ČSN (normy i změny) z března 2007

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10014 (010335) - březen 2007

Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

570 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8502-6 (038222) - březen 2007

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-17 (050067) - březen 2007

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 14785 (061230) - březen 2007

Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

570 Kč

ČSN 06 3090 (063090) - březen 2007 aktuální vydání

Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů

440 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 12097 (120511) - březen 2007

Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14277 (127038) - březen 2007

Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 60534-4 (134510) - březen 2007

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11979-9 (195300) - březen 2007

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9927-3 (270041) - březen 2007

Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby

340 Kč

ČSN ISO 12480-3 (270143) - březen 2007

Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2349-201 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 201: Vnější prohlídka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-202 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 202: Kontrola rozměrů a hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-301 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 301: Spínací a odpínací odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-302 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 302: Isolační odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-303 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 303: Dielektrická pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-304 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 304: Doba přítahu a odpadnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2349-305 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 305: Doba odskočení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2349-306 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 306: Přetížení stejnosměrným proudem a střídavým proudem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-307 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 307: Úbytek napětí na kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-308 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 308: Proud cívky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-309 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 309: Přepětí při odpojení stykače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-310 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 310: Porušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-312 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 312: Elektrická životnost - Kombinované zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2349-316 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 316: Mechanická životnost (Životnost při sníženém zatěžování)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-317 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 317: Životnost cívky přepínače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-318 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 318: Spínací napětí při vysoké teplotě a vypínací napětí při nízké teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-319 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 319: Zkouška selhání při malém proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-402 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 402: Koroze, slaná mlha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-405 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 405: Odolnost proti kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2349-407 (311761) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 407: Nízký tlak v chladu a vlhké teplo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4415 (317040) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Úzké tkaniny - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4416 (317041) - březen 2007

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Široké tkaniny - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-7-740 (332000) - březen 2007

Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

405 Kč

ČSN EN 61400-11 ed. 2/změna A1 (333160) - březen 2007

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50341-3/změna Z1 (333300) - březen 2007

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

1 730 Kč

ČSN EN 50341-3/změna Z2 (333300) - březen 2007

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

990 Kč

ČSN EN 61000-3-3/změna Z2 (333432) - březen 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-3 ed. 2/změna Z2 (333432) - březen 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-4 ed. 2/Oprava 1 (333432) - březen 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 4. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-6/změna Z2 (333432) - březen 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-6-1/změna Z1 (333432) - březen 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-6-2 ed. 2/změna Z2 (333432) - březen 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50065-4-7/Oprava 1 (333435) - březen 2007

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-4/změna A2 (342710) - březen 2007

Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

340 Kč

ČSN EN 61788-3 ed. 2 (345685) - březen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61788-3/změna Z1 (345685) - březen 2007

Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 5791-2-54/změna Z1 (345791) - březen 2007

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-54: Zkouška Ta: Pájení. Zkouška pájitelnosti metodou smáčecích vah

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 (345791) - březen 2007 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.12t

360 Kč

ČSN EN 60068-2-21/změna Z1 (345791) - březen 2007

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416) - březen 2007 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 60216-6/změna Z1 (346416) - březen 2007

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61212-3-2/změna Z1 (346520) - březen 2007

Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechniku - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50397-1 (347620) - březen 2007

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče

340 Kč

ČSN IEC 273/Oprava 1 (348049) - březen 2007

Charakteristiky vnitřních a venkovních staničních podpěrek pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 60214-2 (351451) - březen 2007

Přepínače odboček - Část 2: Směrnice pro použití

350 Kč

ČSN EN 60898-2 ed. 2 (354170) - březen 2007 aktuální vydání

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

230 Kč

ČSN EN 60898-2/změna Z1 (354170) - březen 2007

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60427/změna Z1 (354222) - březen 2007

Syntetické zkoušky vysokonapěťových vypínačů střídavého proudu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 4516 (354516) - březen 2007 aktuální vydání

Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.12t

405 Kč

ČSN EN 60099-4 ed. 2/změna A1 (354870) - březen 2007

Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí

Změna byla zrušena k 4. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60568 (356669) - březen 2007

Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Vnitroreaktorová instrumentace k měření příkonu fluence (toku) neutronů v energetických reaktorech

230 Kč

ČSN IEC 61225 (356670) - březen 2007

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na elektrické napájení

340 Kč

ČSN EN 50164-1/změna A1 (357605) - březen 2007

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50164-2/změna A1 (357605) - březen 2007

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-25-1 (358291) - březen 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62373 (358767) - březen 2007

Zkouška stability tranzistorů MOSFET při namáhání napětím a teplotou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-27 (358799) - březen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 27: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Strojový model (MM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60749-39 (358799) - březen 2007

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-14 ed. 2/Oprava 1 (359251) - březen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Odolávání optickému výkonu a stanovení prahu poškození

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 13201-2/změna Z1 (360455) - březen 2007

Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13201-3/změna Z1 (360455) - březen 2007

Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

Změna byla zrušena k 1. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13201-4/změna Z1 (360455) - březen 2007

Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

Změna byla zrušena k 1. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-1/změna Z1 (360510) - březen 2007

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-9/změna A2 (360510) - březen 2007

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na předřadníky výbojových světelných zdrojů (mimo zářivky)

Změna byla zrušena k 4. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60923 ed. 2/změna A1 (360514) - březen 2007

Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 60598-2-13 (360600) - březen 2007

Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.12t, A2 1.17t

480 Kč

ČSN EN 50165/změna Z1 (361040) - březen 2007

Elektrická zařízení neelektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-13 ed. 2/Oprava 1 (361045) - březen 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-14 ed. 2/změna Z1 (361045) - březen 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3 (361045) - březen 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.09t, A11 9.12t, Oprava 2 7.16t, A12 8.16t

810 Kč

ČSN EN 60335-2-25 ed. 4/změna A2 (361045) - březen 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-35 ed. 2/Oprava 1 (361045) - březen 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-15 ed. 2/změna Z1 (361570) - březen 2007

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60336 ed. 2/Oprava 1 (364744) - březen 2007

Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek

20 Kč

ČSN EN 62071-1 (368566) - březen 2007

Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 1: Specifikace videomagnetofonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62071-2 (368566) - březen 2007

Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 2: Formát komprese

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62071-3 (368566) - březen 2007

Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D-7 - Část 3: Formát datového toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 253/změna A2 (383371) - březen 2007

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6143 (385552) - březen 2007

Analýza plynů - Porovnávací metody pro stanovení a kontrolu složení kalibračních plynných směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6144 (385611) - březen 2007

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Statická objemová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1846-2/změna A2 (389301) - březen 2007

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 38 9683 (389683) - březen 2007

Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 15022-3 (420623) - březen 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 12441-11 (420630) - březen 2007

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

190 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-10 (450020) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 10: Specifikace lepených pružných hadic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13503-2 (451402) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN ISO 13503-4 (451402) - březen 2007

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 4: Postupy měření stimulace a úniku tekutiny přes štěrkový obsyp za statických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 5692-1 (472004) - březen 2007

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm

125 Kč

ČSN ISO 8083 (476004) - březen 2007

Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty (FOPS) - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P ISO/TS 22964/Oprava 1 (560640) - březen 2007

Mléko a mléčné výrobky - Průkaz Enterobacter sakazakii

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21571 (569902) - březen 2007 aktuální vydání

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.13t

780 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 14637/změna Z1 (570102) - březen 2007

Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda)

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15199-1 (656116) - březen 2007

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15199-2 (656116) - březen 2007

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 11998 (673111) - březen 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14981 (681133) - březen 2007

Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu rozpouštědel s vysokým bodem varu v kapalných detergentech metodou GLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14620-1 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14620-2 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 2: Kovové komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14620-3 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 3: Betonové komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14620-4 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 4: Izolační komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14620-5 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 5: Zkoušení, vysoušení, čištění a ochlazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13707/změna A1 (727601) - březen 2007

Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13969/změna A1 (727602) - březen 2007

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

65 Kč

ČSN EN 13970/změna A1 (727603) - březen 2007

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky

65 Kč

ČSN EN 13967/změna A1 (727612) - březen 2007

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13984/změna A1 (727613) - březen 2007

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 717-1/změna A1 (730531) - březen 2007

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 717-2/změna A1 (730531) - březen 2007

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13501-5/Oprava 1 (730860) - březen 2007

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14488-2 (731304) - březen 2007

Zkoušení stříkaného betonu - Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu

190 Kč

ČSN EN 1859/změna A1 (734204) - březen 2007

Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1856-1/změna A1 (734240) - březen 2007

Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 7507/Oprava 1 (737507) - březen 2007

Projektování tunelů pozemních komunikací

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0748 (750748) - březen 2007

Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

230 Kč

ČSN 75 5911/změna Z1 (755911) - březen 2007

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

32 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 13433 (806124) - březen 2007

Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)

190 Kč

ČSN EN 13361/změna A1 (806164) - březen 2007

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13491/změna A1 (806165) - březen 2007

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13492/změna A1 (806166) - březen 2007

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 16201 (841007) - březen 2007

Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Environmentální ovládací systémy pro každodenní život

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 396-2 V1.3.1 (875086) - březen 2007

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 194-1 V1.1.2 (875135) - březen 2007

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-1/změna A3 (943095) - březen 2007

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN ISO 19123 (979842) - březen 2007

Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

602 Kč