Třída 0102 - Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN 01 0201 (010201) - listopad 1984

Vyvolené čísla a řady vyvolených čísel

230 Kč

ČSN 01 0202 (010202) - listopad 1988

Základní pravidla zaměnitelnosti. Normální délkové rozměry

190 Kč

ČSN 01 0211 (010211) - říjen 1985

Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

97 Kč

ČSN ISO 3534-1 (010216) - duben 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

590 Kč

ČSN ISO 3534-2 (010216) - září 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika

770 Kč

ČSN ISO 3534-3 (010216) - prosinec 2019

Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů

770 Kč

ČSN ISO 13053-1 (010217) - červen 2013

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 1: Metodologie DMAIC

350 Kč

ČSN ISO 13053-2 (010217) - srpen 2014

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy

550 Kč

ČSN ISO 18404 (010218) - únor 2018

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 01 0220 (010220) - prosinec 1977

Aplikovaná statistika. Rovnoměrně rozdělená náhodná čísla

230 Kč

ČSN 01 0222 (010222) - říjen 1978

Aplikovaná statistika. Testy odlehlosti výsledků pozorování

230 Kč

ČSN 01 0223 (010223) - prosinec 1988

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení. Případ úplných výběrů

350 Kč

ČSN 01 0224 (010224) - leden 1980

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry Weibullova rozdělení

350 Kč

ČSN 01 0225 (010225) - listopad 1980

Aplikovaná statistika. Testy shody empirického rozdělení s teoretickým

440 Kč

ČSN 01 0227 (010227) - prosinec 1984

Aplikovaná statistika. Grafické metody zpracování údajů. Pravděpodobnostní sítě

550 Kč

ČSN 01 0228 (010228) - duben 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry binomického a záporného binomického rozdělení

340 Kč

ČSN 01 0229 (010229) - květen 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení

340 Kč

ČSN 01 0230 (010230) - říjen 1987

Aplikovaná statistika. Analýza rozptylu

550 Kč

ČSN ISO 2602 (010231) - duben 1993

Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval

190 Kč

ČSN ISO 16269-4 (010233) - srpen 2012

Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot

550 Kč

ČSN ISO 16269-7 (010233) - leden 2002

Statistická interpretace údajů - Část 7: Medián - Odhad a konfidenční intervaly

230 Kč

ČSN ISO 16269-8 (010233) - říjen 2005

Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů

770 Kč

ČSN ISO 2854 (010234) - říjen 1994

Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů

440 Kč

ČSN ISO 3301 (010235) - prosinec 1993

Statistická interpretace údajů. Porovnání dvou průměrů v případě párových pozorování

190 Kč

ČSN ISO 3494 (010236) - březen 1996

Statistická interpretace údajů. Síla testů středních hodnot a rozptylů

550 Kč

ČSN ISO 11095 (010237) - listopad 1997

Lineární kalibrace s použitím referenčních materiálů

350 Kč

ČSN ISO 11453 (010238) - prosinec 1997

Statistická interpretace údajů - Testy a konfidenční intervaly pro podíly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

570 Kč

ČSN ISO 5479 (010239) - říjen 1998

Statistická interpretace údajů - Testy odchýlení od normálního rozdělení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

460 Kč

ČSN ISO 11843-1 (010240) - říjen 1998

Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN ISO 11843-2 (010240) - září 2001

Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

340 Kč

ČSN ISO 11843-3 (010240) - srpen 2004

Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

230 Kč

ČSN ISO 11843-4 (010240) - leden 2005

Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou

190 Kč

ČSN ISO 11843-5 (010240) - srpen 2014

Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.17t

295 Kč

ČSN ISO 10576-1 (010241) - leden 2004

Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy

230 Kč

ČSN P ISO/TS 28037 (010242) - říjen 2019

Stanovení a použití lineárních kalibračních funkcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 28640 (010245) - říjen 2017

Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení

550 Kč

ČSN ISO 13528 (010248) - listopad 2017

Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

1 010 Kč

ČSN 01 0250 (010250) - únor 1972

Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy

945 Kč

ČSN ISO 5725-1 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

340 Kč

ČSN ISO 5725-2 (010251) - únor 2022

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 5725-3 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření

350 Kč

ČSN ISO 5725-4 (010251) - únor 2022

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 5725-5 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření

550 Kč

ČSN ISO 5725-6 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

550 Kč

ČSN 01 0252 (010252) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese

440 Kč

ČSN 01 0253 (010253) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi III. Základní neparametrické metody

350 Kč

ČSN 01 0254 (010254) - prosinec 1974

Statistická přejímka srovnáváním

770 Kč

ČSN 01 0257 (010257) - srpen 1977

Statistická přejímka srovnáváním pro plynulou výrobu

190 Kč

ČSN ISO 3951-1 (010258) - květen 2017 aktuální vydání

Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL

770 Kč

ČSN ISO 3951-3 (010258) - listopad 2010

Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

945 Kč

ČSN ISO 3951-4 (010258) - červen 2013

Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality

350 Kč

ČSN ISO 3951-5 (010258) - srpen 2010

Statistické přejímky měřením - Část 5: Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směrodatná odchylka)

440 Kč

ČSN ISO 8422 (010259) - duben 2010 aktuální vydání

Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním

350 Kč

ČSN 01 0260 (010260) - červenec 1988

Statistická přejímka srovnáváním. Přejímací plány jedním výběrem s přípustným počtem vadných ve výběru rovným nule

230 Kč

ČSN ISO 2859-1 (010261) - prosinec 2000 aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 6.13t

715 Kč

ČSN ISO 2859-3 (010261) - srpen 2006 aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka

340 Kč

ČSN ISO 2859-5 (010261) - prosinec 2006

Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

440 Kč

ČSN ISO 10725 (010263) - duben 2002

Výběrové přejímací plány a postupy pro kontrolu hromadných materiálů

590 Kč

ČSN ISO 11648-1 (010264) - březen 2004

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy

590 Kč

ČSN ISO 11648-2 (010264) - leden 2003

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 2: Vzorkování sypkých materiálů

770 Kč

ČSN 01 0266 (010266) - listopad 1985

Zvláštní typy statistické regulace. Metoda kumulovaných součtů

570 Kč

ČSN ISO 7870-2 (010272) - únor 2018

Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

460 Kč

ČSN ISO 7870-4 (010272) - březen 2015

Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM

570 Kč

ČSN ISO 7870-6 (010272) - říjen 2019

Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA

350 Kč

ČSN ISO 11462-1 (010275) - září 2002

Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 1: Prvky SPC

350 Kč

ČSN ISO 11462-2 (010275) - květen 2012

Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů

230 Kč

ČSN ISO 22514-3 (010277) - duben 2010

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 3: Studie výkonnosti stroje pro měřitelná data na diskrétních dílech

340 Kč

ČSN ISO 22514-7 (010277) - červenec 2014

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření

440 Kč

ČSN P ISO/TS 21749 (010291) - leden 2007

Nejistoty měření v metrologických aplikacích - Opakovaná měření a hierarchické experimenty

440 Kč