddíl 100: Kabely bez koncentrického jádra

340 Kč

ČSN EN 50289-1-11 ed. 2 (347819) - září 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50289-1-11/změna Z1 (347819) - září 2017

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu

Změna byla zrušena k 5. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 (347819) - září 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50289-1-9/změna Z1 (347819) - září 2017

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (útlum podélného nevyvážení proti zemi na blízkém konci, útlum podélného nevyvážení proti zemi na vzdáleném konci)

Změna byla zrušena k 16. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61466-1 ed. 2 (348054) - září 2017 aktuální vydání

Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury

340 Kč

ČSN EN 61466-1/změna Z2 (348054) - září 2017

Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury

Změna byla zrušena k 22. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61800-5-1 ed. 2/změna A1 (351720) - září 2017

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

230 Kč

ČSN EN 61076-2-113 (354621) - září 2017

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-113: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 se závitovou aretací, s datovými a napájecími kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60051-1 ed. 2 (356203) - září 2017 aktuální vydání

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části

550 Kč

ČSN EN 60051-1/změna Z1 (356203) - září 2017

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60444-8 ed. 2 (358490) - září 2017 aktuální vydání

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60444-8/změna Z1 (358490) - září 2017

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž

Změna byla zrušena k 19. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62435-1 (358793) - září 2017

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 1: Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62435-2 (358793) - září 2017

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 2: Mechanismy degradace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62435-5 (358793) - září 2017

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 5: Čipové součástky a součástky na křemíkové desce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62433-2 ed. 2 (358795) - září 2017 aktuální vydání

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM-CE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62433-2/změna Z1 (358795) - září 2017

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM CE)

Změna byla zrušena k 3. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62433-3 (358795) - září 2017

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 3: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vyzařováním (ICEM-RE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60793-1-1 ed. 2/změna Z1 (359213) - září 2017

Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-1 ed. 3 (359213) - září 2017

Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-2-22 (359223) - září 2017

Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely ukončené konektorem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-3-10 (359256) - září 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-10: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Neúhlové, bezferulové konektory se zarovnaným otvorem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61291-5-2 ed. 2 (359271) - září 2017 aktuální vydání

Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 61291-5-2/změna Z1 (359271) - září 2017

Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace bezporuchovosti optických vláknových zesilovačů

Změna byla zrušena k 2. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62035 ed. 2/Oprava 1 (360220) - září 2017

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost

20 Kč

ČSN EN 62931 (360710) - září 2017

Trubicové LED světelné zdroje s paticemi GX16,5-t - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50193-2-2 (361060) - září 2017

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost

230 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 3/změna Z2 (361960) - září 2017

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960) - září 2017 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

2 220 Kč

ČSN EN 62281 ed. 2/změna Z1 (364361) - září 2017

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

Změna byla zrušena k 10. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62281 ed. 3 (364361) - září 2017

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62827-3 (367216) - září 2017

Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 3: Management řízení více zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62287-2 ed. 2 (367826) - září 2017 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62287-2/změna Z1 (367826) - září 2017

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA)

Změna byla zrušena k 14. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60849/Oprava 1 (368012) - září 2017

Nouzové zvukové systémy

Změna byla zrušena k 3. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62944 (368692) - září 2017

Přístupnost digitální televize - Specifikace funkcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62766-2-1 (368693) - září 2017

Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-1: Formáty média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62766-2-2 (368693) - září 2017

Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-2: HTTP Adaptivní streamování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62766-3 (368693) - září 2017

Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 3: Obsah metadat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860) - září 2017 aktuální vydání

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd. 2 10.17t, Amd. 1 10.17t

1 160 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 515 (420053) - září 2017 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů

340 Kč

ČSN ISO 27306 (420389) - září 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu lomové houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí

550 Kč

ČSN EN ISO 8049 (420561) - září 2017 aktuální vydání

Feronikl granule - Vzorkování pro analýzu

350 Kč

ČSN EN 16914 (421453) - září 2017

Hliník a slitiny hliníku - Pancéřové desky válcované za tepla ze svařitelné slitiny hliníku - Technické dodací předpisy

230 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 13909-2 (441314) - září 2017 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

350 Kč

ČSN ISO 13909-4 (441314) - září 2017 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 16530-1 (450651) - září 2017

Naftový a plynárenský průmysl - Integrita sondy - Část 1: Řízení životního cyklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 5395-3/změna A1 (470617) - září 2017

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou

125 Kč

ČSN EN ISO 13693-1 (474062) - září 2017

Zavlažovací zařízení - Bezpečnostní zařízení pro chemické přihnojování - Část 1: Malé plastové ventily pro chemické přihnojování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - září 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

TNI CEN/TR 17063 (560003) - září 2017

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17728 (560100) - září 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv

340 Kč

ČSN 56 0578 (560578) - září 2017 aktuální vydání

Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 15774 (588804) - září 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 188 (621522) - září 2017

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 6803 (635415) - září 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 16396-2 (643610) - září 2017

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15493/změna A1 (646404) - září 2017

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16317 +A1 (654831) - září 2017 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16320 +A1 (654834) - září 2017 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 65 7222-1 (657222) - září 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

157 Kč

ČSN EN 16640 (659805) - září 2017

Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 17035 (681110) - září 2017

Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN ISO 20421-2 (697230) - září 2017

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14359 (698259) - září 2017 aktuální vydání

Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 196-10 (722100) - září 2017 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

350 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - září 2017 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

230 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - září 2017 aktuální vydání

Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 15651-1 ed. 2/změna Z1 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15651-1 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15651-2 ed. 2/změna Z1 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15651-2 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15651-3 ed. 2/změna Z1 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15651-3 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15651-4 ed. 2/změna Z1 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15651-4 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15651-5 ed. 2 (722370) - září 2017 aktuální vydání

