ČSN (normy i změny) ze září 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 13448-2 (010281) - září 2005

Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) - Část 2: Koordinované přejímací plány jedním výběrem pro přejímku srovnáváním

550 Kč

ČSN ISO 10019 (010338) - září 2005

Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb

340 Kč

ČSN EN 60300-3-2 (010690) - září 2005

Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

440 Kč

ČSN ISO 14617-13 (013630) - září 2005

Grafické značky pro schémata - Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu

125 Kč

ČSN ISO 14617-14 (013630) - září 2005

Grafické značky pro schémata - Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem

190 Kč

ČSN 01 4102 (014102) - září 2005

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Systematické chyby a příspěvky k nejistotě měření u měření délky v důsledku teplotních vlivů

550 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 15065 (021035) - září 2005

Kuželová zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou podle ISO 7721

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 12502-1 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně

190 Kč

ČSN EN 12502-2 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi

230 Kč

ČSN EN 12502-3 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály

230 Kč

ČSN EN 12502-4 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli

190 Kč

ČSN EN 12502-5 (038270) - září 2005

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 13100-3 (056830) - září 2005

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkoušení ultrazvukem

230 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 60609-1 (085015) - září 2005

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN P CEN/TS 14818 (184360) - září 2005

Podniková integrace - Rozhodovací referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14881 (193001) - září 2005

Integrovaná optika - Rozhraní - Parametry týkající se vlastností navázání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1929-2 (269800) - září 2005

Nákupní vozíky - Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

250 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 14714 (325031) - září 2005

Plavidla vnitrozemské plavby - Spojovací hlavice pro vybavení a zařízení nákladních tanků - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14606 (328241) - září 2005

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-482 (330050) - září 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

1 010 Kč

TNI 33 2000-7-711 (332000) - září 2005

Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711

230 Kč

ČSN 33 3301/změna Z1 (333301) - září 2005

Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do 52 kV

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50423-2 (333301) - září 2005

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 2: Seznam Národních normativních aspektů

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

125 Kč

ČSN EN 55016-2-4 (334210) - září 2005

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60317-0-2/změna A2 (347307) - září 2005

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 2: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60851-4/změna A2 (347308) - září 2005

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti

Změna byla zrušena k 10. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50262/změna A2 (347501) - září 2005

Kabelové průchodky pro elektrické instalace

Změna byla zrušena k 23. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50289-3-10 (347819) - září 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-10: Mechanické zkušební metody - Zkrut a kroucení

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50216-8 (351190) - září 2005

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.07t

355 Kč

ČSN IEC 60846/změna Z1 (356569) - září 2005

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61019-1 (358450) - září 2005

Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace

440 Kč

ČSN EN 170000/změna Z1 (358454) - září 2005

Kmenová specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61338-1 (358454) - září 2005

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 61472/Oprava 1 (359732) - září 2005

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

Změna byla zrušena k 16. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61477/změna A2 (359733) - září 2005

Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50416 (361025) - září 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

580 Kč

ČSN EN 60335-2-58/změna Z2 (361040) - září 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-105 (361045) - září 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A11 9.10t, A2 6.20t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/změna A12 (361045) - září 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

65 Kč

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2 (361045) - září 2005 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 12.08t, A11 10.10t, A2 5.16t, A12 6.16t

1 235 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 2/změna A1 (361045) - září 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 9. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2/změna A1 (361045) - září 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60335-2-98 ed. 2/změna A1 (361045) - září 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

125 Kč

ČSN EN 50317/změna A1 (362313) - září 2005

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 4399 (364399) - září 2005

Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických akumulátorových článků a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60601-2-37/změna A1 (364800) - září 2005

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na bezpečnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60645-5 (368811) - září 2005

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

350 Kč

ČSN EN 61027/změna Z1 (368830) - září 2005

Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61094-6 (368880) - září 2005

Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13463-2 (389641) - září 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr"

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10025-1 (420904) - září 2005

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

370 Kč

ČSN EN 13348/změna A1 (421523) - září 2005

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12735-1/změna A1 (421525) - září 2005

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12735-2/změna A1 (421525) - září 2005

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN 46 2300-5 (462300) - září 2005 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 5: Semeno lnu

65 Kč

ČSN 46 2300-7 (462300) - září 2005 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 7: Semeno sóji

65 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 176 (640243) - září 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 178/změna A1 (640607) - září 2005

Plasty - Stanovení ohybových vlastností

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11402 (641524) - září 2005 aktuální vydání

Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice - Stanovení obsahu volného formaldehydu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 580 (643119) - září 2005

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí

190 Kč

ČSN EN ISO 15106-1 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1: Metoda s vlhkostním čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15106-2 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 2: Metoda s infračerveným čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15106-3 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 3: Metoda s elektrolytickým čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-13 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 13: Stanovení 2,2-bis (4-hydroxyfenyl)propanu (Bisfenol A) v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-14 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 14: Stanovení 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinonu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-15 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 15: Stanovení 1,3-butadienu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-16 (647115) - září 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 16: Stanovení kaprolaktamu a kaprolaktamové soli v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14235 (647120) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na kovových podkladech - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci

550 Kč

ČSN P CEN/TS 14234 (647121) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14577 (647131) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů

230 Kč

ČSN EN 438-7 (647501) - září 2005

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

370 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12766-2 (656205) - září 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14348 (665216) - září 2005

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1)

350 Kč

ČSN EN ISO 9311-3 (668692) - září 2005

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2810 (673115) - září 2005 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14025/Oprava 1 (699025) - září 2005

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12504-3 (731303) - září 2005

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 1198 (755856) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 1199 (755857) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 1200 (755858) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný

230 Kč

ČSN EN 1201 (755859) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný

230 Kč

ČSN EN 1203 (755861) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný

230 Kč

ČSN EN 1204 (755862) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý

230 Kč

ČSN EN 872 (757349) - září 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

190 Kč

ČSN EN ISO 11732 (757454) - září 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN ISO 15681-1 (757464) - září 2005

Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

340 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 14441 (760302) - září 2005

Poštovní služby - Sestavy zásilek - Vytváření, zpracování a sledování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 14631 (760705) - září 2005

Poštovní služby - Automatická identifikace schrán a kontejnerů - Evidenční číslování schrán

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0000 (770000) - září 2005 aktuální vydání

Obaly - Základní termíny

230 Kč

ČSN 77 0001/změna Z1 (770001) - září 2005

Obalová technika. Terminologie

32 Kč

ČSN EN 14768 (771034) - září 2005

Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelnými nasazovacími víky se jmenovitým objemem od 5 l do 600 l

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 139 (800056) - září 2005

Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.12t

315 Kč

ČSN EN ISO 105-P02 (800164) - září 2005 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část P02: Stálobarevnost při plisování: plisování parou

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-10 (806180) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-11 (806181) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 11: Odtok

550 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1385/změna A1 (832169) - září 2005

Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6530 (832731) - září 2005

Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin

190 Kč

ČSN EN ISO 14738/Oprava 1 (833505) - září 2005

Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 20127 (856095) - září 2005

Stomatologie - Zubní kartáčky s elektrickým pohonem - Všeobecné požadavky a zkušební metody - Rozměry a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-12-22 V1.3.1 (875042) - září 2005

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 (875094) - září 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU)

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 (875094) - září 2005 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 2: Požadavky na palubní jednotky (OBU)

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 (875122) - září 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 (875123) - září 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-2 V1.1.1 (875124) - září 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 297 V1.1.1 (875126) - září 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu analogové televize - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN P CEN/TS 12983-2 (944303) - září 2005

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 2: Další všeobecné požadavky a specifické požadavky na keramické, skleněné a sklokeramické varné nádobí

340 Kč