TNV a TNO

Účelová publikace - leden 1999

Biologické hodnocení jakosti vod. Díl 1 - Povrchová voda

Prodej této položky byl již ukončen.

Seznam - červenec 2002

Seznam technických norem vodního a odpadového hospodářství

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 25 9305 (259305) - říjen 2021 aktuální vydání

Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 0144 (750144) - únor 1996

Terminologie pozemkových úprav

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 0211 (750211) - duben 2014 aktuální vydání

Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 0220 (750220) - leden 2019

Hydraulické výpočty při navrhování čistíren odpadních vod

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 0230 (750230) - říjen 2017

Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 0747 (750747) - září 1995

Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 0910 (750910) - leden 2004

Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 0951 (750951) - září 1995

Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2005 (752005) - únor 2004

Pozorování a měření konstrukcí vodních děl

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2010 (752010) - leden 2005

Klimatické údaje prostorů vodních děl

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2102 (752102) - leden 2010 aktuální vydání

Úpravy potoků

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2103 (752103) - prosinec 2014 aktuální vydání

Úpravy řek

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2131 (752131) - leden 2010 aktuální vydání

Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2303 (752303) - prosinec 2014 aktuální vydání

Jezy a stupně

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2321 (752321) - leden 2011 aktuální vydání

Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2322 (752322) - srpen 2003

Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2401 (752401) - srpen 1998

Vodní nádrže a zdrže

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2415 (752415) - leden 2013 aktuální vydání

Suché nádrže

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2910 (752910) - leden 2004

Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2920 (752920) - leden 2004

Provozní řád hydrotechnických vodních děl

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2925 (752925) - květen 2003

Provoz a údržba vodních toků

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2931 (752931) - srpen 2006

Povodňové plány

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 2935 (752935) - srpen 2003

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4102 (754102) - listopad 1995

Pedologický průzkum pro meliorační opatření

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4112 (754112) - leden 2014 aktuální vydání

Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4221 (754221) - leden 2004

Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4307 (754307) - leden 2018 aktuální vydání

Závlahová zařízení podrobná pro postřik

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4310 (754310) - leden 2018 aktuální vydání

Závlahová zařízení pro mikrozávlahy

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4320 (754320) - leden 2009

Závlahové kanály

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4922 (754922) - leden 2016 aktuální vydání

Údržba odvodňovacích zařízení

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4931 (754931) - leden 2016 aktuální vydání

Provozní řády závlah

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4933 (754933) - leden 2016 aktuální vydání

Údržba závlahových zařízení

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 4934 (754934) - únor 2017 aktuální vydání

Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5402 (755402) - leden 2022 aktuální vydání

Výstavba vodovodního potrubí

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5405 (755405) - srpen 2006

Sanace vodovodních potrubí

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5408 (755408) - leden 2013

Bloky vodohospodářských potrubí

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5891 (755891) - únor 2011 aktuální vydání

Vodárenské filtrační písky

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5910 (755910) - březen 2009

Zkoušky vodárenských objektů a zařízení

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5922 (755922) - leden 2014 aktuální vydání

Provoz a údržba potrubí vodovodů

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5931 (755931) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5932 (755932) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Odželezování a odmanganování

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5933 (755933) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5934 (755934) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5940 (755940) - duben 1997

Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5941 (755941) - leden 2004

Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 5950 (755950) - září 2017 aktuální vydání

Provozní řád vodovodu

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6011 (756011) - leden 2022 aktuální vydání

Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6611 (756611) - duben 1997

Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení. Stanovení v čisté vodě

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6613 (756613) - duben 1997

Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6614 (756614) - duben 1997

Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6616 (756616) - červenec 1998

Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6910 (756910) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6911 (756911) - leden 2023 aktuální vydání

Provozní řád kanalizace

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6925 (756925) - leden 2021 aktuální vydání

Obsluha a údržba stokových systémů

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 6930 (756930) - leden 2021 aktuální vydání

Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7055 (757055) - únor 2009

Jakost vod - Odběr vzorků - Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC)

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7121 (757121) - červen 2010 aktuální vydání

Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím (s výpočetním programem)

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7231 (757231) - červenec 2000

Jakost vod - Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7389 (757389) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7408 (757408) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7431 (757431) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů - Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7466 (757466) - únor 2000

Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7476 (757476) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Gravimetrická metoda s chloridem barnatým

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7549 (757549) - červenec 2001

Jakost vod - Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7552 (757552) - únor 2009

Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) - Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7621 (757621) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení radio 228 srážecí metodou

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7741 (757741) - duben 1997

Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7768 (757768) - únor 2006

Jakost vod - Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 7769 (757769) - prosinec 2009

Jakost vod - Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 8052 (758052) - červenec 1998

Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie NEL

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 8090 (758090) - únor 2015 aktuální vydání

Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 75 9011 (759011) - březen 2013

Hospodaření se srážkovými vodami

Prodej této položky byl již ukončen.

TNO 83 8039 (838039) - červen 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Provozní řád skládek

Prodej této položky byl již ukončen.

TNV 94 0920-1 (940920) - září 2015 aktuální vydání

Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků

Prodej této položky byl již ukončen.
foo