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15651-5/změna Z1 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN CEN/TR 15193-2 (730327) - září 2017

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 15193-1 (730327) - září 2017

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - září 2017 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

550 Kč

ČSN 73 2901 (732901) - září 2017 aktuální vydání

Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)

230 Kč

ČSN EN 13865 (735955) - září 2017 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140) - září 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby

340 Kč

ČSN EN 13108-21/změna Z2 (736140) - září 2017

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-17 (736160) - září 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14730-1 (736362) - září 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12899-3/změna Z1 (737030) - září 2017

Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky

65 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 3305 (743305) - září 2017 aktuální vydání

Ochranná zábradlí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.18t, Oprava 2 8.20t

390 Kč

ČSN EN 13241 +A2 (747031) - září 2017 aktuální vydání

Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti

350 Kč

ČSN EN 13241-1 +A1/změna Z2 (747031) - září 2017

Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

Změna byla zrušena k 30. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 2340 (752340) - září 2017 aktuální vydání

Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení

350 Kč

ČSN EN 15975-1 +A1 (755030) - září 2017 aktuální vydání

Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení

230 Kč

ČSN 75 5411/změna Z1 (755411) - září 2017

Vodovodní přípojky

65 Kč

ČSN 75 6402 (756402) - září 2017 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

350 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

550 Kč

ČSN EN 12566-3 +A2/změna Z2 (756404) - září 2017

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

Změna byla zrušena k 31. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12566-6 ed. 2 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků

440 Kč

ČSN EN 12566-6/změna Z2 (756404) - září 2017

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků

Změna byla zrušena k 31. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12566-7 ed. 2 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

440 Kč

ČSN EN 12566-7/změna Z2 (756404) - září 2017

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

Změna byla zrušena k 31. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - září 2017 aktuální vydání

Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13592 (770222) - září 2017 aktuální vydání

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 868-6 (770360) - září 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-7 (770360) - září 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15007 (770534) - září 2017 aktuální vydání

Kovové aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry dvou a třídílných plechovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15008 (770535) - září 2017 aktuální vydání

Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry jednodílných nádobek s hrdlem 25,4 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17075-1 (793848) - září 2017

Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 1: Kolorimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17075-2 (793848) - září 2017

Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 2: Chromatografická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20136 (793866) - září 2017

Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20137 (793867) - září 2017

Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16887 (793868) - září 2017

Usně - Ekologická stopa - Pravidla produktové kategorie (PCR) - Uhlíkové stopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu

ČSN EN 14462 (821001) - září 2017 aktuální vydání

Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3

350 Kč

ČSN EN 1539 (826002) - září 2017 aktuální vydání

Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9241-112 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-392 (833582) - září 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20685-2 (833589) - září 2017

Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16909 (834743) - září 2017

Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16558-1 (836704) - září 2017 aktuální vydání

Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)

340 Kč

ČSN EN 16170 (838130) - září 2017 aktuální vydání

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

340 Kč

ČSN EN ISO 18134-2 (838220) - září 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 12006-2 +A1/změna Z1 (852929) - září 2017

Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srdeční a cévní implantáty - Část 2: Cévní protézy včetně konduitů srdečních chlopní

Změna byla zrušena k 31. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7198 (852929) - září 2017

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Cévní protézy - Tabulární cévní štěpy a cévní záplaty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 (870019) - září 2017

Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (875015) - září 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (875015) - září 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro nespecifická rádiová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (875015) - září 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 3-2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Bezdrátové alarmy provozované v určených kmitočtových pásmech LDC/HR 868,60 MHz až 868,70 MHz, 869,25 MHz až 869,40 MHz, 869,65 MHz až 869,70 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (875015) - září 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 4: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Měřicí zařízení provozovaná v určeném pásmu 169,400 MHz až 169,475 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 330 V2.1.1 (875026) - září 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (875031) - září 2017

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (875031) - září 2017

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: DSC třídy A/B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-3 V1.2.1 (875031) - září 2017

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: DSC třídy D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-4 V1.2.1 (875031) - září 2017

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 4: DSC třídy E

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-5 V1.2.1 (875031) - září 2017

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy H

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-6 V1.1.1 (875031) - září 2017

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (875032) - září 2017

Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 2: Přijímače třídy B - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (875032) - září 2017

Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 3: Přijímače třídy C - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 720 V2.1.1 (875065) - září 2017

Palubní komunikační systémy a zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 (875089) - září 2017

Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Aplikace systémů detekce překážek na železničních přejezdech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 025 V2.2.1 (875090) - září 2017

Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (875101) - září 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (875101) - září 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-33 V2.1.1 (875101) - září 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-4 V3.1.1 (875101) - září 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.1.1 (875101) - září 2017

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 929 V2.1.1 (875112) - září 2017

Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 194 V2.1.1 (875135) - září 2017

Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 480 V2.1.2 (875144) - září 2017

Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 571 V2.1.1 (875146) - září 2017

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 885 V2.2.2 (875157) - září 2017

Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 406 V1.1.1 (875176) - září 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení přivolání pomoci provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 360 V1.1.1 (875177) - září 2017

Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Radary detekující překážky pro použití na rotorových letadlech s lidskou posádkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 132 V1.1.1 (875178) - září 2017

Námořní osobní lokalizační majáky VHF nízkého výkonu používající digitální selektivní volání (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 566 (942003) - září 2017 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12572-1 (942050) - září 2017 aktuální vydání

Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body

340 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050) - září 2017 aktuální vydání

Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12572-3 (942050) - září 2017 aktuální vydání

Umělé lezecké stěny - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28706-2 (945040) - září 2017 aktuální vydání

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16682 (961527) - září 2017

Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč