ČSN (normy i změny) ze září 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11843-2 (010240) - září 2001

Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

340 Kč

ČSN EN ISO 13565-3 (014446) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 3: Výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 10289 (038151) - září 2001

Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 12814-2 (056820) - září 2001

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 746-5 (065011) - září 2001

Průmyslová tepelná zařízení - Část 5: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení se solnými lázněmi

340 Kč

ČSN EN 746-8 (065011) - září 2001

Průmyslová tepelná zařízení - Část 8: Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení pro kalení

350 Kč

07 Kotle

ČSN EN 1089-2/Oprava 1 (078500) - září 2001

Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 2: Informační nálepky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 12756 (110105) - září 2001

Mechanické ucpávky - Hlavní rozměry, označování a materiálový kód

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN ISO 3592 (184310) - září 2001 aktuální vydání

Systémy průmyslové automatizace - Číslicové řízení strojů - Výstupní data z procesoru číslicového řízení - Struktura souboru a formát jazyka

550 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-5 (200300) - září 2001

Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-1 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t

460 Kč

ČSN EN ISO 10360-3 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou

230 Kč

ČSN EN ISO 10360-4 (252011) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t

250 Kč

ČSN EN ISO 5436-1 (252305) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 1: Hmotné míry

230 Kč

ČSN EN ISO 12179 (252330) - září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Kalibrace dotykových (hrotových) přístrojů

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50018/změna Z1 (330372) - září 2001

Nevýbušná elektrická zařízení. Pevný závěr "d"

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50018/změna Z1 (330372) - září 2001

Nevýbušná elektrická zařízení. Pevný závěr "d"

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-523/změna Z1 (332000) - září 2001

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60204-11 (332200) - září 2001

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.11t, Z1 6.19t

Norma bude zrušena k 9. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 61000-3-11 (333432) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem ≤ 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 61000-4-27 (333432) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-27: Zkušební a měřicí technika - Nesymetrie - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.09t

355 Kč

ČSN EN 61000-4-29 (333432) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-29: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení - Zkouška odolnosti

230 Kč

ČSN EN 50121-4/Oprava 1 (333590) - září 2001

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55014-1/změna Z2 (334214) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Vyzařování - Norma skupiny výrobků

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55015/změna Z1 (334215) - září 2001

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020/Oprava 2 (334288) - září 2001

Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61334-3-22 (334730) - září 2001

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3-22: Požadavky na přenos signálů po hlavních vedeních - Vazební zařízení připojená mezi fázi a zem a mezi stínění a zem soustavy vn

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 811-1-2/změna Z2 (347010) - září 2001

Společné zkušební metody pro izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Část 1-2: Metody pro všeobecné použití - Metody tepelného stárnutí

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 949 (347025) - září 2001

Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

295 Kč

ČSN 34 7614-7H (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 7: Samonosné kabely s izolací a pláštěm z XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 7H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 7H), Samonosné kabely s izolací XLPE

190 Kč

ČSN 34 7614-8H (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 8: Kabely s izolací XLPE a pláštěm z PVC a nosným lanem (svazkové žíly) - Oddíl 8H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 8H), Kabely s izolací XLPE a středním vodičem tvořeným nosným lanem

230 Kč

ČSN 34 7614-9F (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9F: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9F-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-9N (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9N: Jednožilové kabely pro venkovní vedení (typ 9N-1 a 9N-2)

190 Kč

ČSN EN 60168/změna A2 (348175) - září 2001

Zkoušky vnitřních a venkovních staničních podpěrek z keramického materiálu nebo skla pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 169-22 (353810) - září 2001

Vysokofrekvenční konektory - Část 22: Vysokofrekvenční dvoupólové konektory s bajonetovým spojením pro stíněné symetrické kabely s párem vnitřních vodičů (typ BNO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60512-23-3 (354055) - září 2001

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.03t, Z1 7.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 18. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

117 Kč

ČSN 35 4515/změna Z3 (354515) - září 2001

Domovní zásuvky a vidlice do 25 A a do 380 V

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-2/změna A2 (354730) - září 2001

Miniaturní pojistky. Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 384-14/změna A1 (358291) - září 2001

