ČSN ISO 11843-2 (010240)

Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

ČSN ISO 11843-2 Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je druhou částí z řady norem zabývajících se detekční schopností měřicích postupů. Zatímco v první části, ČSN ISO 11843-1, byly definovány základní pojmy z této oblasti, zabývá se tato část postupy měření, u nichž je vztah mezi střední hodnotou odezvy a hodnotou stavové proměnné popsán pomocí lineární kalibrační funkce. Norma pak specifikuje základní metody pro návrh experimentů pro odhad kritické hodnoty redukované stavové proměnné, kritické hodnoty odezvy a minimální detekovatelné hodnoty redukované stavové proměnné a metody odhadů těchto charakteristik z experimentálních údajů v případech, kdy směrodatná odchylka je buď konstantní nebo je v lineárním vztahu s redukovanou stavovou proměnnou. Kritické hodnoty, jakožto charakteristiky sloužící k prošetřování aktuálních stavů systému, se stanovují na základě výsledků určité série měření v rámci jedné kalibrace a jsou platné vždy pouze pro tuto sérii měření. Naproti tomu minimální detekovatelné hodnoty lze, jsou-li k dispozici příslušné údaje, stanovit nejen pro určitou sérii měření v rámci jedné kalibrace, ale i pro určitý měřicí proces, pro typ měřicího procesu a pro metodu měření. Norma vymezuje podmínky, za nichž lze tyto obecné hodnoty stanovit a způsob jejich stanovení. Stanovení odhadů všech uvedených charakteristik chápe norma jako statistický problém, neboť podkladem pro jejich stanovení jsou hodnoty výsledků měření, které jsou nevyhnutelně zatíženy náhodnými chybami.

Označení ČSN ISO 11843-2 (010240)
Katalogové číslo 62732
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2001
Datum účinnosti 1. 10. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963627328
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 11843-1 (010240)
Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

ČSN ISO 11843-3 (010240)
Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

ČSN ISO 11843-4 (010240)
Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou

ČSN ISO 11843-5 (010240)
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace