ČSN (normy i změny) z října 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 1518 (015053) - říjen 1999

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO/TR 8502-1/změna Z1 (038222) - říjen 1999

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 1: Provozní metody pro rozpustné korozní produkty železa

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 732 (061457) - říjen 1999

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Absorpční chladničky

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-1/Oprava 1 (075303) - říjen 1999

Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11114-3/Oprava 1 (078609) - říjen 1999

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška vznícení v kyslíkové atmosféře

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 6507-2/Oprava 1 (250258) - říjen 1999

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování tvrdoměrů Vickers

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 474-5/změna Z1 (277911) - říjen 1999

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 996/změna A1 (277996) - říjen 1999

Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5353 (278005) - říjen 1999

Stroje pro zemní práce, traktory a stroje pro zemědělství a lesnictví - Vztažný bod sedadla

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2746 (317633) - říjen 1999

Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška ohybem - Metoda tříbodového ohybu

190 Kč

ČSN EN 2747 (317634) - říjen 1999

Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška tahem

230 Kč

ČSN EN 2597 (317711) - říjen 1999

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem kolmo na směr vláken

190 Kč

ČSN EN 2560 (317723) - říjen 1999

Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení toku pryskyřice

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 9876 (326852) - říjen 1999 aktuální vydání

Lodě a námořní technika - Námořní přijímače pro dálkový příjem meteorologických map

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61660-1 (333025) - říjen 1999

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 9.07t, Oprava 1 9.07t

480 Kč

ČSN EN 61660-2 (333025) - říjen 1999

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků

440 Kč

ČSN EN 61000-2-10 (333432) - říjen 1999

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-10: Prostředí - Popis prostředí HEMP - Rušení šířená vedením

350 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61609 (345842) - říjen 1999

Mikrovlnné feritové součástky - Pokyn k návrhu specifikací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60172/změna A1 (347304) - říjen 1999

Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných vodičů pro vinutí

Změna byla zrušena k 16. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7659-1/změna Z1 (347659) - říjen 1999

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Část 1: Základní požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7659-3F/změna Z1 (347659) - říjen 1999

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3F)

230 Kč

ČSN 34 7659-3G/změna Z1 (347659) - říjen 1999

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 3G-2)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7659-3L/změna Z1 (347659) - říjen 1999

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61196-3 (347721) - říjen 1999

Vysokofrekvenční kabely - Část 3: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro lokální počítačové sítě

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-1/změna A1 (350000) - říjen 1999

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50209 (350011) - říjen 1999

Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.00t

210 Kč

ČSN 35 1121/změna Z1 (351121) - říjen 1999

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 do 500 kV.A s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 36 kV. Část 1: Všeobecné požadavky a požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 24 kV

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60633 (351540) - říjen 1999

Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.10t, A2 5.16t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 30. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

737 Kč

ČSN EN 61803 (351541) - říjen 1999

Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.06t, A1 8.11t, A2 3.17t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

545 Kč

ČSN EN 116000-2/změna Z1 (353410) - říjen 1999

Kmenová specifikace. Elektromechanická dvoustavová relé. Část II: Kmenové údaje a zkušební metody pro časová relé

Změna byla zrušena k 29. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61812-1/změna A11 (353411) - říjen 1999

Časová relé pro průmyslové užití - Část 1: Požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 29. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 100114-6/změna A1 (354016) - říjen 1999

Jednací řád 14: Postupy hodnocení jakosti - Část 6: Schvalování technologie výrobců elektronických součástek

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-11-1 (354055) - říjen 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 1: Zkouška 11a - Klimatická řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 20. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

97 Kč

ČSN EN 60512-11-8 (354055) - říjen 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 8: Zkouška 11h - Písek a prach

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60947-4-2/změna A2 (354101) - říjen 1999

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4: Stykače a spouštěče motorů - Oddíl 2: Polovodičové regulátory a spouštěče střídavých motorů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-6-1/změna A2 (354101) - říjen 1999

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6: Spínače s více funkcemi - Oddíl 1 - Automatická přepínací zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-6-2/změna A1 (354101) - říjen 1999

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6: Spínače s více funkcemi - Oddíl 2: Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení)(CPS)

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1/změna A17 (354182) - říjen 1999

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 282-2 (354720) - říjen 1999

Pojistky vysokého napětí - Část 2: Vyfukovací pojistky

550 Kč

ČSN EN 60368-2-2 (358442) - říjen 1999

Piezoelektrické filtry - Část 2: Pokyn k použití piezoelektrických filtrů - Oddíl 2: Piezoelektrické keramické filtry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 166101 (358450) - říjen 1999

Vzorová předmětová specifikace - Filtry s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61249-2-12 (359062) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-12: Dílčí specifikace pro vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátovaný epoxidový netkaný aramidový laminát s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61249-2-13 (359062) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-13: Dílčí specifikace pro vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátovaný esterkyanátový netkaný aramidový laminát s definovanou hořlavostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61249-3-3 (359063) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 3-3: Dílčí specifikace pro nevyztužené plátované a neplátované základní materiály (určené pro ohebné desky s plošnými spoji) - Ohebná polyesterová fólie s adhezivním povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61249-3-4 (359063) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 3-4: Dílčí specifikace pro nevyztužené plátované a neplátované základní materiály (určené pro ohebné desky s plošnými spoji) - Ohebná polyimidová fólie s adhezivním povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61249-3-5 (359063) - říjen 1999

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 3-5: Dílčí specifikace pro nevyztužené plátované a neplátované základní materiály (určené pro ohebné desky s plošnými spoji) - Transportní adhezivní fólie

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 160100/Oprava 1 (359090) - říjen 1999

Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti výrobců osazených desek s plošnými spoji hodnocené jakosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50186-1 (359740) - říjen 1999

Systémy pro mytí pod napětím silových zařízení se jmenovitým napětím nad 1kV - Část 1: Obecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 50186-2 (359740) - říjen 1999

Systémy pro mytí pod napětím silových zařízení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Národní přílohy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

315 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0020-1/změna Z2 (360020) - říjen 1999

Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60238 ed. 2/změna Z1 (360383) - říjen 1999

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60238/změna Z1 (360383) - říjen 1999

Objímky s Edisonovým závitem pro zdroje světla

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-1/Oprava 1 (360600) - říjen 1999

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-1/změna A12 (360600) - říjen 1999

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60442 (361060) - říjen 1999

Elektrické opékače topinek pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.03t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

382 Kč

ČSN EN 60601-2-3/změna A1 (364800) - říjen 1999

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost krátkovlnných terapeutických přístrojů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60936/změna Z1 (367850) - říjen 1999

Lodní radar. Provozní a technické požadavky. Metody a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 8859-10 (369111) - říjen 1999

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 10: Latinská abeceda č. 6

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-4 (369111) - říjen 1999

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 4: Latinská abeceda č. 4

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15718 (369379) - říjen 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníku 8 mm široké magnetické pásky - Šikmý záznam - Formát HH-1

125 Kč

ČSN ISO/IEC 15757 (369381) - říjen 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníku 8 mm široké magnetické pásky - Šikmý záznam - Formát DA-2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC TR 13841 (369444) - říjen 1999

Informační technologie - Pokyny pro metody měření kazet s optickými disky o průměru 90 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 15898 (369446) - říjen 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 356 mm - WORM, používajícími technologii fázové změny - Kapacita: 14,8 GBytu a 25 GBytů v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 8822/změna Amd.1 (369633) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice prezentační služby

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8822/změna Amd.2 (369633) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice prezentační služby

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8823-1/změna Amd.1 (369634) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol orientovaný na spojení: Specifikace protokolu

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8823-1/změna Amd.2 (369634) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol orientovaný na spojení: Specifikace protokolu

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8327-1/změna Amd.1 (369637) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol orientovaný na spojení: Specifikace protokolu

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8327-1/změna Amd.2 (369637) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol orientovaný na spojení: Specifikace protokolu

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8326/změna Amd.1 (369638) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice relační služby

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8326/změna Amd.2 (369638) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice relační služby

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-1/změna Amd.2 (369674) - říjen 1999

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 1: Všeobecné procedury

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10165-4 +Amd.1/změna Amd.2 (369682) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu - Část 4: Směrnice pro definici spravovaných objektů

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-4 +Amd.1/změna Amd.3 (369682) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu - Část 4: Směrnice pro definici spravovaných objektů

32 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-5/Oprava 1 (369682) - říjen 1999

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Struktura informací managementu: Generická informace managementu

20 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-13 (369690) - říjen 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 13: Proforma prohlášení o shodě protokolu pro zkoušky shody (CT-PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-6 (369690) - říjen 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 6: Management stanice (SMT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-8 (369690) - říjen 1999

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 8: Řízení přístupu k médiu 2 (MAC-2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50086-2-1/změna A11 (370000) - říjen 1999

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 2-2: Zvláštní požadavky na tuhé trubkové systémy

Změna byla zrušena k 30. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50086-2-2/změna A11 (370000) - říjen 1999

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 2-2: Zvláštní požadavky na ohebné trubkové systémy

Změna byla zrušena k 30. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50086-2-3/změna A11 (370000) - říjen 1999

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 2-3: Zvláštní požadavky na pružné trubkové systémy

Změna byla zrušena k 30. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 1810 (421655) - říjen 1999

Předměty vkládané do propíchnutých částí těla - Stanovení obsahu niklu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Referenční zkušební metoda

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 6310/změna Z3 (466310) - říjen 1999

Plemenní koně

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 635-5 (492405) - říjen 1999

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Metody měření a vyjádření znaků a vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 2555/změna Z1 (640346) - říjen 1999

Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity podle Brookfielda

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 4589-2/změna Z1 (640756) - říjen 1999

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11542-2 (643030) - říjen 1999

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylén (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 13002 (647611) - říjen 1999

Uhlíková vlákna - Systém označování příze z nekonečných vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 0805 (660805) - říjen 1999

Metody zkoušení lihu

230 Kč

ČSN ISO 1388-1 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN ISO 1388-10 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 10: Stanovení obsahu uhlovodíků - Destilační metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-11 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 11: Zkouška pro zjišťování furfuralu

125 Kč

ČSN ISO 1388-12 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 12: Stanovení manganistanového času

125 Kč

ČSN ISO 1388-2 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 2: Zjišťování alkality nebo stanovení kyselosti na fenolftalein

125 Kč

ČSN ISO 1388-3 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-4 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných ve větším množství - Titrační metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-5 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 5: Stanovení obsahu aldehydů - Vizuálně kolorimetrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-6 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 6: Zkouška mísitelnosti s vodou

125 Kč

ČSN ISO 1388-7 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,01% až 0,2% (V/V)) - Fotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-8 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 1388-9 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 9: Stanovení obsahu esterů - Titrační metoda po zmýdelnění

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12458 (681176) - říjen 1999

Povrchově aktivní látky - Stanovení stability v tvrdé vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12139 (681177) - říjen 1999

Povrchově aktivní látky - Stanovení celkového obsahu polyethylenglykolu v neionogenních povrchově aktivních látkách (EO aducty) metodou HPLC/GPC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 307 (696307) - říjen 1999

Výměníky tepla - Návody na vypracování instrukcí pro instalování, obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1216 (696316) - říjen 1999

Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1117 (696317) - říjen 1999

Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1118 (696318) - říjen 1999

Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1148 (696348) - říjen 1999

Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12213 (697213) - říjen 1999

Kryogenické nádoby - Postupy pro hodnocení účinnosti tepelné izolace

230 Kč

ČSN EN 1252-1/Oprava 1 (697252) - říjen 1999

Kryogenické nádoby - Materiály - Část 1: Požadavky na houževnatost při teplotách pod -80 °C

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1015-1 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-19 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

255 Kč

ČSN EN 1015-2 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-4 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

190 Kč

ČSN EN 1015-6 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-7 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

190 Kč

ČSN EN 993-17 (726020) - říjen 1999

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0580-2/změna Z2 (730580) - říjen 1999

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0580-3/změna Z2 (730580) - říjen 1999

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

32 Kč

ČSN 73 0580-4/změna Z2 (730580) - říjen 1999

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

32 Kč

ČSN 73 1002/změna Z1 (731002) - říjen 1999

Pilotové základy

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1052-1 (732320) - říjen 1999

Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

230 Kč

ČSN 73 8108/změna Z1 (738108) - říjen 1999

Podpěrná lešení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1065 (738115) - říjen 1999

Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 11905-1 (757527) - říjen 1999

Jakost vod - Stanovení dusíku - Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem

230 Kč

ČSN EN ISO 11734 (757778) - říjen 1999

Jakost vod - Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek kalem z anaerobní stabilizace - Metoda stanovení produkce bioplynu

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 12947-1 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.06t, Oprava 2 2.13t

270 Kč

ČSN EN ISO 12947-3 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t

282 Kč

ČSN EN ISO 12947-4 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t

282 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12083 (832227) - říjen 1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.01t

210 Kč

ČSN EN 12941 (832252) - říjen 1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.04t, A2 6.09t

800 Kč

ČSN EN 1146/změna A1+A2 (832275) - říjen 1999

Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem s tlakovým vzduchem a s kuklou (únikový přístroj s tlakovým vzduchem a s kuklou) - Požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-5 (833582) - říjen 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13397-2/Oprava 1 (856015) - říjen 1999

Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen, exkavátory - Část 2: Parodontální kyrety - Typ Gr

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN EN 301 250 V4.0.1 (872759) - říjen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 4.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 353 ed. 2 (873566) - říjen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - typ 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 367 V1.2.1 (873568) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 818 ed. 1 (873613) - říjen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Provozuschopnost spojení v B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 821 ed. 1 (873614) - říjen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podpora základní služby vysokoúrovňového řízení datového spoje (HDLC) AAL typu 5 (AAL5)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 134 V1.1.1 (873615) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 160 V1.1.1 (873616) - říjen 1999

Směrování volání na služby evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 161 V1.1.1 (873617) - říjen 1999

Management evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-11-6 ed. 1 (875042) - říjen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-11-9 ed. 1 (875042) - říjen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby (SS) - stupeň 2 - Podčást 9: Přednostní přístup (AP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-12-6 ed. 1 (875042) - říjen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-12-9 ed. 1 (875042) - říjen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby (SS) - stupeň 3 - Podčást 9: Přednostní přístup (AP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 441/změna A1 (875044) - říjen 1999

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické vlastnosti a metody měření námořních radiotelefonních přijímačů pro sledování tísňového a volacího kmitočtu 2 182 kHz

32 Kč

ČSN EN 300 356-20 V3.2.8 (877068) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 20: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 195-1 V1.4.3 (877069) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 195-2 V1.3.4 (877069) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 195-6 ed. 1 (877069) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 369-1 V1.2.4 (877077) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 369-2 V1.2.4 (877077) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 745-3 V1.2.4 (877118) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 745-5 V1.2.4 (877118) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 771-4 ed. 1 (877120) - říjen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 005-2 V1.1.5 (877127) - říjen 1999

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.1 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 001-3 V1.1.3 (877138) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 001-5 V1.1.3 (877138) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 070-1 V1.2.2 (877140) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 141-1 V1.2.2 (877142) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 1: Specifikace rozhraní NMDS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 141-2 V1.2.2 (877142) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 152-1 V1.2.2 (877143) - říjen 1999

Inteligentní síť (IN) - Rozšíření možností IN, soubor 1 (CS1) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Přizpůsobené aplikace pro rozšířenou logiku pohyblivé sítě (CAMEL) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 152-2 V1.2.2 (877143) - říjen 1999

Inteligentní síť (IN) - Rozšíření možností IN, soubor 1 (CS1) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Přizpůsobené aplikace pro rozšířenou logiku pohyblivé sítě (CAMEL) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 065-1 V1.2.2 (877144) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 065-2 V1.2.2 (877144) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 065-3 V1.1.3 (877144) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 065-5 V1.1.3 (877144) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 012-1 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace vrstvy 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-2 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 2: Specifikace prohlášení o shodě implementace (ICS) a implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-3 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 3: Specifikace prohlášení o shodě implementace (ICS) a implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-4 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 4: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-5 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 5: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-6 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 6: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro rozhraní IA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 012-7 ed. 2 (878503) - říjen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 7: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro rozhraní IB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 12527 (918001) - říjen 1999

Kladky a kola - Zkušební metody a aparatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12528 (918002) - říjen 1999

Kladky a kola - Kladky - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12529 (918003) - říjen 1999

Kladky a kola - Kladky - Kladky pro otáčivá křesla - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12530 (918004) - říjen 1999

Kladky a kola - Kladky a kola pro ručně poháněné institucionální zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12531 (918005) - říjen 1999

Kladky a kola - Kladky nemocničních postelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12532 (918006) - říjen 1999

Kladky a kola - Kladky a kola pro rychlosti do 1,1 m/s (4 km/h)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12533 (918007) - říjen 1999

Kladky a kola - Kladky a kola pro zařízení pohybující se rychlostí nad 1,1 m/s (4 km/h) a do 4,4 m/s (16 km/h)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč