ČSN (normy i změny) z května 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 8423 (010262) - květen 2012 aktuální vydání

Přejímací plány postupným výběrem při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek (známá směrodatná odchylka)

350 Kč

ČSN ISO 11462-2 (010275) - květen 2012

Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů

230 Kč

ČSN ISO 14064-1/změna Z1 (010964) - květen 2012

Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 14064-2/změna Z1 (010964) - květen 2012

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 14064-3/změna Z1 (010964) - květen 2012

Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16018 (015005) - květen 2012

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array

340 Kč

ČSN EN ISO 11699-1 (015032) - květen 2012

Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii

190 Kč

ČSN EN 16102 (018464) - květen 2012

Inteligentní dopravní systémy - eCall - Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 13523-20 (038761) - květen 2012 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty

125 Kč

ČSN EN ISO 13123 (038791) - květen 2012

Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda zkoušení tepelněizolačních povlaků (TBC) cyklickým ohřevem s nerovnoměrným rozložením teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15609-5 (050312) - květen 2012 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 5: Odporové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15011-5 (050681) - květen 2012

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií

230 Kč

ČSN EN ISO 15792-1/změna A1 (051102) - květen 2012

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu

65 Kč

ČSN EN ISO 5173/změna A1 (051124) - květen 2012

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem

65 Kč

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - květen 2012

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - květen 2012

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25239-4 (052801) - květen 2012

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25239-5 (052801) - květen 2012

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na jakost a kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9012 (054610) - květen 2012

Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 15780 (120553) - květen 2012

Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení

350 Kč

ČSN EN 15726 (127022) - květen 2012

Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12266-2 (133003) - květen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-1 (166111) - květen 2012 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-2 (166111) - květen 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 2: Okenní klika - půloliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-3 (166111) - květen 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 3: Půloliva, používaná obzvláště pro sklopněotáčivé/otáčivé kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN P CEN/TS 81-76 (274003) - květen 2012

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15746-1 +A1 (281007) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

590 Kč

ČSN EN 15746-2 +A1 (281007) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky

570 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3475-603/Oprava 1 (311725) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 4612-013 (311737) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 013: SX, TC a UC - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pouze pro zařízení s pláštěm a stíněním (ovinutá) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-100 (311845) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 100: Žárovka, klasifikace 2078 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-101 (311845) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 101: Žárovka, klasifikace 404-02 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3310 (312574) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Bez tepelného zpracování - Předvýrobky pro kování, pro žíhané výkovky - De ≤ 360 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3687/Oprava 1 (313143) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa / 650 °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

36 Kč

ČSN EN 3034/Oprava 1 (313319) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa / 425 °C

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 2824 (317033) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Chování nekovových materiálů při požáru pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře a plynných složek v kouři uvolněných z materiálů - Zkušební zařízení, zkušební přístroje a zkušební prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-802 (330050) - květen 2012

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk

350 Kč

ČSN 33 2000-7-709/Oprava 1 (332000) - květen 2012

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality

20 Kč

ČSN EN 60079-14 ed. 3/Oprava 1 (332320) - květen 2012

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

Změna byla zrušena k 2. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-2-2 ed. 2 (334210) - květen 2012 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu

440 Kč

ČSN EN 55016-2-2/změna Z1 (334210) - květen 2012

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020 ed. 3/změna A11 (334288) - květen 2012

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna bude zrušena k 28. červenci 2022.

65 Kč

ČSN EN 50130-4 ed. 2 (334590) - květen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.15t

405 Kč

ČSN EN 50130-4/změna Z1 (334590) - květen 2012

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

Změna byla zrušena k 13. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50130-5 ed. 2 (334590) - květen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

350 Kč

ČSN EN 50130-5/změna Z1 (334590) - květen 2012

Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

Změna byla zrušena k 13. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61850-7-1 ed. 2 (334850) - květen 2012 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely

945 Kč

ČSN EN 61850-7-1/změna Z1 (334850) - květen 2012

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-1: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Zásady a modely

Změna byla zrušena k 19. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50149/Oprava 2 (341558) - květen 2012

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 54-25/Oprava 2 (342710) - květen 2012

Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

20 Kč

ČSN EN 60695-6-2 (345615) - květen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 10. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60068-2-21 ed. 2/Oprava 1 (345791) - květen 2012

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

20 Kč

ČSN EN 60068-3-1 (345791) - květen 2012

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem

230 Kč

ČSN IEC 68-3-1/změna Z2 (345791) - květen 2012

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-1: Návod a informace ke zkouškám chladem a suchým teplem

Změna byla zrušena k 23. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-1 (351001) - květen 2012 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

570 Kč

ČSN EN 60076-1 +A11/změna Z1 (351001) - květen 2012

Výkonové transformátory - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 25. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61378-1 ed. 2 (351175) - květen 2012 aktuální vydání

Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití

590 Kč

ČSN EN 61378-1/změna Z1 (351175) - květen 2012

Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslové použití

Změna byla zrušena k 30. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-102/změna A1 (354210) - květen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V

Změna bude zrušena k 19. červnu 2021.

230 Kč

ČSN EN 62208 ed. 2 (357040) - květen 2012 aktuální vydání

Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 62208/změna Z1 (357040) - květen 2012

Prázdné skříně pro rozváděče nn - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 23. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107) - květen 2012 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t

965 Kč

ČSN EN 61439-1/změna Z1 (357107) - květen 2012

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

Změna byla zrušena k 23. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107) - květen 2012 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

360 Kč

ČSN EN 61439-2/změna Z1 (357107) - květen 2012

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

Změna byla zrušena k 23. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 140401-804 ed. 2/Oprava 1 (358174) - květen 2012

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61988-2-4 (358788) - květen 2012

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-4: Metody měření - Vizuální kvalita - Obrazové artefakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61967-8 (358798) - květen 2012

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z34 (360340) - květen 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z35 (360340) - květen 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z35 (360340) - květen 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z36 (360340) - květen 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

590 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A14 (360340) - květen 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

440 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 2/Oprava 2 (361960) - květen 2012

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 50317/Oprava 1 (362313) - květen 2012

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62253 (364628) - květen 2012

Fotovoltaické čerpací systémy - Způsobilost návrhu a výkonnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10257-1 (426435) - květen 2012 aktuální vydání

Dráty z nelegované oceli na vyztužování kabelů silových nebo telekomunikačních kabelů s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 1: Pozemní kabely

190 Kč

ČSN EN 10257-2 (426435) - květen 2012 aktuální vydání

Dráty z nelegované oceli na vyztužování kabelů silových nebo telekomunikačních kabelů s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 2: Podmořské kabely

190 Kč

ČSN EN 10270-2 (426481) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 2: Ocelové pružinové dráty kalené do oleje a popouštěné

230 Kč

ČSN EN 10270-3 (426481) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 3: Ocelové pružinové dráty z korozivzdorné oceli

340 Kč

ČSN EN 10245-1 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecná pravidla

340 Kč

ČSN EN 10245-2 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 2: Dráty s povlakem PVC

190 Kč

ČSN EN 10245-3 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 3: Dráty s povlakem PE

190 Kč

ČSN EN 10245-4 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 4: Dráty s polyesterovým povlakem

190 Kč

ČSN EN 10245-5 (426617) - květen 2012

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 5: Drát s polyamidovým povlakem

190 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-6/Oprava 1 (450027) - květen 2012

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 23936-2 (450043) - květen 2012

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 2: Elastomery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20312 (451221) - květen 2012

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provozní limity pro vrtací řetězy ze slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13706 (451395) - květen 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Výměníky tepla chlazené vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 13503-1 (451402) - květen 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 15695-2/Oprava 1 (470414) - květen 2012

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 152 (490661) - květen 2012

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti ochranného ošetření proti houbám způsobujícím zamodrání zpracovaného dřeva - Laboratorní metoda

440 Kč

ČSN EN 14272 (492408) - květen 2012

Překližované desky - Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1034-3 (507010) - květen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 3: Převíječky a podélné řezačky kotouče papíru s převíječkou