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60368-4 (358441) - září 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4: Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60368-4-1 (358441) - září 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60139 (358505) - září 2001

Příprava obrysových výkresů pro obrazovky, jejich části, spojení a kalibry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN IEC 749/změna Z2 (358799) - září 2001

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61547/změna A1 (360090) - září 2001

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC - požadavky odolnosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61184/změna A1 (360382) - září 2001

Bajonetové objímky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60456/změna A11 (361060) - září 2001

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60254-2/změna A1 (364320) - září 2001

Olověné trakční baterie - Část 2: Rozměry článků a vývodů a značení polarity na článcích

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-18/změna A1 (364800) - září 2001

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost endoskopických přístrojů

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 9804 (369629) - září 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice služby pro prvek služby závazku, souběžnosti a zotavení

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9805-1 (369639) - září 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Protokol pro prvek služby závazku, souběžnosti a zotavení: Specifikace protokolu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-9 (369690) - září 2001

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 9: Fyzická vrstva závislá na médiu s levným vláknem (LCF-PMD)

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1775/změna A2 (386441) - září 2001

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 13086 (421373) - září 2001

Olovo a slitiny olova - Oxidy olova

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 665 (461025) - září 2001

Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 12775 (490004) - září 2001

Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie

190 Kč

ČSN EN 13017-1 (492805) - září 2001

Desky z rostlého dřeva - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 1: Jehličnaté dřevo

190 Kč

ČSN EN 13017-2 (492805) - září 2001

Desky z rostlého dřeva - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřevo

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 10248 (654861) - září 2001 aktuální vydání

Kapalná hnojiva - Odvzdušnění vzorků suspenzí pomocí filmu

125 Kč

ČSN EN ISO 10249 (654862) - září 2001 aktuální vydání

Kapalná hnojiva - Předběžné vizuální posouzení a příprava vzorků pro fyzikální zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 1998-1 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty

340 Kč

ČSN ISO 1998-2 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 2: Vlastnosti a zkoušky

340 Kč

ČSN ISO 1998-3 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 3: Průzkum a těžba

125 Kč

ČSN ISO 1998-4 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 4: Rafinace

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 2501/Oprava 1 (692501) - září 2001

Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby

20 Kč

ČSN EN 12573-1 (698050) - září 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 1: Všeobecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13179-2 (721197) - září 2001

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 10534-1/změna Z1 (730501) - září 2001

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny

32 Kč

ČSN ISO 10534-2/změna Z1 (730501) - září 2001

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce

32 Kč

ČSN 73 0532/Oprava 1 (730532) - září 2001

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12570 (730573) - září 2001

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.14t, A2 10.18t

380 Kč

ČSN EN ISO 13793 (730578) - září 2001

Tepelné chování budov - Tepelnětechnický návrh základů pro zabránění pohybům způsobených mrazem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč

ČSN EN 12369-1 (731717) - září 2001

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12045 (746021) - září 2001

Motoricky ovládané okenice a clony - Bezpečnost při používání - Měření přenášené síly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 12194 (746022) - září 2001

Okenice, vnější a vnitřní clony - Nesprávné používání - Zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 12179 (747202) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 12155 (747203) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku

230 Kč

ČSN EN 12153 (747204) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12880 (758006) - září 2001

Charakterizace kalů - Stanovení veškerých látek a obsahu vody

190 Kč

ČSN EN 13342 (758020) - září 2001

Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

190 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN CR 13695-1 (770150) - září 2001

Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech

550 Kč

ČSN EN 13432 (770153) - září 2001

Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

360 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 11721-1 (800853) - září 2001

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 1: Posuzování protihnilobných úprav

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 959 V8.1.2 (872704) - září 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 8.1.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 419-1 V4.1.1 (872762) - září 2001 aktuální vydání

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 a DCS 1 800 - Přístup (GSM 13.01 verze 4.1.1)

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 419-2 V5.1.1 (872762) - září 2001 aktuální vydání

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Pohyblivé stanice pro víceintervalový vysokorychlostní přenos dat s přepojováním okruhů (HSCSD) - Přístup (GSM 13.34 verze 5.1.1)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 384 V1.1.2 (873629) - září 2001

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Monitorování funkční způsobilosti rozhraní plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Informační model z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 848-1 V1.1.1 (873632) - září 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Řízení přenosu nezávislého volání (BICC) - Signalizační postupy v páteřní síti ATM/IP/.. - Soubor možností 1 (CS1) - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.1901, Q.765.5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 850-1 V1.1.1 (873633) - září 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Podpora protokolu generického adresování a transportu - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.765.4)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 836-3 (874601) - září 2001 aktuální vydání

Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-1 V1.5.1 (875011) - září 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-2 V1.5.1 (875011) - září 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-3 V1.5.1 (875011) - září 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-4 V1.5.1 (875011) - září 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-5 V1.5.1 (875011) - září 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-6 V1.5.1 (875011) - září 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-7 V1.5.1 (875011) - září 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 175-8 V1.5.1 (875011) - září 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-7 V2.1.1 (875042) - září 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-4-11 V1.1.1 (875047) - září 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 11: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro opakovač pohyblivé stanice typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-4-4 V1.1.1 (875047) - září 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 4: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro opakovač v přímém módu (DM-REP) typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.1.1 (875090) - září 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecné komunikace a přidružená zařízení pro digitální selektivní volání (DSC) třídy "D" - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.2.1 (875101) - září 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-15 V1.1.1 (875101) - září 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-16 V1.1.1 (875101) - září 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-2 V1.2.1 (875101) - září 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.2.1 (875101) - září 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-4 V1.2.1 (875101) - září 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-5 V1.2.1 (875101) - září 2001 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-1 V1.1.1 (875107) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 843-2 V1.1.1 (875107) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 843-4 V1.1.1 (875107) - září 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímozapisující (NBDP) přijímače NAVTEX

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 765-2 V1.2.1 (875514) - září 2001

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu (RAP) v místním rádiovém okruhu (RLL) - Část 2: Zdokonalené telefonní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 441 V1.1.1 (876034) - září 2001 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech (1,6/2,4) GHz pohyblivé družicové služby (MSS)

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 473 V1.2.2 (876042) - září 2001

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 009-1 V1.4.3 (877003) - září 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením) podporující mezinárodní propojení - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.711, Q.712, Q.713, Q.714, Q.715, Q.716)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 092-1 V2.1.1 (877015) - září 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 443-1 V2.0.1 (877095) - září 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 069-1 V1.3.1 (877134) - září 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.765:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 197 V1.4.1 (878513) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 198 V1.4.1 (878514) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 371 V1.3.2 (878517) - září 2001

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 234 V1.3.1 (878523) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály 1x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a střídáním polarizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 431 V1.3.1 (878528) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 636 V1.3.1 (878535) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 639 V1.3.1 (878536) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM1, pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 630 V1.3.1 (878541) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Nízkokapacitní digitální rádiové systémy pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 633 V1.3.1 (878544) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 055 V1.4.1 (878552) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 786 V1.3.1 (878557) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 14 MHz při souhlasné polarizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 124 V1.2.1 (878559) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) digitálních rádiových systémů mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 080 V1.3.1 (878560) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 430 V1.3.1 (878561) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 128 V1.2.1 (878566) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 179 V1.2.1 (878567) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 253 V1.2.1 (878570) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 387 V1.2.1 (878571) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 373 V1.2.1 (878573) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 277 V1.2.1 (878574) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové vysílací systémy STM-4 nebo 4 x STM-1, pracující ve vysokofrekvenčním kanálu 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 669 V1.2.1 (878578) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály STM-4 ve dvou 40 MHz kanálech nebo 2 x STM-1 ve 40 MHz kanálu se střídavým uspořádáním kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 085 V1.1.2 (878579) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 461 V1.2.1 (878581) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 744 V1.2.1 (878582) - září 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým/časovým dělením (DS-CD/TDMA) - Digitální paketový rádiový systém mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12197 (940345) - září 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Hrazda - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12432 (940348) - září 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Kladina - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13319 (940914) - září 2001 aktuální vydání

Potápěčská výzbroj - Hloubkoměry a hloubkoměry kombinované s měřením času - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

190 Kč