ČSN EN ISO 5667-16 (757051) Zrušená norma

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 16: Pokyny pro biologické zkoušení vzorků

ČSN EN ISO 5667-16 Jakost vod - Odběr vzorků - Část 16: Pokyny pro biologické zkoušení vzorků
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5667-16:1998. Evropská norma EN ISO 5667-16:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 5667-16:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. V této šestnácté části (ČSN EN) ISO 5667 jsou uvedeny praktické pokyny pro odběr vzorků a jejich předběžnou úpravu, pro provádění zkoušek a hodnocení vod na podkladě biologických zkoušek. Jsou zde informace o tom, jak zvládat problémy biologického zkoušení související s povahou vzorku vody a s vhodností navržené zkoušky. Záměrem této části je poskytnout praktické zkušenosti týkající se bezpečnostních opatření, která je třeba dodržovat podle metodických postupů, osvědčených při řešení nebo překonávání některých problémů při biologickém zkoušení vod. Jsou zde uvedeny odkazy na stávající mezinárodní normy a směrnice (včetně směrnic OECD). Bylo použito i informací převzatých z publikovaných článků nebo ústního sdělení. Pojednává se zejména o problémech s látkami při odběru vzorků, předběžné úpravě a přípravě vzorků vody určených k biologickému zkoušení, a o zpracování vzorků v průběhu zkoušky, zvláště o zpracování vzorků vod, které obsahují nestálé nebo odstranitelné složky. Tuto část šestnáctou část (ČSN EN) ISO 5667 nelze používat pro bakteriologické rozbory vody. Vhodné metody jsou popsány v jiných mezinárodních normách. Norma (zejména v čl.12.3 - Statistické hodnocení) vysvětluje též pojmy EC (efektivní koncentrace), IC ( inhibiční koncentrace), LC (letální koncentrace) i LOEC (nejnižší pozorovatelná účinná koncentrace) a NOEC (koncentrace bez pozorovatelných účinků). Souhrnně řečeno obsahuje nejen "pokyny pro zkoušení", ale také vysvětluje mnohé souvislosti, vyjadřování výsledků apod. a umožňuje snáze pochopit výsledky zkoušek. Poměrně rozsáhlá norma (cca 37 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Odběr vzorků, kapitolu 4 - Přeprava, kapitolu 5 - Konzervace a uchovávání, kapitolu 6 - Přístroje a vybavení, kapitolu 7 - Předběžná úprava a příprava vzorků, kapitolu 8 - Zpracování vzorků během zkoušky, kapitolu 9 - Obecné pokyny k návrhu zkoušky, kapitolu 10 - Speciální pokyny zaměřené na provádění zkoušky, kapitolu 11 - Speciální biologické zkoušky, kapitolu 12 - Vyhodnocování, kapitolu 13 - Prezentace výrobků, kapitolu 14 - Protokol o zkoušce a kapitolu 15 - Základní principy zabezpečování jakosti u biologických zkoušek. Norma dále uvádí informativní Přílohy A, B, která obsahuje neobvykle rozsáhlý seznam literatury (78 odkazů). Dále norma obsahuje normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu NA, která přináší přehled všech použitých zkratek a jejich anglických názvů. ČSN EN ISO 5667-16 (75 7051) byla vydána v říjnu 1999.

Označení ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Katalogové číslo 56846
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963568461
Norma byla zrušena k 1. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 5667-16 (757051)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-13 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN EN ISO 5667-14 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-15 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

ČSN EN ISO 5667-19 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech

ČSN EN ISO 5667-23 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

ČSN EN ISO 5667-3 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN EN ISO 5667-6 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

ČSN ISO 5667-10 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

ČSN ISO 5667-11 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

ČSN ISO 5667-12 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

ČSN ISO 5667-17 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN ISO 5667-20 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

ČSN ISO 5667-21 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

ČSN ISO 5667-22 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

ČSN ISO 5667-24 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

ČSN ISO 5667-4 (757051)
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

ČSN ISO 5667-5 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

ČSN ISO 5667-7 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách

ČSN ISO 5667-8 (757051)
Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek