ČSN (normy i změny) z března 2014

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 62506 (010631) - březen 2014

Metody zrychlených zkoušek výrobků

590 Kč

ČSN EN 61710 (010650) - březen 2014

Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů

550 Kč

ČSN EN ISO 10819 (011424) - březen 2014 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

540 Kč

TNI ISO/TR 19201 (011483) - březen 2014

Vibrace - Metodika výběru vhodných norem pro vibrace strojů

350 Kč

ČSN EN 12668-3 (015026) - březen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení

190 Kč

ČSN EN 15317 (015027) - březen 2014 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky

230 Kč

ČSN ISO 15638-5 (018318) - březen 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 15638-7 (018318) - březen 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 7: Ostatní aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 898-5 (021005) - březen 2014 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 6520-2 (050005) - březen 2014 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování

350 Kč

ČSN EN ISO 9692-1 (050025) - březen 2014 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN EN ISO 12996 (051114) - březen 2014

Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 17639 (051128) - březen 2014

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 3807 (078320) - březen 2014

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

370 Kč

ČSN EN ISO 12209 (078639) - březen 2014

Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

530 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 12900 (140614) - březen 2014 aktuální vydání

Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62264-1 ed. 2 (182002) - březen 2014 aktuální vydání

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62264-1/změna Z1 (182002) - březen 2014

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie

Změna byla zrušena k 26. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13852-1 (270560) - březen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití

590 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN ISO 3095 (280350) - březen 2014 aktuální vydání

Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly

550 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 16029 (307206) - březen 2014 aktuální vydání

Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0010 ed. 2 (330010) - březen 2014 aktuální vydání

Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy

125 Kč

ČSN 33 0010/změna Z1 (330010) - březen 2014

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-25 ed. 2/Oprava 1 (332320) - březen 2014

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

20 Kč

ČSN EN 55015 ed. 3/změna Z1 (334215) - březen 2014

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna byla zrušena k 12. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55015 ed. 4 (334215) - březen 2014

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.16t, Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 30. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

922 Kč

ČSN EN 55013/změna Z2 (334228) - březen 2014

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 22. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI 33 4592 (334592) - březen 2014

Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu

440 Kč

ČSN EN 61970-301 ed. 2/změna Z1 (334910) - březen 2014

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)

Změna byla zrušena k 27. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-4 ed. 2/změna Z1 (335002) - březen 2014

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

Změna byla zrušena k 24. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002) - březen 2014

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2613 ed. 2/změna Z1 (342613) - březen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 2613 ed. 3 (342613) - březen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

472 Kč

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 (345615) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t

370 Kč

ČSN EN 60695-11-10/změna Z1 (345615) - březen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

Změna byla zrušena k 25. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-12 ed. 2 (345685) - březen 2014 aktuální vydání

Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-12/změna Z1 (345685) - březen 2014

Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb₃Sn

Změna byla zrušena k 17. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-5 ed. 2 (345685) - březen 2014 aktuální vydání

Supravodivost - Část 5: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl měď/supravodič v kompozitních supravodičích Cu/Nb-Ti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-5/změna Z1 (345685) - březen 2014

Supravodivost - Část 5: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl měď/supravodič v kompozitních supravodičích Cu/Nb-Ti

Změna byla zrušena k 2. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61034-2/změna A1 (347020) - březen 2014

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC/TS 60034-27-2 (350000) - březen 2014

Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů

550 Kč

ČSN 35 1111-3/změna Z1 (351111) - březen 2014

Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, od 100 do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovým proudem

Změna byla zrušena k 15. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50541-2 (351111) - březen 2014

Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem

125 Kč

ČSN EN 61558-2-26 (351330) - březen 2014

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely

340 Kč

ČSN EN 60255-11/změna Z1 (353511) - březen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 11: Krátkodobé poklesy napětí, krátkodobá přerušení, odchylky a zvlnění na pomocném napájecím portu

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-1 ed. 2/změna Z1 (353522) - březen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 22-1: Zkoušky elektrickým rušením - Zkoušky odolnosti skupině impulsů o kmitočtu 1 MHz

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-2 ed. 2/změna Z1 (353522) - březen 2014

Elektrická relé - Část 22: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Oddíl 2: Zkoušky elektrostatickým výbojem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-3 ed. 2/změna Z1 (353522) - březen 2014

Elektrická relé - Část 22-3: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Zkoušky rušením vyzařovaným elektromagnetickým polem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-4 ed. 2/změna Z1 (353522) - březen 2014

Elektrická relé - Část 22-4: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-5 ed. 2/změna Z1 (353522) - březen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulzu

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-6/změna Z1 (353522) - březen 2014

Elektrická relé - Část 22-6: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a zařízení ochran - Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-7/změna Z1 (353522) - březen 2014

Elektrická relé - Část 22-7: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkoušky odolnosti proti síťovým kmitočtům

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-25/změna Z1 (353525) - březen 2014

Elektrická relé - Část 25: Zkoušky elektromagnetických emisí měřicích relé a ochranných zařízení

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-26 ed. 2/změna Z1 (353526) - březen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

Změna byla zrušena k 28. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-26 ed. 3 (353526) - březen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

440 Kč

ČSN EN 60352-2 ed. 2/změna A1 (354061) - březen 2014

Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62271-109 ed. 2/změna A1 (354227) - březen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů

Změna bude zrušena k 13. květnu 2022.

125 Kč

ČSN IEC 60884-1/změna A1 (354515) - březen 2014

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN IEC 60884-1/změna A2 (354515) - březen 2014

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky

550 Kč

ČSN EN 60099-5 ed. 2 (354870) - březen 2014

Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t

Norma bude zrušena k 23. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 60099-5/změna Z1 (354870) - březen 2014

Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

Změna byla zrušena k 26. červnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-53 ed. 2/změna Z1 (356131) - březen 2014

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 53: Aplikační vrstva COSEM

Změna byla zrušena k 10. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-53 ed. 2/změna Z2 (356131) - březen 2014

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 53: Aplikační vrstva COSEM

Změna byla zrušena k 10. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-7-6 (356131) - březen 2014

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-6: Třívrstvý komunikační profil založený na HDLC orientovaný na spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62056-8-3 (356131) - březen 2014

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-3: Profil PLC S-FSK pro sousední sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62056-9-7 (356131) - březen 2014

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 9-7: Komunikační profil pro sítě TCP-UDP/IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60384-14 ed. 2 (358291) - březen 2014 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.16t, A1 2.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN 60384-14/změna Z1 (358291) - březen 2014

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

Změna byla zrušena k 10. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60444-6 ed. 2 (358490) - březen 2014 aktuální vydání

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60444-6/změna Z1 (358490) - březen 2014

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD)

Změna byla zrušena k 24. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62629-1-2 (358786) - březen 2014

3D zobrazovací zařízení - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

230 Kč

ČSN EN 61747-10-1 (358787) - březen 2014

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 10-1: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Mechanické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61747-5/změna Z1 (358787) - březen 2014

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky

32 Kč

ČSN EN 62341-5-2 (358789) - březen 2014

Displeje s organickými diodami LED - Část 5-2: Metody zkoušení mechanické trvanlivosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60747-16-5 (358797) - březen 2014

Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61191-2/změna Z1 (359041) - březen 2014

Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží

Změna byla zrušena k 10. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62496-2-4 (359290) - březen 2014

Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkouška optického přenosu pro desky optických obvodů bez vstupních/výstupních vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62739-1 (359395) - březen 2014

Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 1: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů bez povrchového zpracování

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61231/změna A1 (360040) - březen 2014

Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS)

190 Kč

ČSN EN 60081/změna A5 (360275) - březen 2014

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 (360600) - březen 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu

190 Kč

ČSN EN 60598-2-24/změna Z1 (360600) - březen 2014

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 24: Svítidla s omezenou teplotou povrchu

Změna byla zrušena k 24. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62612 (360701) - březen 2014

LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.17t, A11 1.18t, Oprava 2 2.19t, Oprava 1 2.19t, A2 3.19t

1 025 Kč

ČSN EN 60335-2-7 ed. 4/změna A11 (361045) - březen 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

125 Kč

ČSN EN 61029-2-10/změna A11 (361581) - březen 2014

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-11 ed. 3/změna A11 (361581) - březen 2014

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily

125 Kč

ČSN EN 61029-2-9 ed. 3/změna A11 (361581) - březen 2014

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily

Změna byla zrušena k 15. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50548/změna A1 (364627) - březen 2014

Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 62388 ed. 2 (367849) - březen 2014 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 550 Kč

ČSN EN 62388/změna Z1 (367849) - březen 2014

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 31. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61938 ed. 2 (368320) - březen 2014

Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61938/změna Z1 (368320) - březen 2014

Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Doporučené hodnoty pro analogové signály

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6976/Oprava 1 (385572) - březen 2014

Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5005 (395005) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení civilních palných zbraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t

372 Kč

ČSN 39 5009 (395009) - březen 2014 aktuální vydání

Historické ruční palné zbraně - Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím - Technické požadavky - Zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.15t

222 Kč

ČSN 39 5105 (395105) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t

405 Kč

ČSN 39 5106 (395106) - březen 2014 aktuální vydání

Kontrola střeliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t

295 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 13195 (421435) - březen 2014 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika)

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 16634-1 (461086) - březen 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva

350 Kč

ČSN EN 16277 (467010) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku)

230 Kč

ČSN EN 16278 (467011) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE)

230 Kč

ČSN EN 16279 (467012) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE)

230 Kč

ČSN EN 16160 (467014) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC

230 Kč

ČSN EN 16162 (467015) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 10517/změna A1 (470614) - březen 2014

Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost (ISO 10517:2009)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 13732 (515510) - březen 2014 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu

570 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 7218/změna A1 (560103) - březen 2014

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

550 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15721 (656561) - březen 2014 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vyšších alkoholů, methanolu a ostatních nečistot - Plynová chromatografie

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 16249 (699033) - březen 2014

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Uzávěr nástavce pro plnění a vyprazdňování spodem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14125 (699125) - březen 2014 aktuální vydání

Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 15683-1 (701585) - březen 2014

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 14688-1/změna A1 (721003) - březen 2014

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14688-2/změna A1 (721003) - březen 2014

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1097-11 (721194) - březen 2014

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva

230 Kč

ČSN EN 13043/změna Z4 (721501) - březen 2014

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

32 Kč

ČSN EN 12620 +A1/změna Z2 (721502) - březen 2014

Kamenivo do betonu

32 Kč

ČSN EN 13139/změna Z2 (721503) - březen 2014

Kamenivo pro malty

32 Kč

ČSN EN 13242 +A1/změna Z2 (721504) - březen 2014

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

32 Kč

ČSN EN 13450/změna Z3 (721506) - březen 2014

Kamenivo pro kolejové lože

32 Kč

ČSN EN 13383-1/změna Z2 (721507) - březen 2014

Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

32 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036) - březen 2014 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

570 Kč

ČSN EN 1998-3/Oprava 2 (730036) - březen 2014

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

20 Kč

ČSN EN 1998-3/změna Z3 (730036) - březen 2014

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

32 Kč

ČSN 73 0842 (730842) - březen 2014 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

405 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101) - březen 2014

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1912/Oprava 1 (731713) - březen 2014

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin

20 Kč

ČSN EN 14877 (735951) - březen 2014 aktuální vydání

Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12235 (735973) - březen 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15330-1 (735987) - březen 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu, povrchy pro fotbal, hokej, ragby, tenis a víceúčelová užívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 73 6100-5 (736100) - březen 2014

Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika

1 690 Kč

ČSN EN 1793-1/Oprava 1 (737060) - březen 2014

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 14509/změna Z1 (747725) - březen 2014

Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 15975-2 (755030) - březen 2014

Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik

230 Kč

76 Služby

ČSN EN 15221-3 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu

550 Kč

ČSN EN 15221-4 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu

945 Kč

ČSN EN 15221-5 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu

570 Kč

ČSN EN 15221-6 (762101) - březen 2014 aktuální vydání

Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu

550 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 20743 (800068) - březen 2014 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků

350 Kč

ČSN EN ISO 1833-25 (800216) - březen 2014

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu)

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 795/Oprava 1 (832628) - březen 2014

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení

20 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - březen 2014 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže

570 Kč

ČSN EN ISO 11137-1/změna A1 (855253) - březen 2014

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7405/změna A1 (856301) - březen 2014

Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii

Změna byla zrušena k 1. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.5.1 (875090) - březen 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 025-3 V1.5.1 (875090) - březen 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč