ČSN (normy i změny) ze srpna 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 18649 (011480) - srpen 2005

Vibrace - Vyhodnocení výsledků měření z dynamických zkoušek a vyšetřování na mostech

340 Kč

ČSN ISO 14963 (011481) - srpen 2005

Vibrace a rázy - Směrnice pro provádění dynamických zkoušek a dynamických vyšetřování mostů a viaduktů

340 Kč

ČSN EN 10226-3 (014032) - srpen 2005

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry

350 Kč

ČSN ISO 6336-5 (014687) - srpen 2005

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů

570 Kč

ČSN 01 4750 (014750) - srpen 2005

Šnekové převody - Geometrie profilů šneku

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17040 (015263) - srpen 2005

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 16047 (021090) - srpen 2005

Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.13t

530 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8502-5 (038222) - srpen 2005

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí)

190 Kč

ČSN EN ISO 11126-9 (038236) - srpen 2005

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 9: Staurolit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13636 (038358) - srpen 2005 aktuální vydání

Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 14610 (050007) - srpen 2005

Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů

770 Kč

ČSN EN 14324 (055901) - srpen 2005

Tvrdé pájení - Směrnice pro aplikaci pájených spojů

440 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12831/Oprava 1 (060206) - srpen 2005

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1860-2 (061207) - srpen 2005

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13611/změna A1 (061820) - srpen 2005

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1759-1 (131175) - srpen 2005

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 1: Příruby z oceli, NPS 1/2 až 24

770 Kč

ČSN EN 14772 (131552) - srpen 2005

Příruby a přírubové spoje - Zabezpečování jakosti kontroly a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 545/Oprava 1 (132070) - srpen 2005

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14124 (137222) - srpen 2005 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem

230 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 14511-3/Oprava 1 (143010) - srpen 2005

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11146-2 (192017) - srpen 2005

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15367-2 (192025) - srpen 2005

Lasery a laserová zařízení - Měřicí metody pro určení tvaru vlnoplochy laserového svazku - Část 2: Shack-Hartmannovy detektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12870/Oprava 1 (195107) - srpen 2005

Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 21281 (268832) - srpen 2005

Konstrukce a uspořádání pedálů motorových vozíků se sedícím řidičem - Pravidla pro konstrukci a uspořádání pedálů

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-70/změna A1 (274003) - srpen 2005

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Změna byla zrušena k 31. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN 722-1 (300043) - srpen 2005 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2486 (312430) - srpen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A - Přířez pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4287 (312431) - srpen 2005

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010 - Přířez pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-3-2 ed. 2/změna A2 (333432) - srpen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-1/změna Z3 (334590) - srpen 2005

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2613/Oprava 1 (342613) - srpen 2005

Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 2614/Oprava 1 (342614) - srpen 2005

Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62025-2 (345861) - srpen 2005

Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60505/změna Z1 (346205) - srpen 2005

Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60480 (346724) - srpen 2005

Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 50290-1-2 (347820) - srpen 2005

Komunikační kabely - Část 1-2: Definice

550 Kč

ČSN EN 50290-2-1 (347820) - srpen 2005

Komunikační kabely - Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60749-30 (358799) - srpen 2005

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 61249-2-1 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-1: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61249-2-2 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-2: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, vysoké elektrické jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61249-2-22 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-22: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61249-2-23 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-23: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované nehalogenovanou fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61249-2-26 (359062) - srpen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-26: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61754-6/změna A2 (359244) - srpen 2005

Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-7/změna Z1 (359244) - srpen 2005

Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z25 (360340) - srpen 2005

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z24 (360340) - srpen 2005

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

570 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z26 (360340) - srpen 2005

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A9 (360340) - srpen 2005

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

190 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 3/změna A11 (361040) - srpen 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-40/změna A11 (361040) - srpen 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-69 ed. 2/změna A1 (361045) - srpen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro průmyslové a komerční použití

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60456/změna Z1 (361060) - srpen 2005

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9/změna A13 (361950) - srpen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9 ed. 2/změna A12 (361960) - srpen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9 ed. 2/změna A2 (361960) - srpen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60952-1/změna Z1 (364340) - srpen 2005

Letecké baterie. Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60952-2/změna Z1 (364340) - srpen 2005

Letecké baterie. Část 2: Požadavky pro návrh a konstrukci

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60952-3/změna Z1 (364340) - srpen 2005

Letecké baterie. Část 3: Vnější elektrické konektory

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50090-5-1 (368051) - srpen 2005

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-1 +Amd. 1 (369249) - srpen 2005

Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12094-7/změna A1 (389231) - srpen 2005

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10204 (420009) - srpen 2005 aktuální vydání

Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

210 Kč

ČSN EN 10217-1/změna A1 (421043) - srpen 2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10217-2/změna A1 (421044) - srpen 2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10217-3/změna A1 (421045) - srpen 2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10217-4/změna A1 (421046) - srpen 2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10217-5/změna A1 (421047) - srpen 2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10217-6/změna A1 (421048) - srpen 2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 314-1 (490173) - srpen 2005 aktuální vydání

Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení

340 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 5269-1 (500218) - srpen 2005 aktuální vydání

Buničiny - Příprava laboratorních archů na fyzikální zkoušky - Část 1: Konvenční metoda tvorby archů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 22174 (560012) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7932 (560092) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 8619 (641521) - srpen 2005 aktuální vydání

Plasty - Práškové fenolické pryskyřice - Stanovení délky toku na vyhřívané skleněné desce

125 Kč

ČSN EN 1555-3/změna A1 (646412) - srpen 2005

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1186-1/Oprava 1 (647110) - srpen 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace

20 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14347 (665023) - srpen 2005

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Základní sporicidní aktivita - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 13763-27 (668234) - srpen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy

440 Kč

ČSN EN 1967/Oprava 1 (668584) - srpen 2005

Strukturní lepidla - Hodnocení účinnosti způsobů úpravy povrchu hliníkového adherendu za použití zkoušky v odlupování za mokra metodou kontinuálního navíjení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 15711 (673115) - srpen 2005

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 14178-1 (701011) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float

230 Kč

ČSN EN 14178-2 (701011) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN ISO 12543-2/změna A1 (701015) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12337-2 (701050) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 13024-2 (701580) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 9046 (722338) - srpen 2005

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při stálé teplotě

125 Kč

ČSN EN 772-16/změna A2 (722635) - srpen 2005

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 772-2/změna A1 (722635) - srpen 2005

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)

65 Kč

ČSN EN 772-20/změna A1 (722635) - srpen 2005

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene

65 Kč

ČSN EN 772-9/změna A1 (722635) - srpen 2005

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem

65 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - srpen 2005 aktuální vydání

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy

350 Kč

ČSN EN 14474 (723057) - srpen 2005

Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton - Požadavky a zkušební metody

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 140-1/změna A1 (730511) - srpen 2005

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Požadavky na uspořádání laboratoří s potlačeným bočním přenosem

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 140-3/změna A1 (730511) - srpen 2005

Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí (ISO 140-3:1995)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10052 (730541) - srpen 2005

Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t

415 Kč

ČSN 73 6206/změna Z3 (736206) - srpen 2005

Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1004 (738112) - srpen 2005

Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost

340 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12210/Oprava 1 (746013) - srpen 2005

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 13959 (755420) - srpen 2005

Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem - DN 6 až DN 250 včetně - Skupina E - Druh A, B, C a D

340 Kč

ČSN EN 14395-1 (755465) - srpen 2005

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 858-1/změna A1 (756510) - srpen 2005

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 5801/změna Z1 (805801) - srpen 2005

Standardní punčochy, podkolenky, ponožky, sportovní holeně. Společná ustanovení. Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 80 5810/změna Z1 (805810) - srpen 2005

Jemné punčochy, podkolenky, ponožky a šlapky

32 Kč

ČSN 80 5841/změna Z1 (805841) - srpen 2005

Punčochové kalhoty hrubé. Společná ustanovení. Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12957-2 (806177) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 2: Zkouška na nakloněné rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13428 (806178) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13087-8/změna A1 (832142) - srpen 2005

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 8: Elektrické vlastnosti

65 Kč

ČSN 83 8201 (838201) - srpen 2005

Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP)

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 18779 (852117) - srpen 2005

Zdravotnická zařízení pro úsporu kyslíku a kyslíkových směsí - Zvláštní požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 22612 (855811) - srpen 2005

Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 842-3 V1.1.1 (875110) - srpen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo - země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 842-4 V1.1.1 (875110) - srpen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo - země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 296 V1.1.1 (875125) - srpen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu zemské digitální televize (DVB-T) - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 307 V1.1.1 (879045) - srpen 2005

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN P CEN/TS 14472-4 (917886) - srpen 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 4: Pružné podlahové krytiny

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12983-1/změna A1 (944303) - srpen 2005

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN ISO 8442-5 (944805) - srpen 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 5: Specifikace metody zkoušení příboru na ostrost a zachování ostří

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 19101/změna Z1 (979820) - srpen 2005

Geografická informace - Referenční model

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19105/změna Z1 (979824) - srpen 2005

Geografická informace - Shoda a zkoušení

32 Kč

ČSN ISO 19108/změna Z1 (979827) - srpen 2005

Geografická informace - Časové schéma

32 Kč

ČSN ISO 19111/změna Z1 (979830) - srpen 2005

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19113/změna Z1 (979832) - srpen 2005

Geografická informace - Zásady jakosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19115/změna Z1 (979834) - srpen 2005

Geografická informace - Metadata

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.