ČSN (normy i změny) z prosince 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 61882 (010693) - prosinec 2016

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití

550 Kč

ČSN ISO 13374-4 (011442) - prosinec 2016

Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 4: Prezentace

190 Kč

ČSN ISO 17743 (011512) - prosinec 2016

Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 6926 (011616) - prosinec 2016 aktuální vydání

Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu

340 Kč

ČSN EN ISO 389-3 (011630) - prosinec 2016 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory

230 Kč

ČSN EN ISO 18081 (015089) - prosinec 2016

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí (AT) - Detekce úniků akustickou emisí

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 10309/změna Z1 (038147) - prosinec 2016

Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška

65 Kč

ČSN EN ISO 4519/změna Z1 (038150) - prosinec 2016

Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním

65 Kč

ČSN EN ISO 15730 (038164) - prosinec 2016

Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním

230 Kč

ČSN EN ISO 2179/změna Z1 (038506) - prosinec 2016

Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody

65 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12952-1 (077604) - prosinec 2016 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 12953-3 (077853) - prosinec 2016 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

770 Kč

ČSN EN 16652-1 (078473) - prosinec 2016

Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy

340 Kč

ČSN EN 16753 (078543) - prosinec 2016

Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových velkoobjemových lahví na stlačené plyny, s vodním objemem od 150 l do 3 000 l, prováděné in situ (bez demontáže)

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16211 (127132) - prosinec 2016 aktuální vydání

Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62610-5 (188005) - prosinec 2016

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1459-3 (268804) - prosinec 2016 aktuální vydání

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Rozhraní mezi vozíkem s proměnným vyložením a pracovní plošinou

190 Kč

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - prosinec 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

440 Kč

ČSN 26 9030 (269030) - prosinec 2016 aktuální vydání

Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

125 Kč

ČSN EN ISO 8611-2/změna A1 (269118) - prosinec 2016

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek

65 Kč

ČSN EN 16681 (269637) - prosinec 2016

Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Principy pro seismický návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13107/Oprava 1 (273018) - prosinec 2016

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

20 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - prosinec 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

230 Kč

ČSN EN ISO 25745-2 (274006) - prosinec 2016 aktuální vydání

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN ISO 18878 (275005) - prosinec 2016

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy

230 Kč

ČSN ISO 10261 +Amd. 1 (277961) - prosinec 2016 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Systém číselného označení k identifikaci výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9104-002 (310405) - prosinec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN ISO 8528-8 (333140) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61000-6-7 (333432) - prosinec 2016 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích

350 Kč

ČSN EN 55020 ed. 3/změna A12 (334288) - prosinec 2016

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna bude zrušena k 28. červenci 2022.

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50151/změna Z1 (341536) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory

Změna byla zrušena k 21. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62621 (341536) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 50526-3 (341561) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání

550 Kč

ČSN EN 60310 ed. 2/změna Z1 (341580) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel

Změna byla zrušena k 2. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60310 ed. 3 (341580) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.18t

590 Kč

ČSN EN 60068-2-44/změna Z1 (345791) - prosinec 2016

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Návod ke zkoušce T: Pájení

Změna byla zrušena k 17. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-3-13 (345791) - prosinec 2016

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení

340 Kč

ČSN EN 61340-4-9 (346440) - prosinec 2016

Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

340 Kč

ČSN EN 60811-405/Oprava 1 (347010) - prosinec 2016

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60539-1 ed. 2/změna Z1 (358145) - prosinec 2016

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60539-1 ed. 3 (358145) - prosinec 2016

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60384-1 ed. 2/změna Z1 (358290) - prosinec 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-1 ed. 3 (358290) - prosinec 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60384-18 ed. 2 (358291) - prosinec 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-18/změna Z1 (358291) - prosinec 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem

Změna byla zrušena k 29. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62779-3 (358776) - prosinec 2016

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-37 ed. 2/změna Z1 (359251) - prosinec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí

Změna byla zrušena k 25. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-37 ed. 3 (359251) - prosinec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 (359278) - prosinec 2016 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62343-3-1/změna Z1 (359278) - prosinec 2016

Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů

Změna byla zrušena k 26. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62343-3-2 (359278) - prosinec 2016

Dynamické moduly - Část 3-2: Šablony funkčních specifikací - Monitorování optického kanálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62841-3-10/Oprava 1 (361510) - prosinec 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky

20 Kč

ČSN EN 50632-2-11 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50632-2-14 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50632-2-17 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-19 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50632-2-3 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky na beton a talířové rovinné brusky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50632-2-4 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-5 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50632-3-1 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50632-3-9 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 3/Oprava 1 (361960) - prosinec 2016

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 61215 ed. 2/změna Z1 (364631) - prosinec 2016

Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Změna byla zrušena k 10. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61215-1-1 (364631) - prosinec 2016

Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

550 Kč

ČSN EN 60601-1-11/změna Z1 (364801) - prosinec 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-44 ed. 3/změna A2 (364801) - prosinec 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

125 Kč

ČSN EN 61966-2-4/změna A1 (368610) - prosinec 2016

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-4: Management barev - Rozšířený prostor barev YCC pro obrazové aplikace - xvYCC

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50270 ed. 3/Oprava 1 (378360) - prosinec 2016

Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

20 Kč

ČSN EN 50244 ed. 2 (378371) - prosinec 2016 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50244/změna Z1 (378371) - prosinec 2016

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

Změna byla zrušena k 14. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13204 (389340) - prosinec 2016 aktuální vydání

Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10305-4 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

340 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena

340 Kč

ČSN EN 10305-6 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

340 Kč

ČSN EN 10314 (420318) - prosinec 2016 aktuální vydání

Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 755-1 (421420) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 754-7 (427711) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 754-8 (427712) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 755-7 (427716) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 755-8 (427717) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

ČSN EN 755-9 (427805) - prosinec 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 16634-2 (461086) - prosinec 2016

Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-11 (470601) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

340 Kč

ČSN ISO 8084/změna Amd. 1 (476002) - prosinec 2016

Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

65 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN/TS 15634-5 (560671) - prosinec 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 662 (588801) - prosinec 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1043-4/změna A1 (640002) - prosinec 2016

Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady

190 Kč

ČSN EN ISO 4892-1 (640152) - prosinec 2016 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4624 (673077) - prosinec 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1397/Oprava 1 (696397) - prosinec 2016

Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 21013-3 (697248) - prosinec 2016

Kryogenické nádoby - Část 3: Bezpečnostní příslušenství pro provoz s nízkými teplotami - Stanovení kapacity a dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13616-1 (699116) - prosinec 2016

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13616-2 (699116) - prosinec 2016

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-8 +A1 (721193) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

230 Kč

ČSN 72 2600/změna Z3 (722600) - prosinec 2016

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

32 Kč

ČSN 72 2640/změna Z1 (722640) - prosinec 2016

Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky

32 Kč

ČSN EN 16724 (727108) - prosinec 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro zkoušení reakce na oheň vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)

230 Kč

ČSN EN 15501 ed. 2 (727243) - prosinec 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 15501/změna Z2 (727243) - prosinec 2016

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1536 +A1 (731031) - prosinec 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty

590 Kč

ČSN EN 1538 +A1 (731061) - prosinec 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny

440 Kč

ČSN EN 12602 (731221) - prosinec 2016 aktuální vydání

Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 12602 +A1/změna Z1 (731221) - prosinec 2016

Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

Změna byla zrušena k 30. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 4201 ed. 2 (734201) - prosinec 2016

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

570 Kč

ČSN 73 4201/změna Z4 (734201) - prosinec 2016

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

32 Kč

ČSN EN 13108-20/změna Z1 (736140) - prosinec 2016

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 14019 (747210) - prosinec 2016 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

76 Služby

ČSN EN 14508 (760203) - prosinec 2016 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy

230 Kč

ČSN EN 14534 (760204) - prosinec 2016 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky

770 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-X12 (800139) - prosinec 2016 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 105-D02 (800152) - prosinec 2016 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D02: Stálobarevnost v otěru: Organická rozpouštědla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 105-G01 (800173) - prosinec 2016 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G01: Stálobarevnost v oxidech dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 105-X16 (800198) - prosinec 2016 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X16: Stálobarevnost v otěru - Malé plochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - prosinec 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 24504 (833588) - prosinec 2016

Ergonomie - Přístupný návrh - Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17827-2 (838219) - prosinec 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13485 ed. 2 (855001) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.17t

622 Kč

ČSN EN ISO 13485/změna Z1 (855001) - prosinec 2016

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 2157 (856030) - prosinec 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Nominální průměry a číselné kódy pro označování rotačních nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7787-1 (856033) - prosinec 2016

Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 1: Ocelové laboratorní frézy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19429 (856373) - prosinec 2016

Stomatologie - Systém označování zubních implantátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 146-2 V1.2.1 (870016) - prosinec 2016

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 2: Rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (RRFI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 433 V2.1.1 (875033) - prosinec 2016

Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 (875111) - prosinec 2016

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 12: Opakovače CDMA s více nosnými (cdma2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 (875111) - prosinec 2016

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 (875111) - prosinec 2016

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 (875111) - prosinec 2016

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V11.1.1 (875111) - prosinec 2016

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 303 135 V2.1.1 (875168) - prosinec 2016

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 098 V2.1.1 (875169) - prosinec 2016

Námořní osobní lokalizační zářízení nízkého výkonu používající AIS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 428 V2.1.1 (876032) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 430 V2.1.1 (876033) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech 11 GHz až 12 GHz/13 GHz až 14 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 442 V2.1.1 (876035) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) NGSO, včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) pohyblivé družicové služby (MSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 443 V2.1.1 (876036) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 721 V2.1.1 (876038) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v kmitočtových pásmech nižších než 1 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 459 V2.1.1 (876039) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 186 V2.1.1 (876046) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 340 V2.1.1 (876047) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 447 V2.1.1 (876048) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 448 V2.1.1 (876049) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 977 V2.1.1 (876050) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 (876052) - prosinec 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) - Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 (878801) - prosinec 2016

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12503-2 (940349) - prosinec 2016 aktuální vydání

Sportovní žíněnky - Část 2: Žíněnky pro skok o tyči a skok vysoký, bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12503-4 (940349) - prosinec 2016 aktuální vydání

Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13538-3 (942858) - prosinec 2016 aktuální vydání

Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16889 (944309) - prosinec 2016

Hygiena potravin - Výroba a výdej horkých nápojů ze spotřebičů na horké nápoje - Hygienické požadavky, test migrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13869 (945202) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zapalovače - Zapalovače odolné dětem - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 17523 (980002) - prosinec 2016

Zdravotnická informatika - Požadavky na elektronické recepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11073-10419 (980014) - prosinec 2016

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10419: Specializované zařízení - Inzulínová pumpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11073-10424 (980014) - prosinec 2016

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10424: Specializované zařízení - Zařízení pro léčbu krátkodobé zástavy dechu během spánku (SABTE)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 065 Kč