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6887-4/změna A1 (560102) - květen 2012

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 4: Specifické pokyny pro vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a ryby a rybí výrobky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN ISO/TS 10272-3/Oprava 1 (560126) - květen 2012

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 3: Semikvantitativní metoda

Změna byla zrušena k 1. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 10619-3 (635216) - květen 2012

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 3: Ohybové zkoušky při vysokých a nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16091 (656185) - květen 2012

Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-2/změna A1 (721004) - květen 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška

125 Kč

ČSN EN ISO 22476-3/změna A1 (721004) - květen 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

125 Kč

ČSN EN 1168 +A2/změna Z1 (723060) - květen 2012

Betonové prefabrikáty - Dutinové panely

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1168 +A3 (723060) - květen 2012

Betonové prefabrikáty - Dutinové panely

570 Kč

ČSN EN ISO 12677 (726067) - květen 2012 aktuální vydání

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou fluorescenční analýzou - Metoda tavené perly

590 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-2/NA ed. A (730036) - květen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN 73 0810/změna Z1 (730810) - květen 2012

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0845 (730845) - květen 2012 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Sklady

340 Kč

ČSN 73 1372 (731372) - květen 2012 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu

230 Kč

ČSN EN 1993-3-1/NA ed. A (731431) - květen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN 73 2011 (732011) - květen 2012 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí

340 Kč

ČSN 73 2054 (732054) - květen 2012 aktuální vydání

Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců

230 Kč

ČSN EN 1090-1 +A1 (732601) - květen 2012 aktuální vydání

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

440 Kč

ČSN EN 1090-1/změna Z2 (732601) - květen 2012

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 3251 (733251) - květen 2012 aktuální vydání

Navrhování konstrukcí z kamene

550 Kč

ČSN EN 12697-5/Oprava 1 (736160) - květen 2012

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P 73 6213 (736213) - květen 2012

Navrhování zděných mostních konstrukcí

190 Kč

ČSN EN 13232-2 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání

230 Kč

ČSN EN 13232-3 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice

230 Kč

ČSN EN 13232-4 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy

230 Kč

ČSN EN 13232-5 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny

340 Kč

ČSN EN 13232-6 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

340 Kč

ČSN EN 13232-7 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi

570 Kč

ČSN EN 13232-8 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení

340 Kč

ČSN EN 13232-9 +A1 (736371) - květen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka

570 Kč

ČSN EN 13146-9 +A1 (736375) - květen 2012

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 4505 (744505) - květen 2012 aktuální vydání

Podlahy - Společná ustanovení

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16003 (755898) - květen 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý

230 Kč

ČSN EN 16004 (755899) - květen 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 5404 (793807) - květen 2012 aktuální vydání

Usně - Fyzikální metody zkoušení - Stanovení odolnosti těžkých usní vůči vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5403-1 (793813) - květen 2012

Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 1: Opakované lineární stlačování (v penetrometru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5403-2 (793813) - květen 2012

Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 2: Opakované úhlové stlačování (v přístroji typu Maeser)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17186 (793815) - květen 2012 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky povrchové úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3376 (793820) - květen 2012 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a prodloužení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14087 (793825) - květen 2012

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3377-1 (793829) - květen 2012 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 1: Jednostranné trhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 16027 (832786) - květen 2012

Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15001 (852105) - květen 2012 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem

440 Kč

ČSN EN ISO 14602 (852923) - květen 2012 aktuální vydání

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 25539-3 (852928) - květen 2012

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 3: Kavální filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 14155 (854001) - květen 2012 aktuální vydání

Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe

550 Kč

ČSN EN ISO 6360-2/změna A1 (856032) - květen 2012

Stomatologie - systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 2: Tvary

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-2 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 2: Diagnostická činidla in vitro pro profesionální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-3 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 3: Diagnostické přístroje in vitro pro profesionální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-4 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 4: Diagnostická činidla in vitro pro sebetestování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18113-5 (857027) - květen 2012 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 5: Diagnostické přístroje in vitro pro sebetestování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 468 V1.12.1 (879012) - květen 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč